Breaking News
Home » रामपुर

रामपुर

विकास खण्ड का नामग्राम पंचायत का नामनामदूरभाषसंख्याफोटो
स्वारलाडपुर सेमराश्रीमती गंगादेई9012676205
स्वारसेमरा रहमतगंजश्री मुकेश कुमार9837684999
स्वारकिशनपुर मोलागढ़श्री हरपाल सिंह9627397440
स्वारमानपुर उत्तरीश्रीमती जसविन्दर कौर9927075435
स्वारमिलक नौखरीदश्री विशम्बर साइन9927364341
स्वारखुशहालपुरश्री हामिद9639350015
स्वारपट्टी कलांश्री रियासत अली9012234786
स्वारहसनपुर उत्तरीश्री हदेश कुमार8923694501
स्वारदढि़याल एहतमालीश्री खुर्शीद9720640277
स्वारदढि़याल मुस्तेहकमश्री राजेश
स्वारअकबराबादश्री जाफर अली9675157337
स्वारकुन्डेसराश्रीमती सुखविन्दर कौर9917441090
स्वारजमालगंजश्री संजयपाल9690462512
स्वारपर्वतपुरश्री कल्यान9410820767
स्वाररजपुरा टाण्डाश्री इस्तेकार खां8057358844
स्वारलोधीपुर नायकश्री लियाकत9837618709
स्वारविजारखाताश्रीमती अजीया
स्वारखानपुर उत्तरीश्रीमती परी बेगम9759372863
स्वारखौद कलांश्रीमती कमला9758409733
स्वारगूलढ़ पीपलसानाश्रीमती शर्मे जहां9719140855
स्वारनानकार रानीश्री असगर अली7830861023
स्वारभूवरा मुस्तेकमश्री पातीराम9759892784
स्वारशिकारपुरश्रीमती निशा बी9917722913
स्वारशिवनगर नि0 लौहारीश्री जाकिर हुसैन
स्वारदुन्दावालाश्री अमीर अन्त्9412679817
स्वारअलीनगर उत्तरीश्री जलीस अन्त्9758779640
स्वारअलीनगर जागीरश्रीमती नसरीन जहां8954966058
स्वारजामिनगंजश्रीमती रहीसी8954547924
स्वारमिलक दुन्दीश्री शहनवाज खाँ8006569542
स्वारमोहब्बत नगरश्रीमती बब्बू बेगम9639618786
स्वारबूढ़ी दढि़यालश्री जलीस9917472757
स्वारनरपत नगरश्री खालिद अली
स्वाररतनपुराश्री रईस अन्त्9927415241
स्वारपीपली नायकश्रीमती सपना देवी
स्वारकिशन दूला नगलाश्री मौ0 अली
स्वारजटपुराश्री गजराम सिंह9758404303
स्वारमिलक खानपुरश्रीमती शहाना9761964204
स्वारमुंडि़या रसूलपुरश्रीमती शहाना परवीन9759494230
स्वारमुवानाश्री विरेन्द्र सिंह9758124654
स्वारमेवला कलांश्रीमती चरनजीत 9758779273
स्वारभाऊपुराश्रीमती सलोचना8057620438
स्वारसीरका पट्टी कुंडेसरीश्रीमती द्रोपदी9719148946
स्वारचन्दपुरा शीकमपुरश्री तुलाराम9758761920
स्वारलाम्बाखेड़ाश्रीमती शाइना9690550481
स्वारलालपुरश्री बाबू9756008761
स्वारमहुआखेड़ाश्री होरी लाल7500126909
स्वारसरकथलश्रीमती भगवान देई
स्वारचक गजरोलाश्रीमती आशा देवी9758408851
स्वाररतुआ नगलाश्रीमती प्रेमकला9837357345
स्वाररामनगर लतीफपुरश्रीमती पुष्पा देवी9719264012
स्वारखेड़ा गजरौलाश्री शाबिर
स्वारदेवीपुराश्री कल्लू9758538005
स्वारधर्मपुर पश्चिमीश्रीमती मंजू9759656525
स्वारलखमन नगलाश्रीमती सर्वेश कुमारी9759696560
स्वारलाडपुर वीवीश्री अख्तर अली9756490786
स्वारबादलीश्री मौ0 अन्त9410820767
स्वारकरखेड़ाश्री वीर सिंह9536861780
स्वारकसिया कुन्डाश्री निजाम अली
स्वारजालपुरश्रीमती फूल जहां9761015908
स्वारढक्का नगलियाश्रीमती उषा9759135436
स्वारधीरज नगरश्रीमती मुन जरीन9319133036
स्वारबहादुर का मझराश्रीमती अंगूरी देवी
स्वारसहरिया जवाहरश्रीमती मुजरेमीन8958174410
स्वारसिकन्द्राबादश्री अफसर अली9410464679
स्वारधनुपुराश्री ब्रजेश कुमार9758830170
स्वारछितरिया जागीरश्रीमती तसवीरन
स्वारटोडीपुराश्रीमती हनीफन9568182787
स्वारफैजुल्ला नगरश्रीमती शकुन्तला9927007626
