Breaking News
Home » अम्बेडकर नगर

अम्बेडकर नगर

विकास खण्ड का नामग्राम पंचायत का नामनामदूरभाषसंख्याफोटो
रामनगररामनगर महुवरश्रीमती अम्बिका देवी9455352170
रामनगरअन्नापुरश्री हरीराम9919914162
रामनगरआरिवपुर सारीश्री लालबिन्द9451564496
रामनगरविमावलश्री रामनवल9792558556
रामनगर शाहपुर औरांवश्री मनीराम9670504466
रामनगरमसेना मिर्जापुरश्री मन्तराम9451707185
रामनगरचैधरीपुर बौरांवश्री रामसिंगार9919411474
रामनगरमनवरपुर सिपांहश्रीमती अनीता 9919174535
रामनगरहिसामुद्दीनपुर पिपराश्री दिवाकर यादव9793386929
रामनगरबड़ेपुर साराश्री मनोज कुमार9648273359
रामनगरमूसेपुर कलाश्री ओम प्रकाश9415509098
रामनगर शेखपुर मलपुराश्रीमती सन्तवासी9795086963
रामनगरसहिजना हमजापुरश्रीमती शोभावती8052360014
रामनगरहुसेनपुर मुसलमानश्री सहजान8808069540
रामनगरइन्दईपुरश्री कुमेेल अहमद9905069527
रामनगरबहलोलपुर नीबाश्री हरीकान्त9721255526
रामनगरखतमीपुरश्रीमती सीतादेेवी8004624628
रामनगरसैदपुर रसीदपुरश्रीमती कबूतरा देवी8808307882
रामनगरहथिनाराजश्रीमती अमीना खातून9792593060
रामनगरमकरहीश्री हीरालाल9451361994
रामनगरसरर्फुद्दीनपुरश्री गंगा दर्शन8052781075
रामनगरमनेरीपुर सरावांश्री नन्दलाल9455608979
रामनगरसैदपुर लेड़वाडीहश्री बासुदेव9628715637
रामनगरधनुकाराश्रीमती विमलादेवी9838501824
रामनगरभीटीश्रीमती शकुन्तला 9918796867
रामनगरगोहनारपुरश्रीमती गायत्री देवी9415783264
रामनगरबहिगवां जोगीपुरमो0 एकलाख9198443799
रामनगरलखनीपट्टीश्री सुरेन्द्र9651365803
रामनगरअरमाश्री रामरीत9616822431
रामनगरसरैया हरदोश्री द्वारिका9721112218
रामनगरलाडिलापुरश्री ज्ञानचन्द9936916543
रामनगरमदुआनाश्रीमती शान्ती9450493101
रामनगरआमादरवेशपुरश्री हितराम9451564753
रामनगरसतरहीश्रीमती सुभागी7897502072
रामनगरचकबसहियाश्री राजेन्द्र 9793601774
रामनगरबसहिया गंगासागरश्री भीमलाल9936266851
रामनगरमहेशपुर मण्डपश्रीमती इन्द्रावती9648570644
रामनगरसेमरामानापुरश्री सूर्यप्रकाश9452011478
रामनगरसन्दहां मजगवांश्रीमती सुशीला7376006216
रामनगरदिलावलपुरश्रीमती कैलासी9918809567
रामनगरदुर्गीपुर फैजुल्लाहपुरश्रीमती मनोरमा9794367197
रामनगरपटनामुबारकपुरश्रीमती संचन देवी9198034762
रामनगरसुल्तानपुर कबीरपुरश्रीमती आविदा खातून8874251128
रामनगरखजुरियाश्री मनोज कुमार8756885721
रामनगरबुकियाश्रीमती पार्वती9794493623
रामनगरअछतीश्रीमती सुनीता9450277124
रामनगरमंसूरगंजश्रीमती शान्ती9793217637
रामनगरजमलूपुरश्री यदुवंश9452604301
रामनगररामपुर मलिकपुरश्रीमती सुमन9532138783
रामनगरकवहीं अंजनपुरश्री अजय9792060564
रामनगररामपुर सरायश्रीमती कनकलता9450493486
रामनगरबिड़हर खासश्री दयानन्द9415296345
रामनगरचहोड़ा शाहपुरश्री श्रीपति9919450618
रामनगरभवानीपुर उमरीश्रीमती मिथलेश7376338233
रामनगरमहमदपुर चकफरीदपुरश्री जियालाल9721623082
रामनगरकल्यानपुर उर्फ पहितियापुरश्री पूर्णमासी9455597216
रामनगरलखमीपुरश्री जय प्रकाश9454090093
रामनगरसुल्तानपुर पहाड़पुरश्री परमात्मा9452852207
रामनगरनयागाँवश्री इन्द्राज8052357602
रामनगरगोवर्धनपुरश्री सुबाष9670996476
रामनगरमाडरमऊश्रीमती रीता9648245284
रामनगरपरमेश्वरपुरश्रीमती हासिमवादी9793456293
रामनगरमगनपुर महिमापुरश्रीमती बदामा9984992073
रामनगरहुसेनुपर खुर्दश्रीमती लीलावती देवी9415756179
रामनगरइटहुआ सन्दरपुरश्री राम सरोज9452848736
रामनगरनेवारी दुराजपुरश्रीमती मुबेस्सरा खातून9450847584
रामनगरचकपुरवाश्री संजय9670284590
रामनगरमरौचाश्री सुरेन्द्र प्रसाद9794285207
रामनगरशिवताराश्रीमती रूकैय्या खातून9838128764
रामनगरराउतपाराश्री सतीश चन्द्र9695257953
रामनगररामपुर इण्डीपिण्डीश्री सुरेश कुमार9450831331
रामनगरजमलापट्टी नसीरपुरश्री इन्द्रजीत9554580280
रामनगररूड़ीश्री हरिनाथ9956728805
रामनगरपहाड़पुर कौड़ाहीश्रीमती आविदा खातून9839579513
रामनगरझाखरवाराश्री मुन्नीलाल8052919681
रामनगरतिघरादाउदपुरश्रीमती रमा देवी9198867852
रामनगरकसदहांश्री रामनरायन9415836758
रामनगररूस्तमपुरश्री रमेश कुमार9984135181
रामनगरन्योरीमो0 कासिंम9453256787
रामनगरभगवानपुर मंझरियाश्रीमती ज्ञानमती
रामनगरइमादपुरश्रीमती सोना देवी8127620076
रामनगरभोजपुरश्री राजेश्वर
रामनगरअमड़ीश्रीमती इन्द्रावती9451384990
रामनगरअहिरौली गोन्दि साहबश्री राकेश9651434199
रामनगरअमोला बुजुर्गश्री चुन्नीलाल9838679212
टाण्डाअरखापुरसंग्राम9839516961
टाण्डालालापुरजगराम वर्मा9918857505
टाण्डासुलेमपुरनिर्मला8009511451
