Breaking News
Home » सहारनपुर

सहारनपुर

न्याय पंचायत का नामग्राम पंचायत का नामनामदूरभाषसंख्याफोटो
नागलडंघेडातपेश त्यागी9759788662
नागलशिवपुरश्रीमती महेन्द्री9761996223
नागलअल्हण्पुरअत0अजीत सिंह9759045195
नागलनन्दनपुरसुरेशोदेवी9760311337
नागलताजपुरश्री सुशील9761056995
नागलरणमलपुरमंगल
नागलविबालसपुरमदन9358032598
नागलखेडा मुगलधनपालसिंह9719608402
नागलनागलचमनदेई9761962217
नागलजौलाडिडौलीभूपेन्द्रसिंह9411406943
नागलरसूलपुूरखेडीमोनिका9411077640
नागलखजूरवालाइन्द्राज सिंह
नागलबढेडी कोलीनीरज9917693550
नागलबोहडपुरनिसार अहमद9758714424
नागलनन्हेडा बुढढरखेडाअशरफ9917525740
नागलपाण्डौलीरियासत9927249958
नागलभाटौैलशिमला8958029130
नागलमहमूदपुरजोगिन्द्र9675769762
नागलबचीटीमुकेश9758447793
नागलतैययबपुरबडाराजकुमार9639878381
नागलसलेमपुरब्रिकेश9759392814
नागलफलौदारहमतपुरकविता9837897557
नागलजगदेईदेवेन्द्र9759145241
नागलनन्हेडाटीपटानरामदास9720357912
नागलमझौलजबर0मदन8650144254
नागलअब्दुल्लापुरचन्द्रर
नागलजाटौलधमेन्द्र9719131974
नागलइस्माईलपुूरगुर्जरअनिता9758747014
नागलकौरवाकुलबीर9536240709
नागलकपूरीगोविन्दपुरअनुपसिंह9759427790
नागलचैन्दाहेडीकमला
नागलभन्हेडाखासरावअफजाल9719573510
नागलदुगचाडासुन्दर9536559918
नागलसाल्हापुरसरला
नागलबन्दरजुडडामोनूकुमार9759638044
नागलगुडगजपूरकृष्णपाल9758413415
नागलन्यामतपुरमागेराम9761719286
नागलसलूनी शर्मा
नागलजाटौलादामो0पुूुरमुनेश
नागलसुन्हैटीमोहिदीनमिथलेश9012434871
नागलतल्हेडीबुजुर्गनकली
नागलसरसीनाश्रवणकुमार9997747950
नागल शाहपुरसगीता9758562417
नागलगंझेडीपवित्रा
नागलगंगदासपुरजटगगनदेवी
नागलभवनपुरपदम9756456666
नागलबसेडाकोशल
नागलसाधारणसिरपूजादेवी9719418661
नागलपहाडपुरईश्कलाल9719445330
नागलखटौलीअरूणत्यागी
नागलनासिरपुरडिगौलीराजेशकुमार9675963830
नागलमीरपुर मोहनपुरअन्नु
नागलपनियालीकासिम0राजपाल
नागलचन्देनाकेालीसंयोगिता9758771284
नागलअम्बौलीाीशपाल
नागलधर्मपुर सरावगीमोदीमल
नागलसोेहनचिडामहबूब9927772131
नागलसुहागिनीमहीपाल
नागलपिरडओमपालसिंह
नागलघ्यानासोम्मी9639729096
नागलआमकीदीपचन्दपाल्लो आर्या
नागलगागनौलीरणबीर
नागलडगडौलीप्रवीण
नागलनैैनसौबकुसुमवती
नागलचहलोलीइसराना9756948051
नागलतांशीपुूरमोहम्मदी9634345203
नागल शीतलाखेडारणबीरसिंह
नागलनगलीमेहनाजबबीता
नानौताबडगांवरामकुमार8057053086
नानौताखुदाबक्शपुरजितेन्द्र9917655287
नानौताशिमलानामहिपाल9411079918
नानौताचिराउ्अमितकुमार9758208531
नानौताचन्दपुर मजबताविनयकुमार
नानौताबडूली नयागांवजनेश्वर
नानौताउमरी मजबतामुनेशदेवी9720837381
नानौतादल्हेडीप्रमोद9720837687
नानौताबेहडारमेशकुमार8057637634
नानौतामहेशपुरसंजयकुमार9719671235
नानौता शब्बीरपुरनरेशकुमार9719455649
नानौताजडौदापांडाश्रीमती विनिता9808577528
नानौतासिसौनीसंदीपकुमार9746266666
नानौतानन्हेडाखुर्दश्रीमती निरो9759758991
नानौताभटपुरागजा9720980657
नानौतालुकादडी इन्द्रर8954028593
नानौतामुश्कीपुरश्रीमती निर्मला9466648400
नानौताअम्बैहटा मोहनजब्बार9997576812
नानौताबालूमाजराराजबीर9761028767
नानौताभारीदीनदारपुरराजेश9412849265
नानौताकुआखेडाओमबीरसिंह9012709616
नानौताभैसराउश्रीमती पवित्रा9012709622
नानौतादादनपुररामपाल9412480870
नानौतामाधोपुरमुनेश9557962537
नानौताकांशीपुूरकुसुम9557262674
नानौताभावसीरायपुरअनिता9060763392
नानौताजन्धेडीरामकरण9719452053
नानौताअनंतमउमहेन्द्री9917774999
नानौताआभाअहमदहसन9758084898
नानौताकंजौली श्यामकुमार9012255075
नानौताबाबूपुरा शम्मो9719709486
नानौतासाढौलीदुलीपुरविजेन्द्र9756820309
नानौतासिजूडवकील9756192490
नानौतामोेरारीना9719619171
नानौताभोजपुरराजकुमारी9837646414
नानौताझबीरणललीतादेवी9675516879
नानौताकचराईबिन्दर9719365128
