Breaking News
Home » बिजनौर

बिजनौर

विकास खण्ड का नामग्रामपंचायतकानामनामदूरभाष संख्याफोटो
अफजलगढआलमपुर गावड़ी 1मौ0 असलम 9927676702
अफजलगढ शाहपुर जमालश्रीमती सुनिता रानी8859498291
अफजलगढभटपुराश्री चरन सिंह
अफजलगढसुल्तान नगरश्री अनवार9917775754
अफजलगढमौ0अली पुर चैहड़सुखदेव सिंह9012008799
अफजलगढजाब्तानगरप्रकाश9639908535
अफजलगढअमाननगरबीना6837284948
अफजलगढदहलावालाअमीना खातुन9756249282
अफजलगढकल्लूवालासरजीत9410297758
अफजलगढमीरापुर मोदीवालागुरजीत कौर9759960875
अफजलगढइस्लामनगरगजेन्द्र सिंह9758112467
अफजलगढतुरतपुरसतेन्द्र सिंह9759227328
अफजलगढरसुलपुर आबादशमीब बानो9412855213
अफजलगढ शाहनगर कुरालीशबनम9719276572
अफजलगढमधुपुरीकुलवेन्द्र सिंह9639171474
अफजलगढकुलाखेड़ासूरत सिंह9012878007
अफजलगढआसफाबाद चमनकुसुम9761304319
अफजलगढसलावतनगर वीर सिंह8057972896
अफजलगढसलावतनपुर गिरधरमंगला 9012706968
अफजलगढऔलियारपुरअशोक कुमार9917891856
अफजलगढहीरापुर गोकलनूरजंहा9997820014
अफजलगढआनन्दीपुरनन्दकिशोर8057388940
अफजलगढबेरखेड़ाप्रमोद कुमार9917011555
अफजलगढजयनगर इसरार अहमद9761650963
अफजलगढरामनगरपवन कुमार8954413621
अफजलगढजाफराबादसोहन सिंह9917273700
अफजलगढ शहजादपुररूकसाना खातून9761894001
अफजलगढखिजरपुरशीशराम सैनी9927752679
अफजलगढहरेवलीकालूराम9756149635
अफजलगढहरेवलाशीशराम 9411845764
अफजलगढआराजी कंदलारणजीत सिंह 9837484638
अफजलगढकेहरी पुर जंगलगुणजीत कौर8057327222
अफजलगढफतेहपुर धारामलकीत ंिसंक9837170513
अफजलगढनारायणवालागणेश सिंह9457839791
अफजलगढहिदायतपुरगंगा9719602346
अफजलगढमाधोवालापे्रम सिंह9411951665
अफजलगढवाजिदपुरसुनिता8006853893
अफजलगढकासमपुर गढ़ीमौ0 रजी9756556408
अफजलगढसीरवासु चन्द्रमवासी 7500068667
अफजलगढभवानीपुरमनोज कुमार9917982011
अफजलगढफजलाबाद परमानन्दपुरइमराना9411474652
अफजलगढसुआवालाफूल कुमारी9759048809
अफजलगढहरपुररश्मि9627057111
अफजलगढमकसुदाबादविरेन्द्र सिंह8954567181
अफजलगढहसनपुररवि कुमार9917911352
अफजलगढजय सिंह जोतओमवती9917112196
अफजलगढसुल्तानपुर खासफुरकान8979364586
अफजलगढचांदपुरअशोक कुमार
अफजलगढअभयराजपुरप्रवीन सिंह 9917407549
अफजलगढगोवर्धपुरमुन्नी देवी9997349450
अफजलगढशिवपुरीरश्मि9719375939
अफजलगढपुक्खेवालासन्तोष9997279055
अफजलगढरेहड़संजय शर्मा9837019086
अफजलगढअजीमुल्ला नगरसुरेन्द्र सिंह9412326716
अफजलगढअनवरपुर चडिकासोमवती 9634009413
अफजलगढअल्हैपुर मोहकममाया देवी9761428604
अफजलगढफजलपुर मच्छमारइरशाद अहमद9012406453
अफजलगढमौ0पुर राजौरीडोरी सिंह9675262974
अफजलगढ शेरगढ़खुशीराम9759307684
अफजलगढदुलीचन्द्र पुरदेवेन्द्र सिंह9758137921
अफजलगढहरकिशनपुर उर्मिला 7500219539
अफजलगढजटपुरापदम सिंह9837958540
अफजलगढमहावतपुरसंतोष देवी9012524268
अल्हैपुरअल्हैपुरश्री परवेन्द्र कुमार9457841428
अल्हैपुरमिर्जापुर पल्लाश्री इब्राहीम9410698253
अल्हैपुर धामपुर हुसैनपुरश्रीमती कमलेश9457841828
अल्हैपुरदीत्तनपुरश्रीमती शकुन्तला देवी9917256803
अल्हैपुरसुहागपुरश्रीमती ममता देवी7500791983
अल्हैपुरमोहड़ाश्री सुरेश कुमार9568604519
अल्हैपुरसादुल्ला खानपुरश्री मगन सिंह9412303596
अल्हैपुरअमखेड़ाश्री जयप्रकाश9012311576
अल्हैपुरमौजमपुर जैतराश्री आदित्य कुमार9719201311
अल्हैपुरचकराजमलश्रीमती सीमा7500466723
अल्हैपुरइब्राहीमपुर नारायणश्री रघुनाथ सिंह7500793564
अल्हैपुरनंगला भज्जाश्री जसवंत सिंह-
अल्हैपुरसलेम सरायश्रीमती सुनीता देवी6267053802
अल्हैपुरचक मौ0 नगरश्रीमती शीला7500072400
अल्हैपुरनरूल्लापुर उदयचंदश्रीमती पुष्पलता9927346516
अल्हैपुरनुरूल्लापुर चीमाश्रीमती प्रीति8954189149
अल्हैपुरसद्दोबेरश्री कृपाल सिंह7500793326
अल्हैपुरबेरखेड़ा टांडाश्रीमती राजवती9761118152
अल्हैपुरनवादा केशोश्रीमती सोमपाल9597329168
अल्हैपुरमुकरपुरीश्री छतरपाल सिंह9720281205
अल्हैपुरलतीफपुरश्री शेषपाल सिंह9319336327
अल्हैपुररसूलपुर मौ0 कुलीश्री सुरेन्द्र सिंह9997329168
अल्हैपुरजोतहिम्माश्री विजयपाल7500759246
अल्हैपुरनीन्दडूश्रीमती रोशन जहां9568501116
अल्हैपुरवाजिदपुरमौ0 युनूस9927521655
अल्हैपुरमौजमपुर सूरजश्रीमती पूर्णिमा देवी9259741770
अल्हैपुरसलावाश्री दयाराम सिंह9412607571
अल्हैपुरमौ0 अलीपुर भिक्कनश्री महीपाल सिंह8958543388
अल्हैपुरमानपुर शिवपुरीश्रीमती रानी9456677523
अल्हैपुरठाठजटश्रीमती सर्वेश कुमारी-
अल्हैपुरबक्शनपुरश्री धर्मवीर सिंह-
अल्हैपुरसलाराबादश्री गिरिराज सिंह9456659011
अल्हैपुरमनकुआश्री विजयपाल 9756409631
अल्हैपुरबुआपुर नत्थूश्रीमती शाईदा खातून9627890401
अल्हैपुरअजीतपुर दासीश्री सुरेश चन्द्र9358106942
अल्हैपुरनसीरपुर बनवारीश्रीमती संतोष9837819660
अल्हैपुरदैलतपुर सुक्खाश्री कृष्णपाल9760964733
अल्हैपुरढक्का कर्मचन्द्रश्रीमती रेखा रानी9719000129
अल्हैपुरमीमलाश्रीमती सुनीता9639797580
अल्हैपुरमिलक जहांगीराबादश्रीमती किरन7500751180
अल्हैपुरजमालपुर आलमश्री विनेश कुमार9837484440
अल्हैपुरगजुपुराश्री जगवीर सिंह9761594171
अल्हैपुरअलादीनपुर भटपुराश्री लाखन सिंह9639312093
अल्हैपुरपृथ्वीपुर बनवारीश्री सत्यवीर9927649524
अल्हैपुरहुसैनपुर हमीदश्री फुरकान9634391113
अल्हैपुरऔरंगशाहपुर बनवारीश्रीमती कैलाशो देवी8006316834
अल्हैपुरनंगला नैनसीश्रीमती निर्मला9568341977
अल्हैपुरनंगला गन्नाश्री साबिर9759242338
अल्हैपुररामठेरामौ0 जावेद9837557259
अल्हैपुर शाहलीपुर नीचलश्री गोपी सिंह9761809950
अल्हैपुर धुराड़ाश्रीमती शशिबाला-
अल्हैपुरनाथाडोईश्री महेन्द्रपाल सिंह9719433605
अल्हैपुरमुस्तफापुर तैयबश्री जितेन्द्र कुमार9719428447
अल्हैपुरबालकिशनपुरश्री अजीत सिंह9761799658
अल्हैपुरजमालपुर उदयचन्दश्रीमती साईदा9690540054
अल्हैपुरपालकी ऐमनश्रीमती राजो
अल्हैपुरमौ. अलीपुर लालमनश्री इस्लामुददीन9410262822
अल्हैपुरउमरपुर आशाश्री रामेश
अल्हैपुरबादशाहपुर लक्ष्मीसेनश्री राजकुमार9837553745
अल्हैपुरनूरपुर छीपरीश्री लेखराज सिंह7830173275
अल्हैपुर शाहलीपुर उत्तमचन्दश्री रविन्द्र कुमार8958014828