स्वारमडवा हसनपुरश्रीमती चांदनी9837700121
स्वारशहपुराश्री अकील अन्त्
स्वारसेंटाखेड़ाश्री विजय पाल8006688537
स्वारसिहोराश्रीमती यासमीन7500119126
स्वाररसूलपुर फरीदुपरश्री नफीस अन्त्
स्वारखेमपुरश्रीमती अलहसीना
स्वारइमरतपुरश्रीमती तारावती9675698405
स्वारधनपुर शाहदराश्री मुन्सफ अली9528292722
स्वारपसियापुरश्री हरीश कुमार
स्वारबथुआखेड़ाश्री तुलसीराम9917129640
स्वारसमोदियाश्रीमती आफरीन9719894925
स्वारसोनकपुरश्रीमती मिथलेश9917170491
स्वारभोट वक्कालश्रीमती मुन्नी बेगम
स्वारडोकपुरी टाण्डाश्रीमती हनीफा
स्वारखेड़ा टाण्डाश्री आमीन9027218072
स्वारछत्रपुरश्री निशान सिंह
स्वारशादीनगर नि0भोटश्रीमती छोटी9761307484
स्वारपैगम्बरपुरश्रीमती कलावती9837522002
स्वारशिवपुरीश्रीमती शहीन जहां9837522002
स्वारसईदनगर उर्फ मडैयान पूसेश्रीमती गोपी9760334808
स्वारसाल्वेनगरश्री ओमप्रकाश9720194240
स्वारहरदासपुर कोठराश्रीमती कमला देवी9917894037
स्वारहरनगलाश्री लालता प्रसाद9568581058
स्वारधनौरीश्रीमती रामवती9675218543
स्वारछर्पराश्री मुमताज अली9837076942
स्वारजालफ नगलाश्रीमती अफीदीन जहां9759386764
स्वारफाजलपुरश्रीमती प्रीयंका उर्फ प्रियंका9759500132
स्वारमधुपराश्री लाल सिंह
स्वारमुकरमपुरश्री रईस अन्त्9759542396
स्वारलखीमपुरश्रीमती छोटी
स्वारलाडपुर नि0बथुआखेड़ाश्रीमती कक्को बेगम9927963444
स्वाररूस्तमनगर नि0छपर्राश्री जाफर अली5952515918
स्वारशादीनगर हजीराश्री गुरवाज सिंह
स्वारअहमदनगरश्रीमती रूप जहां9568047398
स्वारकुम्हरिया कलांश्रीमती नईमा खातून9759796758
स्वारटाह कलांश्रीमती बब्बो9456269851
स्वारवमनाश्री अख्तर अली9639878667
स्वारबिहारी नगरश्री जरनैल सिंह9756964250
स्वारमाटखेड़ाश्री मलकीत सिंह9759082133
स्वारशहजाद नगरश्रीमती रामा देवी9411453466
स्वारसरकड़ीश्रीमती मस्किन जहां
स्वारसैदनगर मुंडियाश्री शिक्षपाल सिंह9758808208
स्वारमिलक ताज खाँश्रीमती तस्लीम जहां9758779404
स्वारइमरता रायश्रीमती नसीम जहां9837766609
स्वारकुंवरपुर नानकारश्रीमती शफीकन
स्वारडिलारीश्रीमती आमना बेगम9759440486
स्वारमुस्तफाबाद खुर्दश्रीमती खिलिया9927554606
स्वारविजड़ाश्री नजाकत अली9719869797
स्वारमीरापुरश्रीमती रेहाना बेगम956601266
स्वाररजानगरश्री अफसर अली
स्वारमहुआखेड़ाश्रीमती आमना बेगम9319423515
स्वारहमीरपुरश्रीमती सुखवन्त कौर9759372863
स्वारपुस्वाड़ाश्रीमती जसवीर कौर9837953583
स्वारआरसल पारसलश्री जयकिशन9927335005
स्वारगद्दी नगलीश्री मनजीत सिंह9917460795
स्वारगोविन्दपुराश्री लियाकत अली9761614496
स्वारबगीश्री सूरज पाल8057620438
स्वारभगवन्तपुरश्रीमती कौशल्या देवी9927544746
स्वाररायपुरश्री अफसर अली खाँ9012245786
स्वाररूस्तमनगर नि0 रायपुरश्री नवी अन्त्9837629053
स्वारकेशोनगलीश्री मलकीत कौर9690618133
बिलासपुरटेहरी ख्वाजाश्री शाहिद हुसैन9719709825
बिलासपुरमहतोषश्री भगवान दास9719211218
बिलासपुरबहादुरगंजश्री इन्द्रपाल9411454050
बिलासपुरअहरो जदीदश्री कमरयार खां9759133893
बिलासपुरसिसौनाश्रीमती हीराकली9719252403
बिलासपुरमन्सूरपुरश्री रिजवान हुसैन9756651045
बिलासपुरपदपुरीश्री हरीराम9456894302
बिलासपुरबमनपुराश्री भीका खां9927140392
बिलासपुरबलखेडाश्री सरसपाल9568286076
बिलासपुरखण्डियाश्रीमती अमरजीत कौर9927857821
बिलासपुरवेदपुरश्रीमती माया देवी9917740890
