Breaking News
Home » महामाया नगर

महामाया नगर

विकास खण्ड का नामग्राम पंचायत का नामनामदूरभाषसंख्याफोटो
हाथरसकलवारीश्री व्रजमोहन9897931300
हाथरसतरफराश्री विष्णु कुमार9368688105
हाथरसशहजादपुरश्री हरवीर सिंह9568346864
हाथरसतेहराश्री पन्ना लाल9219785787
हाथरसकटैलियाश्री विजेन्द्र सिंह9411461162
हाथरसगढ़ी परती बनारसीश्री लोकेन्द्र सिंह7500393275
हाथरसचन्द्रगढ़ीश्री मुकेश चैहान9720005037
हाथरसबघनाश्री लवकुश9719930652
हाथरसगिजरौलीश्रीमती प्रेमवती9897554779
हाथरसपरसाराश्री प्रमोद9758890249
हाथरसकैमारश्रीमती रेशमा देवी9758978803
हाथरसपैकवाड़ाश्रीमती शकुन्तला देवी9997278978
हाथरसकुम्हरईश्री रूप किशोर9917333340
हाथरसमझौलाश्री यादराम9634938240
हाथरसककौड़ीश्रीमती शकुन्तला देवी9675404889
हाथरसकोकाश्रीमती रजनी देवी9548553301
हाथरसअल्हैपुर चुरसैनश्री बली मुहम्मद9759895781
हाथरसजलालपुरश्रीमती सनीता देवी9675937518
हाथरसगंगचैलीश्री भानू प्रताप सिंह
हाथरसबाघऊश्री शिव कुमार9761035435
हाथरसराजपुरश्री महीपाल सिंह9675941452
हाथरसन0 इमलियाश्रीमती रानी देवी9759335396
हाथरससिकन्दरपुरश्रीमती सुख देवी9568333321
हाथरसलाड़पुरश्री संजय कुमार9719023111
हाथरसलाखनूश्री जुल्फी खाॅ9756957990
हाथरससिथरौलीश्री हरदत्त9368172478
हाथरसवेरगाॅवश्री राज कुमार9759877061
हाथरसजाफरावादश्रीमती कृष्णा देवी8979348618
हाथरसगंगौलीश्री रामपाल सिंह9917691661
हाथरसचिन्तापुरवदनश्री रिषीपाल9758372467
हाथरसवीरनगरश्री विजय9719686966
हाथरसपुराकलाश्रीमती रजनी देवी9758373656
हाथरसपुराखुर्दश्रीमती गायत्री देवी9756404999
हाथरसखरवाश्रीमती द्रोपा देवी7500402130
हाथरसऐंहनश्रीमती अनु शेखर सिंह9897911366
हाथरसगढ़ी वलनाश्री राज कुमार9758871990
हाथरसनूरपुरश्री सुल्तान खाॅ8126233931
हाथरसभोपतपुरश्रीमती बैकुन्ठी9456497404
हाथरसमिर्जापुरश्री सत्य प्रकाश9997040001
हाथरसशेरपुरश्री राजपाल9627722867
हाथरसमुहब्बतपुराश्रीमती कृष्णा देवी9012370110
हाथरसग्वारऊश्रीमती साधना9719340004
हाथरसकैशोपुरश्रीमती सुशीला8006099394
हाथरसबोनईश्रीमती मधु कुमारी9557802433
हाथरसवरवानाश्री नीरज कुमार9627100545
हाथरसमहौश्रीती निशा देवी9456667092
हाथरसगढ़ी धारूश्री रमेश चन्द्र8958745396
हाथरसन0 मानश्री महेश चन्द्र9761441287
हाथरसबघरायाश्रीमती मंजू देवी9675720134
हाथरसपुन्नेरश्री पवन कुमार9457436295
हाथरसशाहपुर कलाश्री रोशन वाज9012426559
हाथरसवाहनपुरश्री यशपाल सिंह8859479165
हाथरसन0 कैशोंश्री यादराम सिंह9897828901
