Breaking News
Home » मुरादाबाद

मुरादाबाद

विकास खण्ड का नामग्राम पंचायत का नामनामदूरभाषसंख्याफोटो
मुरादाबादअगवानपुरश्री फराईन पुत्र9012717404
मुरादाबादमोरा मुस्तकम्श्री हरज्ञान पुत्र9012375984
मुरादाबादसेरूआ धर्मपुरश्रीमती विमलेश पत्नी9917275008
मुरादाबादमहलकपुर निजामपुरश्री शर्मा पुत्र9675005971
मुरादाबादसिकन्दर पुरश्री नरेश पुत्र9756492902
मुरादाबादसलेमपुर वंगरश्रीमती मुन्नी देवी पत्नी9837187332
मुरादाबादखदानाश्रीमती सावित्री पत्नी9012554541
मुरादाबादडिडोराश्री रियासत हुसैन पुत्र9837928239
मुरादाबादचैधरपुरश्रीमती नरगिस पत्नी9639748978
मुरादाबादरसूलपुर सुनवातीश्रीमती सीमादेवी पत्नी9837357815
मुरादाबादउत्तमपुर बहलोलपुरश्रीमती जयवती पत्नी9917868798
मुरादाबादसोनकपुर देहातश्री रमेश कुमार पुत्र8958224958
मुरादाबादमंगूपुराश्रीमती नाजमा वेगम पत्नी9927688056
मुरादाबादमहलकपुर माफीश्रीमती तहजीम पत्नी9927870624
मुरादाबादमनोहरपुरश्रीमतीरामदुलारी पत्नी9719901712
मुरादाबादगिन्नौर दे माफीश्रीमती बबीता पत्नी9690289147
मुरादाबादउमरीश्री साहिद पुत्र9012036714
मुरादाबादडिडोरीश्रीमती वीणा देवी पत्नी9012230973
मुरादाबादपाकवडाअली अहमद हारून9837906786
मुरादाबादगुरैठाश्रीमती फूलवती9837071541
मुरादाबादबागडपुरश्री जोगेश पुत्र9675954171
मुरादाबादगिन्दोडाश्री धर्मपाल पुत्र9837830924
मुरादाबादलोदीपुर राजपूतश्री नवलेश पुत्र9897106771
मुरादाबादपल्लूपुरा घोसीश्री इकबाल पुत्र7500111400
मुरादाबादनगला वनवीरश्री मुन्ना उर्फ मुन्नालाल पुत्र9639540654
मुरादाबादसमाथलश्री जितेन्द्र कुमार7520240123
मुरादाबादहाशमपुर गोपालश्रीमती श्यामावती7500862035
मुरादाबादवकैनिया माफीश्री सरवर9837897741
मुरादाबादकाफियावादश्रीमती मुनेश देवी9568628140
मुरादाबादशाहपुर मुस्तकम्मकसूद पुत्र9719948186
मुरादाबादइस्लामनगरश्री शेर सिहं9690535321
मुरादाबादत्रिलोकपुरश्री भगवानदास8859192727
मुरादाबादसिहालीश्रीमती स्वालेह जहां9568962336
मुरादाबादगोहरपुर सुल्तानपुरश्री संजीव9917617563
मुरादाबादखइया खद्दरश्रीमती नथिया9627031676
मुरादाबादमौपुर भगवन्तपुरश्री ऋषिपाल9927679603
मुरादाबादअक्का भीकनपुरश्रीमती आसमीन9759896516
मुरादाबादगोटश्री मोहन सिहं9456236990
मुरादाबादखानपुर कस्वाश्री व्रहमचारी9456222893
मुरादाबादबरवारा मझराश्रीमती आलम जहां9927676602
मुरादाबादताजपुर माफीश्रीमती प्रेमवती9411969174
मुरादाबादरामनगर मझराश्रीमती राजेश कुमारी9411430453
मुरादाबादभैसियाश्री चन्द्रपाल9917468181
मुरादाबादठीकरीश्री महेन्द्र9411811032
मुरादाबादसाहू नगलाश्री नसरूल्ला9756517285
मुरादाबादबीजनाश्रीमती इमरतिया9756874520
मुरादाबाददादूपुर पाइन्दापुरश्री रामपाल7830672557
मुरादाबादगौधीश्रीमती अफसाना तैय्यव9719128702
छजलैटराजूपुर खददरश्री दयाराम सिंह पुत्र श्री कल्लूू सिंह 9690748260
छजलैटसलेमपुरश्रीमति महनाज जहां पत्नी श्री मौ0 उसमान9917927662
छजलैटसिकन्द्राबादश्रीमति शमीमा खातून पत्नी श्री जावेदज्जमा खां9927046708
छजलैटकासमपुरश्रीमति कमर जहां पत्नी श्री रहीस अहमद9410477735
छजलैटगढीश्री तसलीम अहमद पुत्र अब्दुल बहाब9837335809
छजलैटअकबरपुर चैदरीश्रीमति ओमवती पत्नी श्री घसीटा
छजलैटचैदरी अकबरपुरश्री बालकिशन पुत्र श्री हरनाम सिंह 9927308127
छजलैटबेगमपुरश्री ओमपाल सिंह पुत्र होशराम सिंह9997784896
छजलैटमिश्रीपुरश्री राजेश पुत्र श्री निहाल सिंह9639253641
छजलैटमौडी हजरतपुरश्रीमति इनदे्रश पत्नी श्री कृपाल सिंह 9639196476
छजलैटमहमूदपुर माफीश्रीमति सुखवीरी पत्नी श्री मुनीराज 9219061048
छजलैटपहाडमऊश्री राजीव कुमार पुत्र श्री महावीर सिंह 9808663897
छजलैटमुख्त्यारपुर नवादाश्री राजीव पुत्र श्री भगवानदास9412530652
छजलैटरायपुर खुर्द श्री हरवीर पुत्र श्री उदल 9568562423
छजलैटपाठंगीश्री संजीव पुत्र श्री ओमकार सिंह 9627338080
छजलैटहरिनूरपुरश्रीमति सरीता देवी पत्नी श्री हुकम सिंह 9837394404
छजलैटनसीरपुरश्रीमति रेखा पत्नी श्री दिनेश कुमार 9758852971
छजलैटदाडी महमूदपुरश्री शाहिद पुत्र श्री महमूद हसन9548009401
छजलैटडहरा श्रीमति जयवती पत्नी श्री जशपाल 9759779965
छजलैटसादकपुर मलकपुर उर्फ खिचडी श्री चरन सिंह पुत्र श्री रामकिशन 7500488014
छजलैटसिरसा ठाठश्री अजय कुमार पुत्र श्री ठाकुर सिंह 9412243926
छजलैटआवी हफीजपुरश्री नरेश पुत्र श्री बिन्दा सिंह9917746362
छजलैटसुन्दपुर चाउपुराश्रीमति धनवती पत्नी श्री महेन्द्र सिंह9412390542
छजलैटसाहूपुरश्रीमति रसीदन पत्नी श्री जुम्मा9756469686
छजलैटमनकुआश्री देवराज सिंह पुत्र श्री वीर सिंह8958869188
छजलैटकाजीखेडा श्रीमति आदेशा पत्नी श्री काले सिंह9456831731
छजलैटपैगम्बरपुर सुखवासीलालश्री इश्हाक पुत्र श्री छोटे खां9411808167
छजलैटअलीपुरा कुईश्रीमति मीना पत्नी श्री हुकुम सिंह 9456884944
छजलैटखानखाना उर्फ बिचपुरीश्री धर्मवीर पुत्र श्री प्रेम सिंह9927659466
छजलैटसहदौलीश्रीमति शारदा पत्नी श्री राकेश कुमार 9412856302
छजलैट शाहपुर अब्दुलवारीश्री विनेय पुत्र श्री रामरतन9719569947
छजलैटराना नगला श्रीमति मुन्नी पत्नी श्री राजेन्द्र9837672460
छजलैटअकबरपुर सिहालीश्रीमति राधा देवी पत्नी श्री शेर सिंह 9720148087
छजलैटढाकीश्री उदल पुत्र श्री राम स्वरूप9012407876
छजलैटमथानाश्रीमति रविता पत्नी श्री दिनेश कुमार9837974601
छजलैटमधुवा खालसाश्रीमति चन्द्रो पत्नी श्री छत्तर
छजलैटअलीपुरा खालसा श्रीमति रेवा पत्नी हरवंश 9719498386
छजलैटसीमलाश्री मनोज पुत्र श्री शिवचरन9412339269
छजलैटऐदलपुर जोगिया सिहालीश्री संजीव पुत्र श्री चन्द्रभान9917675472
छजलैटफोल्डा पटटीश्री अनिल कुमार पुत्र श्री शिवचरन9756186986
छजलैटबगिया सागरश्री राजपाल सिंह पुत्र श्री नन्हें सिह9627584517
छजलैटमधपुरी इनायतपुरीश्रीमति फूलवती पत्नी श्री विजय सिंह9756646508
छजलैटफूलपुर मिठनपुरश्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह 9837249142
