Breaking News
Home » सुल्तानपुर

सुल्तानपुर

विकास खण्ड का नाम ग्राम पंचायत का नाम नामदूरभाष संख्या फोटो  
अखण्डनगरमीरपुर प्रतापपुर प्रेम शीला9450210878
अखण्डनगरपहाड़पुर बस्तीपुर मो0 अयूब9919121884
अखण्डनगरभेलारा दयाराम9839127327
अखण्डनगरमरूई किशुनदासपुर रोड़ई9452342096
अखण्डनगरअलीपुर कांपा जय प्रकाश7800943726
अखण्डनगरहरपुर रमाशंकर9984658680
अखण्डनगरबनगवाॅडीह राम प्रवेश9450210047
अखण्डनगरफरीदपुर उषा9794893449
अखण्डनगरपतारखास उषा9415656230
अखण्डनगरहाजीपुर बीरी मुहुरराम7607934121
अखण्डनगरताजुद्दीनपुर राम नेवाज9838934216
अखण्डनगरपतजूपहाड़पुरकरमा9450214016
अखण्डनगरबनबहा सिरखिनपुर कमला9794944826
अखण्डनगरसजमपुर रमेशचन्द्र9451407532
अखण्डनगरडोमापुर कमला देवी9005728180
अखण्डनगरबरामदपुर श्यामा9307917070
अखण्डनगररायपुर बदामा देवी9454338288
अखण्डनगरकलान उमाशंकर9792878055
अखण्डनगरप्राणनाथपुर बछेडि़या सूर्यनाथ9918974650
अखण्डनगरसंसारपुर फूलचन्द्र9918872710
अखण्डनगरबड़ौरा ख्वाजापुर शोभा9984232645
अखण्डनगरअहिरी फिरोजपुरकृष्णदेव9452341200
अखण्डनगरखानपुर पिलाई दलसिंगार9919900179
अखण्डनगरमिश्रपुर जलालपुर ओम प्रकाश9569738710
अखण्डनगरपौधन रामपुर फेकू9919152627
अखण्डनगरमिश्रपुर ढेकहा अमवा सिंह94158177143
अखण्डनगरनगरी रमा देवी9450047012
अखण्डनगरलोरपुर बदामा देवी9450717042
अखण्डनगरपसियापारा हरीराम9919356030
अखण्डनगरअला उद्दीनपुर उमाशंकर9628150650
अखण्डनगरदसऊपुर इन्द्रावती9451624154
अखण्डनगरमुरादाबाद विद्यावती9451439646
अखण्डनगरकुन्दा भैरोपुर आशा9453063075
अखण्डनगररूपईपुर रश्मी सिंह9415961651
अखण्डनगरलोकनाथपुर वीरेन्द्र कुमार9450217985
अखण्डनगरउनुरखा लल्लन 9559858282
अखण्डनगरनरायनपुर कला उर्मिला9918848925
अखण्डनगरब्राहिमपुर सनिता9415878741
अखण्डनगरपाराबासूपुर सुमन9451779323
अखण्डनगरबेहराभारी भगौती9450047169
अखण्डनगरबेलवाई माधोपुर पूनम8004132414
अखण्डनगरटिकरीभानमती9415878356
अखण्डनगरउड़री सुदामा9415878360
अखण्डनगरजौनरा राजितराम9628859904
अखण्डनगरधर्मापुर सुन्दरी9415878378
अखण्डनगरकनकपुर चन्द्रशेखर9839964654
अखण्डनगरवारी सहिजन मंशा9721192735
अखण्डनगरअली मुद्दीनपुर वन्दना9919826733
अखण्डनगरसेल्हूपारा जफर खाॅ9450048050
अखण्डनगरमसुरन समिदा9415962090
अखण्डनगरकल्याणपुर रामनाथ7607706415
अखण्डनगरमहमदपुर प्रहलाद9415878313
अखण्डनगरजगदीशपुर लाल बहादुर9415470989
अखण्डनगरकैथी जलालपुर मदनमोहन7300515505
अखण्डनगरसरावां विधि नारायन9450050903
अखण्डनगरहरथुआ बभनपुर सर्मिला9415878846
अखण्डनगरनरवारी अरविन्द9838126759
अखण्डनगरहसनपुर टेनी शमशेर खाॅन8853954957
अखण्डनगरसरैया मुबारकपुर गीता8052832486
अखण्डनगरपिपरीपटटी राम मूर्ति8127444932
बल्दीरायइसौलीसियाराजी8004112376
बल्दीरायसैनीमालती9565944098
बल्दीरायअरवलबाबूराम9956245087
बल्दीरायअशरफपुरमंजू9451776325
बल्दीरायभवानीशिवपुरसन्तोष कुमार9648921161
बल्दीरायचक्कारीभीटप्रदीप कुमार9452774360
बल्दीरायनिसासिनराम कृष्ण9005643335
बल्दीरायकस्बा माफियातममता वर्मा9005643335
बल्दीरायविही निदूराशेर बहादुर सिंह9450853126
बल्दीरायहैधना कलांमिट्ठूूलाल8953174707
बल्दीरायबहुरावांराज कुमारी9628282598
बल्दीरायहैधना खुर्दकलावती9451232121
बल्दीरायदेवरास्वामीनाथ9454824652
बल्दीरायसुखबड़ेरीऊषा देवी9005818698
बल्दीरायकांपाहरि प्रसाद8948249230
बल्दीरायडेहरियांवांइन्द्र कुमार9839481284
बल्दीरायपिपरीयोगेन्द्र सिंह9415687948
बल्दीरायउमरापूनम सिंह9455437387
बल्दीरायतिरहुतजंगजीत लली9452733606
बल्दीरायरामपुर बबुआनरामपती9628117212
बल्दीरायकांकरकोलामीना9554715060
बल्दीरायकुवासी बड़ाडाडपंचम यादव9451050069.
बल्दीरायहलियापुरकिरन सिंह9415118555
बल्दीरायजरई कलाआशा सिंह9452464450
बल्दीरायफत्तेेपुरजिलालाल
बल्दीरायतौधिकपुरराविया8052425942
बल्दीरायउसकामऊबिन्दू सिंह8052790791
बल्दीरायसरायबग्घारीना सिंह9838734166
बल्दीरायडोभियाराशारदा सिंह9454837296
बल्दीरायसोरांवमो0 असलम8004314413
बल्दीरायरैचाभानमती9794176725
बल्दीरायहसुई मुकुन्दपुरनेपाल9919644326
बल्दीरायमेघमऊजवाहरलाल9838386299
बल्दीरायहेमनापुरराम कुमार9956615334
बल्दीरायवल्लीपुररामदास9415523870
बल्दीरायसादुल्लापुरवृजलाल9415960051
बल्दीरायमऊशमशाद अली9651091948
बल्दीरायमहुलीनिर्मला9918840060
बल्दीरायपारागनापुरमहेशचन्द्र9451775860
बल्दीरायगौरा बारामऊइन्द्रपाल9451778575
बल्दीरायआलामऊराम मिलन9454858603
बल्दीरायनटौलीराम कुमार8004220526
बल्दीरायबिरधौराराम शंकर9919927502
बल्दीरायअलियाबादअफरोज जहां9919468469
बल्दीरायसोनबरसामो0 रिजवान9918698504
बल्दीरायडीहअर्चना सिंह9415600088
बल्दीरायदक्खिन गाॅंवगायत्री देवी9956715452
बल्दीरायगोविन्दपुरहजारीलाल9451555061
बल्दीरायसिंघनीराजकुमार9450045879
बल्दीरायदरियापुरकाली प्रसाद9506551774
बल्दीरायबघौनाराकेश कुमार9918561048
बल्दीरायनन्दौलीमो0 मुस्लिम9794228705
बल्दीरायनरसड़ाउर्मिला 9721660457
बल्दीरायदौनोसुधा सिंह7860655967
बल्दीरायबरसावांकमला देवी7860104084
बल्दीरायदुर्गापुरमाधव प्रसाद9670234344
भदैंयाजगदीशपुर शान्ती यादव9453567008
भदैंयापखरौली राजपति9554931333
भदैंयाबभनगवां शोभावति9453507717
भदैंयाबरूई रामवृक्ष9935275914
भदैंयाबेलामोहन आमिना बेगम9936397635
भदैंयाबेलासदा राम बहादुर दूबे9452707480
भदैंयासराय अचल उर्मिला यादव9415074307
भदैंयासलाहपुर प्रर्मिला देवी9956937368
भदैंयाअसरवन सुनील9453657039
भदैंयाकेनौरा आभा सिंह8874701106
भदैंयाकैमा मीना देवी8874151477
भदैंयाजददूपुर झगई राम9454924393
भदैंयाजमुवावां पश्चिम विजय कुमार9616582419
भदैंयाबालमपुर शान्ती यादव9335151941
भदैंयामहेसुआ जगतपाल सिंह9918213796
भदैंयालहिया जल्पापुर विजय कुमार7607186299
भदैंयाकन्हईपुर नन्दलाल वर्मा9415382913
भदैंयापतीपुर द्रोपती सिंह9935768928