टाण्डादौलतपुर काजीकमरूद्दीन8960838354
टाण्डाआसोपुरराजकुमारी9454859596
टाण्डाहकीमपुरकिसमती9794137375
टाण्डा धौरहरागुडि़या उर्फ गुड्डन9839259262
टाण्डागौरा गूजर श्यामू9838083794
टाण्डापैकोलियाश्रीमती9450736399
टाण्डारसूलपुर हरिजनकमलेश कुमार9889889761
टाण्डाब्राहिमपुरलालजी8853579097
टाण्डामलिकपुरअलंकार9936362153
टाण्डाचिन्तौरामयाराम वर्मा 9598229905
टाण्डाबलया जगदीशपुरसीमा सिंह9161527388
टाण्डापिपरी सैदपुरइन्द्रावती9838130034
टाण्डादौलतपुर महमूदपुरइन्द्राज8874900350
टाण्डामोहिउद्दीनपुरनिर्मला9651989074
टाण्डाभसड़ारोहिणी9984050803
टाण्डापकड़ी भोजपुरइन्द्रावती9450491692
टाण्डाअमिया बावनपुरबदामादेवी9450508103
टाण्डापियारेपुरलालजी9838723976
टाण्डा शाहपुर कुरमौलउर्मिलादेवी9918821415
टाण्डारसूलपुर मुबारकपुर महेन्द्र कुमार9839470891
टाण्डापुन्थरमोफिदा खातून8853962238
टाण्डारामपुर कलाअनिल कुमार979286220
टाण्डाआलमपुर धनौराविन्दू9473789029
टाण्डाडुहियादौलतादेवी9984229580
टाण्डाहसनपुर सुन्थररामभवन9454506950
टाण्डाइस्माइलपुर बेलदहारामअनुज9936369615
टाण्डामाझा उल्टहवाशिवप्रसाद9984399972
टाण्डानरायनपुरचन्द्रशेखर9838965500
टाण्डादहियावरदयाशंकर9935487754
टाण्डाविहरोजपुरमीरादेवी9452807548
टाण्डाखेतापुरइन्दर9506125588
टाण्डासद्दरपुरविमला9838730216
टाण्डाममरेजपुर रामनायक8853961027
टाण्डासैदपुर रज्जीपुरबालगोविन्द9198081507
टाण्डाहिथूरीऊषादेवी
टाण्डाखासपुरचक्रवर्ती 9450492040
टाण्डाअशरफपुररामसिंगार7376339474
टाण्डामुकुन्दपुरराजेश9415490439
टाण्डाअरसांवासै0 मोहम्मद8009656068
टाण्डाफरीदपुर कुतुबहौसिला प्रसाद9839781168
टाण्डाबलरामपुरपूनम9415460285
टाण्डाअलनपुरइम्तियाजुद्दीन बेग9839401203
टाण्डाअमीनपुरहकीमुद्दीन बेग9936890375
टाण्डाताजपुरभागीरथी9839537588
टाण्डामहेशपुरसरिता9451641716
टाण्डाजियापुरइन्द्रजीत9918617445
टाण्डाफूलपुरहरीराम9628686298
टाण्डाभड़सारीविद्यावती9452026687
टाण्डामदारभारीसुनील कुमार9721226597
टाण्डाचितवईसामदा9793165281
टाण्डाखूखूताराअहमद हसन9936661514
टाण्डाजगन्नाथपुरराजेन्द्र प्रसाद9450212154
टाण्डागौहनियारजीउद्दीन बेग8127904564
टाण्डाखांशापुरश्री निवास9005057110
टाण्डाबदरूद्दीनपुरअब्दुल फरा 9198689014
टाण्डाबसन्तपुरबेचूालाल8052312651
टाण्डारामपुर दुर्गापुरअनिल कुमार9454216163
टाण्डाभुवालपुरटनटन7376006835
टाण्डातुलसीपुर धमेन्द्र कुमार9919646758
टाण्डामीठेपुरबखेड़ू9455546644
टाण्डादेईपुररामबहादुर9453998610
टाण्डाउतरेथूहरिप्रसाद7376006759
टाण्डाऐनवांरामभेज वर्मा 9839625812
टाण्डामहुवारीराजितराम9453540328
टाण्डादशरथपुररानी सिंह9918030307
टाण्डाअवसानपुरश्रीमती रेखा9450492508
टाण्डानैपुरासंजू9621605633
टाण्डाकरमपुर बरसावांगिरिजादेवी7376005582
टाण्डासलारपुर शहर बानों9838692010
टाण्डानसरूल्लाहपुरसुरेश9918341991
टाण्डागुवांवासुरेन्द्र कुमार9415753176
टाण्डाडाड़ीउर्मिला 9415476321
टाण्डाकलेसरसुनीता वर्मा 9565149968
टाण्डामुजाहिदपुररामकुमार9935127857
टाण्डासलाहुद्दीनपुररणजीत9670567742
टाण्डाअमेदाभगवत प्रसाद9415717773
टाण्डादौलतपुर एकसाराजयराम7607470644
टाण्डानाऊसाण्डाकिसलावती9936532075
टाण्डानिनावांलक्षिराम8004069895
टाण्डाहूंसेपुरराम जुड़ावन8127189707
टाण्डाबड़ागांव ब्राहिमपुरकुलदीप9839972270
टाण्डाजोतजैनारामविशुन9792134370
टाण्डाविहरात्रिभुवन वर्मा 8005252879
टाण्डाककराहीप्रमिला9452004091
टाण्डाफत्तेपुर इसरावती9936560331
टाण्डारायपुरमालतीदेवी9935122006
टाण्डामहरीपुरउमेश चन्द्र 7376112778
टाण्डाहुसेनपुर सुधानासुरेन्द्र कुमार9889201024
टाण्डाकटरियाइन्द्रदेव7376005591
टाण्डाखैरपुरक्रान्तीदेवी9451205869
टाण्डा धर्मूपुरचम्पादेवी9450490476
टाण्डासलाहपुर रजौरमिथिलेश कुमारी8808790809
टाण्डाजिगनासुमन9651358087
बसखारीदौलतपुर हाजलपटटीसुधाकर द्विवेदी9415718822
बसखारीछांगुरपुर मिश्रौलियाप्रमोद कुमार9838651239
बसखारीहुसेनपुर गिरण्टइन्द्रजीत9956773005
बसखारीपिपरीपुर विशुनपुरप्रदीप कुमार8853681996
बसखारीदेवहटविमला देवी9621935554
बसखारीमो0पुर साबुकपुररामनाथ9452402725
बसखारीबसखारीरेखादेवी9450061611
बसखारीमकोइयारामविलास9839129393
बसखारीपडरिया फोैलादपुरजिलाजीत9838552696
बसखारीरामडीह सरायभोला9616243083
बसखारीडोडो एदिलपुरमुस्तरी खा09919117650
बसखारीजमऊपुरगीता9636060686
बसखारीबनियानीराम केंवल9936499019
बसखारीबजदहियापाईपुरसुदामा9559483883
बसखारीटण्डवा मिश्रनीलम9956867783