छजलैटअहमदपुर नीगू नगला श्री रामवीर पुत्र श्री इकराम 9758053363
छजलैटमुज्जफरपुर टांडाश्री साबिर पुत्र श्री अ0 वहीद9917661286
छजलैट शेरपुर श्रीमति मधुवाला पत्नी श्री ओम सिंह 9690911624
छजलैटरसूलपुर चैहराश्री अवरार पुत्र श्री अ0शकूर9012217095
छजलैटभैंसली जमालपुपरश्रीमति इश्रत जहा पत्नी श्री नब्बन खान9756834749
छजलैटखलीलपुर कददीमश्री अमित कुमार पुत्र श्री ऋिषिराज सिंह 9411226445
छजलैटमहेन्द्री सिकन्द्रपुरश्री समरपाल पुत्र श्री राम सिंह 9456238658
छजलैटसदरपुर मतलबपुरश्रीमति सावित्री पत्नी श्री अशोक कुमार 9837070952
छजलैटभीकनपुर अजदलपुरश्रीमति गीता देवी पत्नी गजेन्द्र9412245338
छजलैटछजलैट श्री अंसार अहमद पुत्र श्री रहमान 9756165590
छजलैटखुशहालपुरश्रीमति सुमतीर पत्नी श्री मुनीराम 9675121026
छजलैटकुरी रवानाश्री ललित कुमार पुत्र शौबीर सिंह9761007777
छजलैटपचोकरा खानपुर श्रीमति महावती पत्नी श्री अजब सिंह9536140497
छजलैटछजजूपुरा दोयमश्री मुस्तकीम पुत्र श्री अ0गफूर9917550561
छजलैटसंदलीपुरश्रीमति पूनम पत्नी श्री राष्ट्रीय वीर9927384444
छजलैटमानपुर मुज्जफरपुरृश्री कलुवा पुत्र श्री जमिल9012133270
छजलैटसलावाश्री मौ0 यासीन पुत्र श्री अ0 मजीद9756775542
छजलैट शाहपुर मुबारकपुरश्री अहसान पुत्र श्री जमील अहमद9927812570
छजलैटकुडामीरपुरश्री नादिर अली पुत्र श्री मुशताक अहमद9837034954
छजलैटअन्यारी उर्फ अलीनगरश्री गुडडू पुत्र श्री भन्ता सिंह 8006396667
छजलैटबीबीपुरश्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री रईसीदुदीन9837957517
छजलैटसराय खजूरश्रीमति जैहरा पत्नी श्री मौ0 शरीफ9756673984
छजलैटलदावलीश्रीमति निमलेश देवी पत्नी श्री सुभाष9411885263
छजलैटबैरमपुरश्रीमति लज्जावती पत्नी श्री कमलवीर सिंह8958696905
छजलैटबरखेडा बसन्तपुर उर्फ दयानथपुरश्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नी श्री जगवीर सिंह9917549106
छजलैटमुण्डाला मौजमापुरश्री मकुश पुत्र श्री वीरबल ंिसह9837808778
छजलैटचंगेरीश्रीमति नफीसा पत्नी श्री रियासत9761750570
छजलैटमल्हपुर खैय्याश्रीमति रीता देवी पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह 9761035935
छजलैटसुल्तानपुर फलैदाश्रीमति महेन्दी पत्नी श्री सोमवीर9634024635
छजलैटमौडा तैय्या श्रीमति नीतू शर्मा पत्नी श्री दीपक शर्मा 9837236456
छजलैटनेमतुल्ला नगर उर्फ मिठनपुरश्रीमति कुमुद कुमारी पत्नी गजेन्द्र ंिसह9756582163
छजलैटफतेहपुर विश्नोईश्री रामपाल पुत्र श्री रामप्रसाद9927845085
छजलैटमौपुर ध्यान सिंहश्रीमति सनी पत्नी श्री कृपाल 9761801173
छजलैटगोपालपुर नत्था नगलाश्री चरन सिंह पुत्र श्री खयाली राम8958586400
बिलारीबिलारी देेेहातकुंवरपाल9759285612
बिलारीनगलिया जटमालदेई8958380214
बिलारीमुडियाखेडाकन्यावती9719194610
बिलारीमुडियाराजाचन्द्रवती8958859470
बिलारीमल्हपुर जन्नूसरोज9719374035
बिलारीरीठकुसमा
बिलारीहाथीपुर वहाउद्दीनओमवीर9012566295
बिलारीमिठनपुर महेशरामनिवास9761789719
बिलारीमकरन्दपुरतारावती9410820164
बिलारीमल्हपुर सिधारीअरविन्द9758602228
बिलारीमनकुलाआकिल9937512619
बिलारीफैजुल्लापुरओमकुमारी9758166954
बिलारी धर्मपुर कलांरामौतार8057610904
बिलारीछाबडाअनीस कुमार9759286886
बिलारीराजथल मैथराअलीजान9927804249
बिलारीजलालपुरखासताहिरा बेगम9837727177
बिलारीबगरौवारिजवान9368453746
बिलारीडांडादम्बू नगलासन्तरा9568810014
बिलारी शेरपुर माफीछोटी9837989480
बिलारीग्वारखेडाफात्मा7500936142
बिलारीबगपुरारामबेटी9412391237
बिलारीगुरगांवअभय सिंह9720682418
बिलारीलखनैटाकु0सधावती9719257599
बिलारीदियौराखाससंगीता यादव9627380111
बिलारीखबरिया हुलासनगरसत्यपाल9758098169
बिलारीमिठनपुर मौजारामदास9536034731
बिलारीभगतपुर मिर्जाविजय कुमार मैसी9761614021
बिलारीसनाई रोजाप्रेमपाल9917364477
बिलारीरूस्तमपुर खासगीता7500119631
बिलारीकरसराब्रजपाल7830775367
बिलारीगौराशाहगढकमलेश कुमारी9358091679
बिलारीबिचैला ढूकीछोटे9758940212
बिलारीबेरनीगायत्री9719131995
बिलारीफत्तेहपुर नत्थाउरमान ंिसह9927458346
बिलारीबनियाठेरतालेवर सिंह9690324782
बिलारीइमरतपुर स्योंडारारनवीर सिंह9627265970
बिलारी जहांगीरपुरराजपाल9756848352
बिलारीनौसना स्योंडाराकुसमा7830428637
बिलारीसिहाली लद्दाप्रेमपाल9675032354
बिलारीमंगूपुराओमवीर सिंह9759025270
बिलारीखाबरी अब्बलमधुवाला9837483656
बिलारीबलकरनपुरसन्तोष9761203120
बिलारीरामनगर गंगपुरसन्जू9759694778
बिलारीबिचैटा काजीनेकसो देवी9758900745
बिलारीअहलादपुर करारबनवारी8006775165
बिलारीखण्डौआबलवीर सिंह9997025153
बिलारी धर्मपुर रत्ताअतर कली8057979433
बिलारीसमाथलमायादेवी9411009967
बिलारीकुढफतेहगढज्ञानवती9719599082
बिलारीबहोरनपुर टोडकपुरविजय सिंह
बिलारीसफीलपुर शमीना बेगम9675953164
बिलारीरूनसहसपुरकल्यान सिंह7500119631
बिलारीचंगेरीगजमोतनी9568594181
बिलारीअटवा चैंचरीकृष्णादेवी9759314185
बिलारी धर्मपुर कुईयालीलावती9720398030
बिलारीरतनपुर स्योंडारासर्वेेश9917073836
बिलारीढकियानरूजगवती8445555000
बिलारीथांवलाखैरोज9756362786
बिलारीमल्हपुर भवानीझुन्डा लाल9012883529
बिलारीभूडमरेसीमीना9628958458
बिलारीभगतपुर पहलीरणधीर सिंह9720230503
बिलारीस्योंडारा धीरेन्द्र कुमार9897760591
बिलारीगुरसरीअनीता
बिलारीखानपुरकल्यान सिंह9536260607
बिलारीबहादरपुरराजकुमारी9927044775
बिलारीपीपली चकमुजम्मिल9927334513
बिलारीखाता हमजापुरममता9410048584
बिलारीबकैनियां चांदपुरलक्षमी9411856674
बिलारीदारनीसन्तोष8006420999
बिलारीसिसौनातारापुर शीबा अन्जुम9917122786
बिलारीहरौराअतुल कुमार9639932716
बिलारीउदरनपुरचकउर्फवीरमपुरमानसिंह9927606194
बिलारीजसरथपुरसोबरन9759878780
बिलारीहाजीपुरडालचन्द्र7895705820
बिलारीअहलादपरु खेम/रायपुरकेलादेवी9756963307
बिलारीअकबरपुर खासशिम्भू सिंह9411268642
बिलारीपैगारफातपुरकमलेश कुमारी8006513535
बिलारीदेवीपुरा नगलाबकार अहमद9012621047
बिलारीसिहाली मालारानी राजवती9012433596
