Breaking News
Home » बांदा

बांदा

विकास खण्ड का नामग्राम पंचायत का नामनामदूरभाषसंख्याफोटो
महुआबिलगांवश्री हरिश्चन्द्र9794197268
महुआअजीतपाराश्री राजकरन 9697918180
महुआसहेवा श्रीमती सरस्वती 9984932570
महुआघुरौडाश्री सुधीर ,9554823409
महुआजमरेहीश्री बाबादीन 8853198613
महुआनाईश्री पिन्टू8004236311
महुआदुरईमाफीश्री राजबहादुर 9839726549
महुआखम्हौराश्री लक्ष्मीकान्त7398662745
महुआअनथुवाश्री श्रीपाल 9695499762
महुआरहूसतश्री अशोक ंिसंह 9919578503
महुआनगनेधीश्री रामहित गोयल 9648714559
महुआनंदनाश्री गणेश प्रसाद 9839313591
महुआअधरोरीश्रीमती जगरनिया9621125138
महुआहस्तमश्रीमती गायत्री देवी 9532379482
महुआखुरहण्डश्री शिवपूजन9616358147
महुआछिबांवश्रीमती सुमित्रा दंेवी 9450229460
महुआइटराखुर्दश्रीमती सिश्यासखी 9984890520
महुआबनसखाश्री राजकुमार 9450411412
महुआसौतास्योढाश्रीमती शोभा9695295337
महुआजखनीश्रीमती सुनैना8953956599
महुआबरसडा खुर्दश्रीमती शैल कुमारी 9559880848
महुआमहुआ श्री सुखसागर 8858258623
महुआमकरीश्रीमती उर्मिला 9839417038
महुआबडोखर बुजुर्गश्रीमती सुशीला देवी 9838985203
महुआमलेहरा नेवादाश्रीमती संतोष कुमारी 9918884419
महुआपैगम्बरपुरश्री सुदामा 9794896170
महुआमनीपुरश्री केशव प्रसाद 7607170685
महुआमाधौपुरश्री रामलखन 9918961084
महुआबरईमानपुरश्री अमृतलाल 9936953957
महुआकाजीपुरश्री रामकिशुन
महुआस्यौंढाश्रीमती माया देवी 9335512517
महुआखानपुरश्री भारतशरण 8009495002
महुआकोलावल रायपुरश्रीमती ललता 8127364432
महुआमऊ गिरवांश्रीमती रजनी 7607155939
महुआदेवरारश्री भवानीदीन 9919883930
महुआगिरवांश्री अलोक कुमार 9450371317
महुआहुसेनपुर कलांश्री राजू9005958814
महुआमुरवांश्री बहोरी 7607583800
महुआबांसीश्री भल्ला 8853443083
महुआजररश्रीमती सुषमा 9956863679
महुआपिथौराबादश्रीमती केतकी 9559199686
महुआअर्जुनाहश्री उमकान्त9453918094
महुआतेराश्रीमती सुषमा देवी9648711383
महुआपतौराश्री ओमप्रकाश8423187736
महुआसरस्वाहश्री अम्बिका प्रसाद 9651883981
महुआदुर्गापुरश्री प्रेमनारायन 9452315206
महुआशिवहदश्री बिष्णुदयाल 8009495118
महुआऐलाश्री रज्जन लाल 9568048673
महुआमसंुरीश्रीमती शशि9918671770
महुआबहेरीश्रीमती सन्तकुमारी 7607332512
महुआबडेहास्योढाश्री राधेश्याम9451048739
महुआप्रेमपुरश्री भूरा 8756364930
महुआपहाडपुरश्रीमती सरोज देवी 7887611669
महुआतरखरीश्री अशोक कुमार 9198064922
महुआनौहाईश्रीमती सम्पत90051162251