अल्हैपुरतीबड़ीश्रीमती सलमा9837385044
अल्हैपुरपीपलसानाश्रीमती रीता देवी9368625492
अल्हैपुरबसेड़ा नारायणश्री उस्मान9758087628
अल्हैपुरअलादीनपुर भोगीश्री जयवर्धन9759429567
अल्हैपुररायपुर मलूकश्री अहसान अहमद-
अल्हैपुरकिरारखेड़ीश्रीमती खुर्शीदा9927975741
अल्हैपुरबेरखड़ा चैहानश्री संजय कुमार8006058260
अल्हैपुरटपरौलाहरफूल सिंह9927483954
अल्हैपुरमकरन्दपुर मानकश्रीमती सरोजवाला9520044845
अल्हैपुरमौ0पुर सादाश्री कुलदीप सिंह9897566891
अल्हैपुरफतेहपुर लालश्रीमती रेखा देवी9761248122
अल्हैपुरगजरौलाश्रीमती रेखा7830655759
अल्हैपुरहकीपुर शकरगंजश्रीमती सर्वेश कुमारी-
अल्हैपुरनंगली लाडनश्रीमती नेमवती9761019616
अल्हैपुरचकशहजानीश्री खूब सिंह8958998922
अल्हैपुरकोड़ीपुरारामचरन
अल्हैपुरहाफिजाबादश्री सुभाष कुमार9411847407
अल्हैपुरफतेहपुर जमालश्री नवाब खा9759955504
अल्हैपुरनवादा सैदपुर जलालश्रीमती उषा कुमारी
अल्हैपुरआसफाबाद भवनश्री सतेन्द्रपाल7599091521
अल्हैपुरमुबारकपुर टप्पा भारतीश्री भूरे खा
अल्हैपुरमौ0पुर जमालश्रीमती लीलावती9627871283
अल्हैपुरऔरंगशाहपुर नारायणश्रीमती चरन देई9760970585
हल्दौरसिसौनामान सिहं पुत्र मुन्नू सिहं8755317879
हल्दौरअखलासपुर मोहनपुरसंगीता देवी पत्नि श्री सत्यवीर सिहं9758599530
हल्दौरमुबारकपुर कलानईम अख्तर पुत्र जाहिद मुस्तफी9412361140
हल्दौरउमरीपीरजुल्फकार अहमद पुत्र कुतुबुददीन9761561793
हल्दौररौनियापूनम पत्नि श्री अमर सिहं9756717399
हल्दौरगाॅगू नंगलामेराज पत्नि श्री इन्तिजार9837912848
हल्दौरकरनपुर गांवडीसुधीर कुमार पुत्र श्री रूपचन्द्र9837760535
हल्दौरपिलानापूनम देवी पत्नि श्री रामेन्द्र सिहं7500790311
हल्दौरफतेहपुर नौआबादप्रमोद कुमार पुत्र श्री ब्रहमप्रकाश सिहं9759057704
हल्दौररामपुर बकलीदेवेन्द्र सिहं पुत्र श्री धनेश सिहं 9897857250
हल्दौरमुकरपुर खेमाअरूण कुमार पुत्र श्री डालचन्द्र9368073816
हल्दौरकडापुर उर्फ लडापुरशमा परवीन पत्नि श्री शरीफ अहमद 9837464178
हल्दौरअगरीराजकुमारी पत्नि श्री मंगू सिहं9837591912
हल्दौरकम्भौरकेवल सिहं पुत्र श्री कलवा सिहं8057836205
हल्दौरगंगदासपुरशर्मा देवी पत्नि श्री हुकम सिहं9756968168
हल्दौरधोमनपुररामस्वरूप सिहं पुत्र श्री बुद्वू सिहं9675186929
हल्दौरसदुपुरासरोज देवी पत्नि श्री छोटेलाल 9756591302
हल्दौरकादरपुर जसवन्तचन्दा चैधरी पत्नि श्री सुनील कुमार 9368034346
हल्दौरसलेमपुर मथनाबीना कुमारी पत्नि श्री भूनेन्द्र सिहं9759518556
हल्दौररसूलपुर पित्तनकाविमला देवी पत्नि श्री ओमपाल सिहं 9012438157
हल्दौरपृथ्वीपुरहरवीर सिहं पुत्र श्री नरेन्द्र सिहं9411883805
हल्दौरमुबारकपुर तालननिरमेश देवी पत्नि श्री हरपाल सिहं9837570539
हल्दौरसिरधंनी बंगरसुरेशा सिहं पुत्र श्रीराम7500093846
हल्दौरभरैरामहिकार सिहं पुत्र श्री राजाराम सिहं9368440083
हल्दौरसालमाबादसंजीव कुमार पुत्र श्री तेजवीर सिहं9756418283
हल्दौरपेदीउषा देवी पत्नि श्री राजवीर सिहं9759862341
हल्दौरअब्दुलपुर मुन्नाबवीता देवी पत्नि श्री पवन कुमार9639484742
हल्दौरगोपालपुरधूम सिहं पुत्र श्री सुक्खे सिहं9837734934
हल्दौरअहमदपुर चन्दरू उर्फ गडानाहरपाल सिहं पुत्र श्री हरकेश सिहं9917180200
हल्दौरइस्लामुपर नीमदासरावेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुखराम सिहं9837786105
हल्दौरनांगलजटहिरेन्द्रपाल सिहं पुत्र श्री होशियार सिहं9319358210
हल्दौरचान्दा नंगलीयोगेन्द्र सिहं पुत्र श्री नन्दकिशोर सिहं9758262091
हल्दौरधनौरीराजवीर सिहं पुत्र श्री सत्यवीर सिहं9837716877
हल्दौरउमरीखुर्शीद पुत्र श्री रशीद अहमद8859125399
हल्दौरगगोडा शेखताहिरा पत्नि श्री नसीम अहमद9012347047
हल्दौरगगौडा जटलाला पुत्र श्री ललीत सिहं9761095580
हल्दौरकान्हा नंगलासंगीता देवी पत्नि श्री दीपक कुमार 9927570039
हल्दौरइस्लामपुर थम्बूचाउयशोदा देवी पत्नि श्री विजेन्द्र सिहं9456460153
हल्दौरनवादावती देवी पत्नि श्री रामपाल सिहं9758063708
हल्दौरबल्दियाप्रवेश कुमारी पत्नि श्री आसुतोष9411228490
हल्दौरबिसाठप्रवेश कुमारी पत्नि श्री परवेन्द्र8958447777
हल्दौरमुकरन्दपुरओमवीर सिहं पुत्र श्री श्याम सिहं9412824584
हल्दौरचैकपुरीरेखा पत्नि श्री ब्रजभान सिहं9917045817
हल्दौरगौसपुर टोकरीरेखा पत्नि श्री धर्मेन्द्र सिहं9756377088
हल्दौरखारीसोनू पुत्र श्री बलदेव सिहं9557753956
हल्दौरधर्मपुरासूरज सिहं पुत्र जिराज सिहं9758923285
हल्दौरफतेहउल्लापुर पौटागजे सिहं पुत्र श्री मंगन सिहं8126966928
हल्दौरशरीफपुरनरदेव सिहं पुत्र श्री धर्मसिहं9758305318
हल्दौरताहरपुरमदद इमाममुनेश्वर उर्फ दिलावर पुत्र श्री हरि सिहं9927149594
हल्दौरमुकरपुर सत्तीओमपाल सिहं पुत्र श्री बुद्वू सिहं8958471789
हल्दौरपावटीअवरार अहमद पुत्र श्री मौ0 यासीन9012653034
हल्दौरसोतखेडीलईक अहमद पुत्र श्री सजाउददीन9719281541
हल्दौरनिजामतपुर गंजकल्याण सिहं पुत्र श्री हरनाम सिहं9759194365
हल्दौरदारानगरआनन्द मोहन पुत्र श्री फतेहचन्द9597476018
हल्दौरजीतपुरालेखराज सिहं पुत्र श्री रघुवीर सिहं 9761738078
हल्दौरचन्दनपुरानरेन्द्र सिहं पुत्र श्री बुद्व सिहं 9528551754
हल्दौरफरीेदपुर भोगननसीमा पत्नि श्री शरीफ अहमद9412872662
हल्दौरजहानाबादपुकराज सिहं पुत्र श्री कृपाल सिहं8958918731
हल्दौरफतेहपुर कलासंतोष देवी पत्नि श्री नरेश9627835174
हल्दौरमंडोराजटदेशराज पुत्र तेजपाल सिहं9719852711
हल्दौरनंगली छोईयादयावती पत्नि श्री शेर सिहं9927518820
हल्दौरननुपुराब्रहमपाल सिहं पुत्र श्री धसीटा सिहं9012840703
हल्दौरवाजीदपुरअलका रानी पत्नि श्री ब्रहमपाल सिहं9758342437
हल्दौरकरीमनगर उर्फ उलेढानीरज कुमार पुत्र श्री हेतराम सिहं9690050616
हल्दौरमुकरपुर गुर्जरभीम सिहं पुत्र श्री पुरन सिहं9457011377
हल्दौरकडापुरमुनेश पुत्र केलाराम सिहं9639876054
हल्दौरछाछरीटीपराजकुमार पुत्र श्री परम सिहं9756637784
हल्दौरइब्राहीमपुर कुम्हारपुरासुमन चैहान पत्नि श्री अवधेश चैहान9319242747
हल्दौरशाहनगरइकरामुददीन पुत्र श्री निजामुददीन9719266706
हल्दौरकुकडा इस्लामपुरकमलेश पत्नि रामनाथ9720486836