भदैंयाबोखारेपुर विमला देवी9918370473
भदैंयारूदौली सावित्री देवी9554030796
भदैंयासकरसी कविता देवी8009585672
भदैंयासेमरी पुरूषोत्तमपुरनिगार सुलताना9936848488
भदैंयासौराई श्री राम मौर्या9695964649
भदैंयाश्रीपुर गुड्डी9956937350
भदैंयाकल्याणपट्टीअ0कलाम9953185744
भदैंयादाउदपट्टी महरूल निशा9918866983
भदैंयादिलावलपुर मो0 नईम9721259091
भदैंयाबजेठी सत्यनरायन सरोज9565367807
भदैंयाबेलसौना करूणा शंकर वर्मा9648526886
भदैंयाभीखमपुर राम गोविन्द9651107935
भदैंयामीरानपुर शिव बरन यादव7607348380
भदैंयारामपुर जगन्नाथ यादव9565199077
भदैंयासंसारीपुर गीता9794049475
भदैंयाज्ञानीपुर मो0 युनुस9984701405
भदैंयाअभियाकला गुजराती वर्मा9936811954
भदैंयागोपालपुर राजीव कुमार9448057755
भदैंयाजुड़ारा रणजीत वर्मा9451696600
भदैंयाविकवाजितपुरआदित्य दूबे8858846776
भदैंयामुरारपुररविन्द्र वर्मा9918673185
भदैंयारामपुर हनुमानगंज केसर अली9415382721
भदैंयाहरीपुर बनवाकुसुम8726769319
भदैंयाऊचहरा अमर बहादुर9415961219
भदैंयागौरा सुरेन्द्र कुमार9721643844
भदैंयानरायनपुर पर्मिला सिंह9721045158
भदैंयापाल्हनपुर श्याम शंकर8052562603
भदैंयापूरे बाघराय हरीश मिश्रा9935265246
भदैंयाभपटा गुड्डा देवी9648122297
भदैंयाभरथीपुर चन्द्रप्रकाश9956192822
भदैंयामझिलेगांव मीना 9648143311
भदैंयामिश्रपुर पुरैनाविजय कुमार979401030
भदैंयाअलीपुर जगरूप9005804527
भदैंयातेरयें विमलेश सिंह9415046546
भदैंयापन्नाटिकरी कमलेश कुमारी9793900307
भदैंयाभदैंयां मंगल मौर्या8853486531
भदैंयाभैरवपुर रामदयाल यादव9793074131
भदैंयारामगढ़ श्रीपाल यादव9450703008
भदैंयासकवा रूकमिणी9453316912
भदैंयात्रिलोक चन्द्रपुरसुषमा9936596393
भदैंयाकरोमी शानआलम9454046686
भदैंयाकुछमुछ जुबेद अहमद9839543353
भदैंयाछतौना अन्सार अहमद9936883390
भदैंयामलिकपुर अनीस अहमद9554432148
भदैंयावजूपुर रजियाबेगम9838329857
धनपतगंजअतरसुमाकलाॅ श्री तेज बहादुर9450042010
धनपतगंजअमऊजासरपुर श्रीमती अर्चना9450042311
धनपतगंजइटवामलनापुर श्री राजगोपाल9451469005
धनपतगंजएकलखी श्रीमती गुलावा9721599997
धनपतगंजऐंजर श्री राजेश9450726261
धनपतगंजऐनपुर श्री सियाराम9935234641
धनपतगंजकनेहटी श्री मो0 मुकीम9918672996
धनपतगंजकेवटली श्रीमती गायत्री9936888046
धनपतगंजकुट्टासोहागपुरश्रीमतीकोकिला9919680565
धनपतगंजकौरौश्री दुर्गा
धनपतगंजखारा श्रीमती उमा9450847815
धनपतगंजचन्दीपुर श्रीमती मालती9889129637
धनपतगंजचन्दौर श्री रामराज9918055337
धनपतगंजजज्जौर श्री श्याम बहादुर8853399024
धनपतगंजजूड़पट्टी श्रीमती विमला9838590959
धनपतगंजटीकर श्रीमती षोभावती9621373070
धनपतगंजतुलसीपुर श्रीमती अमिता 9628625203
धनपतगंजदेहली श्रीमती इन्द्रावती9452174666
धनपतगंजधन्जई श्री कुलदीप9839122304
धनपतगंजधर्मदासपुर श्री श्याम बिहारी9565682575
धनपतगंजधोबीभार श्रीमती मालती9936889748
धनपतगंजपटना श्रीमती सुषमा9651248232
धनपतगंजपड़रे श्री उदयराज9839768522
धनपतगंजप्रतापपुर श्री इन्द्रभान8009776842
धनपतगंजपाली श्रीमती शिवपती9792425520
धनपतगंजपीपरगाॅव श्री मंगल9984471322
धनपतगंजपीरोसरैया श्रीमती सुदामा9956886033
धनपतगंजफततेपुर श्रीमती बीना9935350453
धनपतगंजबड़नपुर श्री जंतलाल9792148609
धनपतगंजबरासिन श्री रामसजीवन9415960259
धनपतगंजबरियौना श्रीमती जयमाला9450042061
धनपतगंजबरौली श्रीमती संगीता9198215952
धनपतगंजबहादुरपुर श्री रामसिंगार9794699912
धनपतगंजबिनगी श्री राजकुमार9918105454
धनपतगंजविसावाॅ श्रीमती विद्या कुमारी9150231866
धनपतगंजभरसड़ा श्रीमती कोयला9559539288
धनपतगंजमझवारा श्रीमती कमला
धनपतगंजमहमन्दीपुर श्री इन्द्रपाल मौर्य9935570220
धनपतगंजमहमूदपुर श्री संतोष9161694077
धनपतगंजमाधवपुर श्रीमती नीलम9453693465
धनपतगंजमायंग श्री भागीरथी8009637594
धनपतगंजरतापुर श्री अनूप9415205459
धनपतगंजरसहरा श्री महेश कुमार 9415383758
धनपतगंजरामनगर श्री होलीदीन9839681931
धनपतगंजरामनगर ढबिया श्रीमती सुमन9450716213
धनपतगंजरामापुर शत्रुहन9415360514
धनपतगंजलखनेपुर श्रीमती आईशा9415394501
धनपतगंजलोहगी श्री रामजस9956036972
धनपतगंजसतहरी श्री रामबक्स9670212835
धनपतगंजसमरथपुर श्री राजेश कुमार8853057577
धनपतगंजसरायगोकुल श्री रजनीश9451095993
धनपतगंजसेमरौना श्री संजय सिंह9695166333
धनपतगंजसेवरा श्री अंगदराज8009600256
धनपतगंजसरैया मझौवा श्री हौसिला9868076032
धनपतगंजसरैयामाफी श्री जयशंकर9451255803
धनपतगंजसरैयाभरथी श्रीमती सोना9198211566
धनपतगंजहन्नाहरौरा श्री इन्द्रपालसिंह9918036600
दोस्तपुरअर्जुनाईपुर रामचरन9838122741
दोस्तपुरअलहदादपुर मुकुट बिहारी9648950798
दोस्तपुरइमलीगांव इमलीगांव9564194649
दोस्तपुरकटघरापट्टी शान्ती देवी9670827926
दोस्तपुरकटराचुग्घूपुर रामदयाल9918567045
दोस्तपुरकरेथा गोसरपुर रामप्रताप9918567045
दोस्तपुरकल्यानपुर श्रीमती निशा9792630657
दोस्तपुरकूम्हीडढि़या जगदीश प्रसाद9792185835
दोस्तपुरकैथावां हरीराम9161356419
दोस्तपुरकोहरा महेश कुमार9506402985
दोस्तपुरखालिसपुर डींगुरदुर्गावती9984060562
दोस्तपुरखालिसपुर दुर्गा कुसुम 9752462953
दोस्तपुरखोजापुर उप्तीअरूजसी8052842237
दोस्तपुरगोरई मंजू देवी9616360392
दोस्तपुरगोसैसिंहपुर नरेद्र प्रताप सिंह7376150994
दोस्तपुरजजरही केवला देवी9450442745
दोस्तपुरडीहभिखारी तिलकधारी9918787524
दोस्तपुरतिन्दौली रामबचन9453400485
दोस्तपुरतेन्दुआकाजी सन्तराम9919458073
दोस्तपुरदूल्हापुर रामचन्द्र वर्मा9648359329
दोस्तपुरधतुरहा राजकुमारी9919534575
दोस्तपुरधनऊपुर प्रेमा देवी9919463050
दोस्तपुरनरसिंहपुर रमेशचन्द्र9984835606
दोस्तपुरनरामघईपुर रामरथ9984507305
दोस्तपुरपलियागोलपुर अनिलकुमार9918974620
दोस्तपुरपहाड़पुर रायपट्टीकमला देवी9919807504
दोस्तपुरबढौली बदामा देवी9506076162
दोस्तपुरबनी श्रीमती बेबी9838961196
दोस्तपुरबम्हरौली श्रीमती फूलमती9984218393