बिलारीसरायज्वालापुरीरामस्वरूप 9690966280
बिलारी धनुपुरा चन्डरौवासत्यवीर सिंह9719254170
कुन्दरकीमहमूदपुर माफीशबनम जहा9719682911
कुन्दरकीआजमनगर चैपडारग्घनलाल9761552556
कुन्दरकीबघी गोवर्धनपुरकिरनवती942933303
कुन्दरकीमुडिया जैनहरि सिंह9875894217
कुन्दरकीसोनकपुरबिस्मिल्ला9639349501
कुन्दरकीनगलिया मसकूलाअहमदी9411872322
कुन्दरकीजिगनियारामधुन9917966210
कुन्दरकीअली नगरशीला देवी8958101219
कुन्दरकीकलाल खेड़ाभूरा8057059856
कुन्दरकीमसेवी रसूलपुरजहान खान9410614621
कुन्दरकीमदारपुर बिचैलाजमीला9159993035
कुन्दरकीअसदपुरतोला9759386184
कुन्दरकीबरैठा खिजरपुरमौ0 हसन पाशा
कुन्दरकीअल्लापुर भीकनजहरा9719020910
कुन्दरकीडींगरपुरमौ0 कामिल9411810792
कुन्दरकीहिसामपुरमुजाहिद हुसैन9897624786
कुन्दरकीललवाराशमीम9837577374
कुन्दरकीताहरपुर अब्बलइसरार9761036690
कुन्दरकीनौशना शेखूपुरजमीर9557463188
कुन्दरकीगुरैरजैहरा9412434143
कुन्दरकीमैनाठेरओमप्रकाश9568828553
कुन्दरकीहुसैनपुर पचतोरसुरेश पाल9927094163
कुन्दरकीसन्दलपुरहुशयारी9286524121
कुन्दरकीखजराराखी9410283921
कुन्दरकीलदुपुरा भीकनसालिम9760236206
कुन्दरकीनरोदाअफसरी8958385188
कुन्दरकीसुन्दरपुर कल्यानकृष्णा9411029595
कुन्दरकीअसालत नगर बघाअमीना9719694561
कुन्दरकीभैसोडकमलेश9719624955
कुन्दरकीछिराबलीअमर सिंह9897616450
कुन्दरकीऊचाकानीखेमपाल948246960
कुन्दरकीमधुपरीप्रेम सिंह9761615205
कुन्दरकीफरीदपुर हमीरफिदा हुसेन9410459801
कुन्दरकीहुसैनपुर हमीरदेवेन्द्र सिंह8958152938
कुन्दरकीतख्तपुर अल्लाहारून बेगम97591754013
कुन्दरकीजटपुराकमलेश देवी9719927525
कुन्दरकीनानपुररामनाथ9917878904
कुन्दरकीलालपुर हमीरआमना9719675386
कुन्दरकीसब्जीपुरमहीपाल9012822992
कुन्दरकीइमरतपुर उधोखुर्शीद9837162452
कुन्दरकीमौहम्मदपुर बस्तोरकश्मीरी9719512796
कुन्दरकीहरियानाशवनम9457270150
कुन्दरकीनंगला कमालविजेन्द्र सिंह9557206438
कुन्दरकीइमरतपुर सिरसीजाहिद हुसैन9758066755
कुन्दरकीपंडियाकणिका दुवे9027325162
कुन्दरकीचितपुर रायव नंगलाइशरत जहा978042030
कुन्दरकीइमरतपुर फखरूददीनकुसुम लता8057391791
कुन्दरकीकादरपुर मस्तीमहेन्द्र सिंह9837167587
कुन्दरकीशीलपुरअरमाना7500118015
कुन्दरकीशेखूपुर खासअशरफी9719373694
कुन्दरकीढकिया जुम्मागुलजारी8859430494
कुन्दरकीमझोली खासनूर मौहम्मद9758509756
कुन्दरकीअभनपुर कुन्दरकीकुलदीप9412143113
कुन्दरकीहाथीपुर चित्तूआसमा9719650786
कुन्दरकीचकहबीबपुरअरविन्द कुमार9568401109
कुन्दरकीमल्लीपुर महमूदा नंगलाजगवती9756503633
कुन्दरकीपीतपुर नयाखैडाशमीम बेगम9798668830
कुन्दरकीचिडियाठेरराजो9720455683
कुन्दरकीजैतपुर पटटीहाजी मसीत9756762981
कुन्दरकीचंदपुर मंगोलहोरीलाल9756510359
कुन्दरकीमहलोलीशमीम323342
कुन्दरकीगजूपुरगजराम9758114821
कुन्दरकीतेवरखासखलील9639744708
कुन्दरकीमुडिया भीकनरियाज अहमद9719647255
कुन्दरकीरतनपुर कलाअतर सिह9012872595
कुन्दरकीबहादुरपुर राजपूतप्रदीप कुमार9457269665
कुन्दरकीमलकपुरसत्यवीर9719725673
कुन्दरकीएहलादपुरशमीमा उर्फ श्शमीम86879265
कुन्दरकीरसूलपुर हमीरअर्जे शमा9758600786
कुन्दरकीमालीपुरमित्रपाल9045205519
कुन्दरकीकरीमजबतीकैलाशो9412246771
कुन्दरकीभौण्डरीअनीस अहमद9412506751
कुन्दरकीफततेहपुर खास
कुन्दरकीलालपुर गंगवारीनूर जहाू941241669
कुन्दरकीकौण्डीमैजवीन9411071611
कुन्दरकीफरहेदीगिरवर9758849933
कुन्दरकीसैदपुर चित्तूकर्रार9412632999
कुन्दरकीसीकरीजुबैर बेगम9837629998
कुन्दरकीवसेरा खासअकबरी9568987801
कुन्दरकीरामपुर मंगनदलीप9639816362
कुन्दरकीकमालपुर फतेहाबादमित्रपाल9917152786
कुन्दरकीडोमघरगोमती9917941703
कुन्दरकीभीकनपुर कुलवाड़ाफातमा9758053165
कुन्दरकीतेबर पटटी उर्फ काजीपुराहरद्वारी95688405248
कुन्दरकीचक फाजलपुरअशोक कुमार9927387233
कुन्दरकीतख्तपुर हाशाशकुन्तला9719055369
कुन्दरकीगधीपुरनजारूल9719845897
कुन्दरकीसौन्डाशहाना9412448937
कुन्दरकीसुलतानपुरविशेष9639561777
कुन्दरकीबाकीपुर जटनीविरसमला9719055369
कुन्दरकीरूपपुररइ्रस9719855724
कुन्दरकीजैतिया फिरोजपुरधनवती
कुन्दरकीमोहनपुरशीला देवी9690507517
कुन्दरकीबाहपुरकृष्णा9720280156
कुन्दरकीअहमदनगर जैतवाडागुलेफारूख9917165629
बनियाखेड़ामौनगर कस्बाश्रीमति मुन्नी देवी पत्नी श्री लाल सिंह9759791289
बनियाखेड़ाभीकनपुर कुदैयाश्री वीर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह9927312236
बनियाखेड़ाअसालतपुर जारईश्री मंगल सैन पुत्र श्री झांझन लाल9927855808
बनियाखेड़ाअल्हैदादपुर चम्पूश्रीमति रामवती पत्नी रामनिवास9759061940
बनियाखेड़ाखटैटाश्री जसवीर पुत्र श्री रोशन लाल9759291710
बनियाखेड़ानगला पूर्वाश्री इलयासूद्दीन पुत्र श्री मोती खाँ9837565399
बनियाखेड़ाकोकावासश्री निसार पुत्र श्री कल्लू9997877921
बनियाखेड़ारहोलीश्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री रामानन्द9259787782
बनियाखेड़ाफत्तेहपुर डालश्री नवीं मौहम्मद पुत्र श्री मौ0इशहाक9837527306
बनियाखेड़ारम्पुरा धतराराश्रीमति भागवती पत्नी श्री महेन्द्र सिंह9690783039
बनियाखेड़ामौहयातपुरश्रीमति शकुन्तला पत्नी श्री नत्थू9837748684
बनियाखेड़ापहाड़पुरश्रीमति सरोज पुत्र श्री राजपाल सिंह9917274669
बनियाखेड़ाष्नियामतपुरश्रीमति कमलेश पत्नी श्री उदयवीर सिंह8958216990
बनियाखेड़ानमैनी गद्दीश्रीमति प्रवेश पत्नी श्री धर्मसिंह7830010168
बनियाखेड़ा श्यामसिंहपुर भूड़ीश्री दलवीर सिंह पुत्र श्री चम्पत सिंह 9758833488
बनियाखेड़ासतारनश्रीमति सुखदेई पत्नी श्री यादराम8126544356
बनियाखेड़ामऊ अस्सूश्रीमति गुड्डो देवी पत्नी श्री सरजीत9358675833
बनियाखेड़ाअकबरपुर चितौरीश्री हरपाल पुत्र श्री मलखान9412145315
बनियाखेड़ामौलागढ़श्रीमति सरोजवाल पत्नी श्री धरेन्द्र सिंह9411970471
बनियाखेड़ादेवर खेड़ाश्री रामकिशोर पुत्र श्री महीपाल9410050014
बनियाखेड़ाआटाश्रीमति शारदा पत्नी श्री धनीराम9758704992
बनियाखेड़ाजनैटाश्री नजर मौ0 पुत्र श्री मौ0उमर8958130516