नानौतातिलफराऐनाबाद शशी9719168031
नानौताठसका,प्रमोद9757060170
नानौताचैरा,अजू9917810111
नानौताभन्हेडाखेमचंदपुर,सुदेश9719472492
नानौतापांडोखेडीसोमती8126867120
नानौताटिकरौलरामकली9412847733
नानौताखुडानाविश्वास8057571212
नानौतानानौता देहातसहनवाजअख्तर8979725495
नानौताइ्रद्रावलीकल्याण्पुररेखा9758209069
नानौताऔलरासविता9719720141
नानौतालढौराओमबती9761487038
नानौताछिछरौली शाहिद9917141663
रामपुर मनि0भाकलाराजेशदेवी9761145329
रामपुर मनि0घसौतीपरसराम
रामपुर मनि0देहरीश्रीमती रेनू9675228328
रामपुर मनि0जन्धेडा समसपुरगीता8057628649
रामपुर मनि0चकवालीइनाम9719792763
रामपुर मनि0हरडेकीविरेन्द्र9719747738
रामपुर मनि0शिवदासपुरइलमो9017523632
रामपुर मनि0सिरसली कलाभूपेन्द्र
रामपुर मनि0सिरसली खुर्दकिरणा9759647220
रामपुर मनि0मुंडीखेडीसरोज9719427577
रामपुर मनि0टिपरासगीतादेवी9897911995
रामपुर मनि0अम्बैहटाचांदतेलूराम9927792852
रामपुर मनि0मिजापुर धमेन्द्र9456271590
रामपुर मनि0मियानगीरेखारानी9758147587
रामपुर मनि0कुतबा इसलम9411456613
रामपुर मनि0टपरी धसीटू9411294492
रामपुर मनि0सहजीजगपाल9411079052
रामपुर मनि0पहांसूमहेन्द्र9997548383
रामपुर मनि0नैनखेडामेमता9719201043
रामपुर मनि0सढौली हरिया शक्ति सिंह9927285848
रामपुर मनि0नसरतपुरकरेशन9917540256
रामपुर मनि0 शकतपुरबेबी9758278440
रामपुर मनि0मदनूकीनेपालसिंह8057813133
रामपुर मनि0बुढढाखेडा गुर्जररेखारानी9917267821
रामपुर मनि0घाटेडाउषारानी9758084885
रामपुर मनि0नंदपुरशिवकुमार9536495309
रामपुर मनि0चर्रोसुलेमान9675015094
रामपुर मनि0पिलखनीयशपाल9719534390
रामपुर मनि0उमरी कलापरसराम9012762127
रामपुर मनि0उमरी खुर्दचमेली9758660215
रामपुर मनि0अहमदपुरमेशो9917518500
रामपुर मनि0रामपुर ग्रामिण राजकुमार9956391489
रामपुर मनि0हलगोवाआरिफखा9012713140
रामपुर मनि0दुहारकीराजेन्द्र9737612333
रामपुर मनि0सोना अजु्रनपुरपारथसिंह9927923085
रामपुर मनि0गुडम्बहरीश8958482979
रामपुर मनि0 कुरालीबबली9756523908
रामपुर मनि0 सूभरी बीना9756293700
रामपुर मनि0सम्बलहेडीओमप्रकाश
रामपुर मनि0हुसैनपुरसुधारानी9412680665
रामपुर मनि0 शेरपुरपीन्टू9720765383
रामपुर मनि0उमाही कलामनीषा9917533610
रामपुर मनि0साचलूसुनेहरा9758879841
रामपुर मनि0कल्लपुर गुर्जरवेदपाल9012356000
रामपुर मनि0सलेमपुरभवरसिंह9719543287
रामपुर मनि0डकरावर कलाविनोद9411645932
रामपुर मनि0नौरंगपुर धर्मपाल8006173801
रामपुर मनि0ढाकदेईसलेकचन्द9756973437
नकुडसापंला बेगमपुरमहेर चन्द
नकुडसिरसकासुरेशपाल
नकुडढोला माजरापप्पू
नकुडसहसपुर जटटसंजीव कुमार
नकुडरानीपुर बरसीश्रीमति धर्मवीरी
नकुडफेरूमाजराजगदीश
नकुडजाफरपुर रनियाली
नकुडघौराला
नकुडहरपाल
नकुडहरपालीबुन्दु
नकुडजाजवारतिराम
नकुडबहादरपुरबाला देवी
नकुडभूरीबांसरणवीर सिंह
नकुडसिरसलाराम दिया
नकुडआसराखेडीउमेश कुमार
नकुडलुण्ढीसन्दीप कुमार
नकुडबम्बयालाकदम सिंह
नकुडमन्धौररजनी राणा
नकुडसरूरपुर तगाकेला
नकुडसाल्हापुरजनक सिंह
नकुडबाधीउषा देवी
नकुडरणदेवीइलम सिंह
नकुडइस्लामनगरत्रिशुपाल आर्य
नकुडपिलखनाकुलदीप
नकुडचढावसविता
नकुडरणदेवामगन कश्यप
नकुडजलालपुरामेशो
नकुडदौलखेडी चापरचिडीसयोगिता
नकुडअम्बैहटीसन्तोष
नकुडनल्हेडायोगेन्द्र सिरोही
नकुडजैनपुरनीलम
पुवांरकापुवांरकाअनीता9012693878
पुवांरकासन्दहहेडीसंयोगिता9917421380
पुवांरकामुगलमाजराइकबाल7895417132
पुवांरकालखनौती कला शाबीर9758624206
पुवांरकालखनौती खुर्दरोशनी
पुवांरकामानकपुरइसरार9758773716
पुवांरकामांडलारजनी9761442222
पुवांरकालढौरा जुनारदारआशादेवी9759709582
पुवांरकागनदेवडाखुुर्शीदा9719161660
पुवांरकाबुढढाखेडा पुंडीरब्रह्मसिंह9639539190
पुवांरकाजजनेरनसीमा9897953937
पुवांरकारेडी मु0नरेश कुमार9758249409
पुवांरकाचमारीखेडीचमन देवी9927493437
पुवांरकागंगालीप्रद्युम्न9756780948