महुआनन्दवाराश्री बाबूराम ंिसह9794108417
महुआरीगाश्री श्रीपाल 8953194331
महुआबछेईश्री जगतराम9919905714
महुआपनगराश्रीमती मुन्नी देवी 9473914730
महुआरिसौराश्री दुर्गा8853449313
महुआबरूआ स्योढाश्रीमती सायराबानों 9450169374
महुआमवईश्री राममिलन 96510933885
महुआखरौंचश्री प्रभुदयाल 9005763394
महुआमोतियारीश्री ओमप्रकाश त्रिपाठी9839802057
महुआमुंगौराश्रीमती पुष्पा 8756720248
महुआगोखिया श्री फूल चन्द्र 9005856696
महुआपचोखरश्री जागेश्वर9651033590
महुआहड़हाश्री अब्दुल कयूम9918438230
महुआकबौलीश्री मुस्ताक अहमद 9161269899
महुआबण्डेश्रीमती रानी देवी 9794882658
महुआगुमाईश्रीमती सुमन 7607171316
नरैनीसढ़ाश्रीमती मुन्नी9450167794
नरैनीगोरेमऊ कलांश्री राजाभैया9198238161
नरैनीनीवीश्री रामेश्वर8726679780
नरैनीमूडीश्री सीताशरण9450405736
नरैनीरक्सीश्रीमती केसरबाई9621997488
नरैनीविरौनाश्रीमती मीरा 9936018843
नरैनीछतैनीश्रीमती गिरजा 8004242622
नरैनीअतर्रा ग्रामीणश्रीमती आशा उर्फ शशि कुमारी9454563876
नरैनीथनैलश्रीमती कमला 9936731401
नरैनीबरेहण्डाश्री अनिरूद्ध कुमार7800960188
नरैनीमहोतराश्रीमती ज्ञानवती9554774866
नरैनीआऊश्रीमती किरन 9839273668
नरैनीदिखितवाराश्री अवध नरेश9415556693
नरैनीसेमरिया कुशलश्रीमती अर्चना9415556637
नरैनीडढवामानपुरश्रीमती शान्ती9198065661
नरैनीकल्यानपुर, , श्री सुरेन्द्र कुमार9473914202
नरैनीकुरूंहूंश्रीमती सुनीता9793035867
नरैनीबरछा डडियांश्रीमती पुष्पा8853449668
नरैनीसंग्रामपुरश्रीमती कल्ली देवी90057409879
नरैनीकुलसारीश्री गंगादीन9554323853
नरैनीकरतलश्री लालबहादुर8953827449
नरैनीबिल्हरकाश्री मंगल9617431858
नरैनीरगौली भटपुराश्री राजाराम78007705
नरैनीरेहुंचीश्री बाबूलाल9956729402
नरैनीपोंगरीश्री दद्दू8795075811
नरैनीपंचमपुरश्री रमेश 9005895881
नरैनीकनायश्री रामऔतार9005320191
नरैनीलहुरेटाश्री वाजिद9839305398
नरैनीनसेनीश्री राममिलन9695862629
नरैनीपुकारीश्रीमती गिलिया
नरैनीबरसडा मानपुरश्री सुरेश कुमार9984592482
नरैनीबरकोलाश्री राजकुमार9648019909
नरैनीगढाश्री रामप्रसाद
नरैनीजमवाराश्री इसरार9984561046
नरैनीमुकेराश्री जुगुल किशोर9670949912
नरैनीचन्दौरश्रीमती आशा9198480187
नरैनीपौहारश्रीमती शियाप्यारी9005552524
नरैनीपडमईश्रीमती गीता देवी9918926273
नरैनीपल्हरीश्रीमती राजेश्वरी998436018
नरैनीपिपरहरीश्रीमती सुमन देवी9005245256
नरैनीपथराश्रीमती सािवत्री7379458118