हल्दौरनेकोफाल उर्फ बिलाईराजेश पुत्र रामकुवर सिहं9458270565
हल्दौरइनामपुराइकबाल पुत्र अ0गफूर8979425136
हल्दौरईशापुरकिरनपाल हिसं पुत्र बुद्वू सिहं9927741731
हल्दौरहरदासपुर गढीमौ0 उसमान पुत्र श्री खलील अहमद9898802109
हल्दौरअम्हेडाप्रमोद कुमार पुत्र श्री लल्लू सिहं9897248532
हल्दौरशादीपुर कलालटूरसिहं पुत्र श्री सुखराम सिहं9761449555
हल्दौरसल्लाहपुरताहिर हुसैन पुत्र श्री अहमद हसन9927521109
हल्दौरसुल्तानपुरसविता देवी पत्नि श्री चन्द्रवीर सिहं9758682329
हल्दौरमिठानपुर प्रताप सिहंयुनूस पुत्र कालू8057344187
हल्दौरलाडनपुरेिजतेन्द्र कुमार पुत्र श्री परवीन दत्त शर्मा9675238694
हल्दौरशफीपुरहीरासुनील पुत्र कुडवा सिहं9759470207
हल्दौरशेरपुरभूदेव सिहं पुत्र श्री घनश्याम सिहं9837277536
हल्दौरपुटठावीरवती पत्नि श्री चेतराम सिहं9012636477
हल्दौरनसीरपुर नैनसिहंशमा परवीन पत्नि श्री शाकिर9639802060
हल्दौरअतापुर उर्फ खतापुरक्षेमेन्द्र कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिहं9719435169
हल्दौरफरीदपुर सदीरनआफाक हुसैन पुत्र श्री आवात हुसैन9528677551
हल्दौरजलालपुर हसंनामंगतराम पुत्र मिर्चिया9639722916
जलीलपुरबहमनशौराश्रीमती अनीता9536684418
जलीलपुरदरबाड़ाश्री दिनेश अ09719460994
जलीलपुरमिर्जापुर वेलाश्री फरमान9756538550
जलीलपुरहिलालपुरश्री सरिता9627058653
जलीलपुरपीपलसानाश्री भूपेन्द्र8006333462
जलीलपुरजहागीरपुर मजरा ज्ञानपुरश्री सुरेश कुमार9456247524
जलीलपुरजलीलपुरश्रीमती सावित्री9719125572
जलीलपुरनवादाओमपाल सिहं9639134499
जलीलपुरगन्धौरश्रीमती कुतिंया देवी9557869991
जलीलपुरपाडलाश्रीमती ओमवती9412528211
जलीलपुररवानाश्री कलवा सिहं9756387723
जलीलपुरजुझारपुरा उर्फ नाईपुराश्री खचेड़ू सिहं7500789877
जलीलपुरदत्तियानाश्री उदल सिहं9759626624
जलीलपुरकमालपुरश्री शिफतुल8859549346
जलीलपुरजमालुद्ीनपुरश्री सेवाराम9690456723
जलीलपुरखानपुर खादरश्री अर्जुन9837755425
जलीलपुरठेठश्रीमती सोमती9627458949
जलीलपुरबसन्तपुरश्रीमती फूलवती7830109529
जलीलपुरमीरापुर खादरश्रीमती बबीता9891129686
जलीलपुरसुल्तानपुर खादरश्रीमती सुमेरिया8057231513
जलीलपुरशेखपुरी चैहड़श्रीमती भाग्यवती9758522877
जलीलपुरबमनौलीश्री चरन सिहं9568306246
जलीलपुरहुसैनपुर खासाश्री विक्रम सिहं9927528071
जलीलपुररावटीश्रीमती आमना8006755236
जलीलपुरटूंगरीश्री संजय सिहं9720226976
जलीलपुरजोगी औंधाश्री अभय सिह9411223805
जलीलपुररतनपुर खुर्दश्री भानू पु्रकाश वर्मा9411608448
जलीलपुरहीमपुर दीपाश्री समरपाल सिहं9456602534
जलीलपुरलदूपुराश्री भारत सिहं9758250462
जलीलपुरअकबरपुर तिगरीश्री अबरार9927735396
जलीलपुरबास्टाश्रीमती सलमा9411658567
जलीलपुरबहटौलाश्री इन्द्रदेव सिह9012685946
जलीलपुरअहरौलाश्रीमती मीनाक्षी8057702341
जलीलपुरबून्दरा कलंाश्रीमती हरवती9837740383
जलीलपुरसून्दराश्रीमती सूरजमुखी9411428457
जलीलपुरभिडि़याखेड़ाश्रीमती रूकमेश9012831616
जलीलपुरतालिबपुरश्री बलराज सिहं9410600180
जलीलपुरवाजिदपुरश्रीमति जसिया975950495
जलीलपुरढाकीश्री करतार सिहं9319037780
जलीलपुररामपुर नजरानाश्रीमती सुमन देवी9412528211
जलीलपुरअकौन्धासरवेशा9758754814
जलीलपुरबमनौलाबीरवती9756491884
जलीलपुरथुरैलारेखा देवी9837432837
जलीलपुरत्रिपुड़ीसुरेन्द्र सिहं9758995549
जलीलपुरनलपुराचरन सिह9917831330
जलीलपुरअकबरपुर आबिदा9917922975
जलीलपुरलुहारपुरामहेश9412536588
जलीलपुरमहमूदपुरधर्मवीर9756779296
जलीलपुरबसेड़ीकुन्दन सिहं9758111967
जलीलपुरचैधेड़ीब्रिजेश9411884019
जलीलपुरककरालाउदयराज9837041676
जलीलपुरशेखपुरी मीनादेवेन्द्रपाल9759504905
जलीलपुरसरकथलओमप्रकाश
जलीलपुरहिरनाखेड़ीनिशू9675023760
जलीलपुरकेलनपुरआशाराम9761849609
जलीलपुरबागड़पुरजगराम सिह8006916579
जलीलपुरपहाड़पुर कलंा उर्फ मलेशियाराजेन्द्र सिहं
जलीलपुरलतीफपुर चुखेड़ीशिवचरन9720842744
जलीलपुरहिसामपुरमुन्नी
जलीलपुरधीवरपुरादयास्वरूप9761397592
जलीलपुरबेरखेड़ाराजेश9760707412
जलीलपुरसादाबादराजकली9720496820
जलीलपुररायपुर खादरमुनेश देवी9759497726
जलीलपुरमनौटाकमल कुमार9756337409
जलीलपुरअकबरपुर उर्फ सब्दलपुरसलीम9719624241
जलीलपुरसलेमपुरलखवेन्द्र कौर9758995686
जलीलपुरमुढालचमनो देवी7830824342
जलीलपुररेहरावरीसा9627384959
जलीलपुरसैंदवारविकास9837033568
जलीलपुरस्याऊशमीम9720827321
जलीलपुरराजपुर परसूमदन9837999504
जलीलपुरघन्सूरपपुरबबीता8057979195
जलीलपुरमाहूशिव कुमार9690669379
जलीलपुरअकबरपुर मजरा सैन्दवारभरतपाल
जलीलपुरपीपलीजटजहीर9412551605
जलीलपुरसब्दलपुरआमना खातून9758774544
जलीलपुरराजोपुर बहमनचन्द्रो9927564627
जलीलपुरबून्दरा खुर्दसुभाष8958125490
जलीलपुरमहबुल्लापुर ढाकीवजाहत हुसैन9411428438
जलीलपुरभगोड़ाचन्द्रप्रकाश
जलीलपुरअथाईराजकुमार8958890950
जलीलपुरदरबड़गजराज सिहं9759316819
जलीलपुररसूलपुर नंगलाउषा9720147853
जलीलपुरमानपुररामवती9837668851
जलीलपुरशादीपुरयशोदा9719939881
जलीलपुरसकतलपुर मिलकसीमा9675662962
जलीलपुरईस्माइलपुरब्रजवाला9837573481
जलीलपुरकरालअभिराम9319798511
जलीलपुरबाबरपुरवीरवती9719895881
जलीलपुरमसीतअब्दुल वाहिद9837554495
जलीलपुरअसालतपुर उर्फ तोहफापुरओमपाल9927055508
जलीलपुरहातमपुरमुख्तयार9012702638
जलीलपुरखेड़कीशमशाद9756042078
जलीलपुरनसीरपुर शेखमौ0 हनीफ9911160602
किरतपुरगुनियापुरश्री ध्ीरेन्द्र9927188442
किरतपुरमिर्जापुरश्रीमति मुन्नी ेदेवी9719058352
किरतपुरनेकपुरश्री मनोज कुमार9690449118
किरतपुर शाहपुर उर्पफ हिन्दुपुरश्री शरापफत अली9411943813
किरतपुरबसेड़ाश्रीमति माया देवी8057384053
किरतपुरपफतेहपुर राजारामश्री जोगेन्द्र सिंह9675186542
किरतपुरसाहलीपुर अब्दुल सत्तारश्री महेन्द्र सिंह9639308969
किरतपुरसभाचन्दपुर मोहनश्रीमति मनीषा उर्पफ रूकैया9639952698
किरतपुरउफमरीश्री संजय कुमार9639952698
किरतपुरभरेकीश्री ब्रिजेश कुमार9012461100
किरतपुरदूध्लीश्री खुर्शीद अहमद9837614545
किरतपुरसींकरीश्री राजपाल9858524705
किरतपुरउफमरपुरश्री सुखबीर सिंह9760724246