पुवांरकाकमेशपुर शमशाद9917111343
पुवांरकानानाकासोमपाल सिंह9719923882
पुवांरकाबडकलाकुमन्द्रा9759655965
पुवांरकासलेमपुर भूकडीभोपाल8006713351
पुवांरकामेश्वरीखुर्दअफजाल9761786533
पुवांरकामेहरवानीरविता9719012326
पुवांरकानगराजपुरभरत सिंह9759457289
पुवांरकादेवलाअसलम9837642539
पुवांरकासूमलीइन्दिरा9412648836
पुवांरकाकोलकी रांघडखुुर्शीदा9675600424
पुवांरकाकैलाशपुरदिलशाद अहमद9719804180
पुवांरकागागलहेडीराजवीर9761801356
पुवांरकादिनारपुरासन्तोष9411077822
पुवांरकाउग्राहूगुलसन्नवर9719960779
पुवांरकामोहिदीनपुरराकेश9536576726
पुवांरकातिवायारचना देवी9759377562
पुवांरकानिवादासत्यवीर9760481453
पुवांरकाकुतुबपुर कुसानीसंजय9719048991
पुवांरकासम्भालकी शेखइकबाल9759028061
पुवांरकाछजपुरामुरर्सलीन9456225970
पुवांरकासम्भालकी गुर्जरसंजय9759656497
पुवांरकाअमरपुर उर्र्फु शेख चादंपुरतमीना9627210686
पुवांरकाकलालहटीसईदा9897588369
पुवांरकाचैराखुर्दनिशा देवी9759494306
पुवांरकामथानासुलेमान9411079457
पुवांरकाटोपरीसुरेन्द्र कुमार9759560553
पुवांरकासरकेडी खुमारजयराम9359178391
पुवांरका शकलापूरीतसमीन9897371268
पुवांरकासुल्तानपुरमोगराम9760501921
पुवांरकादमकडीप्रदीप9627898460
पुवांरकादतौली रांघडइरफान9760255486
पुवांरकाहरौडा अह0सेठपाल9927563388
पुवांरकाधडकौलीसुल्ताना9410471142
पुवांरकापालीइलमचन्द9756240588
पुवांरकामहमूदपुर तिवायीअनीस9927498198
पुवांरकाहरौडा मु0अफसाना9759109775
पुवांरकासोनागुरूदास9837110779
पुवांरकानल्हेडा बेदबेगमपुरनिरन्जन सिंह9528218336
पुवांरकामोंडेबांससजीव9758044842
पुवांरकाखतौलीप्रवनेश9758999470
पुवांरकाखुर्दफुरकाना9756288892
पुवांरकासम्भालका जुनारदारबानो9917369711
पुवांरकामौहम्मदपुर गाडामहमूद
पुवांरकापाडली खुशहालपुरअब्दुल खालिद9639732320
पुवांरकाचैरादेवमोहरसिंह7500682948
पुवांरकाबुढढाखेडा अहीरविमला9927726864
पुवांरकानागल अहीररीना9759487511
पुवांरकाढााला मजराहरिराम9759570177
पुवांरकाबेहडी गुर्जरज्ञानेन्द्रदेव9927884491
पुवांरकामुख्लिशपुररविन्द्र9997108485
पुवांरकाभाउपुरप्रवीण9319622605
पुवांरकाचकआदमपुरमरगूब9358551923
पुवांरकाहौजखेडीविलकिश8126457530
पुवांरकादाबकी गुर्जरनोरती9675286926
पुवांरकागोकलपुररिजवाना9837510752
पुवांरकाढमोलाइन्तजार9412649015
पुवांरकापीकीओमबीरी9756868094
पुवांरकातेलीपुरारविन्द्र9759560550
पुवांरकासरकडी शेखनइ्रम9917918407
पुवांरकाआसनवालीममता9410822418
पुवांरकाचाटकाअब्दुलमलिक9927427034
पुवांरकाचन्द्रौलीगयूरआलम9058581837
पुवांरकाघुन्नामजू9758498809
पुवांरकाघानाखंडीबानो9997924083
पुवांरकामालाहेडीनिसारअहमद9719124042
पुवांरकामाटकी झरौलीमुस्तकीम9760492632
पुवांरकारेडी मोहिदीनपुूरअमजद9719551825
पुवांरकाबोन्दकी धनजय9410289489
मुजफ्फराबादगणेशपुरमहेन्द्र9719268112
मुजफ्फराबादथापुल ईस्माइलपूरनरेन्द्र9412557169
मुजफ्फराबादखुशहालीपूर शशिसैनी9759191519
मुजफ्फराबाद शेरपुर खानाजादपुरउमेशकुमार9368809285
मुजफ्फराबाद तकीपुरअमरीशकुमार9720840219
मुजफ्फराबादरसूलपुर कलाचन्द्रकान्ता9756131330
मुजफ्फराबादभटपुरारामेश्वर9719966210
मुजफ्फराबादऔरागाबांदसजय9758961008
मुजफ्फराबादज्यन्तिपुरबालादेवी9758849736
मुजफ्फराबादअब्दुल्लापुरमंजु9720112090
मुजफ्फराबादताल्हापुरशिवकुमार8899088591
मुजफ्फराबादफाकरपुर शाहजंहा9690191951
मुजफ्फराबाद शेखुपर मुजाहिदपुरइमरान9758493140
मुजफ्फराबादमुज्जफरपुरजगदीश9720000454
मुजफ्फराबादखुर्रमपुरमदलाल9627673278
मुजफ्फराबादकबीरपुरप्रवीनकुमार9758601639
मुजफ्फराबादरामपुर कलाललकेश9758729698
मुजफ्फराबादन्यामतपुरइनाम9761188539
मुजफ्फराबादमुज्जफराबादइमरान9719525786
मुजफ्फराबादखुजनावर अह0सोफिया9798550057
मुजफ्फराबादखजुनावर मु0संजीदा9719055550