बिलासपुरपनवडियाश्रीमती मनीषा गंगवार9756991000
बिलासपुरखजुरिया खुर्दश्रीमती ममता देवी9917558308
बिलासपुरकनकपुरश्रीमती केसरवती9758682409
बिलासपुरइटंगा बैरमनगरश्रीमती रूखसाना9758284602
बिलासपुरखजुरिया कलांश्री अजहर हुसैन9012667362
बिलासपुरकरसौलाश्री होरी लाल9927577250
बिलासपुरऔरंगनगर खेडाश्री महेन्द्र पाल9634029973
बिलासपुररसूलपुरश्रीमती भूरी देवी
बिलासपुरपजाबाश्री जुगल किशोर9927057549
बिलासपुरभटपुरा तारनश्री अब्बास अली9756363786
बिलासपुरबिढऊश्री असगर अली9410288195
बिलासपुरगजरौलाश्रीमती कुसम9761751526
बिलासपुरसनकराश्रीमती अमीरजहां9412667763
बिलासपुरमुल्लाखेड़ाश्री जुगेन्द्र सिंह9012365000
बिलासपुरमहेशपुराश्रीमती रफतजहां9837802828
बिलासपुरमुण्डिया मनकराश्री विजय सिंह9927308429
बिलासपुरमिलक मुण्डीश्रीमती कमरूनिशा9831648520
बिलासपुरलालानगलाश्रीमती आमना बेगम9027919843
बिलासपुरमनकराश्री मौ0 हनीफ9837166494
बिलासपुरमुबारकपुरश्रीमती लखविन्दर कौर9927034600
बिलासपुरसिरसखेडाश्रीमती हरमीत कौर9756813000
बिलासपुरचैकोनीश्रीमती रूपा देवी9758269908
बिलासपुरदेवीपुराश्रीमती छोटी9012898770
बिलासपुरभैसिया ज्वालापुरश्री नजीर अहमद9761643026
बिलासपुरबेगमाबादश्री राजेन्द्र सिंह9927325670
बिलासपुरपिपलिया महतोश्री हरजीत सिंह9410465651
बिलासपुरडोहरियाश्री हरमोहन सिंह9917512332
बिलासपुरमुडिया कलांश्रीमती रूखसाना9917364152
बिलासपुरहरैया कलांश्री सुरेन्द्र सिंह9917155583
बिलासपुरपृथ्वीपुरश्री मेवाराम9719918684
बिलासपुरपिपलिया मिश्रश्री मंशाराम9639607138
बिलासपुरपजैयाश्रीमती शान्ती देवी9927110062
बिलासपुरदनकराश्री हरजिन्दर सिंह9917781213
बिलासपुरनरायननगलाश्रीमती रूही बेगम9719616826
बिलासपुरकमुआनगलाश्री भूपेन्द्र सिंह9412645402
बिलासपुरमिर्जापुरश्रीमती जाहिदा बेगम9837155977
बिलासपुरनरखेडाश्रीमती कौशल्या9837238072
बिलासपुरपहाडपुरश्रीमती पलविन्दर कौर9411932545
बिलासपुरनूरपुरश्री छोटेलाल9411297445
बिलासपुरजिठनिया जागीरश्रीमती पुष्पावती9837736436
बिलासपुरहसनपुरश्रीमती सितार बेगम9568646103
बिलासपुरपिपलिया जटश्रीमती शाहजहां9827287983
बिलासपुरमहूनागरश्रीमती तहजीब जहां9927567481
बिलासपुरधुरियाईश्री सुखविन्दर सिंह9837758567
बिलासपुरमानपुर ओझाश्रीमती मधुव्रत राय8057392843
बिलासपुरलालपुरश्री फिलिप प्रीतम9927334475
बिलासपुरमनिहारखेडाश्रीमती सिमरजीत कौर9814543100
बिलासपुरदिबदिबाश्री राजेन्द्र सिंह9927700001
बिलासपुरचन्दायनश्रीमती सुनकिसिया9837301630
बिलासपुरखानपुरश्री दारा सिंह9411539743
बिलासपुरहजरतपुरश्री कोयल प्रसाद5952400088
बिलासपुरआकिलपुरश्री बलविन्द्र सिंह9927375960
बिलासपुरकोटा अलीनगरश्री कुलदीप सिंह9412667597
बिलासपुरसकटुआश्रीमती जगदीश कौर9411934304
बिलासपुरगोधीश्रीमती रजवन्त कौर9412871491
बिलासपुरपईपुराश्री सज्जन सिंह8057509542
बिलासपुररम्पुरा बुजुर्गश्री चन्द्रपाल9758592655
बिलासपुरसराय कदीमश्रीमती नसीबन बेगम9690959786
बिलासपुरसितौराश्री सुरेन्द्र सिंह9927275888
बिलासपुरधावनी बुजुर्गश्री मौ0 फरीद9837453730
बिलासपुरलखमीपुरश्री वली मौहम्मद9012018607
बिलासपुरदलकीश्रीमती नत्थो देवी9627839941
बिलासपुररवानालाला उर्फ विशनपुरीश्रीमती जितेन्द्र कौर9012221083
बिलासपुरखौदलपुरश्रीमती जाफरी बेगम9917363998