किरतपुरअनवरपुर चतरश्री अबरार9536499786
किरतपुरपाडलीश्रीमति अन्जू देवी9927756883
किरतपुररायपुर मौजमपुरश्रीमति कौशल्या9456806924
किरतपुरइस्लामपुर साहलीमौ. असलम9720976289
किरतपुरमौ. अलीपुर सुखानन्दश्रीमति प्रभा देवी9759590497
किरतपुर शाहपुर सुक्खाश्री ज्ञानेश्वर9837191176
किरतपुरभनेड़ाश्री विजयपाल सिंह8923194412
किरतपुरमेमन सादातश्री शम्भू8954450842
किरतपुरसराय जीवनश्री हरि सिंह9819547803
किरतपुरनंगला इस्लामश्रीमति अलीमा7500470560
किरतपुरगोविन्दपुरश्री विरेन्द्र सिंह9012130516
किरतपुरचाण्डक तुर्कश्री राकेश त्यागी7500085223
किरतपुरखटाईश्री अबरार अहमद9917406316
किरतपुरभोजपुरश्रीमति परमेश्वरी देवी9756700799
किरतपुरबुडगराश्रीमति सुध रानी8755563302
किरतपुरबुडगरीश्रीमति सुनिता देवी9557768170
किरतपुरअसगरपुरश्रीमति मुनेशा देवी9012876903
किरतपुरबहादरपुर सर्पुफद्दीन हु.श्रीमति मन्जू रानी9719833738
किरतपुरसरकड़ा खेड़ीमौ. यूनुस9759748050
किरतपुरबेगमपुर शादीश्रीमति प्रभा देवी9837333337
किरतपुरअल्हैयारपुरश्रीमति पुष्पा देवी9568446499
किरतपुरसभाचन्दपुर केशोश्री जयपाल सिंह9690428481
किरतपुरअकबराबादमौ. आकिल9412464441
किरतपुरऔरंगजेबपुर महमूदश्री नूर अहमद9761704044
किरतपुरपुरूषोत्तमपुरश्री अपफसार9758204473
किरतपुरपाडलाश्री संजीव कुमार9719847684
किरतपुरकलापुर बुजुर्गश्री हरिओम9639714820
किरतपुरसराय इम्माश्री वाजिद वेग7500152544
किरतपुरबेगमनपुर रूपचन्दश्री ज्ञानचन्द्र9719514626
किरतपुरअब्दुल पफजलपुर खासश्रीमति आदेशा8058742130
किरतपुरआजमाबादश्रीमति बबली9719548366
किरतपुरब्रह्मजीतपुर चन्दाश्री नरेश कुमार9411950774
किरतपुरविरदो नंगलीश्री महपूफज8958853911
किरतपुरकुम्हैड़ाश्री अनिल कुमार9690929031
किरतपुरसलेमपुर गध्ेलीमौ. शमशीद9897910831
किरतपुरगोपालपुरश्री नितिन कुमार9639537549
किरतपुर शादीपुरश्रीमति पे्रमवती9456459914
किरतपुरगनौराश्री भूदेव सिंह9758769279
किरतपुरलालपुरश्रीमति सुधरानी9412567825
किरतपुरनन्दपुरश्री अनीस अहमद9927887230
किरतपुरसींकरी बढ़ापुरश्रीमति सन्तोष देवी8958087311
किरतपुरगाजीपुरश्री रविन्द्र8958542847
किरतपुरछितावरश्रीमति अनिता देवी8954621404
किरतपुरचतरभोजपुर कुशलश्रीमति सुमनदेवी9568203609
किरतपुरइस्लामपुर साहुश्री सोमसिंह9758289696
किरतपुरबूढ़पुर नैनसिंहश्री देवेन्द्र सिंह9458870758
किरतपुररामपुर बिशनाश्री पुफरकान8954621404
किरतपुरकसौरश्रीमति रीना रानी9675186535
किरतपुरऔरंगपुर हृदयश्रीमति पुष्पा देवी9557555498
किरतपुर शाहबपुरा रतनमौ. शाबिर8057427189
किरतपुरसींकरीश्री राजपाल9858524705
किरतपुरउफमरपुरश्री सुखबीर सिंह9760724246
किरतपुरअनवरपुर चतरश्री अबरार9536499786
किरतपुरपाडलीश्रीमति अन्जू देवी9927756883
किरतपुररायपुर मौजमपुरश्रीमति कौशल्या9456806924
किरतपुरइस्लामपुर साहलीमौ. असलम9720976289
किरतपुरमौ. अलीपुर सुखानन्दश्रीमति प्रभा देवी9759590497
किरतपुर शाहपुर सुक्खाश्री ज्ञानेश्वर9837191176
किरतपुरभनेड़ाश्री विजयपाल सिंह8923194412
किरतपुरमेमन सादातश्री शम्भू8954450842
किरतपुरसराय जीवनश्री हरि सिंह9819547803
किरतपुरनंगला इस्लामश्रीमति अलीमा7500470560
किरतपुरगोविन्दपुरश्री विरेन्द्र सिंह9012130516
किरतपुरचाण्डक तुर्कश्री राकेश त्यागी7500085223
किरतपुरखटाईश्री अबरार अहमद9917406316
किरतपुरभोजपुरश्रीमति परमेश्वरी देवी9756700799
किरतपुरबुडगराश्रीमति सुध रानी8755563302
किरतपुरबुडगरीश्रीमति सुनिता देवी9557768170
किरतपुरअसगरपुरश्रीमति मुनेशा देवी9012876903
किरतपुरबहादरपुर सर्पुफद्दीन हु.श्रीमति मन्जू रानी9719833738
किरतपुरसरकड़ा खेड़ीमौ. यूनुस9759748050
किरतपुरबेगमपुर शादीश्रीमति प्रभा देवी9837333337
किरतपुरअल्हैयारपुरश्रीमति पुष्पा देवी9568446499
किरतपुरसभाचन्दपुर केशोश्री जयपाल सिंह9690428481
किरतपुरअकबराबादमौ. आकिल9412464441
किरतपुरऔरंगजेबपुर महमूदश्री नूर अहमद9761704044
किरतपुरपुरूषोत्तमपुरश्री अपफसार9758204473
किरतपुरपाडलाश्री संजीव कुमार9719847684
किरतपुरकलापुर बुजुर्गश्री हरिओम9639714820
किरतपुरसराय इम्माश्री वाजिद वेग7500152544
किरतपुरबेगमनपुर रूपचन्दश्री ज्ञानचन्द्र9719514626
किरतपुरअब्दुल पफजलपुर खासश्रीमति आदेशा8058742130
किरतपुरआजमाबादश्रीमति बबली9719548366
किरतपुरब्रह्मजीतपुर चन्दाश्री नरेश कुमार9411950774
किरतपुरविरदो नंगलीश्री महपूफज8958853911
किरतपुरकुम्हैड़ाश्री अनिल कुमार9690929031
किरतपुरसलेमपुर गध्ेलीमौ. शमशीद9897910831
किरतपुरगोपालपुरश्री नितिन कुमार9639537549
किरतपुर शादीपुरश्रीमति पे्रमवती9456459914
किरतपुरगनौराश्री भूदेव सिंह9758769279
किरतपुरलालपुरश्रीमति सुधरानी9412567825
किरतपुरनन्दपुरश्री अनीस अहमद9927887230
किरतपुरसींकरी बढ़ापुरश्रीमति सन्तोष देवी8958087311
किरतपुरगाजीपुरश्री रविन्द्र8958542847
किरतपुरछितावरश्रीमति अनिता देवी8954621404
किरतपुरचतरभोजपुर कुशलश्रीमति सुमनदेवी9568203609
किरतपुरइस्लामपुर साहुश्री सोमसिंह9758289696
किरतपुरबूढ़पुर नैनसिंहश्री देवेन्द्र सिंह9458870758
किरतपुररामपुर बिशनाश्री पुफरकान8954621404
किरतपुरकसौरश्रीमति रीना रानी9675186535
किरतपुरऔरंगपुर हृदयश्रीमति पुष्पा देवी9557555498
किरतपुर शाहबपुरा रतनमौ. शाबिर8057427189
कोतवालीकरौंदा चैधरकामेश्वरी देवी9756284604
कोतवालीबेगमपुर चायमलसुभाषचंद9568360367
कोतवालीरावल हेड़ी खजूरीफैय्याज अहमद9719049143
कोतवालीअलीपुरा जटमौ0 नईम9917101454
कोतवालीहरगांव चांदनअकरम9917159173
कोतवालीमलकपुर अब्दुल्लानईम अहमद9411634227
कोतवालीरामपुर दासश्रीराम
कोतवालीभोगपुरसुखदेव सिंह9457529142
कोतवालीगोपीवालाटिंकू9536263682
कोतवालीसाहूवालाउषा देवी9639357167
कोतवालीकरौंदा पचदूतहमिल अहमद
कोतवालीकिरतपुरसुरेन्द्री देवी
कोतवालीआले अलीपुरकमरूददीन
कोतवालीमुस्तफापुर भूरापुरमहेन्द्र सिंह
कोतवालीकालाखेड़ीनीरज बाला
कोतवालीमोहिउददीनपुरप्रमोद कुमार9627117815
कोतवालीतारापुरनरेशो9761302362
कोतवालीनूरपुर अरबनसीम9568025648
कोतवालीचक उदयचन्दफतेह सिंह9457611406