मुजफ्फराबादमुरादनगर उर्फ जीवाला अह0सूरजपाल9997160045
मुजफ्फराबादकोठडी बहलोलपुररेनूदेवी9536841245
मुजफ्फराबादकालूवाला जहानपुरनाथीराम9759562212
मुजफ्फराबादकालूवाला पहाडीपुरमुकेशा9927075912
मुजफ्फराबादनौरगपुरपूनमदेवी9759651109
मुजफ्फराबादफतेहपुर पेलियोकर्मसिंह9675358878
मुजफ्फराबादजैतपुर कलाअख्तरी9720373088
मुजफ्फराबादजतपुर खुर्दपूनमदेवी9758453676
मुजफ्फराबादजसमौरप्रेमसिंह9412848432
मुजफ्फराबादमिरपूर पाजूवालामहेन्द्रबर्मन9719302655
मुजफ्फराबादअलीपुर भागूूवलातिलक9720441985
मुजफ्फराबादमुस्सापुररेखारानी9536493350
मुजफ्फराबादफतेहपुर कला शीलकृष्णा9719547744
मुजफ्फराबादरायपुर कलामुस्तकीम9720313800
मुजफ्फराबादचुहडपुर कला शीशपाल9456026871
मुजफ्फराबादपथरवामुकेशदेवी9720797554
मुजफ्फराबादसूलनीसंजयकुमार9758660440
मुजफ्फराबादचाण्डीकलीराम9761939933
मुजफ्फराबादटौलीनफीस9761498711
मुजफ्फराबादकलसियाराजकुमार9759219452
मुजफ्फराबाददयालपुरइसमपाल9758042841
मुजफ्फराबादनगलाझण्डानुसरत9412557626
मुजफ्फराबादरवासौलीविजेनद्र975893015
मुजफ्फराबादनगला बाबैल ख्ुार्दकविता941297241
मुजफ्फराबादबाबैल बुजुर्गबबीता9927750530
मुजफ्फराबादखिडका जुनारदारसलीम9758203596
मुजफ्फराबादचिम्मबांसनूरजहां9720832170
मुजफ्फराबादपिठौरीतरन्नूमखा9758912644
मुजफ्फराबादतिवडा जुनारदारममता9639370775
मुजफ्फराबाद भाौजेवालामुर्शरफ9758522168
मुजफ्फराबाददाददपुरा शीशपाल9927431631
मुजफ्फराबादरण्डौलबबीतारानी9759227200
मुजफ्फराबादबिजापुरा बीना9720211126
मुजफ्फराबादताजपुरा इसरार9412358660
मुजफ्फराबादपानसरमुर्शरफ9758840480
मुजफ्फराबादमांझीपुरराकेशकुमार9761260799
मुजफ्फराबादआलमपुर कला जगपाल9759453957
मुजफ्फराबादखिडका भटकवाराशिद खां
मुजफ्फराबादसंसारपुर बदरूजमा9837902524
मुजफ्फराबादअनरवरपुर बरौली कविता
मुजफ्फराबादपठलौकर आबिद9411293093
मुजफ्फराबादभूलनी नरेश9719631644
मुजफ्फराबादसाहबपुरारिजवाना975806313
मुजफ्फराबादझिझौली महमूदुपरजरीफ9719130985
मुजफ्फराबादकरौन्दी,देवेन्द्र9719191332
मुजफ्फराबादमुसैैलसुनीता9719877575
मुजफ्फराबादफाकरपुर निवादामोमिना9719541745
मुजफ्फराबादमौ0 पुर कघेलारमेशचन्द9758775049
मुजफ्फराबादभोगपुर गोकलपुर,सोनिया9759869282
मुजफ्फराबाददतौैली मुगल,इसरार9917558886
मुजफ्फराबादबेहडा कलामौ0इनाम9456648694
मुजफ्फराबादबेहडा खुर्दयोगेश9927446617
मुजफ्फराबादरामखेडीफूलवती7500333913
मुजफ्फराबादबेढेडी धोघू,ब्रजेश9727446617
मुजफ्फराबादअल्हेडीकान्ती9759124679
मुजफ्फराबादसरदाहेडीकनीजफात्मा9837315472
मुजफ्फराबादचैबारामंगती9634210317
मुजफ्फराबादनौसरहेडीयशपाल9267369172
मुजफ्फराबादहलवानाराखी9719472556
मुजफ्फराबादगदरहेडीप्रदीप9917130403
मुजफ्फराबादमुरादनगर जीवाला अह0मेधवती7500326807
मुजफ्फराबादछुटमलपुरविपिनकुमार9927016140
मुजफ्फराबादअलीपुर सम्भालकीबालेशरानी
मुजफ्फराबादकमालपुरइसरान9758873766
मुजफ्फराबाद फरीदपुर उर्फ मांडूवालारवितादेवी9759098716
मुजफ्फराबादफतेहपुर भादेारेशरमादेवी9557545035
मुजफ्फराबादभौसराउकिश्वरजहां983700614
गंगोहसालारपुराप्रेमचन्द9627187318
गंगोहबन्दा हेडीपुष्पा9759557625
गंगोहकम्हेडासुशील9719841620
गंगोह शेरमऊयामो9759468917
गंगोहमोहन पुरामकसूद9058146001
गंगोहकल्लर हेडीरगपाल9758059604
गंगोहसिनौलीनरेश9758797228
गंगोहरण्ढेडीजयपाल
गंगोहचकवालीकुलबीर9536021662
गंगोहबीरा खेडीसुशाीला9719918322
गंगोहढायकीमायादेवी9675198415
गंगोहबाईखेडीकवरपाल9368749280
गंगोहटिडौलीखुशनसीम
गंगोहनवाजपुरइरफान9917159069
गंगोहघाटमपुरइकराम9719546252
गंगोहकेन्डलकरनैलसिंह9627351175
गंगोहजांडखेड़ाविजयभान9675134194
गंगोह धलापडानजीरा,8954423847
गंगोहराजपुर लतीफपुरकलाशौदेवी9536233027
गंगोहगूंगीाकुन्तला9627233987