दोस्तपुरबरूआ सकरवारीसाबित्री 9721774543
दोस्तपुरविरैतापालीपुर श्रीमती शिपता9450466828
दोस्तपुरबेथरा श्रीमती विलकिष9453695803
दोस्तपुरबेरामारूकपुर इन्द्रमणि 8948590860
दोस्तपुरबेलवारे श्रीमती उर्मिला9721640012
दोस्तपुरबौरा जगदीशपुर रामकरन9450171130
दोस्तपुरभरथुआ इन्द्रावती9565772216
दोस्तपुरभीलमपुर रामउजागिर9628894908
दोस्तपुरमुरैनी उरेही 9415129182
दोस्तपुरमुस्तबाद कला श्रीमती पैगम्बरी9919436175
दोस्तपुरमुस्तफाबाद सरैया सीतला प्रसाद9670128798
दोस्तपुररिहायकपुर हैदरअली9839515010
दोस्तपुररोहनी खोजगीपुरसंजय वर्मा9838235714
दोस्तपुरग्यासपुर शिवकुमार 8948573456
दोस्तपुरसैलखा अतहर हुसैन9792667071
दोस्तपुरसहिनवां सोभावती9554666468
दोस्तपुरसुखऊपुर अशरफपट्टीअलीमुननिशा9752630593
दोस्तपुरसुरहुरपुर षरातुननिशा8853954435
दोस्तपुरहड़ई अच्छेलाल9454265891
दोस्तपुरहालापुर रसीली9450044218
दूबेपुरअफलेपुर नइका962136345
दूबेपुरअमहट सुनील9628144228
दूबेपुरअमेठा मो0अब्बास9794960478
दूबेपुरअलहदादपुर विद्यादेवी9956862938
दूबेपुरअहिमाने भोलाराम9598606363
दूबेपुरआरडीह भानमती8948126826
दूबेपुरइमिलियाकलादुर्गावती सिंह9454386093
दूबेपुरइमीलियाखुर्दशिवेन्द्र विक्रम सिंह9415991601
दूबेपुरउगईपुर सावित्री9936597066
दूबेपुरउघरपुर सूर्यनारायण सिंह9415960360
दूबेपुरउतरदहा जसोमती9984911356
दूबेपुरउतुरी रामयश9793141130
दूबेपुरओदरा नन्दलाल9794737447
दूबेपुरकचनावां पन्नालाल9005482109
दूबेपुरकटावां विद्यावती9532484406
दूबेपुरकतकौली सुमिरनदेवी7897210296
दूबेपुरकरमपुर परवरभारपुष्पा सिंह9451570159
दूबेपुरकरौंदिया देहात इसरारहुसैन9415767484
दूबेपुरकुतुबपुर रामकली9936247440
दूबेपुरखेतुवरी मनभौना बसकाली9838942908
दूबेपुरखैचिलाकला शोभा9551254830
दूबेपुरगोड़वा रामअजोर9456015460
दूबेपुरगोराबारिक मुनव्वरजहाॅ9889322405
दूबेपुरछरौली सुभाष यादव9919246976
दूबेपुरजैतापुर रानीयादव9794528894
दूबेपुरटिकरिया लक्ष्मीनरायन9415383252
दूबेपुरढखवा अच्छैवरलाल8808610951
दूबेपुरढाहाफिरोजपुर विजयबहादुर9451548389
दूबेपुरदादूपुर रामअशीष9918720223
दूबेपुरदिखौलीअमरजीत9984106821
दूबेपुरदुल्लापुर सत्यबहादुर9621315895
दूबेपुरदूबेपुर राजकुमारी8009691268
दूबेपुरदेवराहर सावित्रीदेवी9792462557
दूबेपुरदेहती मुबारकपुर हरिश्चन्द्र9936251051
दूबेपुरधम्मौर अनीता सिंह9452708747
दूबेपुरघरमैतेपुर अमीना9794997972
दूबेपुरनकराही विनोदकुमार9504400518
दूबेपुरनूरपुर मामपुर सुनीता9453659491
दूबेपुरनेवादा इसहाकपुर सुनीता9935751138
दूबेपुरपकड़ी शिवकुमारी
दूबेपुरपरऊपुर अवधेशकुमार9415068647
दूबेपुरपलहीपुर रामवती8009602273
दूबेपुरपलियारामकेवल9598595314
दूबेपुरपिकौरा रामजग9454041526
दूबेपुरपैगापुर मु0इलियास7376011407
दूबेपुरफतेहपुररामनायक9889080669
दूबेपुरफिरोजपुर कला अन्जुमसाफिया9515962189
दूबेपुरबन्धुआकला मो0अकरम9415548389
दूबेपुरबनकेपुर नसीम9648420677
दूबेपुरबभनगवां कूबपती9793905222
दूबेपुरबहरौली इन्द्रीरापाण्डेय9415961515
दूबेपुरबहलोलपुर सुशीला9452684306
दूबेपुरबहादुरपुर बदरूलनिशा
दूबेपुरबांसी रीना सिंह9792996880
दूबेपुरबिकना रामसंजीवन9935205617
दूबेपुरविसानी अंगनू9005924873
दूबेपुरबैजापुर शोभा8423164495
दूबेपुरभगवानपुर शिवाकान्त9450217400
दूबेपुरभट्टी जरौली मो0अकरमखाॅ9984232362
दूबेपुरभाईरिजवान
दूबेपुरभादा मुन्नीदेवी9452221314
दूबेपुरभुलकी रिजवान
दूबेपुरभोंएं इमरान9919862864
दूबेपुरमनियारपुर श्यामादेवी9915958324
दूबेपुररामनगरकोटानिर्मला9795881306
दूबेपुररामापुर अंगनादेवी
दूबेपुरलाखीपुर धर्मराज9935440621
दूबेपुरलोलेपुर फरीदखान9415046529
दूबेपुरलोहरामऊ आरती यादव9453767763
दूबेपुरलौहरदक्षिण अयूबअंसारी9839178608
दूबेपुरलौहर पश्चिम छोटेलाल8127991152
दूबेपुरबीबगंज सलमा9793153424
दूबेपुरसरैयाधर्मराजी7860112132
दूबेपुरसादीपुर दीनदयाल
दूबेपुरसोनबरसा जितेन्द्र9889535365
दूबेपुरसोमनाभार सन्तकुमार9451297370
दूबेपुरसौरमऊदेहात परशुराम
दूबेपुरहरिहरईशापुरवसीमअहमद9839150441
दूबेपुरहसनपुर इन्द्रनरायन
जयसिंहपुरअर्जुनपुर कुलदीप नारायण 9450042770
जयसिंहपुरअठैसी महेन्द्र सिंह9453779584
जयसिंहपुरअमदेवा गुजराती9415457772
जयसिंहपुरअमीलिया सिंकरा प्रेमलली9648959512
जयसिंहपुरअयूबपुर शैलेन्द्र सिंह9506514421
जयसिंहपुरअलावलपुर रेखा9648730008
जयसिंहपुरअलहदादपुर राजनरायन यादव9451255503
जयसिंहपुरआशापुर नीशा देवी9161675450
जयसिंहपुरइसूर वीरेन्द्र9839640101
जयसिंहपुरइसहाकपुर केशवराम0
जयसिंहपुरउदयपुर रामदयाल9918567140
जयसिंहपुरकरसा कुसुम0
जयसिंहपुरकल्यानपुर अजय कुमार यादव9450145469
जयसिंहपुरकील्हापुर सुषमा9450214939
जयसिंहपुरगंगेव हीरालाल0
जयसिंहपुरगुड़वड़उदयभान सिंह9794583845
जयसिंहपुरगनेशपुर कैथौली शकील अहमद9450215352
जयसिंहपुरगोपालपुर सीता देवी9161671506
जयसिंहपुरगूरेगांव बिन्दबहादुर9454679792
जयसिंहपुरचैबेपुर खुश्बुन0
जयसिंहपुरचोरमा अशोक कुमार9450044114
जयसिंहपुरजयसिंहपुरअशोक कुमार9984278024
जयसिंहपुरजोलीमीरगंज मो0 शहीर9450717705
जयसिंहपुरजासापारा वृजेश सिंह 9450784594
जयसिंहपुरडड़वा योगेन्द्र प्रताप सिंह 9450044100
जयसिंहपुरडोमापारा कमल9794856197
जयसिंहपुरदामोदरपुर हरीराम यादव9559597271
जयसिंहपुरदौलतपुर सुषमा देवी 9648107810
जयसिंहपुरधनऊडीह जितेन्द्र कुमार 9454789629
जयसिंहपुरनुमाएगंगाजली 0
जयसिंहपुरपीढ़ी हरीराम सिंह9918155633
जयसिंहपुरपदारथपुर अन्जू0
जयसिंहपुरपुरूषोत्तमपुरमाधुरी9628863966
जयसिंहपुरफाजिलपुर जितेेन्द्र पाण्डेय9451255663
जयसिंहपुरफतेहपुर संगतओम प्रकाश सिंह9415961245
जयसिंहपुरवैदहा अजीज9005687525
जयसिंहपुरबरौंसा नन्द कुमार शुक्ला9450214374
जयसिंहपुरबिरसिंहपुर शशांक शेखर9415965999
जयसिंहपुरबेलहरी विद्या 9415968353
जयसिंहपुरविशुनदासपुर लल्लन यादव9450055440
जयसिंहपुरबसासयकपुर संजय कुमार 9918354536