बसखारीलखनपुरबासमती9919395744
बसखारीमो0पुर मुसलमानअजहरूलनिशां
बसखारीदायमपुर शान्ती9936197589
बसखारीअरूसा आजमपुररेखा वर्मा9695849533
बसखारीसुलेमपुर परसावाज्ञानमती
बसखारीसाबुकपुरराधिका सिंह9793048556
बसखारीजल्लापुर साबुकपुरगुन्जा9648637931
बसखारीफूलपुरप्रभावती9452782201
बसखारीअजमेरीबादशाहपुरमेवालाल9918620528
बसखारीएकडल्ला शशिसिंह9454524491
बसखारीतिलकारपुरमोती9721853833
बसखारीनौरहनीरामपुरसोनादवी9893595948
बसखारीनसीराबादतबस्सुम9415712054
बसखारीनरकटा बैरागीपुरतोखई
बसखारीऔझीपुरहुमा9838680327
बसखारीफाजिलपुर उसकाबुधई
बसखारीजैनुददीनपुरउज़मा खातून9839626273
बसखारी शंकरपुर विशुनपुरगंगोत्री8052595257
बसखारीवर्गीनिजामपुरदिलीप यादव9628782826
बसखारीफरीदपुर सैफनसंपत्ती9838921318
बसखारीढेकवा बहाउददीनपुररामसूरत9554645796
बसखारीकेवटलाराजाराम9838388623
बसखारी शमशुददीनपुरराजबहादुर9838348505
बसखारीतरौली मुबारकपुरसमुन्द्रा9721113310
बसखारीमुण्डेरारूख्साना खातून9450464005
बसखारीपृथ्वीपुरराजकुमार मौर्य7607389589
बसखारीकल्यानपुर उदनपुरमोती
बसखारीनरायनपुर प्रीतमपुरनसरीन फात्मा
बसखारीहरसम्हारअच्छेलाल चैहान9721143025
बसखारीभूलेपुरमोनिशा खातून9415116890
बसखारीरामपुर बेनीपुरप्रभू9935859067
बसखारीमेढी सुलेमपुर साहबदीन9005499105
बसखारीहंसवरमो0 कामिल9839578776
बसखारीबरही एदिलपुरराम चन्दर9984365721
बसखारीएकडंगीगंगाराम9838569514
बसखारीगोहिलाअयूब खान9621914516
बसखारीसेमरा नसीरपुरकांग्रेसी9506554602
बसखारीसेमउर खानपुरअवधेश शुक्ला9838418118
बसखारीमसडा मोहनपुरतारा वती9721857009
बसखारीबीबीपुरसावित्रीदेवी9451078751
बसखारीभिदुूणराजेन्द्र प्रसाद9415719684
बसखारीउमरापुर मीनापुरउर्मिला9648786476
बसखारीपूरा बजगंोतीनन्दलाल9198804658
बसखारीबसहियाविनोद9839991355
बसखारीबेलापरसागणेश प्रसाद9450933447
बसखारीहरैयाचन्द्रिका प्रसाद9452386660
बसखारीकटया गंजनबाबूराम तिवारी9453060751
बसखारीमुजाहिदपुरशिव गुलाम9956574245
बसखारीमोतिगरपुरविजय बहादुर9695648357
बसखारीबढि़यानीरूद्ध प्रसाद उपा09450492908
भियांवभियाॅवविद्यावती9455251856
भियांवमाधवपुरश्री रामआसरे9594335515
भियांवष्फततेपुर मानिकपुरष्रामजी9592355545
भियांवमजगवांशोभावती9451291156
भियांवनिमटिनीसोना9554311952
भियांवष्खानपुर हुसैनाबादष्भानमती9450359332
भियांवसेमरापुष्पा9452326301
भियांवलवइयारंजना सिंह9415921477
भियांवहाफिजपुरपे्रमा देवी9415459231
भियांवष्दुल्हूपुर कलाष्हदय नारायण9670019943
भियांवपिण्डोरियाचमेली9450365093
भियांवफुलवारीगिरीश9794802343
भियांवपाथीपुरआदित्य पाण्डेय9451563879
भियांवकरीमपुररेशमा9452602629
भियांवअजमलपुरकालिका प्रसाद9452748167
भियांवनूरपुरकलाप्रेमचन्द्र यादव9452169079
भियांवराजापुरदिवाकर मिश्र9918750468
भियांवगौरी बड़ाहयोगेन्द्र8052538707
भियांवरतनारामचन्द्र गौतम9415509797
भियांवपर्वतपुरदीपनारायण9450489402
भियांवमसोड़ाकेवलपत्ती
भियांवअम्बरपुरसीताराम9838460212
भियांवचैदहप्रासजय प्रकाश9415273842
भियांवसाहपुरलालमणि9839223114
भियांवशिवपालपरमेन्द्र9721818681
भियांवमठियाशान्ती9161642737
भियांवसवरगहसूर्यकुमारी9455453736
भियांवढाखागुलाबी देवी9415921002
भियांवसेहरीविजय कुमार9453186573
भियांवष्मो0 ओदरपुरष्धनश्याम दूबे9452848243
भियांवमखदूमपुरचन्द्रावती9839070698
भियांवआशापाररमेश9565562650
भियांवअमदहींमोती
भियांववोदराशिव कुमार9451794917
भियांवबेरमामालती
भियांवष्पूरा बदलहीष्दुर्गावती967084059
भियांवचकियालल्ली9451705671
भियांवष्सकरा दक्षिणष्खुर्शीद अहमद9918228824
भियांवअहिरौलीरमाकर मिश्र9918750456
भियांवष्गोपरी चाॅदपुर ष्चन्द्रावती9452269744
भियांवरामगढ़छुटकी9453343480
भियांवभुजगीराकेश्वर
भियांवमढ़वरपुरउमेश यादव9838414389
भियांवदिनकरपुररीता
भियांवष्भीखपुर खुर्दष्निर्मला9005187990
भियांवनोनहरमहेन्द्र
भियांवरण्डौलीपारवती9554061139
भियांवबन्दीपुरदिनेश9839857590
भियांवष्किशुनपुर कविरहाॅष्अमरावती9793361430
भियांवष्भिटौरा दक्षिणष्आशादेवी
भियांवमुण्डेहराजारीना खातुन8005022590
भियांवष्प्रतापपुर कलाष्चनरमा देवी8808625441
भियांवष्जमीन सुरजूपुरष्श्यामलाल
भियांवमिर्जापुरराम अकबाल9598655101
भियांवपक्खनपुरइन्दू देवी9918750625
भियांवजोलाहापुरसंतोष कुमार
भियांवचैनपुरकृपा शंकर9415921621
भियांवष्किशुन दासपुरष्देवलास9628628896
भियांवलखमीपुरविजय बहादुर9792921627
भियांवमरहरापूनम देवी
भियांवमंदहारामकीरती9415721706
भियांवचकौरादेवी प्रसाद9565443895