गंगोहदेदनोरमंजीतकौर9761411455
गंगोहखेरसालविमला9675429635
गंगोहजुखेडीमगलू
गंगोहसातोरघर्मवीर9761630280
गंगोहसागांठेडाबादिल7500070428
गंगोहपीरमाजराकुसुमदेवी9759447265
गंगोहताताहेडीसंजय9719419412
गंगोहबालूअयुब9927335912
गंगोहखानपुरगुर्जरताहिरा9410468014
गंगोहजोगीपुराइस्लाम9610671418
गंगोहमंहगीरामकुमार9759376111
गंगोहबुढनपुरइकराम9917082324
गंगोहमुबारिकपुरसजंय9412435424
गंगोहबुढाखेडारमेश9720516510
गंगोहसुखेडी बलबीर9454570162
गंगोहनागलराजपुतआशिया9719927081
गंगोहहलवानाजईमफातमा8126229774
गंगोहरसूलपुराकील
गंगोहनाईमजराइकबाल
गंगोहबाढीमाजरारिजवाना,9359322399
गंगोहलखनौतीअन्जुमबेगम,9719471162
गंगोहतातापुरमुकेशदेवी9758197500
गंगोहबोडपुरसाबिर9927054873
गंगोहआलमपुरअफरोज9759576925
गंगोह शकरपुर साकरोरसाधूराम9719376959
गंगोह शाहलीपुरजयबून9927433140
गंगोहडबकोलीखुर्दसुरेन्द्रपाल8057007588
गंगोहगंगोहमजबतारकमा9758016707
गंगोहपखनपुरपूनम9690054236
गंगोहसिकन्दरपुरसुबोध9758815170
गंगोहढलावलीमांगा9758556111
गंगोहकुन्डाकलाभोलर9719025953
गंगोहकुन्डाखुर्दसमसू9761829797
गंगोहबसीसाजिर9719955734
गंगोहबेग्गीमुस्तकीम,
गंगोहमानपुरराकेशबाला,8954818192
गंगोहबासदेईइन्द्रपाल9756857889
गंगोहउमरपुर,मगता8954055973
गंगोहखालीदपुरअनिता9719631431
गंगोहदूधलामेमता9627648458
गंगोहमोहडा,पवनकुमार9758874635
गंगोहवीनपुरजसबीर9720379536
गंगोहबिलासपुरअरविन्द9837440856
गंगोहजेहराअनिल8057332075
गंगोहकलालहटीप्रमोद,9759416538
गंगोहईस्सापुरबती,9758168344
गंगोहखडलानासतीशकुमार9411484253
गंगोहमछरौली कृष्ण9927761347
गंगोहझाडवनइसराना9756691200
गंगोहकलसीसुभाषना9917525886
गंगोहडूभरकिशनपुरविरेन्द्र9758087226
गंगोहकुतुबखेडीनूरहसन9758607694
गंगोहफतेहपुर ढौ0इदरीश979568508900
गंगोहतबर्रकपुरबबली,9675757272
गंगोहकोलाखेडीकृष्ण9675515989
गंगोह धानवा बाबू9761826229
गंगोहरादौरजगदीश9627305698
गंगोहमौ0पुरगूर्जरभोपाल9719194876
गंगोहमाधोपुर,मजू9720835019
गंगोहतीतरो देहात शेरदीन9927301716
गंगोहढोल्लाफतेपुरमहबूब,9837909400
गंगोहभाबसामजू9719818971
गंगोहपुजना,मेमता9760704116
गंगोहफतेहचन्दपुरमुकेशदेवी9*720136498
गंगोहमनोहराबेबी9719397121
गंगोहबरसीकुशलपाल9719614361
देवबन्द भायला खुर्द श्री केशोरोम 9719370188
देवबन्द भायला कलां श्री कुशलपाल 9917800666
देवबन्द खजूरी श्रीमती उषा 9927140435
देवबन्द कुरडी श्री सुरेश 9917256881
देवबन्द नूनाबडी श्री खुसरू 9927446693
देवबन्द बास्तम श्रीमती कमलेश 9319488094
देवबन्द सुल्तानपुर श्रीमती केला 8126461502
देवबन्द दिवालहेडी श्रीमती आरती 9927862152
देवबन्द साखन कलां श्रीमती ममता 9412525890
देवबन्द साखन खुर्द श्रीमती सविता 9837094723
देवबन्द थीतकी श्रीमती मोमिना9756456912
देवबन्द तिगरी श्री अब्दुल खालिक7500319343
देवबन्द केन्दकी श्री लील्लू 7830459746
देवबन्द कुरलकी श्रीमती बबीता
देवबन्द सापला खत्री श्रीमती शाहिन 9837909694
देवबन्द गोपाली नुसरत अली 9837294947
देवबन्द रणखण्डी श्री आजाद राणा 9012911500
देवबन्द अम्बेहटा शेखा श्री ऋषिराज त्यागी9411081326
देवबन्द घलौली श्रीमती रूचिका त्यागी9760579696
देवबन्द इमलिया श्री मनोज कुमार 7895210122
देवबन्द बहादरपुर श्री पुष्पेन्द्र 9675965730
देवबन्द डेहरा श्री मेवाराम 8057242980
देवबन्द जखवाला श्री हरीशचन्द 9639789028
देवबन्द थामना श्री रोहताश 9690797161
देवबन्द झबीरण श्री संजू 9997371475
देवबन्द कुलसठ श्री सुरेन्द्र 9557216154
देवबन्द लबकरी श्री धीर सिंह 9639274381
देवबन्द नन्हेडा आसा श्रीमती संगीता देवी 9837093800
देवबन्द खडंजा अहमदपुरश्री चरण सिंह 7895793357
देवबन्द इस्सरपुर श्री नईम 9267263921
देवबन्द नूरपुर श्रीमती उमा रानी 9837492532