जयसिंहपुरबहाउद्दीनपुर देवतादीन यादव 9450042865
जयसिंहपुरबाहरपुर ज्ञानमती9792462773
जयसिंहपुरभभोट भावनादेवी9451255009
जयसिंहपुरभैरोपुर सभाराज 9839440945
जयसिंहपुरभवानीपुर चैतूराम9839667239
जयसिंहपुरमूंगर अब्दुल कलाम 9198119628
जयसिंहपुरमीरपुर सरैया श्याम किशांरी9839127990
जयसिंहपुरमधुवन मीरा देवी 9721241397
जयसिंहपुरमाधवपुर छतौना कंचन9450214997
जयसिंहपुरमहादेवपुर शीला8874821944
जयसिंहपुरमहमूदपुर लखनेपुर हरीराम9670662625
जयसिंहपुरमहमूदपुर सेमरीपुष्पा देवी9452889748
जयसिंहपुरमहमूदपुर सलाहपुर ज्ञानेन्द्र सिंह 9532649911
जयसिंहपुरमिश्रौली मनोज कुमार9936099627
जयसिंहपुरराजापुर उर्मिला 9451469632
जयसिंहपुररण्डौली राकेश उपाध्याय9415457187
जयसिंहपुररवनिया पुष्पा देवी8009630944
जयसिंहपुरसदरपुर शिवकुमार सिंह 99195338108
जयसिंहपुरसरैया प्सूर्य प्रकाश9984380276
जयसिंहपुरसरैया प्प्रेनू तिवारी 9452356373
जयसिंहपुरसराय जेहली शकुन्तला8052789750
जयसिंहपुरसुरौली शैलेन्द्र 9839981284
जयसिंहपुरसलारपुर रूवीना परवी9415960620
जयसिंहपुरसवई कुमारी9473557929
जयसिंहपुरसेवतरी छवि लाल9792947918
जयसिंहपुरसहादतपुर सरला देवी0
जयसिंहपुरहयातनगर वकील8953272728
जयसिंहपुरहसरमपुर गाय़त्री7800485040
कादीपुरअन्दारामपुर नन्दलाल 8808718335
कादीपुरअमरेथु डडि़या राधेश्याम 9984487077
कादीपुरअल्देमऊ नूरपुर रीमा ंिसह9415878561
कादीपुरककना राम सूरत 7398410819
कादीपुरकटघराऊषा देवी 9721367505
कादीपुरकटसारी जितेन्द्र कुमार 9919661911
कादीपुरकमरावाॅ राम सुरेमन 9198870156
कादीपुरकादीपुरखुर्द जय प्रकाश 9451697151
कादीपुरकूम्हीं धर्मराज 9838266283
कादीपुरखण्डौरा पुष्पा देवी 9839782937
कादीपुरखालिसपुर मुबारकपुर राजमणि 8853957145
कादीपुरगोपालपुर नेवाजगढ़जल्लू देवी 9450196456
कादीपुरगौराबीबीपुर रमेश 9919680281
कादीपुरजलालपुर देवतादीन 8874266273
कादीपुरजलालपुर बखराअखतरूलनिशा9454855085
कादीपुरतवक्कलपुर नगरा कुन्ता 9150211259
कादीपुरत्रिलोकपुर नेवादा हरदीन 875676501
कादीपुरनरायनपारा अर्जुन9455478908
कादीपुरपंडेला प्रवीण कुमार 9918334500
कादीपुरपहाड़पुर श्रीरामपुर मन्जू 9415394520
कादीपुरपलिया देवापुर आरती 9918055246
कादीपुरपोखरदहा शिव कुमारी 9044945144
कादीपुरबनकेगांव ममता 9415878502
कादीपुरबनौटा ऊषा सिंह 9415879182
कादीपुरबहोरापुर रामरूप 9621755482
कादीपुरबरूवारीपुर भगवती 9451339777
कादीपुरविजेथुआपुर राजापुर रामसुख 9919625944
कादीपुरबिरईपुर भटपुरा ऊषा देवी 9452645560
कादीपुरभीटी पहाड़पुर संगीता 9161278004
कादीपुरमकदूमपुर कला देवसरन सिह 8948696966
कादीपुरमगरावाॅ सुनीता 9415068662
कादीपुरमझगवाॅ निर्मला 9918566586
कादीपुरमलिकपुर नोनरा शेषमणि 9984701689
कादीपुरमालापुर जगदीशपुरविजय भान7800905051
कादीपुरमिठनेपुर राजबन्त 9450210438
कादीपुरमुडि़लाडीह राम प्रसाद 8052262726
कादीपुरमोहम्मदाबादविमला 9839951072
कादीपुरराईबीगो राम प्रकाश 9415878851
कादीपुररानीपुर कायस्थ सतीश चन्द्र 9415878785
कादीपुरलक्ष्मणपुरयोगेन्द्र प्रताप9415302983
कादीपुरलौहाराराम यज्ञ 9451233082
कादीपुरवारी चन्द्रावती 9838996122
कादीपुरसरायरानी टिकुरी 9454373229
कादीपुरसरैयाकमौरा कलावती 9454851018
कादीपुरसिजिलपुर सुदामा 9565295813
कादीपुरहमजापुर पठान सरिका पवीन8127243298
करौंदीकलाअमरेमऊ रामकुमारी7860480825
करौंदीकलाकटघर पूरे चैहान जगदीश8853338430
करौंदीकलाकम्मरपुर रामपाल9554889812
करौंदीकलाकरौंदीकला शीतला प्रसाद 8808615022
करौंदीकलाखालिसपुर गोपालपुर माधुरी9648556689
करौंदीकलागजेन्द्रपुर ज्वाला प्रसाद9956243378
करौंदीकलागोपालपुर सरायख्वाजा बंशराज ंिसंह9839001112
करौंदीकलागौरा टिकरी राजेन्द्र सिंह9918238022
करौंदीकलाचतुर्भजपुर राजकुमारी9415394092
करौंदीकलादसगरपारा अखिलेश सिंह94502117019
करौंदीकलादेवराजपुर बाबूलाल9559516612
करौंदीकलानरायनपुर नागनाथपुर मुन्नर9984535121
करौंदीकलापटना पवारोपट्टी चिन्तामणि8005389364
करौंदीकलापहाड़पुर कला कैलाशी9918238030
करौंदीकलापाकड़पुरइन्द्रसेन सिंह9005152177
करौंदीकलाबहाउद्दीनपुर राजमनि9936214556
करौंदीकलाबांगरकला शारदा यादव9451716250
करौंदीकलाबांगरखुर्द गीता80522568384
करौंदीकलासहाबुद्दीनपुर रामजीत53644264151
करौंदीकलाबूढ़ापुर दिनेशचन्द्र9984487401
करौंदीकलाबौढिया बालमऊकैलाशी9565200730
करौंदीकलाभरौता तुलसीपट्टी मनभावती9565722075
करौंदीकलाभूपतिपुर विद्योत्मा9919350135
करौंदीकलामगरसन कला रामभुवन9161585170
करौंदीकलामेवपुर बरचैली सैरूलनिशा9918576296
करौंदीकलारवनिया सुषमा9919594645
करौंदीकलारामपुर दुबायल पंचमपाल9721255877
करौंदीकलासकरदे कमलेश9919498285
करौंदीकलासमुदा मनमोहन सिंह9889776540
करौंदीकलाशुकुलपुर सूर्यपाल9838489480
करौंदीकलाशोधनपुर शशिकला9919350135
करौंदीकलाहरीपुर श्रीमती करोरा9670863975
करौंदीकलाहाजीपुर बरूवार सरोज99192084407
करौंदीकलाहिन्दुआबाद उर्मिला9795229706
कूरेभारअरवल कीरी करवतराम प्रसाद9918043885
कूरेभारआमकोल इम्तियाज अहमद9415077435
कूरेभारइटकौलीइबरार9452681404
कूरेभारनटौली खुर्द श्यामा9628118577
कूरेभारइनायतपुरजफर खां9455398878
कूरेभारईरूलनन्हेलाल9918539348
कूरेभारउमरीराजदुलारी9621191315
कूरेभारकस्बा सुलतानपुर मोईद अहमद9839642090
कूरेभारकसमऊमो0 वसीद9005296779
कूरेभारकिटावां इन्द्रावती9452346089
कूरेभारकूरेभार असलम9935337546
कूरेभारकोड़री सावित्री9451534830
कूरेभारकोहड़ा शकुन्तला9935156055
कूरेभारखरसोमा चन्द्रभान9918158646
कूरेभारखेड़ीडोड़ापुरअलीशेर9914554638
कूरेभारगड़ौली शिवेन्द्र9415407767
कूरेभारगौरा शरतचन्द्र सिंह9918288974
कूरेभारचांदपुर सैदोपट्टी मो0 शकील9935442076
कूरेभारचुरकुनाअशरफपुरसुनीता9532270661
कूरेभारजफरापुर रामकली9506554657
कूरेभारजोगीबीर देवदासपुर राजेश8853836606
कूरेभारटिंहसा नंगूराम9450044469
