Home » बागपत

बागपत

विकास खण्ड का नामग्राम पंचायत का नामनामदूरभाषसंख्याफोटो
बागपतअहेड़ा अनीता9411956360
बागपतगौरीपुर हबीबपुर मीना कुमारी9627334703
बागपतमीतली रामपुर संजय9756485307
बागपतपावला बेगमाबाद धोलावती9837438900
बागपतहमीदाबाद उमेशा9410805531
बागपतबली शिमला8057037900
बागपतसूरजपुर महनवा प्रमोद7669438119
बागपतगौरीपुर जवाहरनगर सुमन 9412469095
बागपतचैहल्दा फूलमिजरा9756212267
बागपतग्यासी उर्फ गाधी सुनीता9927255845
बागपतनंगला जाफराबाद योगेश9456229750
बागपतअ0शाहपुर पदड़ा राजेश 9456838600
बागपतचोपड़ा महेशपुर कृष्णपाल9639089167
बागपतकर्मअलीपुर गढ़ी बिल्लू9012988940
बागपतपुटठी ब्राहमण नीरज9917777342
बागपतबिचपुड़ी दयावती9634926056
बागपतनिवाली सन्तलेश9917220207
बागपतटयोढ़ी पूजा9410887514
बागपतशिकोहपुर योगेन्द्र9012446646
बागपतखेड़की भाना9557369742
बागपतनेथला रवि9897157467
बागपतफैजुल्लापुर उमा देवी9831936832
बागपतराजपुर खामपुर भूरो7895454380
बागपतबिहारीपुर रामकली9720322058
बागपतफेजपुर निनाना सुमन9997225092
बागपतखेड़ा इस्लामपुर राजेन्द्र9927947263
बागपतसुल्तानपुर हटाना निर्मला देवी9917294152
बागपतलधवाडीमंगल सिंह9557411127
बागपतसिसाना रामेश्वर दयाल9760888632
बागपतनिवाड़ा गजे सिंह9756377519
बागपतपाली सुनीता9536365724
बागपतनिरोजपुर गुज्जर सोनू शर्मा9837555441
बागपतबाघू सुखपाल
बागपतसन्तोषपुर सुनील9927230687
बागपतढोडरा सादुल्लापुर यशपाल सिंह9917859521
बागपतसूजरा उषा9690615591
बागपतक्यामपुर विक्रम9690072606
बागपतअहमदपुर गठीना अख्तर9756978845
बागपतग्वालीखेड़ा खुर्शीदा9927355598
बागपतबुढ़ेडा सुदेश8755976862
बागपतफतेहपुर पुटठी जयदेव9411902790
बागपतदोझा नंगला मनोज9456449913
बागपतसरूरपुर कलांराकेश देवी 9897271899
बागपतधनौरा सिल्वरनगर ओमपाल9897233208
बडौत सा0 सिनौली मुकेश9837921471
बडौत जफरपुर ओढापुर अनिता9756303590
बडौत चैबली रचना 9917211358
बडौत शबगाविनोद9927683426
बडौत जागोस मंजू9997112766
बडौत कोतानारहीश9536600986
बडौत लुहारीराजपाल9411024159
बडौत सा0 जौनमानासंजीव9837228109
बडौत ढिकानाजगदीश9720521965
बडौत शाहपुर बडौलीसुधीर9758068811
बडौत बडका तेजपाल8755196915
बडौत इदरीशपुर नसीमा9811664172
बडौत अलावलपुर पूनम9756531008
बडौत बामसाहिस्ता9871644999
बडौत औसिक्काजानो9720785786
बडौत हिलवाडीसुमन 8958210494
बडौत बूढपुर इन्द्रपाल9634045699
बडौत फतेहपुर चकराजपाल8057147265
बडौत अशरफाबाद थलबालो9990697215
बडौत इब्राहिमपुर माजराबबीता9760056141
बडौत किशनपुर सुरेन्द्र9997566559
बडौत बराल धर्मपाल1234244244
बडौत का0 खेडी शिमला1234243324
बडौत हसनपुर जिवानीरेखा 9410682723
बडौत बावली सुखबीर सिह9760841337
बडौत रूस्तमपुरदेशपाल9917131328
बडौत महावतपुर सुरेश8126902827
बडौत बरवाला श्यामंिसह9927775896
बडौत लोयनअनिरूद्ध9927800873
बडौत मलकपुर कृष्णपाल9837984709
बडौत गुराना कपिल9758913673
बडौत बडावदविकास 9756778711
बडौत आरिफपुर खेडीअनीता9756712248
बडौत जोहडीसरस्वती9058117656
बडौत अंगदपुरभूरा बच्चन9012821966
बडौत वाजिदपुरसुधीर8881364231
बडौत लौहडडारामकिशन9259328799
बडौत आसफपुर खडखडीगुलेशर9758954668
बडौत जलालपुर इकबाल जहां9634117970