बनियाखेड़ापथराश्रीमति शिवदेई पत्नी श्री छोटेलाल9758929276
बनियाखेड़ामझावलीश्री प्रेमसिंह पुत्र श्री बृजलाल9927171137
बनियाखेड़ामौगंज अजीम गंजश्री आमिर खां पुत्र श्री निसार खाॅ9837211606
बनियाखेड़ानेहटाश्री बाबूराम पुत्र री चन्दन सिंह9837937927
बनियाखेड़ाबाकरपुर भैंतरीश्रीमति कमलेश पत्नी श्री आनन्दपाल8057072522
बनियाखेड़ाभिण्डवारीश्री नवनीत सिंह पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह9761019777
बनियाखेड़ाचांदपुर गनेशश्री गंगाराम पुत्र श्री सुम्मेरी9058603678
बनियाखेड़ाटाण्डा अमरपुरश्रीमति बल्ला पत्नी श्री मनोज सिंह8909025387
बनियाखेड़ाअभनुपर नरौलीश्री अंचित कुमार पुत्र श्री खमानी सिंह9412448748
बनियाखेड़ानगलियाशाहपुरश्रीमति अमरवती पत्नी श्री कोमल सिंह9012736143
बनियाखेड़ाग्वारऊश्री मुरारी लाल पुत्र श्री बाबूराम9927916776
बनियाखेड़ाउमराराश्री गिरिराज सिंह पुत्र श्री महीपाल सिंह9837872373
बनियाखेड़ाउदयपुर नरौलीश्रीमति नीरू देवी पत्नी श्री रामवीर 9760113635
बनियाखेड़ाग्वालखेड़ाश्रीमति रामवती पत्नी श्री भदई9690949421
बनियाखेड़ापुराश्रीमति बुदिया पत्नी श्री नेतराम9457685441
बनियाखेड़ासैंजनीश्री रामजीमल पुत्र श्री बहोरीलाल9756545538
बनियाखेड़ारूस्तमगढ़ उगियाश्री हरिओम पुत्र श्री रामस्वरूप 8954367984
बनियाखेड़ाबर्रईश्री राधेश्याम पुत्र श्री वीरवल9548964251
बनियाखेड़ाबुद्धनगर खण्डुवाश्री बलवीर पुत्र श्री सरदार9720416703
बनियाखेड़ाकैथलश्रीमति सोमवती पत्नी श्री राजाराम9756774977
बनियाखेड़ाजैरोई हयातनगरश्री बृजपाल पुत्र श्री रामगुलाम9719242191
बनियाखेड़ापतरौआश्रीमति अमलेश पत्नी श्री जीवन9726018230
बनियाखेड़ाकरेलीश्री छत्रपाल पुत्र श्री श्रीराम9720049463
बनियाखेड़ाआदमपुरश्री चन्द्रपाल पुत्र श्री खूबचन्द9761077194
बनियाखेड़ामईश्री बाबू खां पुत्र श्री छोटे9627369400
बनियाखेड़ामौपुरकाशीश्री अशरफ पुत्र श्री नियाज मोहम्मद9997911653
बनियाखेड़ाफरीदपुर खासश्री जगदीश पुत्र श्री नरोत्तम9012507470
बनियाखेड़ाबेहटा साहूश्री दीवान सिंह पुत्र श्री शिवलाल9759092968
बनियाखेड़ारसूलपुर कैलीश्री रामसेवक पुत्र श्री लाखन9761016268
बनियाखेड़ाभुलावईश्रीमति चन्द्रवती पत्नी श्री पूरन लाल9639252272
बनियाखेड़ासराय सिकन्दरश्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री रामफूल सिंह9897262847
बनियाखेड़ाअलावलपुर भाटौरश्रीमति रेश्मा पत्नी श्री पप्पू9568608097
बनियाखेड़ापचाकश्री सुरेश पुत्र श्री हरपाल सिंह9720701596
बनियाखेड़ाबनियाखेड़ाश्रीमति मंजू पत्नी श्री नरेश पाल9719129074
बनियाखेड़ागुमथलश्री हरनाम पुत्र श्री फकीरी8899181330
बनियाखेड़ाअकरौलीश्री चन्द्रपाल पुत्र श्री मूलचन्द9456421704
बनियाखेड़ामानकपुर नरौलीश्रीमति कलावतिया पत्नी श्री गंगासिंह उर्फ मंगलसेन9756669829
बनियाखेड़ाखेड़ाखासश्री हरनाम सिंह पुत्र श्री गजराम ंिसंह9568719085
बनियाखेड़ामौसादिकपुरश्रीमति रामा देवी पत्नी श्री प्रकाश चन्द9897905096
बनियाखेड़ानवैनी उदैयाश्रीमति सुनीता पत्नी श्री जगवीर9627318800
बनियाखेड़ाजमालपुरश्री रमेश पुत्र श्री तेजराम9412635940
बनियाखेड़ानगला गूजरश्री नरेश पाल9917857310
बनियाखेड़ाइब्राहिमपुर मिर्जाश्रीमति नन्हीं देवी पत्नी श्री किशनपाल9927218697
बनियाखेड़ासरथलश्री अजय कुमार पुत्र श्री राम किशोर8755380394
बनियाखेड़ाजरगांवश्रीमति भागवती पत्नी श्री किशन लाल8958113516
बनियाखेड़ामौइब्राहिपुरश्रीमति अफरोज खानम पत्नी श्री मौ0उस्मान9927041786
बनियाखेड़ाकमालपुर चन्दौराश्री मंगलेश पुत्र श्री सूरजपाल9568458870
बनियाखेड़ाबेहटा सरथलश्री नजर अली9837933455
बनियाखेड़ानरायनपुर देवाश्रीमति मैहरूली देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश9536025411
बनियाखेड़ासैफपुर जगनाश्री कपूरी पुत्र श्री सूरजपाल9027491105
बनियाखेड़ाअहमदाबाद कसौराश्री सत्येन्द्र पुत्र श्री मुंशी सिंह9720361837
बनियाखेड़ाअमरपुरकाशीश्री कमलेश कुमार पुत्र श्री गंगाराम8979734005
बनियाखेड़ापालनपुरश्रीमति सरला पत्नी लोकपाल सिंह9897216315
बनियाखेड़ाबरौली रूस्तमपुरश्रीमति अमरवती पत्नी श्री जगदीश9568491264
बनियाखेड़ापीपलीश्री ताहिर हुसैन पुत्र श्री जाकिर हुसैन9412806967
बनियाखेड़ाचिडि़याभवनश्री उमेश कुमार पुत्र श्री हरनारायन 9458079021
बनियाखेड़ाविजयपुरश्रीमति सरस्वती पत्नी श्री हरीसिंह9837258510
बनियाखेड़ाअनगर कलीजपुरश्री मोहन पुत्र श्री रामकुमर9568610566
बनियाखेड़ादेवरी दिनौराश्री तेजपाल पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह9756856043
बनियाखेड़ाउमरागोपालपुरश्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री फूल सिंह9758800445
असमौलीअसमोलीश्री महीपाल सिंह9927890227
असमौली शरकरपुर सोतश्रीमतिशहनाजजहाॅ9837631139
असमौली शाहपुर सोत श्रीमति राजरानी9639559904
असमौलीसैदपुर जसकोलीश्रीमति चन्द्रवती9758804469
असमौलीरचैटाश्री खालिद8057959268
असमौलीहीरापुरश्री सरजीत सिंह9410460708
असमौलीमवईडोलश्री सईद9837238381
असमौलीदुगावरश्री धीर सिंह9927619212
असमौलीविलालपतश्री मौ0 इस्लाम9917312079
असमौलीगरवाराश्री अन्जार7500121914
असमौलीमदालाफत्तेहपुरश्रीमति अकीला9412839496
असमौलीराया बुजुर्गश्री हारून9411029295
असमौलीहरथलाश्री सत्यपाल सिंह7830471141
असमौलीटाडाश्री सोमपाल सिंह9927344573
असमौलीमतावलीपट्टी जग्गूश्री विनोदकुमार शर्मा9012476750
असमौलीदेहरी जग्गूश्रीमति बाला शर्मा9412581180
असमौलीहरसिंहपुरश्रीमतिखैरूलनिशा9837368769
असमौलीबुकनालाश्री फिरोज हैदर9837378629
असमौलीसैंधरीश्रीमति जासवीर9759285535
असमौलीसैदपुर जयरामश्री इल्यास9639446084
असमौलीकमालपुर काफूरपुरश्रीमति तस्लीमन9927839182
असमौलीबेलाश्रीमति मौमीना9837780443
असमौलीमढनश्री अशरफ9756904588
असमौलीमुबारकपुर बन्दश्रीमति जहरा बेगम9837217917
असमौलीनरैठा मौपुरश्री कमल सिंह9917525875
असमौलीमंसूरपुर माफीश्री जाबेद अख्तर9837531243