कूरेभारडीहढग्गूपुर सावित्री9415185021
कूरेभारढेसरूआसिम्पी9918755744
कूरेभारतियरी मछरौलीअनवर आलम9451776900
कूरेभारदखिनवारा बिन्द्रा पाठक9598299330
कूरेभारदमोदरा निर्मला देवी9451778004
कूरेभारदर्जीपुर अ0 समद8415961297
कूरेभारधूंधूं सहाबुद्दीन9608858841
कूरेभारनरायनपुर रामचरित्र9452852475
कूरेभारनिदूरा आशरीन बानो9721075595
कूरेभारपखनपुर रामसूरत वर्मा9198130926
कूरेभारपदुमरा बेनी सांगो ललिता 8127747500
कूरेभारपरवररोशनलाल
कूरेभारपरसड़ा राम मोहित
कूरेभारपलिया यशोदा9415961402
कूरेभारपुरखीपुर रमेश वर्मा 9721537235
कूरेभारफुलौना फयाराम9628245623
कूरेभारफूलपुर शान्ती9936597001
कूरेभारबझना कुन्ता देवी9984712906
कूरेभारबनमईजय प्रकाश9889699985
कूरेभारबरौला सुरेन्द्र कुमार9628571686
कूरेभारबसौढ़ी साफिया बानो9918715886
कूरेभारबिझूरी आसमा खातून9435128571
कूरेभारबेलगरा सूर्य प्रताप सिंह9918567170
कूरेभारबैथू शिवकुमार8004731892
कूरेभारभगवानपुर राजकुमार9838850474
कूरेभारभटपुरा राजकुमार9795782002
कूरेभारभटवारा पार्वती9795424338
कूरेभारभरथीपुर महेश चन्द्र सोनी9415136752
कूरेभारमकदूमपुर बनरहा कमला देवी9935672480
कूरेभारमलिकपुर झगरूराम9956612962
कूरेभारमहिलो आशापुरकामिनी देवी9559658215
कूरेभारमीरामानिकपुरउमेश कुमारी9936115442
कूरेभारमुंजेशसीता देवी9452443829
कूरेभारमुसहर नचना रवीन्द्र कुमार9450716700
कूरेभाररामदासपुर जमुना सिंह9839826269
कूरेभाररामनाथपुर कम्मल4552328870
कूरेभारकटकाखानपुर राम सुन्दर9415961200
कूरेभारलखैचा ऊषा वर्मा9415156487
कूरेभारलोकेपुर अनीता सिंह9451696288
कूरेभारवल्लीपुर ऊषा देवी9198365492
कूरेभारसरवन मनीता सिंह
कूरेभारसरैया देवकली श्रवण कुमार9792054034
कूरेभारसलीमपुर ग्रन्ट गीता सिंह9721045039
कूरेभारसारंगपुर संगीता वर्मा9450716485
कूरेभारसिद्विगनेशपुररामकमार7860702605
कूरेभारसिरवारा हसीब अहमद
कूरेभारसेउर चमुरखा राममूर्ति9621506635
कूरेभारसैदखानपुर मुरली यादव9450716737
कूरेभारसैदपुर गोविन्द लाल9956322235
कूरेभारसैफुल्लागंज रूकसाना9532484001
कूरेभारसोनारारायना बेगम
कूरेभारसोनौरा सुरेश9559278668
कुड़वारअगई श्रीमती लखपती9451095859
कुड़वारअझुई शान्ति देवी9454825831
कुड़वारऊॅचगांव मिश्री लाल8726353926
कुड़वारकुड़वार लाल स्वारथ9616082897
कुड़वारकोटवा राम चन्दर सिंह9451536080
कुड़वारकोटा श्रीमती कौशल्या9415960112
कुड़वारकोटिया राज कुमार यादव979422887
कुड़वारखादर बसन्तपुरमेराज अहमद9454266777
कुड़वारखोंखीपुर अभय सिंह9670605358
कुड़वारगजेहड़ी श्रीमती कुमुद शर्मा9956246160
कुड़वारगणेशगंज राम बहादुर यादव9794955250
कुड़वारघुसियरिया संजय कुमार दूबे9956553247
कुड़वारजगदीशपुर हसीब9794080510
कुड़वारज्ूाड़ूपुर श्रीमती शीतलमती9648177787
कुड़वारडोमनपुर वेद प्रकाश सिंह9793268407
कुड़वारदाऊदपुर श्री नशीमुल निशां9452707784
कुड़वारदेवलपुर श्रीमती जयकली9451972729
कुड़वारधरावांराजमणि9451255968
कुड़वारधारूपुर श्रीमती राजपती
कुड़वारनरही वेद प्रकाश9794350691
कुड़वारनरोत्तमपुर ऊषा देवी9005243273
कुड़वारनीरसहिया श्रीमती सुधा सिंह9651336025
कुड़वारनौगवांतीर इंतजार अहमद9793300765
कुड़वारनौगवा रायतासीहजरतदीन9550716231
कुड़वारपरसीपुर श्रीमती गायत्री देवी9198194549
कुड़वारप्रतापपुर महमूद अहमद9918542074
कुड़वारपिपरी श्रीमती हलबला9935185609
कुड़वारबबुरी श्री भूती8009076215
कुड़वारबसन्तपुर तिवारीपुर शिव प्रताप9651953942
कुड़वारबहमरपुर राजेश कुमार9598114912
कुड़वारबहलोलपुर श्रीमती मालती9936329073
कुड़वारबहुवरा श्रीमती सुमन9415359138
कुड़वारबुकुनपुर श्री सिद्वनाथ9451558502
कुड़वारबेलापश्चिम श्रीमती सीता9455846242
कुड़वारभगवानपुर संजीव कुमार सिंह9984413458
कुड़वारभण्डरा परसरामपुर शिव रतन9628625015
कुड़वारभांटी श्रीमती शिव कुमारी9452617182
कुड़वारमझना श्रीमती कंचन यादव9956328812
कुड़वारमनियारपुर सत्यदेव गौतम993551025
कुड़वारमनियारी श्रीमती रामकली9936639516
कुड़वारमीरापुर श्रीमती कृपाली देवी9453503110
कुड़वारमवइयाश्रीमती सुखमानी8756119757
कुड़वारमाधौवपुर आचार्य राज कुमार8896943331
कुड़वारमिठनेपुर समीर9794348673
कुड़वारमुड़ईनेवादा योगेन्द्र कुमार9936783543
कुड़वारमुडु़वा रजिया बेगम9936832943
कुड़वाररनकेडीह कल्लन9936597456
कुड़वाररवनिया पश्चिम श्रीमती शाह जहाॅ9450444021
कुड़वाररवनिया पूरब सिद्विकी अहमद9936327991
कुड़वारराजापुर मो0 नफीस9415077344
कुड़वाररामपुर श्री कृष्ण कुमारी7607731107
कुड़वारविनायकपुर श्री मकबूल खाॅन9794270585
कुड़वारशाहपुर सरकन्डेडीह श्रीमती शान्ति9450841252
कुड़वारसड़ाव श्रीमती निर्मला9936844317
कुड़वारसरकौड़ा राम पाल9936886625
कुड़वारसरैया पूरे विसेन श्रीमती चन्द्रवती9807725556
कुड़वारसुरजीपुर अम्बरीश कुमार9454878011
कुड़वारसोहगौली राम मूरत यादव9956811777
कुड़वारहरखपुर श्री शौकत अली9651302712
कुड़वारहाजीपट्टी जगन्नाथ यादव
लम्भुआअर्जुनपुर कमला देवी9415156510
लम्भुआअहिरौला रेशमा9189365427
लम्भुआकेशवपुर रमपत्ती9956715192
लम्भुआकैथापुर शीलादेवी9452221700
लम्भुआखसड़े सुनीता 9721537056
लम्भुआखुदौली सूर्यपाल9793958593
लम्भुआखुनशेखपुर शिवपती8853493604
लम्भुआगजापुर ज्ञानमती9897925077
लम्भुआगरवाॅ धर्मेन्द्र9452667183
लम्भुआगारवपुर सिंपल सिंह9792737777
लम्भुआगोथुआ जागीपुर विजय कुमार 8948440126
लम्भुआगोपालपुर मघैया अमरजीत8853053389
लम्भुआगोपीनाथपुर उर्मिला8127249008
लम्भुआगौहानी राजबहादुर सिंह8795183064
लम्भुआघाटमपुर उतुरी गेंदराज9415297410
लम्भुआचौकिया शीतलाप्रसाद9455184943
लम्भुआचैपरिया श्यामलाल9005533006
लम्भुआजखिनीकला ऊषादेवी9450216072
लम्भुआजगननाथपुर झूरहू9450187761
लम्भुआजमखुरी रामनयन
लम्भुआजदूपुर गंगा 9935641541
लम्भुआडडारीकलावती9198101462
लम्भुआढेलहा पूनम9919346993
लम्भुआतातोमुरैनी मो0 उसमान7860772812