देवबन्द जडौदा जट्टश्री राकेश कुमार 9639535864
देवबन्द गुनारसा श्रीमती हरबीरी 9917901641
देवबन्द गुनारसीश्रीमती नरगिश 9837559291
देवबन्द रसूलपुर टांकश्रीमती मिथलेश 9927215681
देवबन्द बाबूपुर श्री गुलाब सिंह 9917659919
देवबन्द नगली नूर श्रीमती सरिता 9760833105
देवबन्द शहजादपुर श्री विनोद कुमार 9927638336
देवबन्द मानकी श्री मुन्तजिर 9917368788
देवबन्द देवबंद देहात श्री मनोज कुमार 9917616259
देवबन्द तल्हेडी खुर्द श्री विश्वास 9758771835
देवबन्द फतेहपुर श्री कश्मीरा 7500303959
देवबन्द बीबीपुर श्रीमती केला 9358966285
देवबन्द असदपुर करं0 श्रीमती पूनम 9012316803
देवबन्द मिरगपुर भिक्कपुरश्री ऋषिपाल9760357137
देवबन्द दुगचाडीश्री गगन9758830432
देवबन्द चन्दपुर कायस्तश्री सरताज7500339020
देवबन्द साधारणपुरश्रीमती सरोज9639726427
देवबन्द सांपला बक्कालश्री शमीम9837681435
देवबन्द फुलास अकबरपुरश्रीमती फरजाना9897043647
देवबन्द राजूपुरश्रीमती नूर इलाही8126855062
देवबन्द दूधलीश्री ओमवीर7500280964
देवबन्द फुलासीश्री अब्दुल वहाब9927233167
देवबन्द रणसूराश्री फारूखर्9761079326
देवबन्द रामुपुर निजामपुरश्री तनवीर9012656945
देवबन्द जहीरपुरश्री मकसूद9927150387
देवबन्द ऊंचागांवश्रीमती श्यामो7830927845
बलिया खेडीकोटाछोटा8859388779
बलिया खेडीसीडकीधीरसिंह9761351466
बलिया खेडीसुभरी मेहरावपाल्ला9756651482
बलिया खेडीसुभरी ख्वाजूशमशाद9756344993
बलिया खेडीलाखनौरधर्मवीर9997706157
बलिया खेडीबेलड़ा जूनारदारमाजिद9319720185
बलिया खेडीउमाहीगुलफाम9758771522
बलिया खेडीपुण्डैनमुनेश कुमारी9627979454
बलिया खेडीकुरालीमीरजहाँ8006729042
बलिया खेडीभारापुरलख्मीचन्द9634204694
बलिया खेडीमडकीअजबसिंह9761191245
बलिया खेडीकुरलकी खुर्दसविता9759053275
बलिया खेडीःशेखुपुर छाछरेकीकालूराम9761051338
बलिया खेडीदानियाल पुर उर्फ नौजलीवरीशा9719927973
बलिया खेडीमाल्लीबिजेन्द्र9758856482
बलिया खेडीगडौलाअमरीश9719327934
बलिया खेडीफकरेड़ानेत्रपाल9696576732
बलिया खेडीबडूलीआरती9997771314
बलिया खेडीआभाबबीता9012986723
बलिया खेडीफिराहेड़ीओमप्रकाश9557771039
बलिया खेडीःशरबतपुरसुखपाल9758682563
बलिया खेडीसुनहैटी खरखड़ीभुपेन्द्र सिंह9759450635
बलिया खेडीरूपड़ी जुनारदारअमन कुमार8954450440
बलिया खेडीचुनहैटी शेखजसवीर सिंह9761794851
बलिया खेडीखजूरी अकबरपुरसंगीता9758863806
बलिया खेडीरंगैलशांति9719804275
बलिया खेडीपठेडकुरबान9761449427
बलिया खेडीभाभरीगुलिस्ता9675926490
बलिया खेडीबलिया खेड़ीरामपाल
बलिया खेडीकौलकी कंलालानरमेश चन्द9759431218
बलिया खेडीपापडेकी रसूलपुरनौशाद9761739098
बलिया खेडीजमापुर बेरीशाहजहाँ9927402568
बलिया खेडीहरिया बांसराजेन्द्र9897479663
बलिया खेडीभलस्वा ईसापुरराकेश9759448627
बलिया खेडीबेहडेकीसत्तार9319963826
बलिया खेडीकपासाआनन्द कुमार9761010598
बलिया खेडीकपासीसत्यपाल9761658845
बलिया खेडीबेरीतगादुष्यन्त9997736293
बलिया खेडीनल्हेड़ा गाजीचाँदनी9759560437
बलिया खेडीहसनपुर भलस्वाप्रभा किरण9759514251
बलिया खेडीवाजिदपुर सैनीरवि कुमार9012761851
बलिया खेडीपैरागपुरमुशरर्फ9837239977
बलिया खेडीमुबारकपुरतरन्नुम9012001601
बलिया खेडीदुधली बुखाराइस्लाम9359950481
बलिया खेडीःशेखपुरा कदीमचम्पा रानी9927092356
बलिया खेडीघोघरेकीसाबिर8923220380
बलिया खेडीछिदबनानौरतू8126854616
बलिया खेडीचुनहैटी गाड़ासईद अहमद9411623814
बलिया खेडीककरालागीता रानी9568015255
बलिया खेडीमेघछप्परअन्जुम942097549
बलिया खेडीकपूरपुरबालकुमार9012257576
बलिया खेडीरूपड़ी गुर्जरसुनीता9639539482
बलिया खेडीईघरीतहसीन976008535
बलिया खेडीउनालीअजय कुमार9759057419
बलिया खेडीबनीखेड़ाहरी प्रसाद9286881839
बलिया खेडीथरोैलीबिजेन्द्र कुमार9568141418
बलिया खेडीसबदलपुरसुमन7895966607