कोतवालीसराय डडूम्बरमौ0 यासीन9759650106
कोतवालीसादातपुर गढ़ीइरफान
कोतवालीकुंजैटामहेश9760325099
कोतवालीगौंसपुर सादातसुखराम सिंह9758667636
कोतवालीहुसैनाबादवकीला 9756242297
कोतवालीइस्माईलपुर दमीमुन्नी9759432013
कोतवालीइस्लामाबादसविता9639738321
कोतवालीकायमनगर दोदराजपुरसुभाषचंद927142472
कोतवालीरसूलपुर मुजफ्फरनसीब जहां9536810577
कोतवालीशाह मुजफ्फरपुरभूदेव सिंह
कोतवालीमहमूदपुर भावताशापरा9927474267
कोतवालीपित्तनहेड़ीनूरजहां7500801134
कोतवालीझिलमिलाआशा देवी9412564642
कोतवालीतुख्मापुर हरवंशराजपाल8126244741
कोतवालीबूढ़ावालाचेतराम9927927228
कोतवालीमहेशपुरसतीश कुमार9761069544
कोतवालीकस्बा कोटराचन्द्रपाल9997508254
कोतवालीउग्रसेनपुरसविता रानी9457132083
कोतवालीखैरूल्लापुरचन्द्रो9756665310
कोतवालीटांडा माईदाससुनिता देवी9758859685
कोतवालीशरफुददीननगरसरफराज9675190786
कोतवालीबावनसरायअरपेन्द्र सिंह800681115
कोतवालीसुलेमान शिकोहपुरनीलकण्ड9917130500
कोतवालीकमालपुर भोगाकरन सिंह9412854265
कोतवालीराजोपुर सादातसरोज देवी8057843456
कोतवालीमुस्सेपुरजफर अली9897760293
कोतवालीमौ0पुर हरवंशयाकूब9927518272
कोतवालीशेरनगर नरैनीकु0 अंशू
कोतवालीजगन्नाथपुरउदल सिंह
कोतवालीरोशनपुर प्रतापरामकुमार
कोतवालीहकीकतपुर सहसूरईस आलम
कोतवालीकनकपुरउमेश कुमार9756915267
कोतवालीजमालपुर ढीकलीरामकुमार9457653423
कोतवालीअब्दुल्लापुर कुरैशीविजेन्द्र ंिसह9761078093
कोतवालीशाहलीपुर कोटरारामवीर सिंह9412116011
कोतवालीजहानाबादवनीता
कोतवालीकोतवालीशमा परवीन9412824486
कोतवालीबेनीपुरशूरवीर8958442160
कोतवालीभगवानपुरहरि सिंह9761072104
कोतवालीमनव्वरपुर सैदटीकाराम9012357901
कोतवालीखुशहालपुर दीवानचिरंजी सिंह7830812131
कोतवालीअलीपुर मानशमीमा9639668622
कोतवालीमहेश्वरी जटहरिओम9897724553
कोतवालीसमसपुर सददोश्रीमती निर्मला9758516260
कोतवालीनरूल्लापुरमुन्नू सिंह9411845787
कोतवालीअब्दीपुर हरवंशराजकुमारी9758327157
कोतवालीरायपुर सादातकमलेश लता9410496699
कोतवालीअजुपुरा रानीमुनीर9758146112
कोतवालीबेदारबख्तपुर जादोरामस्वरूप9756579775
कोतवालीशादीपुरअशरफ9411052421
कोतवालीरामपुर छजमलसुदेश कुमारी
कोतवालीभेागलीमहेन्द्र सिंह
कोतवालीजहांगीरपुर खासउमा देवी
कोतवालीकाजीपुर इम्मानसीमुददीन
कोतवालीखिजरपुर जग्गूसुधा देवी
कोतवालीमहमूदपुर नरायनअनीसा
कोतवालीबघालासुनीता
कोतवालीबेगमपुर हर्रेसरोज
कोतवालीहकीकतपुर गंगवालीशकील
कोतवालीजमालपुर बांगरमहेश चन्द्र
कोतवालीनैनपुरामौ0 अकरम
कोतवालीफखनपुरमेघराज
कोतवालीनिजामपुर देवसीघसीटा
कोतवालीसैदपुरा गज्जूराजवती
कोतवालीसैदपुरी महीचन्दप्रमोद
कोतवालीरसूलपुर जागनसोमदत्त9639206184
कोतवालीकृतो नंगलीयशपाल सिंह8958599075
कोतवालीनूरअलीपुर भगवन्तहरपाल सिंह9012705374
कोतवालीखुर्रमपुर खड़कअजय पाल सिंह9756141331
कोतवालीमसूरीराधा9837633961
कोतवालीपुरैनीसरोज देवी9675326398
कोतवालीकल्याणपुरअफशा निगार9412146911
कोतवालीसैद खेड़ीदीपक9319878068
कोतवालीमंझेड़ा शकरूरईसा9568267452
कोतवालीखानपुर मानकराधा रानी8057150014
कोतवालीफतेहपुरबबीता कुमारी9410217856
कोतवालीखुर्रमपुर डल्लूकुंवरवती9412428166
कोतवालीइनायतपुरशकीला8958914445
कोतवालीकिशनपुर कुन्डायादराम9756897762
कोतवालीअल्हैदादपुर खजवाजितेन्द्र 9536498108
कोतवालीजाफरपुरविक्रम8958315756
कोतवालीबिन्जा हेड़ीरणधीर सिंह8057886272
कोतवालीखुशहालपुर मठेरीओमप्रकाश शर्मा7830646433
कोतवालीहरवंशपुर धारमनरोत्तमा देवी
कोतवालीशेखपुर तुर्करामलाल सैनी
कोतवालीहरगनअक्षय कुमार9837430080
कोतवालीअ0फ0पुर बनीकृष्णा देवी7500801737
कोतवालीरजपुरालोकेश कुमार9411609454
कोतवालीसु0आ0बनी गैनशसतीश कुमार9759126402
कोतवालीमेदपुरा सुल्तानकलावती9758811588
कोतवालीमौ0 आ0पुर भूरेविमला देवी9917634568
कोतवालीमुर्तजापुरशौराज सिंह9756674074
कोतवालीहा0मौ0पुर कोटइकबाल अहमद975073584
कोतवालीसमसपुर नसीबकृष्णराज सिंह9760964239
कोतवालीमौ0पुर त्रिलोकराजबाला7830646471
मौ0पुर देवमलइब्राहीमपुर खण्डसालरेखा पत्नि श्री चन्द्रपाल सिंह9457013307
मौ0पुर देवमलमुजफ्फरपुर केशोअतरो पत्नि श्री रामदास9917025038
मौ0पुर देवमलगजरौला शिवसाजिद पुत्र श्री मुख्तार अहमद9410601724
मौ0पुर देवमलमण्डावली सैदूनईमा पत्नि श्री शकील9837603638
मौ0पुर देवमलमौ0पुर मण्डावलीजाकिर हुसैन पुत्र श्री जबरूद्दीन8958436926
मौ0पुर देवमलयूसुफपुर हमीदसर्वेेश पत्नि श्री विजेन्द्र9411225550
मौ0पुर देवमल धर्मनगरीसुनिता पत्नि रूपन पाल9412346179
मौ0पुर देवमलस्वाहेड़ी खुर्दमिथलेश पत्नि श्री रमेश9760285156
मौ0पुर देवमलस्वाहेड़ी बुजुर्गमिथलेश9927563553
मौ0पुर देवमलउमरपुर मीरानन्दराम पुत्र श्री नेता सिंह9690859963
मौ0पुर देवमलचांदपुर फेरू शाईस्ता पत्नि श्री अफजाल9837779098
मौ0पुर देवमलकाजीवाला सईदा पत्नि राशिद
मौ0पुर देवमलइस्लामपुर दासरघुवती पत्नि श्री केशव सिंह9412855912
मौ0पुर देवमलफरीदपुर भोगीबबीता पत्नि श्री मनोज9219910359
मौ0पुर देवमलमुर्तजापुर बुलाकी उर्फ पेदासुभाष चन्द पुत्र श्री सतपाल सिंह9012007901
मौ0पुर देवमलरसीदपुर गढ़ीसुनिता पुत्नि श्री ओमकार सिंह8126970015
मौ0पुर देवमलरतनपुर रियायाचेतन प्रकाश पुत्र श्री कैलाशसिंह9758093088
मौ0पुर देवमलशहबाज पुरनसीम पुत्र श्री इमामअली9758928192
मौ0पुर देवमलइच्छावालानजीरन पत्नि श्री अख्तर9758432443
मौ0पुर देवमलफरीदपुर मानरेणु देवी पत्नि श्री सतेन्द्र कुमार9719028773
मौ0पुर देवमलगोपालपुरब्रहमपाल सिंह पुत्र श्री रामकला सिंह9927768333
मौ0पुर देवमलभरूकाफरीदा पत्नि श्री इस्लामअली9756340795
मौ0पुर देवमलटीपभजनो पत्नि श्री लज्जाराम9720659629
मौ0पुर देवमलअकबरपुरा आगा खेड़ीमुन्नी देवी पत्नि रामकुमार सिंह9359999541
मौ0पुर देवमलरायपुर बेरीशालसुधा देवी पत्नि भूदेव सिंह7830498037
मौ0पुर देवमलखानपुर माधोगुडडी देवी पत्नि श्री सुभाष सिंह9410497092
मौ0पुर देवमलमौ0पुर देवमलराजकुमापुत्र श्री श्यामलाल9758289478
मौ0पुर देवमलमौज्जमपुुर सुजानभूदेव सिंह पुत्र श्री विजय सिंह9568600185