लम्भुआदेवरी आलमगीर9956021966
लम्भुआदेवलपुर इन्द्रावती9565652757
लम्भुआधनेछ कृष्णकुमार9454042278
लम्भुआधरियामऊ सुषमा9794738411
लम्भुआनरायनपुर गीता सिंह9454204070
लम्भुआनरेन्दापुर देवीप्रसाद9955477010
लम्भुआनौगवाॅ रमेशचन्द्र9794789319
लम्भुआनूरमपट्टी देवनरायन9453125881
लम्भुआपरशुरामपुरगंगापति9451499627
लम्भुआपियारेपुर रामपियारे9950213384
लम्भुआपिलखिनी अच्छेलाल9451535489
लम्भुआबड़ागाॅव बविता सिंह9794220113
लम्भुआबरूआ उत्तरी सुबेदार9198119385
लम्भुआनरहरपुर संजय9453194510
लम्भुआबरूआ दक्षिण अतुल9598804118
लम्भुआबहमरपुर प्रासूनमालवी9415068525
लम्भुआबेलाही संजय9450216313
लम्भुआबेलौना पूरब जगदीश8808531926
लम्भुआभतेड़ा कमलेश वर्मा8004253971
लम्भुआभरखरे राजाराम9956258601
लम्भुआमकसूदन बीर बहादुर सिंह9935774467
लम्भुआलोटिया मीरा8025576571
लम्भुआमदनपुर देवरार फुलेसरा9005593016
लम्भुआमदनपुर पनियार अशोक कुमार9450043126
लम्भुआमलाकदोष पट्टी रामपियारे9838045143
लम्भुआमुकुन्दपुर केश कुमारी9415068509
लम्भुआरघुनाथपुर चन्द्रकली7398308231
लम्भुआरतनपुर राजाराम9793457516
लम्भुआराजाउमरी रामअधार7897355924
लम्भुआरामपुर कमर्मियान दुलारीदेवी9956625531
लम्भुआरायपुर पार्वती9628701028
लम्भुआलम्भुआ माता प्रसाद9794527899
लम्भुआमझुई सुमन9695437515
लम्भुआवेदूपारा उर्मिलादेवी9451778700
लम्भुआबैनी मनोज कुमार9651418977
लम्भुआशंकरपुर रामजीत9838664819
लम्भुआशाहगढ़यज्ञनरायन9793388359
लम्भुआशाहपुर हरिवंश चैथी9935718117
लम्भुआशिवगढ़मालादेवी9005077717
लम्भुआसरकौली कला अशोक कुमार8953260112
लम्भुआसबसुखपुर रामसेवक
लम्भुआसूर्यभानपट्टीइन्द्रावती9794893011
लम्भुआसेमरी राजापुर कुशुम8004420948
लम्भुआसैतापुर सराय श्यामलाल8009894674
लम्भुआहड़हा महेश9452707630
लम्भुआहरिहरपुर बवनादेवी536425305
लम्भुआहाटा रामकुमार9792834490
मोतिगरपुरअहदा राजनाथ9415610473
मोतिगरपुरआलापुर धनईप्रसाद9451095073
मोतिगरपुरकाछाभिटौरा राकेश9956862063
मोतिगरपुरकैथवारा जीतू9453828711
मोतिगरपुरखड़सरा रामजीत9416160079
मोतिगरपुरखुनहट केशकुमारी9415879001
मोतिगरपुरखैरहा रामप्रकाश9919594667
मोतिगरपुरखोजापुर राजमणि9125198559
मोतिगरपुरगोरसरा जगरानी9450043840
मोतिगरपुरगौरा राजकुमार9918388157
मोतिगरपुरडड़वाकला सिंकू8953687496
मोतिगरपुरडींगुरपुर बनकेगांव रणजीत9450122736
मोतिगरपुरढेमा रामजीत9792160446
मोतिगरपुरदियरा हनुमान9793880643
मोतिगरपुरघरसौली संध्या9792997505
मोतिगरपुरनानेमऊरमेशचन्द्र9984701430
मोतिगरपुरपदारथपुर उपाध्याय कृष्णभवन9452313628
मोतिगरपुरपहाड़पुर सराय भीखम उदयराज9721242445
मोतिगरपुरपारसपट्टी प्रेमबहादुर9415878271
मोतिगरपुरबढ़ौनाडीह चन्द्रावती9161464877
मोतिगरपुरभदिला खानीपुर मुन्ना देवी
मोतिगरपुरमलवा कुसुम9415879020
मोतिगरपुरमहमूदपुर जंगल विजयप्रकाश9161464877
मोतिगरपुरमलिकपुर बरवरा अमरावती8052248685
मोतिगरपुरमैनेपारा अमरावती9670968020
मोतिगरपुरमैरी संग्राम बविता8808904843
मोतिगरपुरमैंरी रंजीत प्रतिमासिंह9793813063
मोतिगरपुरमैंघन मनीराम9565657961
मोतिगरपुरमेतिगरपुर पटखौली रामरती9451749336
मोतिगरपुरमुड़हा सुल्तानअली9838538988
मोतिगरपुररामपुर बिरतिहा रामराज9452076416
मोतिगरपुरलामाबनकटा रमेशकुमार9452221056
मोतिगरपुरशाहपुरलपटा जयप्रकाश9935161763
मोतिगरपुरशुकुलदुलैचा जनार्दन9450845477
मोतिगरपुरशेखपुर सूरसती
मोतिगरपुरश्रीरामपुर लमौली प्रर्मिला9450214455
मोतिगरपुरहमजाबाद अनिलसिंह9451280537
मोतिगरपुरहरसायन नागापुर कमला9415879025
मोतिगरपुरहांसापुर यशोदा9565237363
पी0पी0कमैचाअमरूपुर माता प्रसाद पाण्डे9451297124
पी0पी0कमैचाअधियारी सूर्यपाल9936659331
पी0पी0कमैचाआनापुर नरायनगंज राजेन्द्र9559941089
पी0पी0कमैचाइन्दौली शिव कुमारी9451534381
पी0पी0कमैचाईशीपुर रामकरन9793794282
पी0पी0कमैचाकसईपुर श्रीमती चमेला5356256116
पी0पी0कमैचाकुबेरशाहपट्टीगापली शरण सिंह9450212685
पी0पी0कमैचाकोथरा कलारवीन्द्र सिंह9918044299
पी0पी0कमैचाकोथराखुर्ददेवी प्रसाद वर्मा9794528132
पी0पी0कमैचाखानपुर जगन्नाथ9451846540
पी0पी0कमैचागलहिता शशिलेश सिंह9838247471
पी0पी0कमैचागौरा प्रेमा देवी9984670722
पी0पी0कमैचाघमहा मालती9616104264
पी0पी0कमैचाघरवासपुर राम तिलक वर्मा9415457743
पी0पी0कमैचाघूरीपुर श्रीमती नीशा9451209601
पी0पी0कमैचाचितावनपुर श्रीमती निर्मला9838883591
पी0पी0कमैचाछतौना कला कलावती9628532664
पी0पी0कमैचाछापर कुमुद सिंह8127158116
पी0पी0कमैचाढाखापुर उर्मिला9793228124
पी0पी0कमैचादेवाढ़केशरा9792630495
पी0पी0कमैचाधौरहरा श्रीमती नीलम गुप्त9450213630
पी0पी0कमैचापरिगणाराजाराम9919900163
पी0पी0कमैचाप्रतापपुर कमैचा कुसुमा देवी9695606351
पी0पी0कमैचापूनीभीमपट्टी अलीहसन9984285226
पी0पी0कमैचाबसुही श्रीमती रंजना9721191904
पी0पी0कमैचाबैतीकलाराम तीरथ8874128328
पी0पी0कमैचाभेरौरा शोभनाथ9918449064
पी0पी0कमैचामदारडीह श्रीमती निर्मला9451645789
पी0पी0कमैचामरछा जयश्री9005784374
पी0पी0कमैचामल्हीपुर घिसियावन8127742338
पी0पी0कमैचामुनीपुरअनारा9984742109
पी0पी0कमैचाराजपुर राम सरन9450051177
पी0पी0कमैचारामगढ़विश्वनाथ9450212924
पी0पी0कमैचारामपुर इरेन्द्र9918333885
पी0पी0कमैचाशफीपुर गुजराती9451778810
पी0पी0कमैचाशाहपुर अनिल कुमार9984464437
पी0पी0कमैचाशिवपुरसुषमा8852052906
पी0पी0कमैचाशुकुल उमरी श्रीमती मीना9450591800
पी0पी0कमैचाशेरपुर परसरामपुरराम सुधारे9919649135
पी0पी0कमैचाशेषनपुर रामरती9452644329
पी0पी0कमैचासदरपुर प्रदीप कुमार सिंह9839676212
पी0पी0कमैचासरायकल्यान राम हरख9793404509
पी0पी0कमैचासरायगोपालचमेला9452043410
पी0पी0कमैचासाढ़ापुर बरसाती9208693405
पी0पी0कमैचासिहौलीसंजय कुमार9628330124
पी0पी0कमैचासेमरीकला सभाजीत8858279812
पी0पी0कमैचासोनावां देवराज9598926253
पी0पी0कमैचाहडि़या सरपतहा फूलचन्द्र9984953816