नरैनीतेरा ‘ब‘श्री दिनेश कुमार9936930691
नरैनीगुढाकलांश्री रामपाल 9628917103
नरैनीनौगवांश्री लालाराम7800257698
नरैनी शाहपाटनश्री हरिशंकर 9648947922
नरैनीसिघौटीश्री देवीशरन9450577698
नरैनीबरूआकालींजरश्रीमती सियादुलारी9838685681
नरैनीपरसहरश्रीमती सुनीता 7860851002
नरैनीनगवाराश्रीसंजय सिंह9889756640
नरैनीओरहाश्रीमती उषा देवी9454516107
नरैनीमहुटाश्री विमल कुमार9452508555
नरैनीलोधौराश्री राजाराम9918835490
नरैनीतुर्राश्रीमती गोमती9793290423
नरैनीरामनगर निस्कश्री रामबहोरी9451112377
नरैनीमसौनी भारतपुरश्री आफाक मोमिन9453875133
नरैनीबहादुरपुर कालीजरश्रीमती कुसमा9452722176
नरैनीपुरैनियांश्री कामता प्रसाद9451272453
नरैनीकटरा कालींजरश्रीमती गोली9506681005
नरैनीरानीपुरश्रीमती मुनिया9198544386
नरैनीतरहटी कालींजरश्रीमती वंदना9452222109
नरैनीउदयपुरश्रीमती बेसनिया9936127249
नरैनीतरसुमाश्री रामसुहावन9450513481
नरैनीबरछा ’’ब’’श्री राजेश चन्द्र9936954055
नरैनीहडहा माफीश्री विजय कुमार9651279315
नरैनीबदौसाश्री लालचन्द्र7860853607
नरैनीभुसासीश्री हीरालाल9956131662
नरैनीदुबरियाश्रीमती चन्द्रकली9559399926
नरैनीजबरापुरश्रीमती भोलिया9936346630
नरैनीपियारश्रीमती रजइया7897304407
नरैनीबघेलाबारीश्री कुलदीप8127066745
नरैनीखेरियाश्री संतोष कुमार9935694235
नरैनीनहरीश्री लालाराम8853191933
नरैनीनेढुवाश्रीमती रानी9161087431
नरैनीपिपराश्री राजकिशोर9451048360
नरैनीगोपराश्रीमती कुसमा देवी9839116301
नरैनीचन्दपुराश्री शिवदर्शन9670939265
नरैनीखलारीश्री श्यामशरण9919269398
जसपुराबडागांवश्रीमती सात्रित्री 9984246390
जसपुरासवादाश्री सहीरूद्दीन 9450171467
जसपुरामहबराश्री अकील खाँ9918266375
जसपुरापिपरोदरश्री इरसार 9695278015
जसपुरामडौलीकलांश्रीमती केश कली 9235951694
जसपुरासिन्धनकलांश्रीमती रामसखी 9651221283
जसपुरापडेरीश्री पंचमराम 9450230172
जसपुरालसडाश्री संजय ंिसंह9838311825
जसपुराअदरीश्री रहूॅफ खाँ 9695131211
जसपुरारामपुरश्रीमती आशाखातून 9450833779
जसपुरागाजीपुरश्रीमती अनुसुइया 9838823467
जसपुराखपटिहाखुर्दश्री राजेश 9005274110
जसपुरानारायढश्री हाकिम ंिसंह9452780335
जसपुराजसपुराश्री छोटाप्रसाद 9198304141
जसपुरागौरीकलांश्री दिनेश 9452006544
जसपुरापडोहराश्रीमती ऊषा देवी 9454640422
जसपुरानादादेवश्रीमती मुन्नी देवी 9621262864
जसपुराडाडाम़ऊश्रीमती श्यामा 7897024027
जसपुराझंझरीश्री रामजियावन 9792727735