असमौलीराजागालवपुरश्री नबाव9837654719
असमौलीओवरीश्रीमति शकीला9927644699
असमौलीखासपुरश्री सत्तार9639317911
असमौलीतलवारश्रीमति हसीना
असमौली शहबाजपुरकलांश्रीमति खैरूल निशा9917184575
असमौलीचंदवारश्री विजेन्द्र सिंह9927892669
असमौलीमनौटाश्री शीलचन्द्र9917231569
असमौलीसैदपुर इम्माश्रीमति बानो9410866951
असमौलीगुमसानीश्रीमति विद्यादेवी9927113318
असमौली शाहपुर डसरश्रीमति रेशमा9410459173
असमौलीनगला नीडरश्रीमति स्नेहलता9690437084
असमौलीमालपुर मल्हपुराश्री करन सिंह9837542184
असमौलीअहरौला माफीकुमारी फरीना अंजुम
असमौलीभैसोडाश्री ओमपाल7500770747
असमौलीसेवापुरश्री वीरेन्द्र सिंह9927374592
असमौलीइटायलामाफीश्री नबाव9837143392
असमौलीसीदलमाफीश्री आलेहसन8958124837
असमौलीरतुपुराश्री निजामतुल्ला9917752718
असमौलीनेकपुरश्रीमति रूबी9912551383
असमौलीसैमलीश्री राकेश कुमार9917233261
असमौलीसलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुरश्री हरगोविन्द9927834220
असमौलीनन्दपुर वीटाश्रीमति सावित्रीदेवी9927907603
असमौलीअखबन्दपुर काफूरपुरश्री महेन्द्र सिंह9920389681
असमौलीहैदरपुर हाजीपुरश्री पुष्पेन्द्र कुमार8057200599
असमौलीभवालपुर वासरीश्री सुरेन्द्र सिंह9720002928
असमौलीसघन मछरीयाश्री अर्पण सिंह9759988117
असमौलीदूल्हापुरबन्द उर्फ दारापुरश्रीमति कमलेश9568424853
असमौलीबाबूखेडाश्रीमति राजवती9837317840
असमौलीसैदपुरगंगूश्री रेशव चाहल9917262616
असमौलीऐचोडा कम्वोहश्रीमति भावना शर्मा9917272071
असमौलीखैरपुरश्री मौ0 कामिल9837913882
असमौलीपेलीश्री रमेश सिंह8958873464
असमौलीसतुपुराश्री करन सिंह9568181670
असमौली धन्सूरपुरश्रीमति नफीसा बेगम9917941110
असमौलीअशरफपुरश्रीमति बतूलन9758679932
असमौलीमथनाश्रीमति संयोगिता9837956325
असमौलीरझाश्री जगत सिंह8979008368
असमौलीतुर्तीपुर इनायतश्री रामकुवर9639765873
असमौलीपालीश्रीमति राजवाला9456669517
असमौलीभटपुराश्री ललितकुमार9927320759
असमौली शाहपुरसिरकुडाश्री छज्जू सिंह9756072317
असमौलीदबोईश्रीमति फरजाना7500125682
असमौलीसिरौलीश्रीमति सरलादेवी9761335296
असमौलीनहरोलीश्री सफदर हुसैन9927560552
असमौलीकुतुबपुर सक्ताश्री शीशराम9012647721
असमौलीेहरिपुर मिलकश्रीमति सुनीता9927195089
असमौलीगौजनी मिलकश्रीमति जायदा9927783946
असमौलीइकरौटीयाश्री मौ0 जाकिर9690027972
असमौलीअकबरपुर गहराश्रीमति कैलाशो9690882272
असमौलीभूडा बेगमपुरश्रीमति हसीना9756557741
असमौलीमातीपुरश्री फईम9837895781
मूंढापाण्डेमूंढापाण्डेअनीता
मूंढापाण्डेदौलारीविजयपाल
मूंढापाण्डेमनकराश्रीपाल
मूंढापाण्डेखाईखेडाहुमेराबी
मूंढापाण्डेमुडिया मुलकपुरसाईन बेगम
मूंढापाण्डेखबडिया भूडमजहर
मूंढापाण्डेबरवारा खासमाला बी
मूंढापाण्डेभदासनारामपाल
मूंढापाण्डेगनेश घाटभरतपाल
मूंढापाण्डेस्योहारा बाजेकमला देवी
मूंढापाण्डेसैजनाबन्ने
मूंढापाण्डेअक्का डिलारीसरिता देवी
मूंढापाण्डेखानुपर लख्कीइरफान
मूंढापाण्डेअक्का पांडेअरविन्द
मूंढापाण्डेनाजरपुररमा यादव
मूंढापाण्डेईलर रसूलाबादसुशीला
मूंढापाण्डेदौलराशहाना
मूंढापाण्डेलक्ष्मीपुर कटटईशाहजहाू
मूंढापाण्डेचमरौवानासिर
मूंढापाण्डेसमधी
मूंढापाण्डेशिवपुरीगजराम
मूंढापाण्डेवीरपुर वरियारइशरत जहाॅ
मूंढापाण्डेगोवर्धनपुरगीता
मूंढापाण्डेडिलरा रायपुरअजयवीर
मूंढापाण्डेसिरसखेडाफरीदअ0
मूंढापाण्डेदलपतपुरनाजुकजहा
मूंढापाण्डेबूजपुर मानगंगाश्री
मूंढापाण्डेबजूपुर आशारानी जहा
मूंढापाण्डेनरखेड़ाइरशाद
मूंढापाण्डेमदनापुरशाहनाज
मूंढापाण्डेवीरपुर थानमेहन्दी हसन
मूंढापाण्डेभायपुरशाजिया
मूंढापाण्डेनियामतपुरअजीज
मूंढापाण्डेजैतपुर विउषा देवी
मूंढापाण्डेगदईखेडाकृृष्णा
मूंढापाण्डेरनियाठेरसुमनदेवी
मूंढापाण्डेमनापुर पटटीछ़़़़त्रपाल
मूंढापाण्डेसहरियाशमीम
मूंढापाण्डेलालपुर तितरीदेवेन्द्र सिंह
मूंढापाण्डेदुपैडासत्यवरी
मूंढापाण्डेधतूरा मेंघानंगलाचन्द्रवती
मूंढापाण्डेभीतखेडाछुटटन
मूंढापाण्डेसरकडा खाससितारा
मूंढापाण्डेमातीपुरमैनीबेहतरीन जहा
मूंढापाण्डेसलेमपुरध्यान सिंह
मूंढापाण्डेमुनीमपुरमौ0 आसिफ
मूंढापाण्डेपरशूपुरा बजेरामकिशोर
मूंढापाण्डेकरनपुरआयशा बेगम
मूंढापाण्डेरामपुर भीलाजहारी सिंह
मूंढापाण्डेखरगपुर जगतपुरआकिल
मूंढापाण्डेखैरखाताजाफरी
मूंढापाण्डेसक्टूनंगलाइ्रशरत जहा
मूंढापाण्डेलाला टीकरजयदेव
मूंढापाण्डेबीकनपुरखड़गसिंह
मूंढापाण्डेघोडाचन्द्रभान सिंह
मूंढापाण्डेदौलतपुर अजमतपुरसाबरी जहाॅ
मूंढापाण्डेमौहम्मदपुरविनोद कुमारी
मूंढापाण्डेगोविन्दपुर कलाराजेन्द्र
मूंढापाण्डेगतौरासर्वेश कुमारी
मूंढापाण्डेचन्दनपुर ईसापुरभगीरथ
मूंढापाण्डेरौण्डामंजू
मूंढापाण्डेखरगपुर बाजेरेखा देवी
मूंढापाण्डेसैफपुर पल्लाआसिफ
मूंढापाण्डेसिरसा इनायतपुरशोभाराम
मूंढापाण्डेसिकन्दरपुर पटटीहरदेई
मूंढापाण्डेरूस्तमपुर बढमारशालिनी
मूंढापाण्डेमछरियाकल्लू
मूंढापाण्डेजैतिया सादुल्लापुरविनोद देवी
मूंढापाण्डेदेवापुररियाज
भगतपुर टाण्डाउदमावालाश्रीमति अख्तरी
भगतपुर टाण्डाउदावालाहनीफा बेगम
भगतपुर टाण्डाकुकरमुंडी चकमेवलाधमेन्द्र
भगतपुर टाण्डाचतरपुर नायकअनुराधा
भगतपुर टाण्डावीरपुर फतेहपुररामपाल
भगतपुर टाण्डापीपलगांवषान्तिदेवी
भगतपुर टाण्डामानपुर गजरोला नरेन्द्रपुरमोहन देवी
भगतपुर टाण्डाबढ़पुरा मजरा कूरीमहावीर सिंह
भगतपुर टाण्डानिवाड़खाससावित्री
भगतपुर टाण्डाखबडि़या खाटपप्पू
भगतपुर टाण्डाबढ़पुरामजरा महेषपुरराजवीर
भगतपुर टाण्डाकचनालसंगीता देवी
भगतपुर टाण्डाचांदपुरसीमा
भगतपुर टाण्डाजाहिदपुर सीकमपुरइरसाद
भगतपुर टाण्डादेवीपुरारिजवाद
भगतपुर टाण्डाढिरियादानओमवती
भगतपुर टाण्डामुडियाइरफान
भगतपुर टाण्डारायपुर समदानाजुक
भगतपुर टाण्डासमदा चतुर्भजनिर्मला देवी
भगतपुर टाण्डापांडली बागकमला देवी
भगतपुर टाण्डावेरखेड़ा चकअफसरी
भगतपुर टाण्डागुलडि़याअहसान
भगतपुर टाण्डाकाकरखेड़ाषाहजहां बेगम
भगतपुर टाण्डाअटारियाश्रीमति कुवरा
भगतपुर टाण्डासरदासगरलियाकत
भगतपुर टाण्डासीकमपुर पांडेसलमा बेगम
भगतपुर टाण्डानकटपुरी कलामेहरनिषा
भगतपुर टाण्डाहमीरपुरकृपाल सिंह