भियांवबरौनाराजमन वर्मा
भियांवष्जगदीश्पुर कपिलेशरष्लहरी9838710090
भियांवष्मथुरारसूल पुरष्धर्मेन््रद्र कुमार9794893166
भियांवमहुुवलअमरावती
भियांववल्लीपुरराजेन्द्र
भियांवपैकौलीनिर्मला9506498339
भियांवमहमूदपुरमुन्ना सिंह9453186185
भियांवगोविन्दपुरमुन्नीलाल
भियांवगारोपुरराम नवल9451114346
भियांवदौलताबादरमाशंकर 9670585411
भियांवजैतपुरराजेन्द्र 9721787905
भियांवष्शेखपुर पलिवारीष्हरीराम94159200879
भियांवनेवादा कलाप्रमिला9415921259
कटेहरी रासलपाराश्री चन्द्रदेव9452389294
कटेहरी  टिकरीश्री कामता प्रसाद9554346379
कटेहरी सुगौटीश्री अजयकुमार9648524374
कटेहरी जीवधरपुरश्री खुशीराम7376114093
कटेहरी हुसेनपुर हिडी श्री मति किरन7648641623
कटेहरी हरिनाथपुरश्रीमति सीमा सिंह9452196780
कटेहरी सेमरीश्री शशिबिन्द सिंह9454309011
कटेहरी नरसिंहदासपुरश्रीमति नारायणी देवी 9839300954
कटेहरी खडहराश्री राम सुरेश3338417344
कटेहरी बरामदपुर जरियारी श्री सीताराम9838127992
कटेहरी पाँतिश्री राम सेवक9452977502
कटेहरी रामपुर नोनशिलाश्री केशव राम8948320883
कटेहरी  अशरफपुर बरवाश्री बेचू8808688018
कटेहरी  टिक्कमपाराश्री विजयपाल वर्मा9452313595
कटेहरी मौरा पाराश्री अनुरु़द्ध कुमार वर्मा9839804038
कटेहरी फत्तेपुर बेला बागश्री अशोक9918750283
कटेहरी नन्दूपुर श्री इन्द्रपाल9565997683
कटेहरी जलालपुर चाँदपुर श्रीमति नीलम9454645306
कटेहरी  शाहपुर परासीश्रीमति निर्मला देवी9453424015
कटेहरी खेवारश्रीमति पूनम वर्मा9005504410
कटेहरी अन्नांवाश्रीमति मिथिलेश9792373592
कटेहरी पियारेपुरश्री कुतबुतदीन9839937586
कटेहरी नरहरिया करमपुर श्री रघुबर7376338949
कटेहरी तिवारीपुरश्रीमति शांति देवी9795501000
कटेहरी बरहांनियामत चकश्रीमति सरिता यादव
कटेहरी चिउटीपाराश्रीमति सरोजा देवी9919255808
कटेहरी डोमनीपुरश्रीमति अमरावती9838105844
कटेहरी पिठापुरश्री सुभाष945120570
कटेहरी कुडिया चितौनाश्री अरुन कुमार सिंह9838502280
कटेहरी रामपुर बनेथु श्री मति दुर्गावती9506711821
कटेहरी माधवपुरश्रीमति फूलमति9919255808
कटेहरी बन्दनडिहश्री विरेन्द्र कुमार9452450714
कटेहरी धर्मामुबारक पटटीश्रीमती ज्ञानमती945240714
कटेहरी सिझौलियाश्रीविमलेश वर्मा9918168937
कटेहरी घाघूपुरश्री विनोदकुमार9628527268
कटेहरी मूसेपुर गिरण्टश्री मदन लाल9450492207
कटेहरी खेमापुर श्री राधेश्याम9795549357
कटेहरी अटवांईश्रीमती सुधा वर्मा9452484724
कटेहरी हाथपाकडश्री धर्मेन्द्र कुमार9450766566
कटेहरी समसुददीनपुरश्री प्रदीप कुमार सिंह
कटेहरी दरवनश्री सभा जीत वर्मा9452352250
कटेहरी अहिरौलीश्रीमती जीनत आरा9450171897
कटेहरी लोकापुरश्री राम राज7376115403
कटेहरी मरथुआ सरैया श्रीमती शकुन्तला 0ण्0468
कटेहरी कोडराश्रीमती प्रान पति9913217538
कटेहरी जगदीशपुरश्री राम अकवाल यादव9838491345
कटेहरी संग्रामपुरश्री कन्हैया सिंह9506670022
कटेहरी सारंगपुरश्रीमतीगीता देवी9415404263
कटेहरी खजावाँश्रीमती राज कुमारी
कटेहरी यरकीश्री अविनास9451096668
कटेहरी हैदराबाद श्री कृष्ण प्रताप सिंह7607874454
कटेहरी नसीरपुरश्री गन्नुराम9918222544
कटेहरी सुभाखरपुरश्री ब्रम्हादीन9648040473
कटेहरी बरामदपुर लोहराश्री अरुण कुमार7379206335
कटेहरी मंशापुरश्री मंगला प्रसाद8948905367
कटेहरी बलईपुरश्री लालजी9984578725
कटेहरी मथानीश्री घनश्याम9670115350
कटेहरी पिताम्बरपुर श्री राम बहादुर9628113326
कटेहरी रघुनाथपुरश्रीमती सुशीला9628726829
कटेहरी सबनाश्रीमती शकुन्तला9889342012
कटेहरी बेनीपुरश्रीमती आरती सिंह9415774998
कटेहरी बसन्तपुरश्रीमती अर्जुनदेई9616594364
कटेहरी पीठापुर सरैयाश्रीमती प्रभावती9670896292
कटेहरी बीबीपुर रण्डौली श्रीमती उर्मिला9161449561
कटेहरी बैजपुरश्रीमती पतिराजी9838027602
कटेहरी घरवासपुर चैबेश्री विनोद कुमार9752507491
कटेहरी रानीपुर मोहनश्रीमती सुमित्रा7860580687
कटेहरी औरंग नगरश्रीमती पार्वती9794998378
कटेहरी पतौनाश्रीमती इन्दरावती9792630638
कटेहरी आदमपुर तिन्दौलीश्री राजीव कुमार पाठक9838036209
कटेहरी हरदोपुरश्री राजेश प्रताप सिंह9450214430
कटेहरी हरिश्चन्द्रपुर श्रीमती पूनम 9670553381
कटेहरी खरगपुरश्रीमती शकुन्तला सिंह9648078312
कटेहरी आँतडिहश्री राम सुरेश9838546833
कटेहरी खजूर डिहश्रीसभाजीत वर्मा9451095892
कटेहरी नारायनपुरश्री राम आसरे9628845049
कटेहरी अंगवल श्री रतन9839826820
कटेहरी प्रतपापपुर चमुर्खा श्री देव मणी9455225255
कटेहरी सुरजूपुरश्री राम लौट9451042523