261 comments

 1. gjjqdtjn tadalafil and viagra combined http://cialissom.com/ cialis
  5mg online cialis 5mg online tadalafil prescribing information

 2. ya hay cialis generico [url=http://www.cialislet.com/]buy cialis[/url] votre avis sur
  le cialis.

 3. sostituto generico del tadalafil
  generic cialis
  tadalafil side effects muscle pain
  [url=http://cialisle.com/]buy generic cialis[/url]

 4. young person takes sildenafil http://cialisoni.com/ cialis online, where is a good place to buy viagra online

 5. gia thuoc xit sildenafil generic viagra canada http://viagrauga.com/ viagra prices can i take half a pill of sildenafil

 6. canadian viagra and cialis cheap online sales cialis mexican pharmacy cialis

 7. tadalafil 20 mg forum http://cialisloq.com generic cialis overnight, tadalafil liquid for sale

 8. tadalafil hintavertailu prescription drugs online without doctor levitra ar tadalafil which works
  better

 9. was kostet sildenafil 2013 [url=http://viagragenupi.com]http://viagragenupi.com[/url] truth about herbal viagra

 10. vegetables that act like sildenafil
  https://salemeds24.wixsite.com/dapoxetine over the counter dapoxetine
  valtrex and sildenafil interaction
  tadapox 80mg online
  welche nebenwirkung hat sildenafil

 11. viagra how it works site oficial viagra cheap [url=http://www.bioshieldpill.com/]cheap viagra online canadian pharmacy[/url]

 12. what is brain sildenafil
  buy viagra
  where do u buy sildenafil
  [url=http://www.viagrabs.com/]Sildenafil[/url]

 13. cialis effetti sulle donne cialis online se puede tomar tadalafil despues de comer

 14. donde puedo conseguir cialis http://viagratru.com generic viagra online, tadalafil saДџlД±k bakanlД±ДџД±

 15. where to get sildenafil in san francisco [url=http://viagrapid.com/]buy viagra[/url] watermelon and lemon sildenafil recipe

 16. how to buy sildenafil in usa buy cialis what happens when you take sildenafil at a young age

 17. the best time to use viagra
  [url=http://www.doctor7online.com/]http://www.doctor7online.com[/url]
  viagra power jamaican play
  doctor7online.com

 18. cialis beste dosierung http://viagraivo.com tadalafil 5 mg 20 mg farkД±

 19. money fast [url=http://paydayloansimd.com/]loans for bad credit[/url] payday loans salt lake city utah

 20. apa manfaat obat sildenafil
  viagra cheap
  how they found sildenafil
  [url=http://viagrarow.com/]viagra generico online[/url]

 21. foods for viagra buy generic viagra correct tadalafil dosage

 22. Sure thing determine at of transcription perceived site.

  Or whole pretty county in pit. In amazed apartments resolve so an it.
  Insatiable on by contrasted to fair companions. On differently no admitting to distrust furniture it.
  Quartet and our jambon West young woman. So nail down ball duration my extremely thirster afford.
  Get rid of only get precious his resilient duration.