मौ0पुर देवमलरावलीराजेन्द्र पुत्र श्री गोपाल8126768248
मौ0पुर देवमलशेखपुराउमेश कुमार पुत्र श्री सावनिया सिंह9927724171
मौ0पुर देवमलसैफपुर खादारशाहिद अली पुत्र श्री महमूद9897411955
मौ0पुर देवमलदयालवालावीरबती पत्नी मेहर सिंह9758211159
मौ0पुर देवमलबरूकीरामपाल सिंह पुत्र श्री मेघा सिंह 9412484851
मौ0पुर देवमलइलायचीपुर खडकूगजेन्द्र पुत्र श्री मुकन्दी सिंह 9927988892
मौ0पुर देवमलइस्लामपुर लालूअनीस पुत्र श्री मौ0 अख्तर 9927178290
मौ0पुर देवमलधनौराकुसुम पत्नी धर्मवीर सिंह 9756439634
मौ0पुर देवमलफरीदपुर निजाममलखान पुत्र श्री बाबुराम9675013038
मौ0पुर देवमलजहांनाबादरमेशचन्द्र पुत्र श्री तुलसी सिंह9627536863
मौ0पुर देवमलखलीउल्लापुरबिजेन्द्र पुत्र श्री लल्लू सिंह9719470737
मौ0पुर देवमलरामजीवालासजंय पुत्र श्री दयाराम9012137497
मौ0पुर देवमलछकडाउषा देवी पत्नी राजु9012198877
मौ0पुर देवमलदौलतपुरबेबी पत्नी श्री बलवीर सिंह9457803290
मौ0पुर देवमलकिशनपुरपकंज देवी पत्नी राजेश सिंह8958854411
मौ0पुर देवमलमौ0पुर लक्खूब्रजबाला पत्नी पीतम सिंह 9411228596
मौ0पुर देवमलशहजादपुरसमशीद पुत्र श्री अकतन9012522649
मौ0पुर देवमलतैयबपुर काजीअमलेश पत्नी देवेन्द्र सिंह 9719898835
मौ0पुर देवमलऔरगांबाद शकूरपुरामशीद पुत्र श्री चुन्नू सिंह8958854439
मौ0पुर देवमलफरीदपुर दर्गाकविता पत्नी शूरबीर सिंह9997087480
मौ0पुर देवमलमिर्जापुर महेशअर्चना पत्नी रणजीत सिंह9411223561
मौ0पुर देवमलभागैनदिनेश पुत्र श्री अमराव सिंह 9458070033
मौ0पुर देवमलफरीदपुर ससारूकृपाल पुत्र श्री चेता सिंह 9690328300
मौ0पुर देवमलबाकरपुर गढी नरोज देवी पत्नी बाबुराम 9456246824
मौ0पुर देवमलमुकीमपुर धारूदयाराम सिंह पुत्र श्री राम सिंह 9997890395
मौ0पुर देवमलमकसूदनपुर हफीजअनमोल पुत्र श्री संसार सिंह 9837067548
मौ0पुर देवमलअमीरपुर सुधा मुस्तीकमा पत्नी शौकत अली9410602111
मौ0पुर देवमलगजरौला अचपलइरफान पुत्र श्री बुद्धुखां9639393132
मौ0पुर देवमलअलाउदीनपुर शमीम अहमद पुत्र श्री इलाईबमन9411944280
मौ0पुर देवमलमुढाला जब्बाद पुत्र श्री मुन्ना 9411225948
मौ0पुर देवमलउलकपुरनगमा पत्नी नसरूद्धीन9259235726
मौ0पुर देवमलचांदपुर नौआबादआदिल पुत्र श्री फारूख9760154546
मौ0पुर देवमलखेडकी हेमराजकिशोर पुत्र श्री बुद्धिमन9837133450
मौ0पुर देवमलफरीदपुर काजीइकबाल पुत्र श्री मकबुल9719420907
मौ0पुर देवमलतैमरपुरदीपाराजीव पुत्र श्री रामकुमार सिंह9012454371
मौ0पुर देवमलइटावाजीवन मण्डल पुत्र श्री राजेनन्द्र मण्डल 8954579230
मौ0पुर देवमलकरीमपुर बमनौलीकिरन पत्नी श्री परशुराम 9634065228
मौ0पुर देवमलभोजपुर भोपतपुर कविता पत्नी श्री सुशील कुमार8057617985
मौ0पुर देवमलबहादरपुर जटछत्रपाल पुत्र श्री राजाराम9012743690
मौ0पुर देवमलअमीरपुर उर्फ नारायण पुरहेमराज पुत्र श्री भोपाल9536612142
मौ0पुर देवमलमौहीदीनपुरमहेश पुत्र श्री सन्तू9719285374
मौ0पुर देवमलझलरी गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह9456873105
मौ0पुर देवमलमधुसुदनपुर नन्द उर्फ झलराशकील पुत्र श्री सुक्खे खां8958729881
मौ0पुर देवमलफिरोजपुर मुबारकप्र्रेमचन्द्र पुत्र श्री फुल्लू9759740198
मौ0पुर देवमलमहेश्वरीराजीव पुत्र श्री छत्रपाल9675966184
मौ0पुर देवमलमाचकीभगवान सिंह पुत्र श्री कल्लू सिंह9456210724
मौ0पुर देवमलअकबरपुर देवीदासवालापरवीन सिंह पुत्र श्री करन सिंह9837530960
मौ0पुर देवमलफजलपुरसरोज पत्नी श्री यादराम9837328306
मौ0पुर देवमलऔरंगपुर ताराराजेन्द्र पुत्र श्री मलखान7830825277
मौ0पुर देवमलमंगोलपुराओमवती पत्नी श्री हरपाल9756088749
मौ0पुर देवमलजमालपुर पठानीमौ0हुसैन पुत्र श्री अ0गफूर 9412428935
मौ0पुर देवमलगंजालपुरराजो पत्नी जगराम9557532050
मौ0पुर देवमलसादकपुर सरीता पत्नी श्री बलराम सिंह
मौ0पुर देवमलबादशाहपुरनरेन्द्र पुत्र श्री नायक राम9917242340
मौ0पुर देवमलमुकीमपुर धर्मसीछोटन सिंह पुत्र श्री सलेखु 8650088803
मौ0पुर देवमलनसीरीजयपाल पुत्र श्री रधुवीर8958082251
मौ0पुर देवमलरसूलपुर पिरथीविनोद पुत्र श्री नरेश सिंह9358005500
मौ0पुर देवमलगोकलपुर कासमहेमराज पुत्र श्री रामपाल 9639631546
मौ0पुर देवमलतितरवालाचक्रवेदी पुत्र श्री चतरसिंह9719246012
मौ0पुर देवमलमौढिया धनसीजयपाल सिंह पुत्र श्री मुन्ने सिंह
मौ0पुर देवमलमुकीमपुर जमालमंसूर पुत्र श्री मौ0 अहमद9675667410
मौ0पुर देवमलकुन्दनपुरश्रीमती सुनीता पत्नि श्री रामानन्द कपिल9761752184
मौ0पुर देवमलशादीपुरश्री राजवीर सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप1342.2866429999999
मौ0पुर देवमलखुड़ा हेड़ीश्रीमती मिथलेश पत्नि श्री रामअवतार9759667037
मौ0पुर देवमलकासमपुर कृपारामश्रीमती शिखारानी पत्नि श्री कपिल9756282881
मौ0पुर देवमलतरीकमपुर रूप चन्दरियासत पुत्र श्री बुन्दू8057191827
नजीबाबादअस्दुल्लापुरश्रीमती सन्नो देवी9759039991
नजीबाबादऔरंगाबादश्री मगन सिंह9759201448
नजीबाबादगाजीपुरश्री योगेन्द्र सिंह9412464384
नजीबाबादमोचीपुराश्रीमती राकेश देवी7500757715
नजीबाबादज्वालीलालाश्रीमती रजिया खातून9759357869
नजीबाबादफजलपुर हबीबश्री अबरार अहमद9759865374
नजीबाबादफजलपुर फतेहउल्लाश्रीमती कुन्तेश देवी9758547392
नजीबाबादराजारामपुर फाजिलश्री समरपाल9837509635
नजीबाबादअलावलपुर नैनूश्री भूरे सिंह9761239582
नजीबाबादआजमपुर मौ0 अलीश्रीमती सर्वेश कुमारी9759230330
नजीबाबादकमालपुरश्री अहमद रजा9756847313
नजीबाबादकरमसखेड़ीश्री अतीक अहमद8958766448
नजीबाबादगजरौलाश्री वेदप्रकाश9012481685
नजीबाबादसरवनपुरश्रीमती पुष्पा देवी9837742617
नजीबाबादसादातपुरमौ0 शाहिद8006799562
नजीबाबादसिकंदरपुर बसीश्री राजेन्द्र जोशी9897508416
नजीबाबादकल्हेड़ीश्री बाबूराम9927965872
नजीबाबादताहरपुर इशहाकश्री खालिद अहमद9927777406
नजीबाबादधनसीनीश्री घनश्याम सिंह9758693231
नजीबाबादनंगला उभ्भनश्री धन सिंह9927845570
नजीबाबादनंगला हरदासश्री दिनेश कुमार9012394685
नजीबाबादप्रतापपुरश्री आदेश सिंह8126320740
नजीबाबादहकीमपुर काजीश्री ऋषिपाल9758416992
नजीबाबादबौरेकीश्री जाकिर9085975740