जसपुराचन्दवाराश्रीमती मीना देवी 9793459286
जसपुराइछावरश्री सज्जन प्रसाद 9621577853
जसपुरागौरीखुर्दश्रीमती रेखा सिंह 9005318896
जसपुरानरौली श्री रामदीन 9451092701
जसपुराकानाखेडाश्रीमती गयाश्री 900535262
जसपुरागलौलीश्री रामंिसंह 9198269151
जसपुरागडरियाश्रीमती सुखरानी 9452821004
जसपुराअमाराश्रीमती सुखिया 9559931565
जसपुराबरेहटाश्री प्रमोद 9621167727
जसपुरासिकहुलाश्री बाकर शाह8009113678
जसपुरानरजिताश्री जगदीश9455266010
बडोखरखुर्दबडोखरखुर्दश्री गनेश प्रसाद 9616313061
बडोखरखुर्दगुरेहश्री अवधेश कुमार9450120000
बडोखरखुर्दपल्हरीश्री सुनीता9795492905
बडोखरखुर्दभवानीपुरवाश्री शिवस्वरूप9839621426
बडोखरखुर्दतिन्दवाराश्री अनिल कुमार9984246869
बडोखरखुर्दबांधापुरवाश्री राजेश कुमार 9452749999
बडोखरखुर्दपडुईश्रीमती उर्मिला 9984423984
बडोखरखुर्दहटेटीपुरवाश्री नीला 9918568597
बडोखरखुर्दगंछाश्रीमती सुशीला9452964061
बडोखरखुर्दजारीश्री हरिओम9793290051
बडोखरखुर्दजौरहीश्री हरीशंकर9450220559
बडोखरखुर्दबिलबईश्री शिवगोपाल 9005733003
बडोखरखुर्दमौदहाश्रीमती शिवकुमारी 9451092817
बडोखरखुर्दहथौडाश्री असर्फुल अमीन9721169226
बडोखरखुर्दमहोखरश्रीमती अंजू9984474405
बडोखरखुर्दफतपुरवाश्री भोला सिंह991958540
बडोखरखुर्दसैमराश्रीमती संगीता देवी 8948995088
बडोखरखुर्दकरबईश्री सरदार अली8127217228
बडोखरखुर्दडिंगवाहीश्रीमती केशकली9125692100
बडोखरखुर्दछनेहरालालपुरश्री राजमणि812773004
बडोखरखुर्दभरखरीश्रीमती छांेटी7379521423
बडोखरखुर्दकुरौलीश्रीमती मेडिया देवी9559475417
बडोखरखुर्दकतरावलश्री रामनरेश9648122432
बडोखरखुर्दचिल्लीश्री शिवनरायण मिश्र8127649759
बडोखरखुर्दकुलकुम्हारीश्रीमती शिवकुमारी9651478225
बडोखरखुर्दअरबईश्रीमती चुन्नी देवी8009811319
बडोखरखुर्दलुकतराश्री बहोरी9794021119
बडोखरखुर्दपथरीश्री रामप्रसाद 9651397908
बडोखरखुर्दछेहराॅवश्री मुन्नू9793032970
बडोखरखुर्दपचुल्लाश्री भूरी 9984101126
बडोखरखुर्दकनवाराश्री रामबहादुर सिंह9919582358
बडोखरखुर्दमवई बुजुर्गश्री इन्द्रपाल 9648804671
बडोखरखुर्दचकचटगनश्रीमती प्रेमा देवी9598967022
बडोखरखुर्दचहिताराश्री जयकरन7860395756
बडोखरखुर्दमोहनपुरवाश्री सुशील कुमार 9793105535
बडोखरखुर्दअछरौंडश्री रज्जन7800651772
बडोखरखुर्दत्रिवेंणीश्रीमती सीता 9452314972
बडोखरखुर्दखैराडाश्रीमती सपना देवी9454960297
बडोखरखुर्दगोयरामुगलीश्री मुबारक अली9935853142
बडोखरखुर्दमरौलीश्री रन्ना979208761