हाथरसबरौलीश्री दाऊदयाल8954882986
हाथरसमौहारीश्री प्रमोद कुमार9758711433
हाथरसजहाॅगीरपुरश्री संजय कुमार9897409027
हाथरसभदामईश्रीमती शीला देवी9557425620
हाथरसकैलोराश्री सुनील कुमार9634528770
हाथरसदेवीनगरश्री सुरज पाल सिंह9897562698
हाथरसहाजीपुरश्री राकेश कुमार9719304744
हाथरसपवलोईश्रीमती भारती उपाध्याय9310934187
हाथरसपहाड़पुरश्रीमती सरोज9819580947
हाथरसन0 खरगश्री कुॅवरपाल सिंह7417055185
हाथरसभोगाॅव न0 जायसश्रीमती विमला9759142743
हाथरसशेखपुर मदनश्री कालीचरन9675232303
हाथरसदादनपुर ढकपुराश्रीमती मुन्नी देवी9897208648
हाथरससोखनाश्री माधो सिंह9634814909
हाथरसरतनगढ़ीश्रीमती हरदेवी9456278365
हाथरसहाथरस देहातश्री ओम प्रकाश9411002300
हाथरसतिपरसश्री विनोद कुमार9837118511
हाथरसन0 अलियाश्रीमती विरमा देवी
मुरसाननगला गजुआश्रीमती राजवती देवी9412317404
मुरसानगुमानपुरश्रीमती सरोज देवी9720553279
मुरसानखेड़ावरामईश्रीमती सीमा देवी शर्मा9759177061
मुरसानगारबगढ़ीश्री अनिल कुमार9837832298
मुरसानविशनुदासश्री महावीर सिंह8126635150
मुरसानकथरियाश्रीमती शान्ती देवी9536899272
मुरसानन0 दयाश्रीमती कमलेश9536078304
मुरसानधातुरा खुर्दश्री राजपाल9027511263
मुरसानविसरातश्री हरिओम9720596083
मुरसानटुकसानश्री मुकेश कुमार9759142792
मुरसानसंगीला न0 वरीश्री राजेन्द्र प्रसाद0
मुरसानहतीसा भगवन्तपुरश्री विनोद कुमार9897173989
मुरसानलहराश्री हबीव खाॅ9536852233
मुरसानएवरनपुरश्री लज्जावती9536077299
मुरसानजोगियाश्रीमती राजवती देवी5457007493
मुरसानवाद न0 अठवरियाश्रीमती सरवती देवी9897715005
मुरसानबुद्धु न0 हेमराजश्रीमती अभिलाषा देवी9759534872
मुरसानगढ़ी तमनाश्री लोकेश शर्मा9897931236
मुरसानफरसौटीश्रीमती रजनी देवी9897157113
मुरसानताजपुरश्री रामप्रकाश9760195064
मुरसानवगुलीकमालपुरश्रीमती बलवीरी देवी9830213885
मुरसानरायकश्री संतोष कुमार सिंह9761051572
मुरसानमथूविचपुरीश्री घनश्याम सिंह9759236273
मुरसाननवीपुरश्री सौदान सिंह9259894378
मुरसानन0 गोपीश्री ताराचन्द्र0
मुरसानवर्द्धवारीश्रीमती सरोज देवी9720576495
मुरसानउदयभान भकरोईश्री श्याम सिंह0
मुरसानखरगूश्री कमलेश देवी9627308960
मुरसानजैतपुरश्री कमलेश9412600290
मुरसानटिमरलीश्रीमती राजवती देवी0
मुरसानकरीलश्री रनवीर सिंह8057870412
मुरसानजटोईश्रीमती बन्दना देवी0
मुरसानकोटाश्री चन्द्रपाल9410427620
मुरसानपदूश्री मनोज कुमार सिंह9719231619
मुरसानकोरनाचमरूआश्री मूलचन्द्र9897445012
मुरसानसुसावलीश्रीमती मंजू देवी9258584578