बडौत बिजरोलउपेन्द्र ंिसंह9027943814
बडौत छछरपुर महीपाल9411617332
बडौत जिवानाकान्ति देवी9760841012
बडौत गूंगाखेडीभूपेन्द्र 9720309640
बडौत मु0कण्डेरासुक्रमपाल9557554008
बिनौली बिनौली वेदपाल पुत्र महावीर 9719224884
बिनौली शेखपुरा जनेश्वर पुत्र तेजराम .
बिनौली पिचैकरा मुन्शी पुत्र नाजर 9627317727
बिनौली जिवाना ओमपाल पुत्र अतल सिंह 9719425312
बिनौली सिसलगढ सुरेन्द्र पुत्र रामचन्द्र 8057839038
बिनौली बिजवाडाबीना पत्नि यशवीर 8057164005
बिनौली माखर अजीत पुत्र सुखपाल9411261947
बिनौली नंगला रवा मुकेश कुमार पुत्र तेजराम 9675631828
बिनौली पोईस स्नेहलता पत्नि इन्द्रपाल 8057232744
बिनौली तेडा कमलेश पत्नि कर्ण सिंह 8057865035
बिनौली फजलपुर सुनीता पत्नि संजय 9719761503
बिनौली तितरौदा मितलेश पत्नि यशपाल 9758056614
बिनौली मंवीकला सतवीर सिंह
बिनौली कमालापदम सिंह पुत्र बीरबल 9897528722
बिनौली ह0 गढी विजयपाल पुत्र बख्तावर
बिनौली चिरचिटा रामकुमार पुत्र फूल सिंह 9755396818
बिनौली सं0 कैडवा नरेश पुत्र रामबीर 9368116369
बिनौली गल्हैता सुधीर कुमार 9719913888
बिनौली दाहा चरण सिंह पुत्र नहार सिंह 9760573309
बिनौली गढी कांगरान राकेश देवी पत्नि बाकिलस्टर 9568797174
बिनौली गैडबरा उमेश देवी पत्नि विक्रम सिंह 9760718132
बिनौली बोपुरा फरजाना पत्नि शहीद 9927684330
बिनौली फौलादनगर साहिदा पत्नि सबदर 9917359756
बिनौली तमेलागढीप्रवेशा पत्नि प्रणपाल 8057952213
बिनौली निरपुडा कृष्णपाल पुत्र लक्ष्मीचन्द 9897741484
बिनौली भडलविमला 9627521716
बिनौली धनौरा टीकरी अन्जु 9557166078
बिनौली आ0 मुलसम सुनीता पत्नि कृष्णपाल 9719867176
बिनौली मु0 कनवाडा श्रीराम पुत्र खजान 9568457713
बिनौली झूण्डपुर चरण सिंह पुत्र राजाराम 9927145941
बिनौली मिलाना सलमा पत्नि आशिक 9759614444
बिनौली पलडा वरीशा पत्नि सीदा 8958291514
बिनौली पुसार देशपाल पुत्र कालेराम 8057641492
बिनौली पलडी अन्जू पत्नि गम्भीर 9917558580
बिनौली अदमपुर इन्द्रपाल पुत्र ज्ञान सिंह 9639311184
बिनौली कान्हडमुन्नी देवी पत्नि श्यामलाल 9639311784
बिनौली गाॅगनौली धर्मेन्द्र राठह पुत्र मान सिंह 9760637576
बिनौली हि0 सूजती किरतपाल पुत्र सोराज सिंह 9012880815
बिनौली ईदरीश्पुर रेख पत्नि राकिरण 9897302139
बिनौली मौ0 नांगल सहदेव पुत्र जयपाल 9927191310
बिनौली बरनावाविष्णुदत्त पुत्र ब्रहमानन्द 9528045267
बिनौली शा0 बांणगंगा धर्मगिर पुत्र ब्रहमगिर
बिनौली बेगमाबाद गढीरामकिशन पुत्र इलम सिंह 9634139032
बिनौली चन्दायन शफी
बिनौली मांगरौली साहब सिंह पुत्र ओमप्रकाश
बिनौली बामनौली निशा पत्नि विकास 9219581287
बिनौली सिरसली अन्जू पत्नि भूपेन्द्र 8979822022
बिनौली रन्छाड रेखा पत्नि समरपाल .
छपरौलीबदरखासुदेश9675395049
छपरौलीककौर कलाॅंपुष्पेन्द्र9760878519
छपरौलीचान्दनहेड़ीकृष्णा989752260
छपरौलीबाछौड़विकास9758652232
छपरौलीख्वाजा नंगालाहरेन्द्र9557188190
छपरौलीरठौड़ातेजपाल9837512334
छपरौलीहेवामीरपुरजसवीर9719163837
छपरौलीसिलानानीशा रानी9756169964
छपरौलीहलालपुरदेवेन्द्र8979869395
छपरौलीतिलवाड़ासरिता9719312565
छपरौलीकुड़ीयशवीर सिंह9759052941
छपरौलीतुगानावर्षा रानी9548397855
छपरौलीबोढ़ासुमित्रा9627531712