बिलासपुरधावनी हसनपुरश्रीमती मुस्ते उजमा9719130541
बिलासपुरअम्बरपुरश्री राजेन्द्र सिंह9410287841
बिलासपुरटाह खुर्दश्री मौ0 हसन9927395955
बिलासपुरकचनालश्री जवाहर सिंह9412987075
बिलासपुरकोठा जागीरश्रीमती जावित्री9012035656
बिलासपुरकुईयाश्रीमती राजवती9719370015
बिलासपुरपिपलिया गोपालश्री रईस अहमद9759309501
बिलासपुरकुर्थियाश्रीमती कलावती7830161703
बिलासपुरबहापुर गंगापुरश्रीमती शबनम9639495173
बिलासपुरमुण्डिया खुर्दश्रीमती हरमेश कौर9412380762
बिलासपुरसिकरौराश्रीमती सरबजीत कौर9837267670
बिलासपुरमनुनगरश्रीमती मंजीत कौर9756964380
बिलासपुरचन्देलाश्रीमती बेअन्त कौर9868533614
बिलासपुरनबावगंजश्रीमती संदीप कौर9837144600
बिलासपुरबेरखेडाश्रीमती कृष्णा देवी9917517135
बिलासपुरहामिदाबादश्रीमती जसवीर कौर9756708444
बिलासपुरहामिदनगरश्री जरनैल सिंह9897138303
बिलासपुरबोसेनाश्री सरदूल सिंह9639201075
बिलासपुरशिवनगरश्री रामौतार9917365959
बिलासपुररामनगरश्री जमील अहमद9927622933
सैदनगरहमीरपुरश्री मौ0 इकबाल9759293570
सैदनगरहौसपुर नगलीश्रीमती मोसिम बेगम
सैदनगरझुरकझुण्डीश्री माजिद अली9761216170
सैदनगरपरसुपुराश्री राशिद अली8650071903
सैदनगरनसीमगंजश्रीमती सगीरन9719820743
सैदनगरकलईया नगलाश्रीमती फरजाना बेगम
सैदनगरसैदनगरश्री अतर सिंह
सैदनगरमानकपुर बंजरियाश्री दानवीर सिंह
सैदनगरसींगनीश्रीमती लीलावती
सैदनगरभटपुराश्रीमती भूरी
सैदनगररनुआनगलाश्री आसिफ
सैदनगरसहरिया नरपतश्री जुल्फेकार अली9690803826
सैदनगरलालपुर कलांश्री मौ0 हारून9759824898
सैदनगरनगलिया कासमगंजश्री मौ0 ताहिर9917894832
सैदनगरईश्वरपुरश्रीमती नफीस जहां9756238294
सैदनगरविचपुरीश्रीमती बब्बो9759269963
सैदनगरअहमदाबादश्रीमती दानवती
सैदनगरसूरजपुरश्री इरफान उर्फ दिलफान8755247344
सैदनगरसराबाश्रीमती श्रीमती गुडडी रानी
सैदनगरघाटमपुरश्री रमेश9917822553
सैदनगरसरकड़ीश्रीमती गुडडी
सैदनगरप्रानपुरश्रीमती खिलिया9927700330
सैदनगरअहमदनगर कलांश्री नबीर शाह
सैदनगरदलेलनगरश्रीमती अतर कली
सैदनगरबैंजनाश्री शकील अहमद9917922257
सैदनगरसूरतसिंहपुर उर्फ नयांगावश्री इश्तियाक
सैदनगरबैंजनीश्रीमती खिल्लो9012856506
सैदनगरसींगनखेड़ाश्री नरेन्द्र9897141331
सैदनगरखिजरपुरश्रीमती अफसाना9756333763
सैदनगरहकीमगंजश्रीमती सरताज हुसैन9760358864
सैदनगरखौदश्रीमती निसार बेगम9012037040
सैदनगरजगतपुरश्रीमती ब्रम्हा9012401352
सैदनगरअलीगंज बेनजीरश्रीमती राधा तोमर9897240189
सैदनगररवन्नाश्री प्रताप सिंह9897242623
सैदनगरबजावालाश्रीमती राजकुमारी969055765
सैदनगरकाशीपुरश्री नफीस अहमद9897047622
सैदनगरआंगाश्री दलीप सिंह9759296145
सैदनगरसैंजनी नानकारश्री एजाज मौहम्मद9837226821
सैदनगरमिलक हाशमश्री अली मौहम्मद
सैदनगरकेसरपुरश्रीमती रीता
सैदनगरकिशनपुर अटरियाश्रीमती रूखसाना9837293886
सैदनगरकरनपुरश्री राजपाल सिंह
सैदनगरबहादुरगंजश्रीमती शरीफन9758781656
सैदनगरमुरसैनाश्री शब्बीर हुसैन7895034371
सैदनगरकुम्हरियाश्री सत्तार9897618040
सैदनगरकुचैटाश्रीमती नगमा9897778577
सैदनगरइमरताश्रीमती अय्यूब जहां9412647523
सैदनगरबढपुरा शुमालीश्री कैलाश9715149462
सैदनगरनबावगंज शुमालीश्री वेदराम9897967400
सैदनगरपरचईश्रीमती जहीन अदीब9411995444
सैदनगरदेवरनिया शुमालीश्री मान सिंह
सैदनगरबगडखाश्री माक्खन
सैदनगरखिमोतिया बख्तीश्रीमती लतसलीम जहां9012356786