बलिया खेडीबीतियासमय सिंह9756516070
बलिया खेडीरेडी मलकपुरनीलम9112988668
बलिया खेडीसहजवाऊषा9758713160
बलिया खेडीनयागांव उर्फ नयाबांसकमला देवी7930931490
बलिया खेडीमोहनपुर गाड़ाशमीमा8958660027
बलिया खेडीमनानीशिवकुमार9759229004
बलिया खेडीनल्हेडा गुर्जरशेर सिंह9758613957
बलिया खेडीछपरेड़ीकुसुम9720281432
बलिया खेडीजन्धेड़ीरामपाल9759708564
बलिया खेडीलढौरा गुर्जरफग्गू सिंह9412480561
बलिया खेडीमल्हीपुरआबदा9528078726
बलिया खेडीःशेरपुर गुर्जरसलोचना9756913533
बलिया खेडीफिरोजपुरमुर्शीदा बेगम9927142133
बलिया खेडीमौहम्मदपुर बहलौलपुरओमप्रकाश9837999085
बलिया खेडीकांकरकुईराजवती9927116444
सरसावा शाहजाहपुरश्रीमति राजकुमारी9758839127
सरसावाबिन्नाखेडीश्रीमति पार्वती9758993979
सरसावाझरौलीश्री ललित कुमार
सरसावाईस्माइलपुरश्री असगर9719207467
सरसावाअसदपुरश्रीमती सरोज9759564752
सरसावाहैदरपुरश्री नरेश9861200161
सरसावाघाघोडश्रीमति फातमा9759002280
सरसावाइब्राहिमपुराश्रीमति इसराना9675964154
सरसावाइब्राहिमीश्री बख्शीश सिंह9627230440
सरसावासलेमपुरश्री मामचन्द
सरसावाबोसाश्री बालिस्टर
सरसावामानकपुर सादातश्री ब्रहम्पाल
सरसावाकलरीश्री सत्यपाल
सरसावाबुढढाखेडा श्री जमाल 9634157444
सरसावाघाठेडाश्री बीर सिंह
सरसावाकातलाश्री नरेश कुमार
सरसावामनोहरपुरश्री अ0 बारिक9012180055
सरसावासगमौरश्री मौ0 नाजिम9761828354
सरसावापटनीश्री गफूर9627423656
सरसावाअब्दुल्लापुरश्री प्रमोद कुमार9319091071
सरसावापटना उर्फ नयाबांसश्रीमति रिहाना9359952940
सरसावाचालाकपुरश्रीमति आफरोज9759617557
सरसावासीकरीश्रीमति फरजाना9719330682
सरसावापिलखनीश्री याकूब9761315111
सरसावाहरडाखेडीश्रीमति मुरसीदा9719349915
सरसावाबडगांवश्री नाथीराम9761991508
सरसावादासा माजराश्रीमति नसीमा
सरसावाभोजपुर तगाश्रीमति प्रवीण9719664957
सरसावाडिडौलीश्रीमति रीता9761576018
सरसावामेहश्वरी कलाश्री रियासत9719823429
सरसावाफिरोजाबादश्री हरिशचन्द269873
सरसावामलकपुरश्रीमति शबाना9758152682
सरसावाखेडा मवातश्री वाजिद9756415004
सरसावाधौलाहेडीश्रीमति सलेलता9719062617
सरसावानथमलपुूरश्री अनिल कुमार9837588609
सरसावारावणपुर बुजुर्गश्रीमति ललतेशा9719836759
सरसावा दौलतपुरश्री शिव कुमार9719311426
सरसावापठेड मु0श्रीमति सुशीला9758152932
सरसावाबरथाकायस्थश्रीमति इलाहीजान9759034111
सरसावारघुनाथपुरश्रीमति पिंकी
सरसावानारायणपुर गुर्जरश्री अच्छे सिंह9759877806
सरसावाटोडरपुरश्री मौकम सिंह9759963163
सरसावादूधगढश्री महमूद 9627054955
सरसावादंभेडा कलाश्री लुकमान
सरसावाआल्हणपुरश्री तौययब297565
सरसावासौधेबांसश्रीमति मंजू रानी9813295562
सरसावाग्याजुददीनपुरश्रीमति शीला
सरसावाकलयाणपुरश्रीमति मन्तलेश9359205588
सरसावारायपुरश्री सन्दीप सिंह9719565101
सरसावाकुण्डाश्री निजामुदीन9759664511
सरसावामाजरी कलाश्री राजेश कुमार9412848686
सरसावासरसावा देहातश्री बाबूरामृ9627559239
सरसावा शेखपुराश्रीमति बबली8057243020
सरसावाअलीपुराश्री बहार आलम9997282907
सरसावाकम्हारहेडाश्रीमति सरोज 9719471771
सरसावाबीदपुरश्री मागेंराम9719471771
सरसावाजयरामपुरश्रीमति कुन्ता देवी245091
सरसावासोरानाश्री प्रदीप कुमार9719255059
सरसावासरूरपुर गाडाश्रीमति कैशर जहां9927169487
सरसावासरगथल वालाश्रीमति अनीता
सरसावाकुतुबपुरश्रीमति हसरती9759436702
सरसावाढिक्का कलाश्री हर्षवर्धन9897744407
सरसावासमशपुर कलाश्री फेययाज9759706099
सरसावाभटपुराश्रीमति शविस्ता9917622644
सरसावाबुढेडाश्री मैनपाल9012835250
सरसावागदरहेडीश्री अशोक132244896
सरसावाअगवानहेडाश्री जगमाल8954816178
सरसावाधौलापडाश्री अहसान9720240603
सरसावासरसौहेडीश्री अनीता त्यागी931908300
सरसावाबिडवीश्रीमति बबीता
सरसावादुमझेडाश्री जावेद अख्तर2651500