कटेहरी गौरा बसंतपुरश्रीमती मुन्दरा9793860966
कटेहरी आमाश्री रमा कान्त तिवारी7826591815
कटेहरी भगवानपट्टीश्री अखलेश9721386938
कटेहरी प्रताबीपुरश्री लल्लन प्रसाद पाण्डे9984779497
कटेहरी चक कोडारश्रीमती सीमा माथुर9956434135
जहाॅगीरगंज हरिहरपुररामप्रताप9670062418
जहाॅगीरगंज जहाॅगीरगंजरामसजीवन9454850980
जहाॅगीरगंज तिलकटण्डायोगेन्द्र9452403483
जहाॅगीरगंज अकथरानरायनपुरमीरा9005152295
जहाॅगीरगंज उधरनपुररियाजुलनिशा9455613046
जहाॅगीरगंज ककरापारदिवाकर9452160168
जहाॅगीरगंज जगदीशपुर कादीपुरअनारी9838031574
जहाॅगीरगंज विशुनपुर बजदहाॅरमाकान्त सिंह9450493455
जहाॅगीरगंज देवचन्दपुरराजपति9450114730
जहाॅगीरगंज श्यामपुर अलउपुरमुनाकी8795031792
जहाॅगीरगंज हरदिहाॅसुखना9452190271
जहाॅगीरगंज भभौरालालती9838031574
जहाॅगीरगंज बैरी बुजुर्गमिथिलेश कुमारी9838969823
जहाॅगीरगंज देवरिया बुजुर्गसुधाकर 9452540853
जहाॅगीरगंज देवरिया लालाकन्हैयालाल9451664731
जहाॅगीरगंज खरूवांवअवधेश
जहाॅगीरगंज करौदी मिश्र शुरेन्द्र कुमार9450031806
जहाॅगीरगंज इटौरी बुजुर्ग श्यामसुन्दर
जहाॅगीरगंज करौली लाठौरीआशा देवी9956586521
जहाॅगीरगंज तेन्दुआई कलासावित्री9450096106
जहाॅगीरगंज देवरिया पंडितराजमन9451785830
जहाॅगीरगंज समडीहअशोक9918513075
जहाॅगीरगंज खरूवइयांनीलम9459613125
जहाॅगीरगंज गोपाल पुर शारदा9452190394
जहाॅगीरगंज चोरमरा कमालपुरदीपमाला9450215532
जहाॅगीरगंज ठेगीप्रतापपुरसुशीला9451750523
जहाॅगीरगंज परसनपुरअंजू9919754250
जहाॅगीरगंज फरीदपुर हेठरियासुबास9984465072
जहाॅगीरगंज सगहापुुरसीताराम8853842893
जहाॅगीरगंज सर्वेपुरभानुप्रतापपुर8004317174
जहाॅगीरगंज शंकरपुर वर्जीमधुलता9453346972
जहाॅगीरगंज धारूपुरभानमती9838735613
जहाॅगीरगंज बलरामपुरसुुुुुुुुुुुुुुुल्तान अहमद9454850035
जहाॅगीरगंज बनकटाबुजुुुुुुुर्गब्जराज9451080706
जहाॅगीरगंज तिहाइतपुरसंजय सिंह9453352104
जहाॅगीरगंज विजली पंडौलीइन्द्रावजी9628411973
जहाॅगीरगंज मल्लूपुर मजगवांरामपलट9455356249
जहाॅगीरगंज लालमनपुरचन्द्रभान9450807393
जहाॅगीरगंज सिरसिया तिहाइतपुरधरमदेव9532019273
जहाॅगीरगंज तरौना बांसगावरमेश प्रताप8052246464
जहाॅगीरगंज बरोहीपुरा पाण्डेयराजेश्वर यादव
जहाॅगीरगंज दुगेचीतपुरदेवेन्द्र प्रताप वर्मा9838358342
जहाॅगीरगंज विशुुनपुर वनकटाश्रीमती मंजन9198618874
जहाॅगीरगंज भदयांहरीराम
जहाॅगीरगंज मालपुर माधवपुरश्रीमती अनीता9919684627
जहाॅगीरगंज सावितपुरराम अवध
जहाॅगीरगंज राजेपुरसत्य नारायण9450743159
जहाॅगीरगंज अराजी देवारा श्याम नारायण9839126365
जहाॅगीरगंज इन्दौरपुर घिनहापुरउमापति8005252049
जहाॅगीरगंज देवलरजयप्रकाश8005297255
जहाॅगीरगंज निजामपुर रतिगरपुरश्री राम9005614980
जहाॅगीरगंज भरतपुरसतीराम9918912604
जहाॅगीरगंज मुबारकपुर पिकारहृदयनरायण9415662901
जहाॅगीरगंज सैथुआंश्रीमती कैलाशी9792298497
जहाॅगीरगंज अहिरौली रानीमऊश्रीमती पुष्पादेवी9628872764
जहाॅगीरगंज गढवलसीताराम9451241928
जहाॅगीरगंज जमीनअहिरौलीभानमती9628872764
जहाॅगीरगंज फुलवरिया महारमपुररवीन्द्र8052241945
जहाॅगीरगंज बभनपूराश्रीमती संध्या9415721666
जहाॅगीरगंज मंगलजोत टिकोरियाफूलमती8005252025
जहाॅगीरगंज मदैनियालखपत्ती9005179712
जहाॅगीरगंज शंकरपुर तप्पाहवेलीयोगेन्द्र8004875944
जहाॅगीरगंज कम्हरियांबलवन्त सिंह9935651526
जहाॅगीरगंज कादीपुर फरीदपुरदलसिंगार9452198738
जहाॅगीरगंज चाण्डीपुर कलाशिवकुमार8853580257
जहाॅगीरगंज दशवतपुर इटहियाप्रभावती9415721827
जहाॅगीरगंज माझा कम्हरियांसतिराम9984734850
जहाॅगीरगंज सरायहंकारप्रदीप9415946717
जहाॅगीरगंज इटौराढोलीपुररामधनी9721798140
जहाॅगीरगंज कियामपुरजानकी9451666871
जहाॅगीरगंज नरवापिताम्बरपुरपतिराजी
जहाॅगीरगंज बसंतपुर छोटूकंचन7376006622
जहाॅगीरगंज केदरूपुरबिनोद कुमार7376113068
जहाॅगीरगंज जैतीअमरजीत9450053466
जहाॅगीरगंज शहाबुद्दीनपुरमहेश8052545713
जहाॅगीरगंज ऐनवाहरीलाल9450276816
जहाॅगीरगंज नसीरपुर छितौनावीरेन्द्र9451706407
जहाॅगीरगंज बडागांवमो0 रिजवान9450867868
जहाॅगीरगंज रायपुर बेलवाडाडीपुष्पा देवी9454090529
जहाॅगीरगंज सोनहू समैसागोविन्द लाल9161413866
जहाॅगीरगंज हिछनाकिन्नूपुरप्रयाग माधव9473637116
जहाॅगीरगंज नरिवांवमो0 रियाज9415600390
जहाॅगीरगंज मामपुरबेदप्रकाश8009903460
जहाॅगीरगंज नवांगांवफरजाना खातून9455185906
जहाॅगीरगंज लखनडीहरवीन्द्र यादव9415512612
जहाॅगीरगंज फततेपुरनीलम मिश्रा9793362052
जहाॅगीरगंज मखदूमपुरनिर्मला9451967615