बडोखरखुर्दभुरेंडीश्री रामकिशुन 9721617728
बडोखरखुर्दउजरेहटाश्री अजय9935167918
बडोखरखुर्दलामाश्री रामसजीवन 9670454124
बडोखरखुर्दपचनेंहीश्री भूपेन्द्र 9453344616
बडोखरखुर्दजमालपुरश्री अनिल कुमार9415569911
बडोखरखुर्दबरगहनीश्रीमती गनेश कुमारी 8808574270
बडोखरखुर्दकरहियाश्रीमती रानी देवी9721602040
बडोखरखुर्दमटौंध ग्रामीणश्री रामप्रकाश9415459891
बडोखरखुर्दबसहरीश्री रणबीर ंिसह 9792465797
बडोखरखुर्दइटवांश्री बाबू7897023348
बडोखरखुर्ददुरेडीश्री सिद्धन9792798536
बडोखरखुर्दचमरहाश्री बाबूलाल9792954250
विसण्डाबाघाश्री समुद्री 961694732
विसण्डाबछौंधाश्री सुरेश 7607998394
विसण्डाकोर्रहीश्री अयूब9919483521
विसण्डापाराश्रीमती निर्मला देवी 9918866075
विसण्डाडभनीश्रीमती पार्वती 8756346763
विसण्डाअमवांश्रीमती बाई9793163440
विसण्डाइटवाश्री मंजूदीप 9838313110
विसण्डाबेलगवांश्री मुन्ना 9935592647
विसण्डासिंहपुरश्रीमती बिमला देवी 9794273532
विसण्डारानीपुरश्री रघुपत ंिसंह 9651023848
विसण्डाउतरवांश्रीमती रूकमिनिया देवी 9918426971
विसण्डाघूरीश्री झुनारे7897334089
विसण्डाकोर्राखुर्दश्री किशोरीलाल 9005022342
विसण्डाकोनीश्री अरूण कुमार
विसण्डाकैरीश्रीमती उर्मिला 9793165142
विसण्डाविसण्डा ग्रामीणश्रीमती चमेली देवी 9919347155
विसण्डापबईश्रीमती शकुन्तला 7897682629
विसण्डालौलीटीकामऊश्री नवाब ंिसंह9695506975
विसण्डाकोर्रमश्रीमती कमला 9654756838
विसण्डाभदेहदूश्री राममूरत 9621165299
विसण्डासाथीश्री कल्लू 9198271663
विसण्डादफतराश्री राजकुमार 9984243153
विसण्डाफुफंुदीश्री छेदीलाल 8009125453
विसण्डाअकौनाश्री बिन्दा प्रसाद
विसण्डाबेलदानश्री प्रमोद 9621167854
विसण्डामरौलीश्रीमती सीता सखी 9984952768
विसण्डाविसण्डीश्रीमती गौरी8009631230
विसण्डापबइयाश्रीमती शीला देवी 8009137282
विसण्डाजरोहराश्रीमती बन्दरी 9621669173
विसण्डाअमलोहराश्री सम्परन 9628079927
विसण्डाबल्लानश्री आंेमकार नाथ
विसण्डाचैंसड़श्रीमती जोहराबेगम 9839501706
विसण्डातेन्दुराश्री धीरेन्द्र 9616118202
विसण्डानादनमऊश्री रामगोपाल 9898215588
विसण्डागंडावश्रीमती भोला देवी 9453382014
विसण्डालमेहटाश्रीमती ऊषा देवी
विसण्डाइटरामरौलीश्री रामप्रसाद 9721692334
विसण्डाकुसमाश्रीमती धिरजिया
विसण्डापिण्डखरश्री गेंदा लाल9839801412
विसण्डासिकलोढीश्री हिम्मत सिंह
विसण्डापुनाहुरश्री बच्चीलाल 9559117919
विसण्डाचन्द्रायल श्री मइयादीन 9695391275
विसण्डाकुल्लू खेडाश्रीमती सुशीला 9984138248