सरसावादुमझेडीश्री मित्रपाल9759356633
सरसावानल्हेडाश्रीमति मुनव्वर जहां9720908782
सरसावाचैरा कलाश्रीमति सईदा9719109708
सरसावाचैरीमंडीश्रीमति केेला9719392180
सरसावाछाप्पुरश्री नाथीराम9761060385
सरसावामीरपुर सीतापुरश्री महमूद 9627230510
सरसावासालीरीश्री मौ0 मोहसीन9761846240
साढौली कदीमहबीबपुर तपोवनश्री चाणु9412848212
साढौली कदीमशेरपुर पेलाश्री अहसानुलहक9719671194
साढौली कदीमशाहपुर गाडाश्री ईनाम8057036543
साढौली कदीममिर्जापुर पोलश्रीमती साजदा बे.9927108361
साढौली कदीममायापुर-रूपपुरश्री सतेन्द्र कुमार9759871402
साढौली कदीमफैजाबादश्रीमती सावला9758398121
साढौली कदीमरहनाश्रीमती रमेशो
साढौली कदीमकासमपुर पाडलीश्री ईनाम9759355800
साढौली कदीमफतेहपुर टाण्डाश्री घनश्याम9719191776
साढौली कदीमनूरपुर भरावडश्री आलिम9758749186
साढौली कदीममलकपुरश्रीमती सलोचना9719797668
साढौली कदीमरायपुरश्री मतलूब9758972569
साढौली कदीमपाडली ग्रन्टश्री मुकरम8755666733
साढौली कदीममहमूद मजराश्री वहीद9759365600
साढौली कदीमसिकन्दरपुर बांसश्री आवाद9759165688
साढौली कदीमशाहपुर बांसश्रीमती शमीना9557873122
साढौली कदीममहमूदपुर नगलीधर्मपाल9759045449
साढौली कदीमसैद मौ0पुर गढयुद्धवीर9457047378
साढौली कदीमअकबरपुर बांसश्रीमती कुन्ता8979196577
साढौली कदीममढ़तीश्री जीजू9756452442
साढौली कदीमखेडीश्रीमानसिंह9761924378
साढौली कदीमअसलमपुर बर्थाश्री रामचरण9837800591
साढौली कदीमनानौलीश्रीमती कृष्णादेवी9758773724
साढौली कदीमधौलराश्री संजय9761138392
साढौली कदीमलतीफपुर भूडश्रीमती रेशमा9761625043
साढौली कदीमनूनियारीश्रीमती मीरा9719630063
साढौली कदीमशेखपुराश्रीमती राजो देवी8859381607
साढौली कदीमतिडफुवाश्रीमती सरोजी9761015978
साढौली कदीमकांसेपुरश्री जोगेन्द्र9536008041
साढौली कदीमचकखिजरपुरश्रीमती उर्मिला9761747411
साढौली कदीमसलेमपुर गदाश्रीमती उर्मिला9917529248
साढौली कदीमरसूलपुरश्री अहसान 9720133486
साढौली कदीमलोदीपुरश्रीमती मिथलेश9927197321
साढौली कदीमईशाकपुर चैंचीश्रीमती सरोजबाला9634252326
साढौली कदीममरवाश्री नकलीराम9675142253
साढौली कदीमसुल्तानपुर मालीश्रीमती मुमताज9412541612
साढौली कदीमदेबकौराश्री इजहार9761208089
साढौली कदीमहरीपुरश्रीमती तारावती9759103756
साढौली कदीमचाटकीश्रीमती फूल्लो9675358511
साढौली कदीमरौगला हथौलीश्रीमती सकूलत9837222754
साढौली कदीमटोडरपवुरश्रीमती जमीला9411080076
साढौली कदीमरूहालकाश्री फूल सिंह8006930095
साढौली कदीमउसण्डश्रीमती अलका9675600510
साढौली कदीमपठानपुराश्री मारूफ9720840351
साढौली कदीमशाहबुद्दीनपुरश्री दाउद9761430776
साढौली कदीमकादरपुर श्रीमती नसीमा8126507614
साढौली कदीमरतनपुर कल्याणपुरश्रीमती राजरानी9536443737
साढौली कदीममुर्तजापुरश्रीमती मिमला9719831746
साढौली कदीमअब्दुल्लापुरश्री बलासीराम9760672011
साढौली कदीमसाढौली भूडश्रीमती सोनिया9720299517
साढौली कदीमआलमपुरश्री फूल्ला9719941360
साढौली कदीमसाढौली कदीमश्री विनोद9758693152
साढौली कदीमहथौलीश्रीमती विमला9997748373
साढौली कदीममीरपुर गन्देवडश्री सुभाष9412016359
साढौली कदीमफतेहउल्लापुरश्री नाथी9997791606
साढौली कदीमखुशहालपुरश्री अकरम9759885555
साढौली कदीमहुसैनमलकपुरश्रीमती सईदा9758831125
साढौली कदीमअसगर पुरश्री फूल कुमार9456225407
साढौली कदीममहमूदपुर-नगलीश्री रामस्वरूप9720273197
साढौली कदीमअम्बेहटाश्री ज्ञानचन्द9720135788
साढौली कदीमशाहपुरश्रीी इरफान9927415810
साढौली कदीमबेगपुरश्री इकराम9760792096
साढौली कदीमहसनपुरश्री सतीश9761688104
साढौली कदीमसमसपुरश्री जिन्दा हुसैन9756556808
साढौली कदीमअलीपुराश्रीमती ताहिरा9759056119
साढौली कदीमरजापुरश्री श्याम लाल9719725311

Leave a Reply

Your email address will not be published.