छपरौलीनांगलपिंकी9719718511
छपरौलीटाण्ड़ाखुशनुमा9536682485
छपरौलीरमालापूरण8859663973
छपरौलीअसारामुर्शरफ9312834914
छपरौलीककड़ीपुरसुदेश966346827
छपरौलीलूम्बसुभाष9720793238
छपरौलीकिरठलमंजू9690124060
छपरौलीसूप राजपुरप्रदीप9756915088
छपरौलीसोन्टीसंजीता9557188909
छपरौलीमुकन्दपुरदेवराज9719890563
छपरौलीबासौलीसहदेव9897661263
छपरौली शेरपुरब्रजपाल8954014153
छपरौलीलुहारासावित्री9012822435
खेकडाडगरपुर तिगरीराज सिहं9350804177
खेकडागोठरामनोज कुमार9917160313
खेकडाअहमदनगरसतवीर9811350368
खेकडासांकरौदबाला
खेकडाहसनपुर मसूरीसुशील
खेकडामवीकलांजयचन्द9811718899
खेकडारटौलकृष्ण कुमार बंसल
खेकडाललियानावेदसिहं9012976221
खेकडामंसूरपुरकर्ण सिहं9917638002
खेकडालहचैडाकुसुम देवी9639153401
खेकडाखैलाकृपाल सिहं9012034440
खेकडाडुन्डाहैडारेखा त्यागी9627153243
खेकडासुभानपुरब्रहम9015419665
खेकडानूरपुरबालेश्वरी8979073118
खेकडाकाठाकमलेश9897507107
खेकडाघिटौरासविता9310474694
खेकडारटौलजुनैद फरीदी9411024299
खेकडाफखरपुरवीरेन्द्र सिहं8126664544
खेकडाफिरोजपुरमुन्नी देवी9897113707
खेकडानिरोजपुरएम्मासुकरम पाल9634142566
खेकडानंगलाबडीसंजू देवी9412830435
खेकडासुन्हैडाबबीता8755241385
खेकडाहरचन्दपुरफेमिदा9997311374
खेकडाआनन्दपुर बन्दपुरप्रवीन9997599485
खेकडाबसीकमलेश9411819021
खेकडासिंगोलीतगारोहताश7520102926
खेकडाभागौटइन्द्रजीत9411825781
खेकडागढीकलंजरीतेजसिहं9899237250
खेकडापूरनपुर नवादाजयसिहं9310656465
खेकडासैदपुरकलांमनोज कुमार1212232034
खेकडारावण उर्फ बडागांवसंजीव त्यागी9312752825
खेकडामहरमपुरराजेन्द्र सिंह8755977019
खेकडामुबारिकपुरअनिता त्यागी9997603981
खेकडाफुलैराश्यामबीरी8126116738
खेकडाशरफाबादबबीता9368792705
खेकडागौना सहवानपुरगजराज7500917866
खेकडाभैडापुरधर्मवीर9350581685
पिलानाडोलालक्ष्मीचन्द7417246798
पिलानाबिलौचपुरानासीर खान9319555240
पिलानाबसौदसतीश9760023885
पिलानागौसपुरफूल्लो9368512419
पिलानाहिसावदानीरा9568826383
पिलानारामनगरओमकार गिरी9675690643
पिलानातिलपनीतरून्नम9997463232
पिलानाबरसियासाहिदा9758960786
पिलानालुहाराअनिशा9758610146
पिलानाखिण्दौडारामपाल9258265648
पिलानाबुढसैनीजितेन्द्र9756129922
पिलानामवीखुर्दतेजबीर9012529395
पिलानामतानतनगरजसबीरी9761117235
पिलानापुरामहादेवविमला9756377736
पिलानासैढभररामवीर9411642902
पिलानासिंघावलीबाला देवी7895524517
पिलानाअ0बालैनीसुनीता9758642151
पिलानाअ0बालैनीदीपक8557354296
पिलानाहरियाखेडाअजय देवी9997682156
पिलानाहबीबपुरनंगलादयावती9897282542
पिलानाडौलचारीना7500872156
पिलानापिलानासंजय त्यागी9719838482
पिलानापूठडनन्दराम9997112463
पिलानारोशनगढनाजिम9760791271
पिलानादौलतपुरश्याम त्यागी9456010561
पिलानामु0ओगटीरेखा ढाका9719846591
पिलानासाॅकलपुठ्ीभीम9761457013
पिलानाखट्टा प्रहलादपुरमनोज9837528373
पिलानासलावतपुरखेडीरियाजु8126122752
पिलानाबसाटीकरीधनपाल9311798067
पिलानाढिकौलीबिमला9719036725
पिलानासिखैडाराजेन्द्र9997590712
पिलानापाॅचीनफीशा9858949179
पिलानामुकारीशिवकुमार9761145021
पिलानादत्तनगरमलखान9627026159
पिलानाघिटौलीबबीशर9368138249
पिलानाकेहरकाऊषा त्यागी9917232780
पिलानाचमरावलरजनी त्यागी9799191010