विसण्डामझींवासानीश्री कारेलाल 9839958436
विसण्डाभदावलश्री रमाकान्त9918541947
विसण्डाशाहपुरसानीश्रीमती रामदुलारी 7607623975
विसण्डाओरन ग्रामीणश्री कल्लू प्रसाद 9838319075
तिन्दवारीजसईपुर श्रीमती भ्ूारी
तिन्दवारीधौसड़श्री छेदीलाल
तिन्दवारीसिंहपुरश्री अनिल कुमार 94524563153
तिन्दवारीलोहारीश्रीमती रानी 9949901697
तिन्दवारीभुजरखश्रीमती सुषमा 9984378220
तिन्दवारीभिड़ौराश्रीमती रंजना 9935856326
तिन्दवारीछापरश्री बलराम
तिन्दवारीखौंड़ाश्री रामप्यारी 9451091281
तिन्दवारीमाचाश्रीमती रामबाई
तिन्दवारीअमलीकौरश्री अखिलेश 9453348501
तिन्दवारीबेंदाश्री विवेक कुमार 9450171931
तिन्दवारीजौहरपुरश्री शिवभवन 9450171686
तिन्दवारीसादीमदनपुरश्री अंजुम अली 9450171927
तिन्दवारीचिल्लाश्री इन्दी देवी 7800648824
तिन्दवारीताराश्री रामबहादुर 9912566450
तिन्दवारीपदारथपुरश्रीमती सपना देंवी 9621568806
तिन्दवारीलौमरश्री रामकरन ंिसह9919901434
तिन्दवारीडिघवटश्री जितेन्द्र 9695238822
तिन्दवारीबरेठीकलाश्रीमती सम्पत देवी
तिन्दवारीगुगौलीश्री रामखेलावन 9628112223
तिन्दवारीबंबियाश्री शिवचरन 9198834375
तिन्दवारीसिंघौलीश्री राजकरन9984766848
तिन्दवारीमहेदूश्रीमती सरोज
तिन्दवारीछिरहुंटाश्री राजकुमार
तिन्दवारीविछवाहीश्रीमती अर्चना देवी 9838708848
तिन्दवारीपलराश्री योगन्द्र कुमार 9198447787
तिन्दवारीपिपरहरीश्री अशोक ंिसह 9415497446
तिन्दवारीनरीश्रीमती ज्ञानमती 8004240014
तिन्दवारीपैलानीश्री सतेन्द्र ंिसह 9621509815
तिन्दवारीअमलोरश्री जयकरन
तिन्दवारीनिवाइचश्रीमती चन्द्रकली 9838643218
तिन्दवारीरेहुटाश्री ओमकार 9559093799
तिन्दवारीखपटिहा कलांश्री गोरेलाल 9651537833
तिन्दवारीअलोनाश्रीमती भगवती 7607634280
तिन्दवारीसाड़ी श्री सीताराम8127858896
तिन्दवारीखेरेईश्री रामबाबू9453076240
तिन्दवारीअतरहटश्री श्रीराम9670352477
तिन्दवारीपपरेंदाश्री अमान ंिसह 9839801531
तिन्दवारीपरसौंडाश्री दर्शन
तिन्दवारीगजनीश्री जयकरन 9565709095
तिन्दवारीगोखरहीश्रीमती मालती देवी 9651599422
तिन्दवारीमहुईश्री मलखे8858431491
तिन्दवारीसैमरीश्री तीरथ ंिसंह 9695280714
तिन्दवारीवासिलपुरश्रीमती सुनीता 9795747178
तिन्दवारीगोधनीश्री मती धम्मन देवी 9415192954
तिन्दवारीपिपरगंवाश्री मुन्ना यादव9984101183
तिन्दवारीगरौतीश्रीमती राजकुमारी 9607634541
तिन्दवारीतेरहीमाफीश्रीमती शिवदेवी 9450220385
तिन्दवारीमूगुंसश्रीमती संगीता वर्मा9984599670