मुरसानरामगढ़़श्री प्रेमकिशोर सिंह9897870553
मुरसानमाकरी न0 भोजाश्री ओमप्रकाश9675087943
मुरसानजि0 प0 विसानाश्रीमती गड्डी देवी97196050453
मुरसानग0 प0 विसानाश्री वीरेन्द्र8006440604
मुरसानमहमूदपुर जाटानश्री दाताराम9690482662
मुरसानखेडि़या डहरश्री मिट्ठनलाल9675476717
मुरसानकछपुराश्रीमती गड्डी देवी9761998767
मुरसानझींगुराश्रीमती अन्नू सिंह9536383900
मुरसानसन्टीकराश्री सतीश उपाध्याय9759414132
मुरसानदयालपुरश्री छोटेलाल7417530267
मुरसानदाऊदाबंकाश्रीमती वीरमती9897447080
मुरसानन0 बाबूश्री रनवीर सिंह9719211969
मुरसानपटाखासश्री राजवीर पाठक1912386169
मुरसानमगटईश्री मुकेश कुमार9758733795
मुरसानअहरईश्रीमती गड्डी देवी9895925386
मुरसानपैठ गाॅवश्रीमती प्रकाशवती9811198323
मुरसानसैनपुरश्री हरिश्चन्द्र9536858638
मुरसानगोजियाश्रीमती रीता देवी8006439668
मुरसानसुरतियाश्री राजवीर सिंह9759873001
मुरसानखुटीपुरीश्री रामनिवास शर्मा9568143800
मुरसानगुवरारीश्री ओमवीर सिंह9897155744
मुरसानकुरावलीश्री देवेन्द्र सिंह9759474775
मुरसानलुहेटा खुर्दश्री पुनीत कुमार गिरि9675926902
मुरसानन0 अमराश्री राकेश सिंह9834634051
मुरसानरोहईश्री अशोक कमार पचैरी9837701926
मुरसानवामोलीश्रीमती रीना देवी9758925344
मुरसानचाचपुर भटेलाश्री राजाबाबू9927732697
मुरसानअर्जुनपुरश्रीमती शीला देवी9997354207
मुरसानवमनईश्री गोपी9568534116
मुरसानकपूराश्रीमती सारदा देवी9557631473
मुरसानचितावरश्रीमती अनीता देवी9997215665
मुरसाननहरोईश्री रामवीर8126968081
मुरसानअनीगढ़ीश्री श्रीनिवास8126663802
मुरसानमीतईश्री प्रेमशंकर9359205737
मुरसानमुहमूदपुर ब्राम्हणश्री श्यामसुन्दर शर्मा9758007311
मुरसानन0 लच्छीश्रीमती सरोज देवी
मुरसानकुवरपुर न0 वासश्री कन्हैयालाल9536642264
मुरसानचन्दपाश्रीमती ऊषा दीक्षित9012936118
मुरसानखेड़ा परसौलीश्री मूलचन्द्र9758808360
सासनीरूहेरीश्री मनोज कुमार श्रोती9720905499
सासनीदरकौलीश्रीमती पुष्पा देवी9219693076
सासनीमहमूदपुर बरसैश्री रामवीर सिंह9759342825
सासनीरघनियाश्री श्रीनिवास9837329461
सासनीरहनाश्री वीरी सिंह9897407433
सासनीकिदौंलीश्री नूर हसन9368046936
सासनीजगीपुरश्री दीपकराज सिंह9958584933
सासनीदयानतपुरश्रीमती महारानी9410061782
सासनीतिलौठीश्रीमती विमलेश9259850846
सासनीविजाहरीश्रीमती सुनीता9897477027
सासनीखेडि़याश्री दलवीर सिंह9759622350
सासनीलुटसानश्रीमती जमुना देवी8859034120
सासनीअजरोईश्रीमती प्रीति कुमारी
सासनीदरियापुरश्री गंगाराम9411419103