21 comments

 1. 67142 273329Oh my goodness! a fantastic post dude. Thanks Nevertheless My business is experiencing problem with ur rss . Dont know why Not able to sign up for it. Possibly there is any person obtaining identical rss difficulty? Anyone who knows kindly respond. Thnkx 785323

 2. 578398 305126I conceive this web site has extremely great indited content material posts . 268522

 3. 873362 72050Woh I like your content material , saved to favorites ! . 718948

 4. 208695 108508So may be the green tea i buy in cans exactly the same as the regular tea youd buy to put in your morning cup? Ive been told is just normal green tea made to be cooler, but does it have any affect as far as not speeding up your metabolism as quick as normal hot green tea? 542987

 5. I am really enjoying the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any browser compatibility issues? A small number of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome.
  Do you have any suggestions to help fix this issue?

 6. you’re actually a just right webmaster. The site loading
  velocity is incredible. It sort of feels that you’re doing
  any unique trick. In addition, The contents are masterwork.
  you’ve done a wonderful task on this topic!

 7. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

 8. After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added-
  checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the exact
  same comment. There has to be an easy method you can remove me from that service?
  Many thanks!

 9. 278919 841444Thank you for your info and respond to you. auto loans westvirginia 550638

 10. Hello! I’ve been reading your web site for a long time now and finally
  got the courage to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas!
  Just wanted to say keep up the good work!

 11. My developer is trying to persuade me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress
  on various websites for about a year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?

  Any help would be really appreciated!

 12. I truly love your site.. Pleasant colors & theme. Did you create this site yourself?
  Please reply back as I’m hoping to create my very own site and
  would love to find out where you got this from or just what the
  theme is called. Appreciate it!

 13. This paragraph presents clear idea in support of the new viewers of blogging,
  that truly how to do blogging and site-building.

 14. It’s impressive that you are getting ideas from this piece of writing as well
  as from our dialogue made at this time.

 15. It’s fantastic that you are getting thoughts from this article as well as from our
  dialogue made here.

 16. Aw, this was a really nice post. In concept I want to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and by no means appear to get one thing done.

Leave a Reply

Your email address will not be published.