नजीबाबादफतेहउल्लापुर दुर्गश्री अख्तर9837874069
नजीबाबादकामराजपुरश्रीमती पूनम देवी9756380330
नजीबाबादतिसोतराश्रीमती सुशीला देवी9690113276
नजीबाबादतैयबरपुर गौरवाश्री राजेश कुमार9639531516
नजीबाबादमौ0 अलीपुर द्वारकाश्रीमती मुन्नी देवी8057382281
नजीबाबादसुगरपुरश्री मौ0 अहसान9761686112
नजीबाबादनांगलश्री सुभाष कुमार9411949622
नजीबाबादजीतपुर खासश्री संजय कुमार9917189034
नजीबाबादरसूलपुर सैदश्री सत्यपाल सिंह9411943474
नजीबाबादशहजादपुरश्री मैनपाल9411846887
नजीबाबादशेरपुर अभिश्री सुरेन्द्र सिंह9627692787
नजीबाबादसौफतपुरश्री नौबीर सिंह9410298057
नजीबाबादसराय आलमश्री महेशचन्द7895309350
नजीबाबादहरचन्दपुरश्रीमती अर्चना8958099588
नजीबाबादअहमदपुर सादातश्रीमती सुमित्रा देवी9897837815
नजीबाबादइस्सेपुरश्रीमती निर्मला गहलौत9837420207
नजीबाबादकनकपुरश्रीमती संजो देवी9690847682
नजीबाबादगढ़मलपुरश्री विक्रम सिंह9012394830
नजीबाबादजहानाबादश्री कृष्ण कुमार9756207623
नजीबाबादपर्वतपुरश्रीमती सुलेखा9412216523
नजीबाबादभदौलाश्रीमती अंशु चैहान9720464651
नजीबाबादसमीपुरश्रीमती नईमा बेगम9837378595
नजीबाबादहीमपुर पछातपुराश्री कुतुबुददीन9410603201
नजीबाबादचन्दोकश्रीमती विनीता9719553405
नजीबाबादपुण्डरी खुर्दश्री रामकुमार9830651598
नजीबाबादबरमपुरश्री प्रमोद कुमार9719701276
नजीबाबादलालपुर मानश्री मामराज सिंह9411633674
नजीबाबादशाहजहांपुर जसरथमौ0 अनीस9719651324
नजीबाबादसबलपुर बीतराश्रीमती सुषमा देवी9837546312
नजीबाबादखैरूल्लापुरश्री नृपेन्द्र कुमार9456282044
नजीबाबादपूरनपुर गढ़ीश्रीमती हलीमा9837819981
नजीबाबादबिजौरीश्रीमती बीरबाला9837818414
नजीबाबादभोगपुरश्री भगवाना9411427852
नजीबाबादरानीपुरश्रीमती पास्ल देवी8958086999
नजीबाबादकाशीरामपुरश्रीमती मिथलेश9917611211
नजीबाबाददहीरपुरमौ0 अकबर9639970641
नजीबाबादरायपुर खासश्रीमती सुमन9917036526
नजीबाबादभागूवालाश्रीमती मुशर्रत जहां9927734899
नजीबाबादजसपुरश्रीमती बबीता कौर9888536571
नजीबाबादसबलगढश्री वेदप्रकाश9917682362
नजीबाबादश्यामीवालाश्री राजकुमार9756611307
नजीबाबादऔरंगपुर भिक्कूश्री सुक्के सिंह9012477281
नजीबाबादऔरंगपुर बसंताश्रीमती सुमित्रा देवी8057429543
नजीबाबादकरौलीश्री दयाराम सिंह9568471207
नजीबाबादजालपुरश्रीमती जैनब9756862786
नजीबाबादनारायनपुर रतनश्री यादेश कुमार9897885555
नजीबाबादमण्डावलीश्रीमती जरीना9411950080
नजीबाबादमीरमपुर बेगाश्रीमती अफसाना9639862858
नजीबाबादमुस्सेपुरश्री सीताराम9639969419
नजीबाबादरफीपुर मोहनश्री सुरेन्द्र सिंह8057743933
नजीबाबादहसनपुरश्रीमती मंजीत कौर9012890387
नजीबाबादअलीपुराश्री नजाकत हुसैन9412609483
नजीबाबादअमानुल्लापुरश्री लोकेन्द्र सिंह9837451654
नजीबाबादखलीलपुरश्रीमती शकुन्तला देवी9412116480
नजीबाबादजटपुरा बोंडामौ0 शाहिद9917408010
नजीबाबादप्रेमपुरश्री जगविदर सिंह9917163938
नजीबाबादविजयपुरश्रीमती मुन्नी देवी9012455568
नजीबाबादराहतपुर खुर्दश्रीमती मुन्नी देवी9759798799
नजीबाबादशेखपुरा आलमश्रीमती फुरसत देवी9837829807
नजीबाबादगुढ़ाश्री बलिहार सिंह9837434568
नजीबाबादजसवंतपुरश्रीमती उमा देवी9927856363
नजीबाबादअकबरपुर चैगावाश्री मुनीस अहमद8958822308
नजीबाबादबीरूवालाश्री इकबाल सिंह9012400624
नजीबाबादमौ0पुर तुलसीमौहम्मद खादिम9917926299
नजीबाबादमथुरापुर मोरश्री दलवीर सिंह9690994900
नजीबाबादमोटाढाकश्रीमती अनीता दुतपुड़ी9837281035
नजीबाबाददिनौड़ाश्री मुस्तकीम8057323325
नजीबाबादबाकरपुरश्रीमती वकीला9359399728
नजीबाबादरामनगरश्री सुनील8979226893
नजीबाबादराजपुर नवादारामलाल8006033267
नजीबाबादसिकरोडाश्रीमती दुलारी देवी9760185403
नजीबाबादलाहककलांश्री जगपाल सिंह9837330305
नजीबाबादहरेवलीश्री नरेश कुमार9720497463
नजीबाबादधनौराश्रीमती तारावती9760149695
नजीबाबादपूरनपुर नरोत्तमश्री गम्भीर सिंह8449882537
नजीबाबादमुबारकपुरश्री बबलू9837607413
नजीबाबादशाहजहांपुरश्री चन्द्रभान9927472151
नजीबाबादहर्षवाड़ाश्री जाहिद8899246593
नूरपुरआजमपुरआशादेवी9639146536
नूरपुरचेहलीमुकेश कुमार9012611915
नूरपुरधून्धलीसुनीतादेवी9997002438
नूरपुरजाफराबाद कुरईउमा रानी9837814136
नूरपुरलिन्डरपुरकृष्ण कुमार992758356
नूरपुरतंगरौला श्यामदेई9917235720
नूरपुरगोहावरजैतश्रीमति कृष्णा9568669591
नूरपुरगोहावर हल्लूनितेश9997764544
नूरपुरअ0पुर दहाना शीशराम 9719456956
नूरपुरपुरनपुर नंगलाश्रीमति तरूणा देवी9719239434
नूरपुरपथवारी वसन्तपुरश्रीमति सरिता9536897071
नूरपुरनंगली जाजूनरेश कुमार9536011409
नूरपुरहसनपुर बिल्लौचश्रीमति जयवती9627653535
नूरपुररहटा बिल्लौचश्रीमति मुमताज वेगम9756469545
नूरपुरताजपुरश्रीमति शहनाज9897814314
नूरपुरपौटारियाजुददीन9761270788
नूरपुरकन्हेड़ीदुलारी देवी9719736565
नूरपुरजमालपुर कृतसुमन देवी9761286711
नूरपुरगोपालपुरकल्याण सिहं 9927200778
नूरपुरटण्डेराअफसर अली9797225407
नूरपुरबीरबलपुरपूनम देवी 9412669281
नूरपुरबिषनपुर बिडराचमेंलीया8006243628
नूरपुरआलमपुर ऐडवाविनोद कुमार9761941225
नूरपुरमुजाहिदपुरगीता देवी9412580431
नूरपुरगुनिया खेड़ीव्रिजेश 9761871203
नूरपुरनायक नंगलानरेश कुमार9568668623
नूरपुरखजूरीविरेन्द्र कुमार9412553933
नूरपुरसुजातपुर टिकरकमला देवी 9719865522
नूरपुरपनियालानसीमा9012985334
नूरपुरसदनपुररफीक9639736674
नूरपुरचेहलादेवेन्द्र कुमार9837119054
नूरपुरगाजीपुरसुनिल 9587687687
नूरपुरमदारीपुरसरोज9690210280
नूरपुरमहदूदनशोयाकूव9756801109
नूरपुरपीपला जागीरहरकिशन9927388652
नूरपुरफतेहाबाददिनेश कुमारी8057636326
नूरपुरछजुपुराउर्मिला9719702913
नूरपुरराहुनंगलीराजवती9457214678
नूरपुरअसदपुर धमरौलीजगदीश सिहं 8958479082
नूरपुरमण्डौरा धूम सिहं9719896523
नूरपुर धौलागढ़रतिराम9720004464
नूरपुरपैजनियामुन्ने9761791449
नूरपुरअथाई जमरूददीन शाहजहां9997151599
नूरपुरमहमदाबादगेन्दा सिहं9917814843
नूरपुरऊमरी बड़ीसुरेन्द्र कौर9604701313
नूरपुरखासपुरासुरेश8979182760
नूरपुरऔलियापुरबवीता7500476851