सासनीभोजगढ़ीश्री हरिओम9897048865
सासनीसिताहरीश्री बलवीर सिंह9720888426
सासनीहड़ौलीश्रीमती कुसुमा देवी9758744579
सासनीदेदामईश्री प्रेमचन्द्र9917839380
सासनीविधैपुरश्री सुग्रीव सिंह9854116687
सासनीसाॅदलपुरश्रीमती फराना9837146237
सासनीजसरानाश्री रेशमपाल सिंह9758916484
सासनीसिर्घरश्रीमती सुनीता देवी9997398099
सासनीसुसायतखुर्दश्रीमती राजकुमारी9719326251
सासनीशहजपुराश्री रामभूल सिंह9427664872
सासनीसुसायतकलाश्रीमती सुनीता9719154055
सासनीरूदायनश्रीमती ओमवती9758166386
सासनीनगला गढ़ूश्री अनिल कुमार9756273172
सासनीलौहर्राश्रीमती सरवेश9412570289
सासनीविलखौराकलाश्रीमती हूरन9897600845
सासनीजिरौलीश्री गुलाब सिंह9756498626
सासनीनगला भूराश्रीमती नूरफातिमा9927859221
सासनीजरैया गदाखेड़ाश्रीमती लक्ष्मी देवी
सासनीलढ़ौताश्री राधेश्याम9411416164
सासनीसमामई रूहलश्रीमती प्रवीन9536188840
सासनीसलैमपुरश्री उस्मान खां9719876696
सासनीवहटाश्री राजू9758765652
सासनीटौड़श्री विजयपाल सिंह9457324255
सासनीअमोखरीश्रीमती अनीता9756153888
सासनीठूलईश्री रामकृष्ण9759000041
सासनीशेखूपुर अजीतश्री वासुदेव9837724326
सासनीछौंकश्रीमती अनीता देवी9410060090
सासनीअखईपुरश्री श्योदान सिंह9627617121
सासनीरामपुरश्रीमती प्रेमवती9761389495
सासनीऔंदुआश्री रामजीलाल9720882069
सासनीफरौलीश्री यशपाल सिंह9758812806
सासनीअजीतपुरश्रीमती मिथिलेश8126031240
सासनीअलीपुरश्रीमती द्रोपादेवी9727278485
सासनीशाहपुर खुर्दश्री विमल9411982133
सासनीखोरनाश्री अशोक कुमार रावत9411417139
सासनीअमरपुरघनाश्रीमती गुड्डी9719507169
सासनीगौहानाश्री कमल सिंह9759321880
सासनीनगला सिंहश्री गिर्राज सिंह9675776496
सासनीसासनी देहातश्रीमती अनीता देवी8954333310
सासनीखेड़ा फिरोजपुरश्री सोवरन सिंह9758657607
सासनीविर्राश्री योगेन्द्र शर्मा9719293981
सासनीगोपालपुरश्रीमती चन्द्रा देवी9412558533
सासनीन0 फतेलाश्री देवेन्द्र सिंह9719469494
सासनीनदौनाश्रीमती सावित्री देवी9761757764
सासनीततारपुर मुहरियाश्री श्रीपाल9627159047
सासनीखिटौली कटैलियाश्री राजकुमार9675088428
सासनीसीकुर अकबरपुरश्री विसन सिंह9759970885
सासनीममौता कला खुर्दश्रीमती मिथिलेश9758053014
सासनीवसईकाजीश्रीमती लक्ष्मी देवी8006186595
सासनीनगला लोकाश्रीमती मानदेवी9837022074
सासनीवाधनू शिकोहाबादश्री राधावल्लभ8859466727
सासनीजलालपुरश्री हरिपाल सिंह9627386892
सासनीनिनामईश्री रामवीर सिंह9720729216
सासनीचंदैयाश्री मुरारीलाल9760802418
सासनीउतराश्रीमती उर्मिला8006034625