भगतपुर टाण्डापीपलसानारानी
भगतपुर टाण्डागनेषपुर देवीरियासत
भगतपुर टाण्डासिरसवा गौडषकील
भगतपुर टाण्डाभदगवाजगदीष
भगतपुर टाण्डाबहेड़ीमौ. यामीन
भगतपुर टाण्डाकोटला नगलाश्रीमति नजमा
भगतपुर टाण्डाराहमदनकिषन सिंह
भगतपुर टाण्डासत्तीखेड़ाकृश्णपाल
भगतपुर टाण्डाउद्यौपुरारिजवान अली
भगतपुर टाण्डादौलपुरा वमनियाखालिदा जिया
भगतपुर टाण्डाधोबीपुरा काकुपुराषमषेर सिंह
भगतपुर टाण्डाबुढ़ानपुरसावर
भगतपुर टाण्डाविलावालासोम पाल
भगतपुर टाण्डापतिया नगलासन्तोश देवी
भगतपुर टाण्डावराहीलालपुरदिनेष सिंह
भगतपुर टाण्डामहदपुरा हौदा डांडीजैबुल निषा
भगतपुर टाण्डापसिायापुराधर्म वती
भगतपुर टाण्डावहारनपुर कलाचेतराम
भगतपुर टाण्डामहेषपुर बेगमछत्तर
भगतपुर टाण्डामहमूदपुर तिगरीषाहजहां
भगतपुर टाण्डाछत्तमपुर तिगरीकर्मवीर
भगतपुर टाण्डालालूवालाअसलम
भगतपुर टाण्डासेलाथानरामप्यारी
भगतपुर टाण्डाचकरपुर
भगतपुर टाण्डासेहलप्रमोद
भगतपुर टाण्डामंगावालाआसिफा वेगम
भगतपुर टाण्डालखनपुर लाडपुरहसनैन
भगतपुर टाण्डाभगतपुर टांडाकरामत अली
भगतपुर टाण्डारानी नागलआसमा बेगम9758931794
भगतपुर टाण्डाबिलाकूदानदिलशाद9758569434
भगतपुर टाण्डासिरसवां हरचनदपुरगजराम9756861365
भगतपुर टाण्डानकटपुरी खुर्द शहनाज
भगतपुर टाण्डामल्वाड़ाउर्फ मानुपरमुकेश यादव8006500296
भगतपुर टाण्डाडूुगरपुरहरकेश सिंह
भगतपुर टाण्डा श्यामपुर हादीपुरआदेश देवी
भगतपुर टाण्डाकौरबाकूमोबिन जहां
पवांसासिंहावलीकमला/मौकम9837939362
पवांसासौधंन मौहम्मदपुर शीला देवी/जीतपाल9012025801
पवांसासांगरपुरलक्ष्मी देवी/ऋषिपाल9927529565
पवांसासकरपुर तांरगपुरपूरन सिंह/सुन्दर8057057999
पवांसाअमावती कबुवपुरसौदान सिंह/रामफल9012896471
पवांसाभमौरी पटटी जगतपाल/झाझन सिंह9690178405
पवांसाचाचूनागलरेखा/महेन्द्र9012626860
पवांसानांरगपुरहप्पू/केदारी9837346809
पवांसागौहतविशनिया/औतारी9756438482
पवांसानूरपुर ततारपुर शीला/महीपाल9927566051
पवांसाकमालपुर खानूपुराब्रहमा/महेश9719399875
पवांसासाकिन शोभापुर मुनजब्तामुन्नी देवी/मित्रपाल9837201092
पवांसासाकिन शोभापुर खालसामूलचन्द्र/भूरे सिंह7500852463
पवांसामल्लाह मुस्तफाबादलेखराज/लल्लू9639943450
पवांसासैंजनानसरीन जहां/शकील9927042452
पवांसाबिचपुरीरामनिवास/राम सिंह7500128164
पवांसानिरयावलीवीरेन्द्र/बुद्वन9568733453
पवांसासिसौनाफूलवती/नेम ंिसह
पवांसागंगनेटाजयपाल/हरपाल9627779981
पवांसाकैलमुण्डीराकेश कुमारी/राजपाल
पवांसानगलिया बल्लूरामा देवी/बाबू सिंह9759689793
पवांसाअल्लीपुर बुर्जुगरामभरोसे/बाबू9759505899
पवांसाऐचैलीजरीना/मकसूद9719305434
पवांसाकैलीनत्थो देवी/अमर सिंह
पवांसाकासमपुर जगरूपअमरवती/जगदीश9410680773
पवांसादेवापुरथान सिंह/बाबूराम
पवांसामौहम्मदपुर बाबईअनवार हुसैन/करीमबख्श9837012914
पवांसाअफजलपुर डरौलीकुमकुम/गुरूवचन9917172822
पवांसाकाजीबेहटाकासीराम/रामचरन7830695564
पवांसा शेरपुर शवनमजहां/मौहम्मदअली9837561387
पवांसानिवौराब्रहमा देवी/सूरजपाल
पवांसाखिरनी मौहउददीनपुरनवाव सिंह/रामरहीस
पवांसाकैली पतरासीरूपवती/सुन्दर9286747125
पवांसासहरिया उर्फ सेंडासोमपाल/रामदास9639399315
पवांसावसलाभगवानदास/इतवारी9690152740
पवांसारूदायनसरिता यादव/राजीव यादव9639963589
पवांसामुजफ्फरपुरइशरत जहां/अकरम9012492824
पवांसाईसापुर मूसापुरहनीफ/इनायतुल्ला9927609888
पवांसारसूलपुर धतराजबर ंिसह/लीलाधर
पवांसापवांसाराजवाला/भानुप्रकाश9997926987
पवांसाअख्त्यारपुर चैबेवीरेन्द्र कुमार/बिहारी
पवांसाबबैनामौ0 आरिफ/असगर9917158673
पवांसासिहौरीअनिल कुमार/लक्ष्मीनरायन
पवांसाधुरैटाक्रान्ति/मौकम सिंह8126354784
पवांसाकिसौलीमाया देवी/चन्द्रपाल9536131592
पवांसालहरा कमंगरमोलाबख्श/इमामबख्श8057204119
पवांसाचिरौली भगवन्तपुरसंतोष कुमारी/महेन्द्रपाल9927627981
पवांसाविक्रमपुर ताहरपुर शान्ति देवी/विचित्रपाल
पवांसामहौरा लखूपुरापवनकुमार/लाल सिंह9917158673
पवांसाफतैहपुर उत्मारनवीर/होरी ंिसह99276335702
पवांसामऊ भूड शूबहानशाह/कल्लूशाह9927619514
पवांसाकासमपुरलाखन सिंह/करन सिंह
पवांसाऐंजराराहुल/प्रेमवीर
पवांसाअढौला माफीरामगोपाल/चैखे9927208115
पवांसाखानपुर सराय उर्फ आलमपुरचन्द्रपाल/अमर सिंह
पवांसानूरियों सराय राशिद/अशफाक9927644698
पवांसाफतैहपुर सरायहरवंश/नन्हु सिंह9759682720
पवांसाछछैराबबीता/सत्यपाल
पवांसासैफखा सरायअनसार/असदअली9837192802
पवांसाबिछौली शमीम/राशिद खां9927917607
पवांसा शहवाजपुर पूरानगलाजुबैदा बेगम/शाहिद9012684792
पवांसाकरैलीपिंकू/रिसाल9759002590
पवांसाभवानीपुरविमलेश कुमारी
पवांसागोविन्दपुरफरमान/मुनव्वर9837101225
पवांसाआढौलचमेली/मुंशी
पवांसा शेरखां सरायमेहरान/अय्यूव9837269965
पवांसाहैवतपुरअसतुल्ला/मसीतुल्ला9557659429
पवांसाहिन्डौलीजगवती/श्रीनिवास9536309646
पवांसामौहम्मदपुर टांडाअशोक देवी/ब्रजपाल9720854766
पवांसादतावलीकमलेश/मुनेश9917926978
पवांसाहसनपुर मुन्जब्ताअक्सरजहां/रिहान खां9837786966
पवांसाचंदायनअशकारा/इकवाल
पवांसाआलमसराय देहातहरिराम/रामचरन9927304012
पवांसासिकन्दरपुर सरायअरशद अली/अली मौहम्मद
पवांसाथरैसा जय सिंहराजाराम/लेखराज9759422322
पवांसानगला खोकरमोरकली/सुरेश9639641993
पवांसाठाटीरामेश्वरी/नेमपाल
पवांसाअहमदनगर थरैसासखावत/भौनबख्श9627249611
पवांसाऔंरगपुर सिलेटागायत्री/ओमपाल9690514837
पवांसाताहरपुर सिमरौआनीलम/केदार सिंह8126402821
पवांसाअतरासीकृष्णकुमारी/दिनेश9412139847
पवांसाधनैटा सोतीपुराविमला देवी/शिवनंदन9568726682
सम्भलफिरोजपुरभगवानदास/शोभाराम
सम्भलबैटलाजगपाल सिंह/प्रेमपालसिंह9756794615
सम्भलमौपुर कढ़ेराइकबाल जहाॅ/यासीन9719661228
सम्भलमुकर्रबर पुरअसलम/असगर9690363769
सम्भलभर्वाचकंुवरसेन/रामचन्द्र9837565510
सम्भलकटौनीसियाराम/रामसिंह
सम्भलवारीपुर भमरौआदिनेश कुमार/पीतमसिंह9917047943
सम्भलफूल सिंहायामीन/नन्हूॅ8958101703
सम्भलमण्डलाईपरवीन/मुख्त्यार98372259180
सम्भललोधीसरायपवन प्रतापसिंह/झम्मनसिंह9927387572
सम्भलचिमयावलीनूर अहमद/सगीर हसन9837048890
सम्भल शहजादी सरायकुंॅवरपाल/रोड़ी97566447499