जलालपुरफत्तेपुर मोहिबपुरचन्द्रशेखर9793451058
जलालपुरगोलपुरमन्तराम965321642
जलालपुरजीवतसावित्री
जलालपुरभिटौरा उत्तररमेश9984164855
जलालपुररूकुनपुर कासिमपुरश्यामदेई
जलालपुररेवईमनोज कुमार9453962616
जलालपुरकरमैनीरामलौटन8052848735
जलालपुरसोहगूपुरइन्द्रजीत9792355574
जलालपुरसकरायुसफपुररामप्रीत9648259496
जलालपुरसिसारारेखा9415879379
जलालपुरगयासपुररामकृपाल9918018004
जलालपुरब्राहिमपुरलालमन9452190744
जलालपुरगौरामहमदपुरहसनमुसन्ना7379773110
जलालपुरअशरफपरु मजगवांउर्मिला9838570079
जलालपुरगौसपुर ककरहियामायाराम9839026135
जलालपुरकरौदीराकेश कुमार वर्मा9415921521
जलालपुरअस्ताबादरामपूजन9918156366
जलालपुरपक्खरपुरसतीराम9839079729
जलालपुरउफरौलीशीला9628211604
जलालपुरमंगुराडिलारामअवध9415702644
जलालपुरडीहभियांवबांकेलाल9670757244
जलालपुरलाभापाररामकुमारी7607871836
जलालपुरदुधईममता9415549618
जलालपुरहैदराबादअशांक कुमार9452076692
जलालपुररामपुर कलाआरती9415284449
जलालपुरअरईराहुल9795004962
जलालपुरचितईपटटीशिवबचन9506007731
जलालपुरसम्मनपुररेशमा9984502697
जलालपुरशरीफपुरकुसमतला9453657161
जलालपुरबलुआ बहादुरपुरकारान्ती9451165855
जलालपुरमछलीगांवजगदम्बा प्रसाद9451402494
जलालपुरदाउदपुरउर्मिला9450489467
जलालपुरसरदिलपुरइसरावती9648905866
जलालपुरकल्यानपुररेशमा9918728702
जलालपुरताजूपुरफूलचन्द्र9450717606
जलालपुरबड़ेपुरराजेश9450489408
जलालपुरलखनियांलल्ली9984573700
जलालपुरकटघरमूसाउमेश8004977588
जलालपुरकजपूराराजेन्द्र प्रसाद9450109155
जलालपुरशाहपुर फिरोजपुरअनिलकुमार9918222647
जलालपुरकन्नूपुरलालदेई7376008157
जलालपुरअशरफपुर भुुवांलल्लनबहाुदर9415404847
जलालपुरवाजिदपुररामगोपाल9795870870
जलालपुरकान्दीपुररेखादेवी9454968582
जलालपुरकालेपुर महुवलभानमती1004310673
जलालपुरसेठाकलामातेश्वरी प्रसाद द्विवेदी9415203633
जलालपुररसूलपुर वाकरगंजपुजारी लाल9793193376
जलालपुररहीमपुर पट्टीअमरेश9191879782
जलालपुरचितौनाकलाअजय कुमार9450919641
जलालपुरभिस्वा चितौनाशौभादेवी9450214882
जलालपुरखजुरी करौदीजयश्री9450695738
जलालपुरसैरपुर उमरननीलम9450047141
जलालपुरअवधना इस्माइलपुरशारदा9453998120
जलालपुरसुल्तानपुर गोइथामहेन्द्रप्रसाद9450066220
जलालपुरज्योतिपुर समैसाबच्चाराम9453403275
जलालपुरटिकरीफिरतू9839807202
जलालपुरपटौहा गानेपुरदीपकिरण कान्त9838953511
जलालपुरधवरूआमो0अहमद9918643756
जलालपुरगुवांवा जमालपुरमहेन्द्र 9452651697
जलालपुरठट्टाराजितराम9918251004
जलालपुरबीबीपुर भुसौलीदेवेन्द्र9935952448
जलालपुरसल्लाहपुर अकबालपुरकुसुमदेवी9628792802
जलालपुरमहेशपुर नेमपुरवृजेश9651718022
जलालपुरदेवरहा हुसेनपुरतारा9415637791
जलालपुरमालीपुरसुमन9451707132
जलालपुरभदोईकृष्ण कुमार9415224302
जलालपुरताहापुरअच्छेलाल8004060632
जलालपुरहाजीपुरपारसनाथ यादव
जलालपुरखालिसपुर भटौलीशौभावती9455524454
जलालपुरबैराली आशानदपुरपुष्पा9451981620
जलालपुरबैरागलनीलम9450212305
जलालपुररूकुनपुर रमाशंकर9450617538
जलालपुरमंसूरपुररामलौट
जलालपुरकबूलपुरसाधना मिश्रा9415921463
जलालपुरसुरहुरपुरसूर्यप्रकाश9651417746
जलालपुरसुल्तानपुर महेन्द्र प्रताप मिश्र9651359940
जलालपुररूधौलीमाफीमनीष9005483105
जलालपुरहासिमपुर जिन्दासपुरलीलावती8009314508
जलालपुरकरमिसिरपुरदुश्यन्त9453186634
जलालपुरवसियाराजदेई9454801343
जलालपुरउसरहासुषमा9794638694
जलालपुरसोनगांवऊषा9198689039
जलालपुरपेठियाकुसुमलता8795313416
जलालपुरबड़ागांवसुरेश9415222964
जलालपुरभाउकुआसावित्री देवी9918814044
जलालपुररामपुर चाड़ीडिहाद्वारिका प्रसाद9792920948
जलालपुरजमौलीचन्द्रावती9450025811
जलालपुरभस्मासंगीता9450895679
जलालपुरजैनापुरअशोक 9450631178
जलालपुरआजनपारागीता9919883454
जलालपुरइस्माइपुरराजेश कुमार9450488532
जलालपुरजफरपुररामदौर9452490288
जलालपुरनत्थूपुर लौधनाअमरेश कुमार9984576400
जलालपुरकुसुमखोरदुर्गेश9919975650
जलालपुरआसीपुरनरसिंह यादव9415284449
जलालपुरनगपुरनिर्मला9415372420
जलालपुरचिलवनियांलालजीत8004246519
जलालपुरजलालुपर देहातफात्मा9565603167
अकबरपुरअफजलपुरश्रीमती ईना9792961967
अकबरपुरमुबारकपुरश्री राम चन्दर9454834252
अकबरपुररुकुनुदीनपुरश्री लल्लन यादव9984270449
अकबरपुरबूढनपुरश्री राम सहाय9838164605
अकबरपुरबरसावा हासिमपुरश्री सुमिरन9454744331
अकबरपुरअरियाश्रीमती नाज फातमा 9453074331
अकबरपुरअशरफपुर पचाउखश्री धर्मेन्द्र देव9532012833
अकबरपुरमाउखश्रीमती दुर्गावती9792886361
अकबरपुररामपुर मंगूरा डिलाश्री राम बहाल8953885845