सासनीकौमरीश्री विजयपाल सिंह8126042884
सासनीऊसवाश्री लाल मुहम्मद9012378273
सासनीटिकारीश्री बाबूलाल9558602634
सासनीछौड़ागड़रूआश्री शंकरलाल9536188687
सासनीहर्दपुरश्री रामप्रकाश9761954440
सासनीमौहरियाश्री मथरा प्रसाद9719971433
सासनीसठियाश्री सुन्दर9720376047
सासनीबसगोईश्रीमती देवकी रानी9759050566
सासनीगढ़ी नन्दरामश्री मदनगोपाल9639771930
सासनीगारबगढ़ीश्रीमती कुंती देवी9627907836
सादाबादमईश्री रनवीर सिंह9719376724
सादाबादवघैनाश्रीमती चम्पादेवी9759461345
सादाबादनानऊश्री महेन्द्र9811394300
सादाबादनौपुराश्री हरिगंजन सिंह9758963884
सादाबादसरौंठप्रदीप कुमार9719766605
सादाबादवैदईप्रदीप कुमार9758162887
सादाबादजैतईश्रीमती अनीता9761972780
सादाबादकूपाश्रीमती योगिता पचैरी9811600411
सादाबादकरैयाश्री महेशचन्द्र9286170056
सादाबादकरकौलीश्रीमती शांती देवी9412170737
सादाबादतामसीश्री कृष्ण कुमार9627687487
सादाबादन0 कलीश्रीमती गुड्डी देवी9761342889
सादाबादकजरौठीश्रीमती मंजू देेवी9758146687
सादाबादमीरपुरश्रीमती संजू देवी7895924931
सादाबादएदलपुरश्री भगत सिंह9917179971
सादाबादमढ़नईश्री राजेन्द्र सिंह9220593319
सादाबादवहादुरपुर भूपश्री संजीव भारती9319128235
सादाबादझगरारश्री ओमप्रकाश9536958471
सादाबादघाटमपुरश्री अजय9719603815
सादाबादजारऊश्रीमती कनक शर्मा9368150159
सादाबादकन्जौलीश्री छोटेलाल9012035782
सादाबादसीस्ताश्री राजीव कुमार9837660135
सादाबादगुरसौटीश्रीमती मीरा देवी9837441306
सादाबादगीगलाश्रीमती लक्ष्मी9758124500
सादाबादवरौसश्रीमती सीमा देवी9897127038
सादाबादनौगाॅवश्रीमती केला देवी9720040043
सादाबादअरौंठाश्री मोहन सिंह8006138886
सादाबादवरामईश्री भूपेन्द्र 9719302305
सादाबादताजपुरश्री उदयवीर 9756614635
सादाबादपिपरामईश्री विकास कुमार9761844444
सादाबादकुरसण्डाश्रीमती अनार देवी
सादाबादमन्स्या कलाश्री ओंकार सिंह9719910057
सादाबादछावाश्री कालीचरन9720785566
सादाबाददगसहश्री धमेन्द्र सिंह8958734325
सादाबादकरसौराश्री राजकुमार9719231251
सादाबादसुसाइनश्री मुन्नालाल8006684689
सादाबादनसीरपुरश्री केन्द्रप्रताप
सादाबादधानौटीश्रीमती आशा
सादाबादगढ़उमरावश्रीमती मंजू देेवी9627545556
सादाबादविलाराश्री बाबूलाल9286164565
सादाबादअभयपुराश्रीमती कुन्ता9627432552
सादाबादसिथरापुरश्री रामवीर9719157217
सादाबादमिढ़ावलीश्री नरायन सिंह9536958526
सादाबादचिरावलीश्री निरंजन सिंह9536291370
सादाबादविसावरश्रीमती पूरन देवी9758607986
सादाबादगहचैलीकैलाशी9720271498