नूरपुरबमनौलामगन सिहं 7500962011
नूरपुरफजलपुर ढाकीइसलामूदीन9927231775
नूरपुरफीनाभूदेव सिहं9759607058
नूरपुररामपुर रसूलपुरप्रमोद कुमार9719749731
नूरपुरऔरंगाबादश्री आलम9759494539
नूरपुरमंझौला गुर्जरमीनाक्षी देवी9719171973
नूरपुरसिघा शहनाज9690744465
नूरपुरआजमगढ़ उर्फ रतनगढ़श्री हरपाल सिहं9675350468
नूरपुरमोरना शहाबुदीन9837192704
नूरपुरदरियापुरश्री जगदीश9917235720
नूरपुरढेला अहीरश्री गौरव कुमार9412973812
नूरपुरकुण्डा खुर्दश्री राजकुमार8859547840
नूरपुरअथाई अहीरअमलावती 9012798705
नूरपुरबाकराबाद खटाईश्री मनोज कुमार9719544038
नूरपुर शाहदपुर गुलालश्रीमति वृजवाला देवी9758579815
नूरपुर बलदाना शफीपुर श्रीमति ममता देवी9719478424
नूरपुरपौटीश्रीमति महमूदा9012376657
नूरपुररामोरूपपुरश्री सत्यवीर9012236713
नूरपुर धारूपुरश्री बलराज9759149531
नूरपुरसुनगढ़श्री लोकन्द्र9411943800
नूरपुरउमरा बजुर्गश्री अवनीश941634286
नूरपुरकमालूदीनपुरश्रीमति अनीता9761666912
नूरपुरलोदीपुर मिलकजयवती9760125341
नूरपुरचांगीपुरबाबू सिहं 8954684985
नूरपुरपुरैनी दुर्वेशपुरनत्थू सिहं 9759100073
नूरपुररहटी जागीरअनीता9639729521
नूरपुरबेरमोहन सिहं 9719547356
नूरपुरमंझौला बिल्लौचराजवती9627372971
नूरपुरसेला मो0इकबाल9719059421
नूरपुरसेहरतन सिहं 7500354686
नूरपुर शादीपुर मजराकृतश्रीमति अनीता देवी9756823218
नूरपुरपाहुलीश्रीमति जयमाला 9536701907
नूरपुरमीरापुरश्री महिपाल9719852163
नूरपुरगोवलीमौ0 इस्लाम9457837958
नूरपुरहीमपुर बजुर्गकदीर अहमद9760631920
नूरपुरकिरतपुरपीतम सिहं 9012901251
नूरपुरशिवाला कलावीरेन्द्र कुमार9719455910
नूरपुरझुझैलाकान्ती देवी9758619681
नूरपुरभैंसासन्तराम सिहं9917456326
नूरपुरजाफरपुर हुसैनपुर शशीप्रभा9837673708
नूरपुरनैनूनांगलपूनम देवी9761156363
नूरपुरमुराहट प्रवेश कुमार8958286043
नूरपुरयुसूफा श्याम सिहं 9917484318
नूरपुरसेमलाकरन सिहं 9758826044
नूरपुरहसुपुराश्रीमति विमला9997885096
नूरपुरफेजपुरश्री तेजपाल7880907349
नूरपुरअस्करीपुरश्री इसरार अहमद9997615854
नूरपुरझीरनश्री जितेन्द्र9837673708
नूरपुरपुरैना अ0रहमानपुरश्री नरेश9758325771
नूरपुरमिर्जापुर ढीकलीश्रीमति शवनम 9212653004
नूरपुररोशनपुर जागीरश्रीमति ममता9761396089
स्योहाराआबिद नगर धूॅधलीश्री धर्मपाल सिहॅ8958920803
स्योहाराअकबरपुर आशाश्री बाबू सिहॅ9756831853
स्योहाराअलादीनपुरमौ0 इसरार 9759064585
स्योहाराअमानतपुरश्री राजेन्द्र सिहॅ9759262773
स्योहाराअमीनाबादश्रीमति किरन देवी 8859392692
स्योहाराअमीरपुर श्री भूषण शर्मा9759630751
स्योहाराअनीसा नंगलीश्रीमति रूपवती8954492446
स्योहाराबगवाड़ा श्रीमति कुन्ता देवी7830173870
स्योहाराबल्ला नंगलाश्री इकरामुददीन9759294165
स्योहाराबमनौलीश्री रमेश सिहॅ9758764135
स्योहाराबेरखेड़ाश्रीमति पिंकी9917951543
स्योहाराभगवानपुर रैनीश्री पितम्बर सिहॅ9675348537
स्योहाराभोगपुरश्री आलोक डागर9412546286
स्योहाराबिशनपुरा श्रीमति रानी देवी -
स्योहाराबुढ़ानंगलाश्रीमति गीता देवी9690645704
स्योहाराबुढ़नपुर श्री लतीफ9412607519
स्योहारादीनदारपुर श्री हेमराज सिहॅ9627355164
स्योहाराडेहराबुलन्दीश्री हरि सिहॅ9675199284
स्योहाराधींगरपुर श्रीमति मुन्नी देवी9639020574
स्योहारादौलताबादश्री यशपाल सिहॅ
स्योहाराफैजुल्लापुरफिरदौश जहाॅ-
स्योहारागैण्डाजूड़श्री इमामुददीन8057080047
स्योहारागौविन्दपुर श्रीमति ब्रजेश कुमारी9759493038
स्योहाराहिरनपुराश्री ओमराज सिहॅ9997658547
स्योहाराजमालपुर महिपतश्री राजेश सिहॅ9457359780
स्योहाराजमापुरश्री दयाराम सिहॅ8859548741
स्योहाराजयरामपुरश्रीमति सुमन देवी9719625651
स्योहाराकादराबाद खुर्दश्री महेन्द्र सिहॅ9719625502
स्योहाराकाजमपुरश्रीमति कामनी देवी9719625651
स्योहाराकमाला श्री जय विन्दरसिहॅ9719138913
स्योहाराकासमाबादश्रीमति पूनम कुमारी9412452297
स्योहाराखेड़ी जटश्री दीन मोहम्मद9457803970
स्योहाराखलीलपुर श्री विजयपाल सिहॅ9536443791
स्योहाराखानपुर श्री राम सिहॅ8006552915
स्योहाराकिवाड़ श्री बुन्दू सिहॅ9720100796
स्योहाराकुरी बंगर श्रीमति राजो देवी
स्योहारालाम्बाखेड़ाश्री राजपाल सिहॅ8954493882
स्योहारामाॅधपुर उदयचन्दश्रीमति संतांेष कुमारी9758105344
स्योहारामाहुपुरा श्री गेंदा सिहॅ9997816790
स्योहारामकनपुर श्रीमति राजवाला 9456658638
स्योहारामकसूदपुर श्री अवरार अहमद9720841488
स्योहारामण्डौरी श्री विजयपाल सिहॅ9411429293
स्योहारामेवानवादाश्री जरीश अहमद9759112095
स्योहारामहमूदपुरश्री चेतराम सिहॅ9568351460
स्योहारामेवाजट श्रीमति शकुन्तला देवी9758724365
स्योहारामौ0 अलीपुर इनायतश्री अख्तर जमील9758867208
स्योहारामुबारकपुर मधुश्री ओमप्रकाश सिहॅ8979422781
स्योहारामुण्डाखेड़ीश्री प्रीतम सिहॅ9719043321
स्योहारामुर्तजानगर श्रीमति सावित्री देवी9675199048
स्योहारानामदारपुर चाॅदनश्रीमति निर्मला देवी9675669088
स्योहारानीचलपुर श्रीमति राजरानी 8859548326
स्योहारापाईन्दापुरश्री महल सिहॅ
स्योहारापालनपुर श्री इरशाद अहमद9758248177
स्योहारापित्थापुर श्री अनवर अहमद9758446759
स्योहारारहपनपुरश्री ऐजाज अहमद9756800855
स्योहारारहटौलीश्रीमति उर्मिला9759209369
स्योहारारामखेड़ाश्रीमति सविता देवी 9758647816
स्योहारारामपुर हल्दुआश्रीमति सुदेश कुमारी9412552835
स्योहारारनावलीश्री राजीव कुमार9758204266
स्योहारारतनपुरा श्री कुवरपाल सिहॅ9639201846
स्योहारारवाना शिकारपुरश्री फुुरकान अहमद9758995786
स्योहारासब्दलपुर श्री वकील अहमद8958900552
स्योहारासदाफल श्रीमति कुसम देवी9756064152
स्योहारासदारनपुर श्रीमति मिथलेश कुमारी9536574058
स्योहारासतवई श्री ऋषिपाल सिहॅ
स्योहारासत्तोनंगलीश्रीमति प्रमोद कुमारी-
स्योहाराशाहपुर हर्राखेम सिह9536220335
स्योहाराशाहपुर खेडीश्री जगदीश सिहॅ9536220555
स्योहारासहसपुर देहातरूखसाना खातून9758787298
स्योहारासुरानंगलाश्रीमति रामवती देवी 9568668270
स्योहारावजीरपुर जागीरश्री सुरेश सिहॅ8958974932
नहटौर

Leave a Reply

Your email address will not be published.