अकबरपुर दाउदपुरश्रीमती भागीरथी9918918306
अकबरपुरराजेपुर धावाँश्री प्रमोद कुमार9450496717
अकबरपुरमोहिददीनपुरश्रीमती मीना9473991151
अकबरपुरहाजीपुर मरुईश्री मंशा राम9473507976
अकबरपुरअलावलपुर श्री विनोद कुमार8127484157
अकबरपुरज्ञानपुरश्री गुरु प्रसाद9936560756
अकबरपुरकौराश्री मो0 जहीर9452196780
अकबरपुरहोरिलपुरश्री अमर बहादुर9839401486
अकबरपुरविश्रामपुरश्री राम यज्ञ9451484638
अकबरपुरहूसेनपुर सकरवारिश्री महादेव9450184726
अकबरपुर समोखपुरश्रीमती गीता9792917821
अकबरपुररामपुर जयसिंहश्री सच्चेलाल9838642693
अकबरपुरहसनपुर जलालपुरश्रीमती विमला देवी9648524364
अकबरपुरचन्दनपुरश्री अशोक कुमार8808510441
अकबरपुरपीरपुर श्री जैशराज9450495957
अकबरपुरसैदपुर भितरीश्री राम स्वारथ9415183314
अकबरपुरअहिया कमालपुरश्रीमती अनुपम सिंह9453781121
अकबरपुरअल्लीपुर कोडराश्रीमती किसमत्ती8948216194
अकबरपुरसिसानी अखईपुरश्रीमती रमपत्ती9415717732
अकबरपुरइस्माइलपुर गंजश्री विजय प्रकास 9795344687
अकबरपुरवेलउवा वरियारपुरश्रीमती मीना9451204593
अकबरपुरताराखुर्दश्री हीरालाल9695102715
अकबरपुरहरखपुर कैोणहा श्रीमती रीता देवी9616533434
अकबरपुरनसीरपुर कैथीश्रीमती नीलम8005226096
अकबरपुरससपना  श्री रामूकुमार9450486517
अकबरपुरनौगवांश्री राहुल9670020038
अकबरपुरकुढां मोहम्मद गढंश्रीमती गीता देवी9621775982
अकबरपुरभितरीडीह श्रीमती कल्पना 9838122184
अकबरपुररानीपुर श्रीमती विमलेश 9415453163
अकबरपुरनैली श्री आकाश 9532312146
अकबरपुरअमरतलश्री दूधनाथ 9919103961
अकबरपुरदरगाहसाह रमजान श्री बाबूराम 9648784950
अकबरपुरलारपुर श्री विजय बहादुर 9616702867
अकबरपुरसुबारपुर श्री राम सुरत 9554115650
अकबरपुरसिकन्दरपुर  श्रीमती चन्द्रावती 9984966808
अकबरपुरसन्जरपुर श्री हनुमान प्रसाद 9828343121
अकबरपुरसैदापुरश्रीमती गीता देवी9621775982
अकबरपुरभितरीडीह श्रीमती कल्पना 9838122184
अकबरपुररानीपुर श्रीमती विमलेश 9415453163
अकबरपुरनैली श्री आकाश 9532312146
अकबरपुरसैदापुरश्री रवी कुमार9452484984
अकबरपुररोशनगढश्रीमती सीमा9452474864
अकबरपुरष्फततेपुर ककरडिल्लाष्श्रीमती नीलम9005448585
अकबरपुरकरतोराष्श्रीमती फूला देवीष्7897521865
अकबरपुरसिकरोहरश्री रमेश कुमार9984270640
अकबरपुरमिर्जाबेगदुख्खरश्री विजेन्द्र9919409864
अकबरपुरसुल्हनताराश्रीमती फूल मती9838544276
अकबरपुरष्मुबारकपुर मरैलाष्श्री फूलचन्द9793160497
अकबरपुरष्रुस्तमपुर अशरफ पटटीष्श्री मसरुर9792573484
अकबरपुरष्जल्लापुर मसेढाष्श्रीमती मन्जू9792563580
अकबरपुरष्अमौली मोहिददीनपुरष्श्री राजू9918018168
अकबरपुरकटूईष्श्री आलोक कुमारष्9415497363
अकबरपुरष्कजरी जमालुददीनपुरष्श्री राजेश कुमार9198163707
अकबरपुरजैनापुरश्री सन्दीप कुमार9415454854
अकबरपुरसहनेमऊश्री राजेन्द्र प्रसाद8756786314
अकबरपुरष्दुख्खर परमरुदाइनष्श्री राम चरित्र9450454836
अकबरपुरष्सीमऊ मोलनापुरष्श्री वृजभूषण9450748969
अकबरपुरसतरहीश्री सुरेश चन्द9956902714
अकबरपुरपंजूपुरश्रीमती विमलादेवी9415997190
अकबरपुरपहाड़पुर टड़वाश्री अखण्ड प्रताप सिंह9616740557
अकबरपुरमोहिद्दीनपुरश्री दीप चन्द8726597145
अकबरपुरजगदीश पुर नोखाश्रीमती रीता9450145353
अकबरपुरबरियावनश्रीमती कमला9616775066
अकबरपुरवल्लीपुरश्री सुरेन्द्र चैधरी9473750578
अकबरपुरअसौआ पार मोहरईश्रीमती जगमत्ती7379901012
अकबरपुरसुलेमपुरश्री बिपिन सिंह9415047652
अकबरपुरमंजीसाश्रीमती इन्द्रावती9450456491
अकबरपुररामनगर नरसिंहपुरश्री रणविजय सिंह9838803062
अकबरपुररामपुर रामपटटीश्रीमती इद्या देवी8726597079
अकबरपुरसुल्तानपुर तुलसीपुरश्री रक्षाराम9984990120
अकबरपुरखानसाह सुलेमपुरश्री रामप्यारे9415454851
अकबरपुरपलई कल्यानपरुश्रीमती कलावती8004056995
अकबरपुरकेशवपुरश्रीमती लालमनी9451205547
अकबरपुरबेवानाश्रीमती सरिता9648220284
अकबरपुरअहेथिया किशुनीपुरश्री आशाराम9984857856
अकबरपुरजगदीशपुर मुस्लिमश्री कैलाश नाथ9984783808
अकबरपुरअहलादेश्री हीरालाल9838692891
अकबरपुरबहलोलपुरश्रीमती रीता देवी9670452951
अकबरपुररसूलपुर देराश्रीमती नाहिद फातमा9918154046
अकबरपुरउम्मरपुर श्री रविन्द्र9695950974
अकबरपुरबासॅ गाॅवश्री वसीम9839123931
अकबरपुरअहेथा श्री तसोब्बर9919362397
अकबरपुरचाॅदपुर भटपरुाश्रीराम प्यारे7376344451
अकबरपुरभगवानपुरश्री रामकृपाल9918643227
अकबरपुरलोदीपुरश्रीमती उर्मिला8004135443
अकबरपुरसुल्तानपुर श्रीमती फूलमती9450485444
अकबरपुररामपुर सकरवारीश्री अलोक कुमार8052804197
अकबरपुरमुगंरीश्री सर्वेश9936333917