सादाबादपचावरीश्री तेजवीर सिंह9719979957
सादाबादजटोईश्री धमेन्द्र सिंह9639172778
सादाबादभुर्रकाश्री जगवीर सिंह9536596009
सादाबादघूॅचाश्रीमती संजु देवी9412456378
सहपऊउधैनासमेश कुमारी9761149726
सहपऊसलेहपुर चंदवारारामनिवास9627687520
सहपऊखेरियाघूरेलाल9719596320
सहपऊचमरपुरासद्दीक9634356216
सहपऊरसगवाॅसतीश9756924446
सहपऊनगला सलेमराजरूप सिंह9761154261
सहपऊकोकना खुर्दसीमादेवी9012380466
सहपऊआरतीराधेश्याम9719027638
सहपऊबहरदोईशराफत अली8006467101
सहपऊनगला वेरूगेंदपाल9837252402
सहपऊहसनपुरवारूश्यामवीर सिंह9639638849
सहपऊनगला मौजीबच्चू सिंह9759114258
सहपऊदोहईफूलवती9719512260
सहपऊराजनगररामवीर
सहपऊमढ़ापिथुगुड्डी देवी9761291759
सहपऊमढ़ाभोजहरिपाल उर्फ हरप्रसाद9761312133
सहपऊखेांडारामप्रकाश6227629566
सहपऊवीरनगरदेवेन्द्र9759129187
सहपऊपरसौरादीपचन्द9690671581
सहपऊकोकना कलानबाब सिंह9761183216
सहपऊकुकरगवाॅरवेन्द्र सिंह9758918212
सहपऊबुढ़ाइचरामजीलाल9719810276
सहपऊइसौंदामीरा कुमारी9758314065
सहपऊमकनपुरसन्तो देवी9386164080
सहपऊरामपुरअन्जना9412166104
सहपऊसेदरियापायल8954859494
सहपऊमहरारातेजवती9639264477
सहपऊसहपऊ देहातऐजादअली9719916127
सहपऊमानिकपुरमालती देवी9927070707
सहपऊसलैमपुरइन्द्रा देवी9720193251
सहपऊमाॅॅगरूसुरेश चन्द्र9760361180
सहपऊशेरपुरसुरेन्द्र कुमार9719280808
सहपऊसमदपुरराजू9720054784
सहपऊन0 दलीसावित्री9719610286
सहपऊधनौलीविनयदेवी9627189407
सहपऊवढ़ाररामकिशन9219296711
सहपऊरसीदपुररामगोपाल9045659283
सहपऊगुतहरावीरेन्द्र8979178924
सहपऊधाधऊरामदयाल9634471129
सहपऊलोधईनीलम9560173459
सहपऊथरौरामनोज कुमार8006787504
सहपऊपीहुरावेजन्तीदेवी9719192615
सहपऊचैवारामुकेश कुमार9720188981
सहपऊसुलतानपुरहरीप्रकाश9412883721
सहपऊसिखरासरोज9758374580
सि0राऊविलारप्रेमपाल सिंह पूत्र श्री कुँवरपाल सिंह
सि0राऊअरनोटनीरज कुमारी पत्नी श्री पवन कुमार
सि0राऊदेवरपनाखरश्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री मनवीर सिंह
सि0राऊरतनपुर हुसैनपुरकुँवरपाल सिंह पुत्र श्री मेघसिंह
सि0राऊमहामई सलावतनगरनीतू कुमारी पत्नी अशोक कुमार यादव
सि0राऊनाई नगला ताहरश्री प्रभात कुमार पुूत्र श्री सन्तोष कुमार
सि0राऊमऊ चिरायलआलोक कुमार पुत्र श्री रामकुमार सिंह
सि0राऊलिहा आलमपुरज्ञानगिरि पुत्र श्री रामस्वरूप गिरि
सि0राऊमहमूदपुर न0 ढकरवेन्द्र कुमार पुत्र श्री अमर सिंह
सि0राऊश्यामपुर मानिकपुरबवलू सिंह पुत्र श्री मुन्नीलाल
सि0राऊमुवारिकपुर कपसियावंदना पत्नी श्री भूपेन्द्र