सैदनगरजटपुराश्री नजाकत अली
सैदनगरदिलपुराश्री रघुवंश सिंह
सैदनगरढक्का हाजीनगरश्रीमती तबस्सुम जहां
सैदनगरखण्डियाश्रीमती कमला देवी9759292946
सैदनगरहरैटाश्रीमती शाहजहां
सैदनगरधनुपुराश्रीमती अफसाना9917028226
सैदनगरमिलक मिर्जा फैयाजश्री छिददा9568869319
सैदनगरनौरंगपुरश्री बाबूराम9997491409
सैदनगरबगरौआश्री नवासे अली
सैदनगरनगला गनेशश्रीमती नाजिया9761660870
सैदनगररतनपुरा शुमालीश्रीमती फरजाना बेगम9412679684
सैदनगरनगलिया आकिलश्रीमती हसीन बानो
सैदनगरखौदपुराश्रीमती जलीसा9359929109
सैदनगरदरियागढ़श्रीमती फूलवती9719095912
सैदनगरकिशनपुर पनचक्कीश्री रईस दूल्हा9719578145
मिलकऐंचोराश्री प्रेम शंकर
मिलकक्रमचाश्रीमती मुन्नी देवी
मिलकलाड़पुरश्री दौलतराम
मिलकपुरैनाश्रीमी छोटी बेगम
मिलकजिवाई कदीमश्रीमती सुखविन्दर कौर
मिलकभौनकपुरश्रीमती रेनू
मिलकअताईनगरश्रीमती मकुन्ता देवी9639128161
मिलककमरूददीननगरश्रीमती ममता देवी
मिलकपरमश्री धर्मपाल
मिलकपुरैनिया कलांश्रीमती इन्द्रवती9837055928
मिलकपुरैनिया खुर्दश्रीमती गंगादेई9758059509
मिलककरींगाश्रीमती ओमवती9968272960
मिलककृपया पाण्डेश्रीमती सन्तोषी देवी
मिलककृपया हप्पूश्री राजपाल
मिलकहरैयाश्रीमती शीला
मिलकदुआवटश्रीमती मीरा देवी
मिलकठिरिया विश्नूश्रीमती कस्तूरी देवी
मिलकविक्रमपुरश्री रघुनन्दन
मिलकऐंजनखेडाश्री शिवचरन
मिलकचिचैलीश्री वेदराम9758869758
मिलकजगन्नाथपुरश्रीमती भागवती9719550763
मिलकधनेली उत्तरीश्रीमती सविता9760003796
मिलकपशुपुराश्री बुद्धसेन9758317530
मिलकमैनीश्रीमती पुष्पा देवी
मिलकलखीमपुर विश्नूश्री धर्म सिंह9759449898
मिलकसिर्राश्रीमती लक्ष्मी8954267265
मिलकसिंगराश्री सुरेन्द्र सिंह9759987613
मिलकखानपुर जदीदश्रीमती प्रेमलता9720883380
मिलकजिवाई जदीदश्री हरकेश कुमार9568632862
मिलकपजाबाश्रीमती मुन्नी देवी9917131512
मिलकभंवरकाश्री संजीव कुमार
मिलकरास डंडियाश्री जयदेव9927644681
मिलकहलूनागरश्रीमती राजो9568672752
मिलकहींगानगलाश्रीमती राजेन्द्री9690993923
मिलकधर्मपुरश्रीमती हरवती9758287340
मिलकनरखेडाश्री दाताराम
मिलकपिपलिया रायजादाश्री श्रवण कुमार
मिलकमुबारकपुरश्रीमती पुष्पा9837051421
मिलकमदानगलाश्री श्याम चरन9719473189
मिलकधल्लियाश्री हरप्रसाद8057739121
मिलकनिपनियाश्रीमती सबईया
मिलकमनौनाश्रीमती गोमती9568799735
मिलकभंवरकीश्री हरिओम9917689262
मिलककजियापुराश्री राम प्रकाश8859054012
मिलकगुलामगंजश्रीमती प्रवेश9536797722
मिलकचैनपुरश्री प्रेम नरायन8006403504
मिलकहुरमतनगरश्रीमती मुन्नी देवी
मिलकगदईया नि0हरसूनगलाश्रीमती सुशीला देवी9760018712
मिलकचन्द्रपुरा जदीदश्रीमती अनवरी9457173840
मिलकसिमरियाश्री राजेन्द्र कुमार9719474598
मिलकमौ0नगर नानकारश्रीमती सुषमा देवी
मिलकस्वार खुर्दश्री अबरार
मिलकगंगापुर कदीमश्री अखलाक9536048270
मिलकरामनगरियाश्रीमती सरोज
मिलकरहसेनाश्रीमती नीरज देवी
मिलकजनूनागरश्रीमती पूनम
मिलककपनेरीश्रीमती सीमा देवी
मिलकमुझियानाश्रीमती तारावती
मिलककेवलपुरश्री विशम्भर
मिलकहरदुआश्रीमती आराधना
मिलककल्यानपुरश्री पप्पू
मिलकसिलई बडागांवश्रीमती असमत जहां
मिलकजगतपुरश्रीमती असमत जहां9719302833
मिलकदेवरी बुजुर्गश्रीमती मनजीत कौर9720984303
मिलकहरदासपुरश्रीमती लाली देवी
मिलकभोजीपुराश्री लखविन्दर9761971004
मिलकबबूराश्री बिलासी9559292047
मिलकलखनाखेडाश्री अख्तर अली9568868748