सम्भलअख्त्यारपुर ठिलुपुरासुनीता/महेन्द्र सिंह9760770587
सम्भलपरियावलीहुकमसिंह/नत्थू सिंह9412530225
सम्भलसदीरनपुरमुखतार सलीम/मुजफफर99174475971
सम्भलमवई ठाकुरानपूरन सिंह/थान सिंह9368729472
सम्भलपल्थाकुलसुमबेगम/मसरूर हुसैन7500129216
सम्भलरामपुर/यारपुरपीतम सिंह/लालसिंह9639184840
सम्भलमहमूदपुर इम्मा अनुज कुमार/राजेन्द्र सिंह9412513701
सम्भलनाहरठेरनसीमा कौसर/यामीन9897677220
सम्भलखानपुर खुम्मारचमन/मरगूब8057519958
सम्भलफतैहउल्ला गंजरघुराज/सोमपाल9536228242
सम्भलततारपुर मझराबटौआखुर्शीद/दूला जान9368391671
सम्भलखाबरी भोलाजुगल/नन्हु9837559309
सम्भल शाहपुर चमारानदीपिका/राजेशपाल8057409928
सम्भलअतौरा शीला/नरेश
सम्भलबटौआविरेश/प्रेम ंिसंह
सम्भलनवाडाअली हुसैन/
सम्भलरहटौलकान्ती/जोगेन्द्र
सम्भलबराही गजाला/अलीहसन
सम्भलसिसौटाविरेन्द्र सिंह/श्याम सिंह
सम्भलहजरतनगर गढ़ीबलवन्त/रघुवीर
सम्भलपोटाअंगूरी देवी/उमेश
सम्भलमिलक सिरसीमनोज कुमार/शेखर
सम्भलअबूनगरदलजीत/चिरंजीलाल
सम्भलमिठौलीमौ0 इल्यास/मुस्ताक
सम्भलमौपुर मांलनीसायमां बेगम/अब्बूबकर खां
सम्भलभारतल मदापुरऊषा/मेघराज ंिसंह
सम्भलहाफिजपुरवीना देवी/दिनेश चन्द्र
सम्भलमऊधर्मवीर सिंह/श्रीराम
सम्भलज्ञानपुर सिसौनामहजवी/आकिल
सम्भलचितावलीशिक्षा देवी/बुद्ध सिंह
सम्भलपन्सुखा मिलकअकील अहमद/खलील अ0
सम्भलमढावली रसूलपुरसतवीर/तेजपाल
सम्भलततारपुर रोडनिर्दोष/कासीराम
सम्भलऐचवाडा डीगरकाले सिंह/मुखराम सिंह
सम्भलमांडली समसपुरआरिफ अह0/खलील अ0
सम्भलफतैहपुर देवगुलशन/इरशाद
सम्भलमिर्जापुर ककरौआआसमा बेगम/हाजी तालिव
सम्भलमौपुर विशनपुरकृपाल/राम सिंह
सम्भलमन्नीखेडातिलकवती/सतीश कुमार
सम्भलदेहपागंगावासी/गोपाल सिंह
सम्भल शरीफपुर श्वेता/संजीव
सम्भलचैकुनीविरेन्द्र ंिसह/होमपाल
सम्भलभडवाडाजयप्रकाश/हेमराज सिंह
सम्भलचन्दावलीसतवीर/थान ंिसह
सम्भलसिंहपुर सानीमंूगा देवी/प्रभू सिंह
सम्भलरूस्तमपुर न्यावलीमहेन्द्र/भागमल
सम्भलकुरकावलीपिंटू/सौराम
सम्भलरिठाली शारदा/रामकिशोर
सम्भलखानपुर बन्दअंजू सिंह/राजकुमार
सम्भलअलिया कल्यानपुरसुधीर सिंह/निहाल सिंह
सम्भललखौरी जलालपुरजावित्री देवी/थान सिंह
सम्भलसलखनासरोज/आदेश
सम्भलभदरौलाकमलेश/ओमपाल
सम्भलईसापुर सुनवारीमंगली/हरवंश
सम्भलकैशोपुर भण्डीमहेन्द्र सिंह/भगवत सिंह
सम्भलचमरौआकान्ति देवी/आनन्द कुमार
सम्भलभटौलाछत्रपाल/रामचरन
सम्भलसुजातपुररामजीमल/कंचन
सम्भलमहमूदपुर कुंजबलवीर/सोमपाल
सम्भलभारतल सिरसीइन्द्रवती/चेतन सिंह
सम्भलहिसामपुरगोदा सिंह/रामदास
सम्भलरूकुनुददीन सरायमौ0 रिहान/छिददन
सम्भलखग्गूपुराप्रहलाद सिंह/झाऊ सिंह
सम्भलतुर्तीपुर इल्हामौ0 आरिफ/मौ0 हुसैन
सम्भलजालव सरायमुस्लिम जहां/विलाल अ0
सम्भलपीपली रहमापुरनाजुक/भूरा
सम्भलसलारपुर कला शमशाद खां/फकीर मौ0
सम्भलकमलपुर सरायरेखा/इन्द्रपाल
सम्भलवाजिदपुर सरायसोहनलाल/ब्रहमानन्द
सम्भलबदायॅू दरवाजाजमीला बेगम/अ0 अतीक
सम्भलघुंघावलीमौ0 नासिर/तसदुक हुसैन
बहजोईचन्दनकटी मौजाश्री गोकुल8954066810
बहजोईचकरपुर मैमरीश्रीमति सोरनदेवी9758795785
बहजोईबहरौली ताहरपुरश्री चन्द्रकेश9758914295
बहजोईबडैरियाश्री विजेन्द्र9759529409
बहजोईसीकरी भगवनतपुरश्री कृष्णपाल सिंह9759810265
बहजोईबमनपुरी कलांश्रीमतिराजवती9917479410
बहजोईकिरारीश्री विजयपाल9972448884
बहजोई श्यौराजपुरश्री राकेश9761911607
बहजोईबरखेडा सोनकश्रीमति होमकली9837741036
बहजोईदिलगौराश्रीमति रामस्नेही9410613721
बहजोईरफीपुरश्रीमति शान्तिदेवी9675693032
बहजोईढाढौलश्रीमति सुशीलादेवी9837862512
बहजोईराजपुरश्रीमति अनुराधा9758331781
बहजोईफतेहपुर शरीफनगरश्रीमति निर्मलादेवी9837716091
बहजोईबेहटा जयसिंहश्रीमति सूरजमुखी9411269727
बहजोईभवनश्री सन्तोष9759887068
बहजोईचाटनश्रीमति सत्यवती7500852794
बहजोईपगौनाश्री दिनेश कुमार8126197385
बहजोईआनन्दपुरश्री देवकी नन्दन9927631161
बहजोईपरतापुरश्रीमति जयदेई9917135723
बहजोईकुवरपुरश्री राजपाल9761182281
बहजोईफरीदपुर खुशहालश्री शाहीद अली9412474454
बहजोईपाठकपुरश्रीमति राजवाला9412142966
बहजोईचैपाशोभा पुरश्री सुभाष चन्द्र9758114799
बहजोई धामपुर कान्हूश्रीमति कैलाशो उर्फ भूरी9720818600
बहजोईनाधौसश्री महेश9758816030
बहजोई धतराशेखश्री बाबूराम9761480609
बहजोईखजरा खाकमश्रीमति पिंकी कुमारी9412338419
बहजोईढकारीश्रीमति रामप्यारी9927170921
बहजोईसुल्तानपुर खुर्दश्री चन्द्रपाल सिंह9412411049
बहजोईसादातवाडीश्री प्रकाश9568605518
बहजोईमैथरा आलपुरश्री दलपत सिंह9759553768
बहजोईमैथरा धर्मपुरश्री हरपाल9720012097
बहजोईरामगढ़श्री अबरार8006625666
बहजोईअर्जुनपुर जूनाश्रीमति शीला9012456467
बहजोईनरौदाश्री भूदेव9410680926
बहजोईबिसारूश्रीमति जानकीदेवी9412664061
बहजोईबमनैटाश्रीमति कलावती9837506671
बहजोईचितौराश्री हिमांशूप्रताप सिंह9457036201
बहजोईमुल्हैटाश्रीमति सोमवती9410079961
बहजोईदूधापुरश्री थम्मन सिंह9536767759
बहजोईलहरावनश्री महावीर9759602905
बहजोईखेतापुरश्री शिशुपाल9027468867
बहजोईमिर्जापुरश्रीमति जलधारा9720814400
बहजोईचितनपुरश्रीमति धर्मवती9927807213
बहजोईकनैटाश्री गिरिराजकिशोर9719006754
बहजोईरम्पुराश्रीमति ममता9758209363
बहजोईभरतपुरश्रीमति फरीदा बेगम9411096456
बहजोईनगलिया कठैरश्रीमति भूरी9457854348
बहजोईअकबरपुरश्री शकूर8126338220
बहजोईबहांपुर पट्टीश्री अयूब9756715241
बहजोईरायपुर कलांश्री मानसिंह8449104117
बहजोईमऊ कठैरश्री भुवनेश कुमार9760255784
बहजोईमछखेडाश्रीमति सावित्रीदेवी8006876775
बहजोईकैशोपुर रसैटाश्री पुरूषोत्तम9627321115
बहजोईमझोलाश्रीमति जाफरी9528622646
बहजोईफततेहपुर समशोईश्री कोमिलराम9634685742
बहजोईमण्डनपुरश्रीमति किशोरी9536768029
ठाकुरद्वाराअस्लेमपुरश्री महावीर सिंह
ठाकुरद्वारागोपीवालाश्रीमती अनसरीन जहां
ठाकुरद्वारामाधोवालाश्रीमती पुष्पा
ठाकुरद्वारारघुनाथपुरश्रीमती जमीला
ठाकुरद्वाराकमालपुरी खालसाश्री इन्तजार
ठाकुरद्वारारामूवाला गनेशश्री मौहब्बत अली
ठाकुरद्वारालौंगी खुर्दश्रीमती सरला देवी