अकबरपुरमानिकपुरश्रीमती अनारा9838932051
अकबरपुरसिसवाॅश्रीमती किरन9838534304
अकबरपुरअसरफाबादश्रीमती विद्या देवी9554594943
अकबरपुरअटंगीश्री अनिल कुमार9918658594
अकबरपुरकनकपटी श्रीमती प्रमिला8953266927
अकबरपुरकसेरूआश्रीमती किरन9918316884
अकबरपुरजोगापुरश्रीमती कुमकुम9415454852
अकबरपुरसोनगाॅवश्रीमती मालती9918614151
अकबरपुरकटेरिया सम्मनपुरश्री ओंकार नाथ9621547742
अकबरपुरगौराश्री हीरालाल9005537411
अकबरपुरइमामपुरश्रीमती गीता9450048077
अकबरपुरबरधा भिउराश्री राम तीरथ9453514177
अकबरपुरडललानिजामपुरश्रीमती सरस्वती9838101100
अकबरपुरमीरपुर शेखपुरश्री बिहारी8948824248
अकबरपुरलालापुरश्री मती मंगलादेवी9646407237
अकबरपुरउकराश्रीमती दुर्गेश्वरी 9793141407
अकबरपुरकोटवाॅ महमदपुरश्रीमती रेशमा9450525360
अकबरपुरचन्दनपाराश्री पति9838084045
अकबरपुरछीतुनीश्री गुरूप्रसाद9450456558
अकबरपुरजमुनीपुरश्री रामरूप9670931804
अकबरपुरहरी पुर जगदीशपुरश्री बाबूराम9598931339
अकबरपुरबनगाॅवश्रीमती ज्ञानमती9792072132
भीटीभीटीश्री रवीन्द्र9452403409
भीटीअढ़नपुरश्री दुर्गाप्रसाद9161561538
भीटीकाहीश्री प्रमोद कुमार9795346685
भीटीमहापाराश्री आशाराम9838039895
भीटीमदारभारीश्रीमती रेशमा9616968987
भीटीउमरांवाश्री रामानन्द9721010446
भीटीबौरेश्री अशोक 9559236019
भीटीतेरिया
भीटीदहेमाश्री दिनेश कुमार9198354760
भीटीमल्लेपुरश्री गोकुल9839437025
भीटीपूरे दरबारश्रीमती मंजूलता9453482176
भीटीपमोलीश्रीमती दुर्गावती9454872361
भीटीसझवांश्रीमती शोभावती8795316534
भीटीजैतूपुरश्री राधेश्याम9919465513
भीटीरामपुर गिरण्टश्रीमती मालती9670582144
भीटीमानिकपुरश्रीमती इन्द्रावती9838126058
भीटीरेवलीश्रीमती फूलकली9919780462
भीटीरामनगर कर्रीश्री रामयज्ञ7607344714
भीटीचन्दौकाश्री उमाशंकर9918751824
भीटीबेलाश्रीमती मुद्रिा9506902105
भीटीखजुरीश्रीमती सुषमा9918662578
भीटीपरियाएंश्री दर्शन9721783488
भीटीपिगिरियावांश्री शिवपूजन9919539989
भीटीपीठापुरश्री दयाराम9838205198
भीटीबनगांवश्री रामसुखी
भीटीरिउनाश्री रामसूरत9839294836
भीटीरूदऊपुरश्रीमती रन्नू
भीटीइटवाश्री रामतीरथ 9792371465
भीटीगोविन्दापुरश्रीमती शकुन्तला9839089104
भीटीचन्दापुरश्री बृजेश9839348126
भीटीपकड़ी नगउपुरश्री सुरेन्द्र7800893190
भीटीबस्तीपुरश्री जगन्नाथ9838513072
भीटीसमन्थाश्रीमती ऊषावर्मा9838872841
भीटीमुकुन्दीपुरश्री संदीप सिंह9455684607
भीटीअतरौराश्रीमती रेखा9984051386
भीटीनरहरपुरश्री शिवकुमार9984803726
भीटीलोहझराश्री मेहीलाल9565071148
भीटीजलालपुर सेहराश्रीमती मालती8795507079
भीटीहीड़ीपकडि़याश्रीमती लत्ती9648202671
भीटीमहमदपुर चपराश्रीमती शकुन्तला9792196340
भीटीभटौलीश्री जटाशंकर9648654349
भीटीदिलावलपुरश्रीमती चन्द्रावती9565140587
भीटीसयाश्री गनपत
भीटीखरगपुरश्री गयाप्रसाद
भीटीचाचिकपुरश्री बृजसेन9670178300
भीटी शाहपुर मनियारीपट्टीश्री दिपलेश9598382115
भीटीपरवरभारीश्री छेदी9452172263
भीटीअसगवांश्रीमती ज्ञानमती9984072107
भीटीमो0पुर रायगंजश्रीमती मीरादेवी9453995239
भीटीबालापैकोलीश्रीमती प्रेमलता8004503270
भीटीबीबीपुर सिटकटवाश्री राजेश कुमार9792372942
भीटीआमीश्री भोला यादव9670233768
भीटीबेलबनाश्रीमती कंचन
भीटीचतुरीपट्टीश्री रमाकान्त9450510885
भीटीपाण्डेय पैकालीश्री आलोक कुमार9307474375
भीटी धामापट्टीश्रीमती सूरसती9473507045
भीटीरनीवाकर्माजीतश्री विजय कुमार9415478525
भीटीकंद्रियावांश्रीमती शान्तीदेवी9838242578
भीटीऊँजीपाराश्री यमुना प्रसाद9452629642
भीटीकेवारी परमानन्दश्री अंगद कुमार9838151373
भीटीजलालपुर परशुरामपुरश्री पूजन9918643579
भीटीजैतपुर निधियांवाश्री उमाशंकर9919145811
भीटीरोहनपाराश्रीमती प्रमासिंह9450112573
भीटीकाछासारी पट्टीश्रीमती कौशिल्या9452382813
भीटीतकिया कानूनगोश्रीमती गायत्री9918315711
भीटीदुल्लापुरश्री रामचन्द्र9918151832
भीटी धरमगंजश्रीमती सुनीता
भीटीमधुपुर मीरनपुर श्री बुझारत8874331274
भीटीमुस्तफाबादश्रीमती सुशीला8808734097
भीटीसरैया विरसिंहपुर श्री रामतिलक9648195975
भीटीसेनपुरश्री परशुराम9984725730
भीटीहृदयपुर श्रीमती नीलम
भीटीबसोहरीश्रीमती शान्ती 9532012939
भीटीमिझौड़ाश्री इस्मुल्लाह खान9794811560
भीटीविलोलपुर श्री राजेन्द्र प्रसाद9452850293
भीटीअर्जुनपुरश्री जगतभान9451129210
भीटीसोनावांश्री हरिशंकर9450496593
भीटीनरायनपुरश्रीमती प्रभावती9455244447
भीटीभवानीपुरश्री अविनाश

Leave a Reply

Your email address will not be published.