मिलकझुनईयाश्रीमती अर्चना9719062725
मिलकचन्दपुरा कदीमश्रीमती रेखा9761892642
मिलकचकरपुरश्रीमती हसीनजहां9719585829
मिलकरूपपुरश्रीमती वीरवती9758244032
मिलकबकनौरीश्रीमती रामकिशोरी7927080884
मिलकजसमोलीश्री अशर्फी9719585829
मिलकलोहापटटी भोलानाथश्री तसलीम मियां
मिलकलोहापटटी भागीरथश्री डालचन्द9759696427
मिलकअशोकपुरश्री दिनेश कुमार9627610986
मिलकपिपला शिवनगरश्री मुनीश चन्द9412150206
मिलकरहपुराश्री परशुराम
मिलकबेगमाबाद नि0क्रमचाश्रीमती शान्ति7830878858
मिलकपटियाश्रीमती चन्द्रवती9719766418
मिलककरीमगंजश्रीमती मधु9639654568
मिलकनगला उदईश्रीमती पूनम शर्मा9458884271
मिलकखाता चिन्तामनश्री रामौतार8006722209
मिलकपीपलसानाश्री सोमपाल8006011422
मिलकसैंडोलीश्री भगवान दास9675242477
मिलकज्योहराश्री नरेश9568254695
मिलकआगापुरश्री रविन्दर कुमार9568178977
मिलकअकौंदाश्री खुर्शीद अहमद9759007077
मिलकतिराहश्रीमती नत्थो देवी
मिलकश्यामपुरश्रीमती राममूर्ति9761556333
मिलकधमोराश्री हरिओम
मिलकमेघानगला कदीमश्री राजेश कुमार9259170393
मिलकनानकारश्रीमती राजेश्वरी9758793781
मिलकपैगम्बरपुरश्री वसीम खां9719660917
मिलककमोराश्रीमती कमला देवी
मिलकजादौपुरश्रीमती प्रेमवती9758599037
मिलकदुगनपुरश्रीमती बतूलन कादिर
मिलकरामनगरश्री भगवान दास
मिलकखमरियाश्री रमेश बाबू
मिलकसिहारीश्री रोशन लाल8954268414
मिलकदुलीचन्दपुरश्रीमती राजकुमारी9756960705
मिलकरठौंडाश्रीमती शान्ति देवी9220214582
मिलकरजपुराश्री संजीव कुमार
मिलकऐमीश्री रूपचन्द9536870711
मिलकपुरैनिया जदीदश्री रामपाल
मिलकधनेली पूर्वीश्री सुन्रेद्र9719546454
मिलकबरा गजेजाश्री जगदीश8126374283
मिलकजालिफनगलाश्रीमती जुबेरा बेगम
मिलकनिस्बीश्रीमती माधुरी शर्मा
मिलकभैंसोडीश्रीमती गुडडी बेगम9897263092
मिलकक्योरारश्री नत्थूलाल9719739145
मिलकधर्मपुराश्रीमती खुशनुमा बी
मिलकबराखासश्रीमती नन्हीं
मिलकचकिया हयातनगरश्री बुलाकी राम
मिलककोटराश्रीमती खैरूलनिशा
मिलकपटनाश्रीमती आसिया बी
मिलकमिलक मौ0 बख्शश्री अनवर अली
शाहबादचन्द्रपुर कलाश्री राजवीर9927258810
शाहबादललवाराश्री अन्सार अली9012212572
शाहबादबैरूआश्री जमीर अहमद9627682404
शाहबादजटपुराश्री पदम सिंह 7500935817
शाहबादचकफेरीश्री करन सिंह 9568998851
शाहबादमझरा घाटश्री सोमपाल9639755567
शाहबादसागरपुरश्रीमति सीता9759029185
शाहबादसैफनीश्री कलीम खां9897645522
शाहबाददनियापुरश्री वीरेन्द्र सिंह 9720881589
शाहबादसराय महेशश्रीमति आमना8979570457
शाहबादछितौनीश्रीमती नीतू ंिसह 9457034995
शाहबादमधुपुरीश्री राधेश्याम7830694782
शाहबादधनौराश्रीमति ज्योति सिंह 9412411355
शाहबादखरसौलश्री अरमान9719934852
शाहबादअलफगंजश्री राधेश्याम9927370994
शाहबादचैकोनीश्री नत्थू सिंह 8006498111
शाहबादबलुपुराश्री फूल सिंह 8958116324
शाहबादकिशनपुरश्री राशम9719375447
शाहबादरायपुरश्रीमती ऊषा9917637680
शाहबादरवानाश्री अख्तर9997927961
शाहबादबडागांवश्रीमति सकीला बैंगम9917773658
शाहबादमितरपुर अहरोलाश्रीमति तोफीकन9719570577
शाहबादमियागंजश्री सफदरी 9758760708
शाहबादकाशवनगलाश्री चन्द्रकेश9758379950
शाहबाददिविया नगलाश्री धर्मवीर9719050801
शाहबादजयतोलीश्री अनवार हुसैन9719166786
शाहबादधुरियाईश्रीमति भूरी9536182444
शाहबादहिम्मतपुरश्रीमति भूरी देवी9639066678
शाहबादकरीमगंजश्री महेन्द्र सिंह9719725033