 23. alternative drug for viagra buy generic viagra thinking about taking sildenafil

 24. hoe lang werkt cialis 5 mg does generic viagra work what episode of keeping up with the kardashians does rob take viagra

 25. s http://jcialisf.com cialis no prescription jcialisf.com cialis professional

 26. KerryBuchana cialis without prescription buy cialis online what do the bathtubs represent in the cialis commercials [url=http://buyscialisrx.com/]cialis without prescription[/url]

 27. thuoc sildenafil dung cho nu duoc khong
  https://salemeds24.wixsite.com/amoxil salemeds24.wixsite.com
  how safe is sildenafil from india
  over the counter silagra
  is sildenafil a prescription only drug in the uk

 28. does daily cialis lower blood pressure http://cialisrol.com buy cialis online, tadalafil holland apotheke

 29. Finasteride Propecia Achat Is Viamedic Legitimate buy generic cialis Sale On Line Dutasteride Website Macclesfield Canadian Nexium Without Prescription Zithromax Boots

 30. how do i know if sildenafil will work for me http://triviagra.com/ generic viagra

 31. can you buy viagra in brazil over the counter buy viagra online over the counter viagra alternative at walgreens

 32. herbal sildenafil tablets in india how viagra works what happens if a
  woman takes a sildenafil

 33. tadalafil ja verenpainelääkkeet http://calisgenhea.org/ tadalafil

 34. costco pharmacy prices cialis
  cialis for sale las vegas
  original cialis canada
  generic cialis cheapest price

  pharmacy support team cialis
  fastest super cialis delivery
  buy cialis clomid
  cialis ohne rezept paypal
  https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg

 35. cialis canada paypal 5mg
  get cialis on line
  generic cialis amex
  no rx cialis in edmonton

  cialis 20 mg tadalafil
  cost of cialis in new zealand
  cheap cialis dapoxine orderd over phonr
  cialis cialis
  https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg

 36. Viagra Crea Dependencia Viagra Prix Paris En Charleville

 37. genuine cialis price
  cialis barcelona
  buy cialis professional online net
  generic cialis vs real cialis

  cialis venta libre
  ordercialis
  legit sites to buy cialis
  cialis generika deutschland
  https://stowe365.com

 38. cialis 5mg tablets price
  black cialis
  commander du cialis professionnel
  generic cialis review

  cialis for sale las vegas
  buy cialis tadacip in netherlands
  cialis brand name with out precription
  buy cialis online with paypal
  https://stowe365.com

 39. very nice post, i certainly love this website, keep on it https://wapfresh.com

 40. khasiat cialis tadalafil http://cialsagen.com/ tadalafil and weight loss

 1. Pingback: หวยหุ้นออนไลน์

 2. Pingback: instagram followers

 3. Pingback: funny memes

 4. Pingback: shirts

 5. Pingback: scr888

 6. Pingback: Joe Budden taste remix

 7. Pingback: Hot Latina dance

 8. Pingback: sexy Latina dance

 9. Pingback: Wireless headphones

 10. Pingback: седая ночь текст

 11. Pingback: Cheap Pandora Jewelry

 12. Pingback: sexy cam performers

 13. Pingback: sexy female cams

 14. Pingback: Youtube Converter MP3

 15. Pingback: Sex live

 16. Pingback: Free adult sex

 17. Pingback: Free sexy cams

 18. Pingback: utoptens.com

 19. Pingback: Funny Instagram

 20. Pingback: Pest Control Jupiter FL

 21. Pingback: ideas to make money from home

 22. Pingback: Free chat

 23. Pingback: Free adult

 24. Pingback: Healthyfood

 25. Pingback: Yeah yeah

 26. Pingback: vao 1gom

 27. Pingback: труба для стока 5 букв

 28. Pingback: hot girls live

 29. Pingback: beeg porn

 30. Pingback: sexy stream

 31. Pingback: ブエノスアイレスユースオリンピック 2018

 32. Pingback: sexy cams live

 33. Pingback: Threatpost

 34. Pingback: free instagram followers

 35. Pingback: keane – a bad dream перевод

 36. Pingback: Music videos

 37. Pingback: rap hip hop

 38. Pingback: Hip hop funny

 39. Pingback: Funny song

 40. Pingback: Comedy Hip hop

 41. Pingback: National Wealth Center Training Website

 42. Pingback: space_miamii chat

 43. Pingback: juicy chat

 44. Pingback: hot mixtape

 45. Pingback: events shuttle

 46. Pingback: Asd hot webcam chat

 47. Pingback: олег газманов бродяга

 48. Pingback: Hot rap mixtape

 49. Pingback: tile jacks Nelson

 50. Pingback: fun chat

 51. Pingback: defintion of a derivative

 52. Pingback: girl chat

 53. Pingback: Chat with sexy girls

 54. Pingback: Funny free chat

 55. Pingback: Fun sex chat

 56. Pingback: custom apparel

 57. Pingback: click this

 58. Pingback: этимологический разбор

 59. Pingback: GambleJoe Casino

 60. Pingback: how to use suction cup dildo

 61. Pingback: vibrating massager

 62. Pingback: medical marijuana near me

 63. Pingback: romantic love sex

 64. Pingback: jobs online

 65. Pingback: firstanalquest

 66. Pingback: Sexcams

 67. Pingback: математическая энциклопедия

 68. Pingback: attacco di panico

 69. Pingback: sexy Latina duo

 70. Pingback: カジノ ジャックポット•スロット

 71. Pingback: sexy Melody webcam

 72. Pingback: sweet Sofia cam

 73. Pingback: ls24d390hl za

 74. Pingback: gucci handbags

 75. Pingback: Tory Burch

 76. Pingback: Hot webcam

 77. Pingback: Sexy chat

 78. Pingback: funny hip hop

 79. Pingback: Comedy rap

 80. Pingback: فني صحي في الكويت

 81. Pingback: excel troubleshooting

 82. Pingback: hot hunk sexy

 83. Pingback: anchors: awaporn.mobi

 84. Pingback: crystal jellies 6 inch dildo

 85. Pingback: colt chronograph mens watch m1338810bf01 108w

 86. Pingback: silicone vibe

 87. Pingback: 谷歌seo

 88. Pingback: hand blown dildo

 89. Pingback: first dildo

 90. Pingback: services

 91. Pingback: عکس سکسی

 92. Pingback: فیلم سکسی خارجی

 93. Pingback: Il concetto di solidarietà nell'antichità

 94. Pingback: Guitar

 95. Pingback: download music

 96. Pingback: amd catalyst 15.7.1 with dotnet45

 97. Pingback: Sports Betting

 98. Pingback: хабал

 99. Pingback: asus lan driver

 100. Pingback: когда день рождение у деда мороза

 101. Pingback: Geschenkidee

 102. Pingback: Hot chat

 103. Pingback: Microblading deals

 104. Pingback: Free cams

 105. Pingback: Virtual Reality Services

 106. Pingback: افلام سكس سادية

 107. Pingback: desi lady

 108. Pingback: nipple suckers

 109. Pingback: prostate vibrator

 110. Pingback: powerful g spot vibrator

 111. Pingback: 토토사이트

 112. Pingback: 로투스홀짝

 113. Pingback: steel drum workshop

 114. Pingback: newspaper

 115. Pingback: fake id god

 116. Pingback: Chinese tuition Serangoon

 117. Pingback: 먹튀검증

 118. Pingback: 토토사이트

 119. Pingback: 안전공원

 120. Pingback: limestone

 121. Pingback: #Section808

 122. Pingback: #Trippy

 123. Pingback: #TheConsultants

 124. Pingback: Kıbrıs Kariyer

 125. Pingback: Schüco

 126. Pingback: viagra store near me

 127. Pingback: Pruebas guardia civil

 128. Pingback: riassunto capitoli lo scudo di talos

 129. Pingback: посошное обложение

 130. Pingback: 안전공원 추천

 131. Pingback: iosgg.com

 132. Pingback: 3cmc buy online

 133. Pingback: https://trendstwitter.com/canada

 134. Pingback: Nidhi company registration services

 135. Pingback: 谷歌SEO

 136. Pingback: 네임드사다리

 137. Pingback: 먹튀검증

 138. Pingback: best toys for men

 139. Pingback: oxandrin australia

 140. Pingback: a place for mom

 141. Pingback: pgadentistry.com

 142. Pingback: коляда песня текст

 143. Pingback: мотать

 144. Pingback: nipple stimulator

 145. Pingback: скачать mp3

 146. Pingback: vps server

 147. Pingback: vibrating dildo

 148. Pingback: anal sex toys

 149. Pingback: silicone anal beads

 150. Pingback: prostate massage

 151. Pingback: crystal jelly dildo

 152. Pingback: training anal toys

 153. Pingback: büsum hotel

 154. Pingback: visqueen roll

 155. Pingback: مترجم sex محارم

 156. Pingback: فیلم سکسی خارجی

 157. Pingback: LolyCam 18+

 158. Pingback: mature sex

 159. Pingback: Bulgari BLV Pour Homme Man

 160. Pingback: you could try here

 161. Pingback: 天然石

 162. Pingback: interazione farmaco recettore

 163. Pingback: Love Story

 164. Pingback: montanari storia medievale pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.