ठाकुरद्वाराकालाझाण्डाश्री रामचन्द्र
ठाकुरद्वारापसियापुरा पदार्थश्री मंगू
ठाकुरद्वाराबोवदवालाश्री नरेश
ठाकुरद्वारानन्हूवालाश्रीमती हसीनाा
ठाकुरद्वाराप्रतापपुरश्रीमती शहीदन
ठाकुरद्वाराकल्यानपुरश्री राजपाल सिंह
ठाकुरद्वाराफरीद नगरश्रीमती खातून बेगूम
ठाकुरद्वारामानपुर दत्तराम श्रीमती निर्मला
ठाकुरद्वारालौंगी कलाश्री योगेन्द्र
ठाकुरद्वारागझेडा आलमश्रीमती सरस्वती
ठाकुरद्वारापीलकपुर गुमानीश्रीमती चन्दावती
ठाकुरद्वाराभरतावालाश्री प्रेम
ठाकुरद्वारारतुपुराश्री राकेश
ठाकुरद्वाराराजुपुर मिलकश्री छत्रपाल
ठाकुरद्वारारानी नागलश्रीमती सुखलेश देवी
ठाकुरद्वारालालपुर गोसाईश्रीमती कलावती
ठाकुरद्वाराशिवनगरश्री अकरम
ठाकुरद्वारासरकडा परमश्री मनोहर सिंह
ठाकुरद्वाराबंकावालाश्री सुरेश
ठाकुरद्वाराबैजनाथपुरश्री सोमपाल
ठाकुरद्वाराखाईखेडाश्री देशराज सिंह
ठाकुरद्वाराकिशनपुर गावडीश्रीमती मीना
ठाकुरद्वाराकरनावाला जब्तीश्री रघुनाथ सिंह
ठाकुरद्वाराख्वाजपुर धन्तलाश्रीमती महेन्द्रा देवी
ठाकुरद्वाराअब्दुल्लापुर लेदाश्रीमती आशा
ठाकुरद्वाराभायपुरश्रीमती ओमवती
ठाकुरद्वारा शरीफनगरश्रीमती हाजरा
ठाकुरद्वाराअसालतपुरश्री करन सिंह
ठाकुरद्वारामदारपुरश्री राजेन्द्र कुमार
ठाकुरद्वारामैसुवालाश्री दिनेश
ठाकुरद्वाराराधोवालाश्री मौ0 इल्याज
ठाकुरद्वारारामनगर खागूवालाश्री फरियाद
ठाकुरद्वारारामूवाला शेखूश्रीमती उर्मिला
ठाकुरद्वारारूपपुर टण्डोलाश्रीमती कुसुम
ठाकुरद्वाराबुद्धनगरश्रीमती सरोज
ठाकुरद्वाराफैजुल्लागंजश्री ऋषिपाल
ठाकुरद्वारामलपुरा लक्ष्मीपुरश्री अलीनूर
ठाकुरद्वाराकरनावाला खालसाश्री मो0 जावेद
ठाकुरद्वारासुरजननगरश्री शैलेन्द्र
ठाकुरद्वारासबलपुरश्रीमती इदुल
ठाकुरद्वारा शहबाजपुर कलाॅश्री विजय सिंह
ठाकुरद्वारारामपुर घोघरश्रीमती पारवती
ठाकुरद्वाराबहापुरश्रीमती जगवती
ठाकुरद्वारापाण्डलाश्री धन सिंह
ठाकुरद्वारादूल्हापुर पटटी जाटश्रीमती सुधा सागर
ठाकुरद्वाराटाण्डा अफजालश्रीमती धर्मवती
ठाकुरद्वाराअमानताबादश्री मदन सिंह
ठाकुरद्वाराखैरुल्लापुरश्रीमती सुमरती
ठाकुरद्वाराकुआॅ खेडा खालसाश्रीमती कृष्णा देवी
ठाकुरद्वारामुनीमपुरश्री सूर्यवीर
ठाकुरद्वारापीपली अहीरश्री नब्बू
ठाकुरद्वाराबहादुरनगरश्रीमती मधुवाला
ठाकुरद्वाराकुन्डेसराश्री मनीश
ठाकुरद्वारा शेरपुर बहलीनश्रीमती रामवती
ठाकुरद्वारापानूवालाश्री नवीन कुमार
ठाकुरद्वाराराजपुर कलाॅश्री हरवंश
ठाकुरद्वारामीरपुर मोहन चकश्रीमती संगीता
ठाकुरद्वारा शेरपुर पटटीश्री रामदास
ठाकुरद्वारादरियापुरश्री रामवीर
ठाकुरद्वारालालापुर पीपलसानाश्रीमती रेहाना
ठाकुरद्वारारायभूडश्रीमती विनीता
ठाकुरद्वाराबालापुरश्रीमती सीमा
ठाकुरद्वारादूल्हापुर पटटी चैश्रीमती विमला
डिलारीसुल्तानपुर दोस्तश्री बाबू सिंह9720519125
डिलारीसरकडा करीम श्री राजपाल सिंह9761795111
डिलारीउस्मानपुरश्रीमती निर्मला9917108222
डिलारीकाॅकरखेडाश्री शराफत9927210020
डिलारीनाखूनकाश्री मौ0 हुसैन9456290282
डिलारीबहादुरगंजश्रीमती नसिमा 8958981546
डिलारीआलमपुर चैहानकु0 मंजू9837348224
डिलारीसुमाल खेडाश्रीमती हरनी बेगम9917386544
डिलारीसुन्दर नगरश्री उत्तम पाल9012108874
डिलारीदौलावालाश्री महेन्द्र सिंह9568841399
डिलारीसुल्तानपुर मुण्डाश्री तसलीम9759441304
डिलारीनगला ताहरश्री मशकूर अली9412865386
डिलारीसिढावलीश्रीमती सोना देवी9761812842
डिलारीईलर मुश्री दौलत सिंह8958870592
डिलारीकूरी श्री विजय सिंह
डिलारीरोशनपुरश्री राजवीर सिंह9690508134
डिलारीसौदासपुरश्री यासीन9997222313
डिलारीबमनिया पटटीश्रीमती उर्मिला देवी9758669804
डिलारीतुमडिया कलाॅश्री शरीफ अहमद9758755290
डिलारीजलालपुर खालसाश्रीमती सुमन शर्मा9719211156
डिलारीसरकडा खासश्री दलपत सिंह8057394010
डिलारीफरीदपुर हाजीश्री तकसुम बेगम9411070917
डिलारीजटपुराश्रीमती उषा देवी9927007475
डिलारीराजपुर केसरियाश्री मौ0 उमर9411068752
डिलारीमासूमपुरश्रीमती अफसाना
डिलारीढकिया पीरूश्रीमती अकीला बेगम
डिलारीमहमूदपुर लालश्रीमती शमिना बेगम9917460786
डिलारीफरीदपुर काशमश्री सत्यपाल सिंह9012845046
डिलारीढकिया जटश्री इन्तेजार9897576485
डिलारीचाॅद खेडीश्री फरीद अहमद9937704238
डिलारीडिलारी चंगेरीश्रीमती आदेश9412906227
डिलारीपीलकपुर श्योरामश्रीमती फरजाना बेगेम
डिलारीगुलडिया माफीश्रीमती सायरा
डिलारीकुआ खेडा माफीश्रीमती कमलेश
डिलारीधारुपुरश्री राजेन्द्र सिंह
डिलारीसिहाली खददरश्रीमती रहमत जहां
डिलारीगुतावलीश्री परवान सिंह
डिलारीगक्खरपुरश्रीमती शालिनी चैहान
डिलारीधीॅगरपुर मूलावानश्रीमती नाजमा खातून
डिलारीरेहटा माफीश्रीमती सन्तोष देवी
डिलारीसैंजनीश्रीमती कुन्ती देवी
डिलारीकरनपुरश्रीमती बानोे
डिलारीपीपली उमरपुरश्रीमती आजमी
डिलारीसहसपुरीश्रीमती सुधा
डिलारीअलियाबादश्री खन्नू सिंह
डिलारीबुढ़नपुरश्रीमती असगरी
डिलारीसलारपुरश्री ओमपाल
डिलारीमलकपुर सैमलीश्रीमती शोभा रानी
डिलारीचावडश्रीमती सरोज
डिलारीअदलपुरश्री अहमद अली
डिलारीइग्राहश्रीमती राजेशवरी देवी
डिलारीफरीदपुर भैडीश्री विनीत कुमार
डिलारीकुमरिया जुबलाश्री बब्बू
डिलारीबहादुरपुर खददरश्रीमती पनवेश्वरी
डिलारीमुस्तफापुरश्री रईस अहमद
डिलारीदौलतपुर तिगरीश्री रूप सिंह
डिलारीचन्दुपुरश्रीमती जयन्ती
डिलारीबहेडी ब्रह्मनानश्री छुट्टन सिंह
डिलारीधारक नगलाश्रीमती सुमन
डिलारीहिमायुॅपुरश्रीमती ओमवती
डिलारीमिर्जापुरश्री अहमदुल्ला
डिलारीअकबरपुरश्रीमती फहीम जहां
डिलारीनवादाश्रीमती फरमूदी
डिलारीमानपुर साबितश्रीमती तव्वसुर चोधरी
डिलारीगजरौला सैदश्रीमती मजीदन
डिलारीतगालाश्री अरविन्द
डिलारीसदरपुरश्रीमती शकुंतला
डिलारीमनकुआ मकसूदपुरश्रीमती शकीला
डिलारीवाकरपुर अटायनश्रीमती महजबी
डिलारीमुडिया मुइउदीनपुरश्री मिठ्ठन खां
डिलारीसलेम सरायश्री चेमरात
डिलारीसिढलऊ नजरपुरमदनाल सिंह
डिलारीवढेराश्री खुशीराम
डिलारीमिलक अमावतीश्री हरिओम
डिलारीकाजीपुराश्री कलुआ
डिलारीमन्सूरपुरश्रीमती हुमैरा
डिलारीअहमदपुर आनन्दपुरश्रीमती जूल खातून

Leave a Reply

Your email address will not be published.