शाहबादबरखेड़ाश्री दान ंिसह 9675275166
शाहबादचकरपुर कदीमश्री शाहिद हुसैन9927038472
शाहबादमीरापुरश्री बाबूराम8006380038
शाहबादमधुकरश्रीमति सुनीता देवी9719130166
शाहबादशाहपुर देवश्रीमति सुधा9457138257
शाहबादरसूलपुरश्री राजवीर सिंह9759120596
शाहबादभुडासीश्री वीरेन्द्र9759918363
शाहबादकरैथीश्री कल्लूराम9719860763
शाहबादखन्देलीश्रीमति कान्ती देवी8859324751
शाहबादखेड़ाश्रीमति दालवती 9536987850
शाहबादलोधीपुरश्री राजेन्द्र9837774994
शाहबादढकियाश्री जरीफ अहमद9412555575
शाहबादभगवतीपुरश्री संतराम8006314235
शाहबादनरेन्द्रपुरश्रीमति नेहा9758707926
शाहबादनादरगंजश्री हाकिम सिंह8859325045
शाहबादखंजीपुराश्रीमति लीलावती8979915716
शाहबादगदमरपटटी मोतीसिंहश्रीमति गीता देवी9758011352
शाहबादरवानापटटी ऊदाश्रीमति प्रेमा देवी9012584887
शाहबादऊंचागांवश्री रविन्द्र9720802863
शाहबादपरौताश्रीमति कुमकुम बाला9627170074
शाहबादओसीश्री झम्मन9719739195
शाहबादरम्पुराश्रीमति प्रेमवती9675615225
शाहबादचकरपुर भूड़श्री मौहर सिंह8958118014
शाहबादचतरपुरश्रीमति नूर जहां9837683111
शाहबादबन्दारश्री धनपत देवी9719817617
शाहबादटाण्डाश्रीमति रचना सिंह9997754561
शाहबादमामूरपुर बडौलीश्रीमति गुडडो देवी9536487347
शाहबादभौंरकी जदीदश्रीमति मधुलता9761954522
शाहबादअनवाश्रीमति केसरवती9758744137
शाहबादनवीगंज जदीदश्री महेन्द्र सिंह 9675544670
शाहबादजगेसरश्री केशवदत्त9690990329
शाहबादमोतीपुराश्री सोहन लाल9568225131
शाहबादरूस्तमपुरश्रीमति मथुरा देवी9411455150
शाहबादभरतपुरश्री दिनेश कुमार9758708147
शाहबादबमनपुरीश्री कृष्ण कुमार शर्मा9917750242
शाहबादमहूनागरश्री सूरज सिंह 8006565060
शाहबादगुजरैलाश्री रामकुमार9720767440
शाहबादमहेबाश्री सुखलाल8859438275
शाहबादचन्दपुरा सालिसश्रीमति वीना9758867314
शाहबादभगवन्तपुरश्रीमति मानो देवी8006732714
शाहबादकूपश्रीमति रामवेटी8958104089
शाहबादपैगुपुराश्रीमति सलीमन9917318456
शाहबादभौपतपुरश्री अफसर9012761305
शाहबादउदयपुर जागीरश्री सत्यवीर9759748476
शाहबादमतवालीश्रीमति अमीरन9627379770
शाहबादरेवड़ी कलाश्रीमति शकुन्तला देवी9719950122
शाहबादढोलसरश्रीमति सीता9917145897
शाहबादकिराश्रीमति जगदेवी9411090835
शाहबादमडैयान बुद्धपुरश्रीमति रईस वानो9639059260
शाहबादसहबिया कलाश्री प्रदीप कुमार9759250250
शाहबादसहबिया खुर्दश्री मोहन लाल9719067905
शाहबादहुसैनगंज नि0जनकपुरश्रीमति धर्मवती9719006022
शाहबादजनकपुरश्री ठाकुरदास9766069663
शाहबादमथुरापुरश्रीमति चन्द्रवती8650043401
शाहबादमदारपुरश्री पूरन सिंह9758934629
शाहबादबूढपुरश्रीमति उर्मिला देवी9758803717
शाहबादडोहरियाश्रीमति चमेली9759987937
शाहबादनिस्बाश्रीमति राजवती9759284721
शाहबादपटरियाश्री महावीर9837564326
शाहबादनदनऊश्रीमति जमुनादेवी9412513864
शाहबादनरखेड़ीश्रीमति मीनादेवी9410871115
शाहबादरजौड़ाश्रीमति रामकली9758333233
शाहबादपटवाईश्रीमति ऊषा देवी9412374208
शाहबादखिरकाश्री मुन्शी लाल9897354263
शाहबादगौसमपुरश्री वीरेन्द्र कुमार9761058250
शाहबादघोसीपुरा उर्फ फकीरगंजश्रीमति मीना9837469134
शाहबादनानकारश्री सुरेन्द्र9412872189
शाहबादनबावगंजश्रीमति बूंदा9720152392
शाहबादसोहनाश्रीमति शशि देवी9756784156
शाहबादसूपाश्रीमति स्नेहलता9412151303