सि0राऊटटी डंडियारामपाल पुत्र श्री उदल सिंह
सि0राऊटीकरी कलासावित्री देवी पत्नी शीलेन्द्र कुमार
सि0राऊवाजीदपुरश्रीमती सुषमा गुप्ता पत्नी श्री उमाशंकर गुप्ता
सि0राऊनीजरा गोकुलपुररामपाल सिंह पुत्र श्री रक्षपाल सिंह
सि0राऊनरहरपुर दोस्तपुरश्री देवी पत्नी श्री सहाब सिंह
सि0राऊगुरेठा सुल्तानपुरमुन्नी देवी पत्नी श्री ओमकार
सि0राऊआरिफपुर भोगपुरअस्ताना पत्नी जाहिद अली खाँ
सि0राऊखिजरपुरअनीता देवी पत्नी श्री राजबहादुर सिंह
सि0राऊबढ़ानूबोवी पुत्र श्रीपाल सिंह
सि0राऊसुजावलपुरसुधीर प्रताप सिंह पुत्र श्री रवेन्द्र पाल सिंह
सि0राऊमूढ़ा नौजलपुररामवीर सिंह पुत्र चेतराम सिंह
सि0राऊडण्डेसरीविनय कुमार पुत्र श्री लटूरी
सि0राऊछौंकरायशपाल सिंह पुत्र श्री जुगेन्द्र पुण्ढीर
सि0राऊपचायताकल्यान सिंह पुत्र श्री चिरंजीलाल
सि0राऊबरतरखासजतन पुण्ढीर पुत्र श्री बुद्धी सिंह
सि0राऊपचैंविद्या देवी पत्नी विनोद कुमार
सि0राऊभटीकराशिशुपाल सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश
सि0राऊमहमूदपुरनरेश चन्द्र पुत्र श्री नवाव सिंह
सि0राऊअगसौलीरेवती सिंह पुत्र श्री भोजराज सिंह
सि0राऊविरावरसरोजदेवी पत्नी श्री सुनील कुमार
सि0राऊअरनिया तलेसरावनी सिंह पुत्र श्री कुन्तन सिंह
सि0राऊबरगवाॅरेनू देवी पत्नी श्री सुभाष कुमार
सि0राऊनोर्थाइसेपुररोशन सिंह पु श्री करन सिंह
सि0राऊकचैरामुन्नालाल पुत्र श्री ईश्वरी सिंह
सि0राऊगन्थरी शाहपुरश्यामलाल पुत्र श्री महीपाल
सि0राऊएचैला सहादतपुरअलवर पुत्र श्री हुकम सिंह
सि0राऊनावली लालपुरकोमल सिंह पुत्र श्री मेवाराम
सि0राऊइकवालपुरसोमवती पत्नी राधेश्याम
सि0राऊटीकरी खुर्दकमलेश कुमारी पत्नी श्री बलवीर सिह
सि0राऊनगला जलालसीमा देवी पत्नी बृहमजीत
सि0राऊबरई शाहपुरकुन्ती देवी पत्नी राजेश कुमार
सि0राऊपिपलगवाॅनीलू यादव पत्नी प्रदीप कुमार
सि0राऊअगराना जरारादीपक चैहान पुत्र श्री शिवराज सिंह
सि0राऊभिसी मिर्जापुररनवीर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह
हसायनजाऊ इनायतपुरश्री विजयपाल8057159707
हसायनबसई बावसश्रीमती ऊषा देवी9811748774
हसायनगिरधरपुरश्रीमती धनवन्ति
हसायननौजरपुरश्री राजवीर सिंह
हसायनबस्तोईश्रीमती नीलम देवी9627751484
हसायनधुबईश्री अमर सिंह9634923760
हसायनगिनौली किशनपुरश्री दुर्गपाल8958782945
हसायनमनौराश्री गिरीश पाल 9837662263
हसायनखेड़ा सुल्तानपुरश्रीमती निर्मलादेवी9568256208
हसायनअमौसीश्री शैलेन्द्र सिंह9758353723
हसायनखेडिया कलाश्रीमती सुनीता देवी9639887172
हसायनसिचावली कदीमश्री जयवीर सिंह9627092287