चमरौआअजीतपुरश्रीमती अफरोज जहां9411287824
चमरौआआगापुरश्रीमती अनीता गौतम9761455993
चमरौआपहाड़ीश्रीमती चांद बी9719284769
चमरौआबगीश्रीमती राना9359711298
चमरौआपंजाबनगरश्रीमती अजीज बेगम9837803530
चमरौआचिकटी रामनगरश्री झम्मन सिंह9719829166
चमरौआचिकनाश्रीमती फूलवती9675963198
चमरौआपसियापुरा जनूबीश्री भारत9837828714
चमरौआबिजईयाश्रीमती तारावती9927279113
चमरौआठाकुरद्वाराश्री ऋषिपाल9759392803
चमरौआमंढौलीश्रीमती ओमवती9927642144
चमरौआजौलपुरश्रीमती सुनीता9536408304
चमरौआमडैयान जौलपुरश्री गिरधारी लाल9012042058
चमरौआमडैयान कलीश्री अकरम9012787365
चमरौआमिश्रीनगर जनूबीश्री दीपचन्द7500112638
चमरौआबीसराश्री राजपाल7830167060
चमरौआसिकरौलश्री धीर सिंह9761163763
चमरौआभईयानगलाश्री नन्हें9720999989
चमरौआबकैनियाश्री छत्रपाल9758991778
चमरौआबहपुराश्री जितेन्द्र कुमार9761951240
चमरौआपरतापुर हरदासपुरश्रीमती गोदावती9012417138
चमरौआलदौरा नरायनपुरश्रीमती सिताबो9719921876
चमरौआलदौरीश्रीमती चन्द्रावती9759352377
चमरौआफैजनगरश्री रामा9756962569
चमरौआनयागांवश्री अमर सिंह9627886600
चमरौआलालपुर पटटी कुन्दनश्रीमती रामवती8954482473
चमरौआअलीनगर जनूबीश्रीमती शबीना9219168637
चमरौआहाजीनगरश्रीमती गुलशन9837739683
चमरौआरायपुरश्रीमती इन्दरवती9917560140
चमरौआनसरतनगरश्री हरपाल सिंह9837353097
चमरौआमडैयान शादीश्रीमती हसीनजहां9359323272
चमरौआकल्यानपुर पटटीश्रीमती प्रेमवती9761262933
चमरौआककरौआश्री शाहिद हुसैन9760804214
चमरौआभण्डपुराश्री अब्दुल हन्नान9411996094
चमरौआफत्तेपुरश्रीमती शकुन्तला9759993315
चमरौआदीनपुरश्रीमती कलावती8979481963
चमरौआखजुरियाश्रीमती शीला देवी9759615248
चमरौआहरियालश्री कासिफ खां
चमरौआमडैयान उदयराजश्रीमती हरदेई9412153988
चमरौआजुठियाश्री मु0 रिजवान9411995370
चमरौआभमरौआश्री डा0 लईक9837800899
चमरौआदुर्गनगलाश्रीमती यासमीन बेगम9756509647
चमरौआडुण्डईश्रीमती आयशा बेगम8057388414
चमरौआतुमडियाश्रीमती आशा बी9717773414
चमरौआमगरमऊश्री अनवार8954372649
चमरौआफैजुल्लानगरश्रीमती रेशमा बेगम9458632786
चमरौआचमरौआश्रीमती आसमा बेगम9837268990
चमरौआलालूनगलाश्री जुल्फिकार9758808174
चमरौआदबकाश्रीमती मेहनाज बेगम9719161551
चमरौआनौगवांश्रीमती जुबैदा9412541170
चमरौआअहमदनगर तरानाश्रीमती संजीदा9837678058
चमरौआमोमिनपुर अहमदाबादश्रीमती निरजा देवी9759062013
चमरौआपीपलगांवश्री इकबाल9720277272
चमरौआबांसनगलीश्री खुर्शीद9758319707
चमरौआअफजलपुर पटटीश्री इकबाल हुसैन9719954899
चमरौआकोयलाश्रीमती अमीर जहां9897285808
चमरौआइन्ड्राश्री अशर्फी लाल9319118114
चमरौआइन्ड्रीश्री एकाम9837181491
चमरौआवाजिदपुरश्री हरविन्दर सिंह9917347171
चमरौआकोयलीश्री दिनेश चन्द्र9837983265
चमरौआजिठनिया शर्कीश्रीमती चन्द्रवती9897895956
चमरौआनवादाश्री सलीम हुसैन9012548349
चमरौआसनैया सुखश्री रतनलाल8954545543
चमरौआसनैया जटश्रीमती मुस्लिम जहां9719859615
चमरौआभोटश्रीमती खुर्शीद जहां9675244167
चमरौआतालबपुरश्रीमती शादिया9759825369
चमरौआमुतियापुराश्री महेन्द्र्र पाल सिंह9756012461
चमरौआरम्पुराश्रीमती सोनी गुप्ता9012401397
चमरौआअशोकपुरश्रीमती फूल जहां9927664615
चमरौआकरीमपुर शर्कीश्रीमती केला देवी9758991994
चमरौआकिसरौलश्री छंगीलाल9012599290

Leave a Reply

Your email address will not be published.