हसायनबरामई न0 विजनश्री हरिश्चन्द्र9837188983
हसायननारईश्रीमती रामदेवी9927144782
हसायनफुलरई मुगलगढ़ीश्रीमती सरला देवी9456618387
हसायनचाॅदनपुराश्रीमती भागवती देवी
हसायनजिरौली खूर्दश्री मुकेश कुमार9897595400
हसायनअमृतपुर असदपुरश्री सत्यपाल9759519048
हसायनजिरौली कलाश्री उदयभानु9756337319
हसायनपोराश्री प्रदीप कुमार8859815408
हसायनसिंधौलीश्रीमती माया देेवी9824702831
हसायनजनसोईश्री मलखान सिंह9760668640
हसायनपांयदापुरश्री महेशचन्द्र9719251887
हसायनम0 इस्माइलपुरश्री चन्द्रपाल9927520576
हसायनजरीनपुर भुर्रकाश्री मुनेश कुमार9927328895
हसायनसखी आबू तालि0श्री सत्यपाल सिंह9720853612
हसायनविष्णुपुरीश्री गौस मुहम्मद9012626036
हसायनबाड़ीश्रीमती सुमनदेवी9868934170
हसायनभैंकुरीश्रीमती मुन्नी देवी
हसायनसिहोरीश्री रामगिरीश9927946088
हसायनबरसामईश्री राजेन्द्र कुमार
हसायननगला सकतश्रीमती सुनीता देवी9759260811
हसायनन0 पट्टी देवरीश्रीमती बर्फी देवी9758997515
हसायनन. मियाॅ प0 देवरीश्री बंटी9536940230
हसायनन.बरी पट्टी देवरीश्रीमती मीरा देवी
हसायनलोधीपुर प0 देवरीश्री रमनपाल9760509030
हसायनशंकरपुरश्री शीलेन्द्र 9719803888
हसायनजरैराश्री सोरनलाल9761725915
हसायनबपण्डईश्री रामगोपाल9536078013
हसायनअण्डोलीश्री सतेन्द्र कुमार6286727522
हसायनमहेवाश्री रूपराम9719759388
हसायनमथुरापुरश्रीमती जावित्री दवी9997434375
हसायनवकायनश्री अफजल8979479953
हसायनइटर्नीश्रीमती रेनू सिंह9412273228
हसायनसीधामईश्री जगदीशचन्द्र9411465830
हसायनइन्द्रनगर सिकतराश्री लक्ष्मण सिंह
हसायनखिटौलीश्रीमती संगीता कुमारी9411210155
हसायनहरीनगरश्रीमती शकुन्तला देवी9897358687
हसायनपिछौतीश्रीमती सारदा देवी9410201467
हसायनगोपालपुरश्री लखपत सिंह9808954118
हसायनकलूपुराश्रीमती रेखा देवी9761226759
हसायनश्रीनगरश्री वीरेन्द्र पाल सिंह9411209225
हसायनन0 आलश्रीमती लौंगश्री देवी9412381273
हसायनहैथारघुनाथपुरश्री अवनेश9760077469
हसायनमहासिहंपुरश्रीमती सुधीर कुमार9457302678
हसायनरसूलपुरश्री राजेन्द्र सिंह8057879185
हसायनगंगापुरश्री कारिन्द्रपाल सिंह9761290982
हसायनबनवारीपुरश्री राजुन सिंह9997648370
हसायनबाणअब्दुल हईपुरश्रीमती कुसुमा देवी9760559975
हसायनकानऊश्रीमती निर्मला देवी9927921100
हसायनढडोलीश्री बाबू9897469641
हसायनबरसौलीश्री राजकुमार9759983901
हसायनशहवाजपुरश्रीमती सुभद्रा9627687661
हसायनभिन्तरश्रीमती सुनीता8958958969

Leave a Reply

Your email address will not be published.