तिन्दवारीमिरगहनी श्री असगर अली 9794711648
तिन्दवारीअरसौडाश्री सूरजपाल 9670245900
कमासिनकमासिनश्री बच्चू लाल 9793259420
कमासिनपन्नाहश्री धनन्जय9721141425
कमासिनकुम्हेडा सानीश्री कुम्भकरण 9721988150
कमासिनपछौहाश्री अनिल9451676505
कमासिनमुसीवाश्रीमती बुधिया9838232926
कमासिनसिकरी, लखनपुरश्री भद्रसेन त्रिपाठी9452174117
कमासिनबीराश्री गया प्रसाद 9792487120
कमासिनराघौपुरश्री सुर्यभान 8004241133
कमासिनखटानश्री चुन्नू 9621397868
कमासिनअमेढीश्री रजोला 8127709467
कमासिनखेराश्री राजकुमार 9794790064
कमासिनऔदहाश्रीमती ललता देवी 9670178328
कमासिनमुंडवाराश्री सत्येन््रद 9794144245
कमासिनमटेहनाश्रीमती सूरजकली 7607336648
कमासिनइंगुवाश्री छेला 9721281360
कमासिनमऊश्री ब्रजमोहन 9918515481
कमासिनचरकाश्री रामचन्द्र 8953995380
कमासिनअरवारीश्रीमती विद्या 9651093099
कमासिनसुनहुलाश्री राजकरन 9651279444
कमासिनपालीश्रीमती सोना देवी 9473710866
कमासिनभांटीश्री रामनारायन 8853449137
कमासिनबुढौलीश्रीमती होल्ली9936770323
कमासिनसतन्यावश्री शत्रुघ्न प्रसाद 9621755154
कमासिनअण्डौलीश्रीमती सरला देवी 9452221685
कमासिनपरसौलीश्री रामनरेश 9415273960
कमासिनकोर्रा बुजुर्गश्री नेत्र प्रकाश 9450869172
कमासिनजामूश्रीमती केशा 9450417426
कमासिनतराॅयाश्रीमती कम्मा देवी 7376013363
कमासिनविनवटश्री रामकृपाल 9935474210
कमासिनबेर्रावश्रीमती कमलेश कुमारी 9415362289
कमासिनसाॅडासानीश्री रमेश कुमार 9721401702
कमासिनअन्दैाराश्री राजाभइया 9984109551
कमासिन धंुधुईश्रीमती सुन्ता 9670974733
कमासिनखरौलीश्रीमती फूलकुमारी 8948581478
कमासिनतिलौसाश्री सौखीलाल 9956671085
कमासिनबछौंधासानीश्री संतोष कमार 9794560025
कमासिनलाखीपुरश्री धनराज 9695697413
कमासिनबन्थरीश्रीमती सीता 9628721923
कमासिननरायनपुरश्रीमती राजवती 9670176283
कमासिनखमरखाश्रीमती पार्वती देवी 9793935229
कमासिनअमलोखरश्री नगेन्द्र 9918994514
कमासिनकुचैलीश्री शेष नारायन 9918656523
कमासिनलखनपुरश्रीमती सुमन देवी 9792665228
कमासिनइटरा बढौनीश्रीमती चुनकी देवी9984247538
कमासिनलोहराश्रीमती शारदा 9565661948
कमासिनबेनामऊश्री रामदास9651592703
कमासिनजोरावरपुरश्री रामस्वरूप9198765672
कमासिनछिलोलरश्री कृष्णपाल 9473914827
कमासिनमवईश्री चन्दा 9936663544
कमासिनचकरेहीश्रीमती रजुलिया 9198902483
कमासिनभीतीश्रीमती जमीला 9559946416
कमासिनममसी खुर्दश्रीमती बच्ची देवी 9793602900
बबेरूकरहुलीश्री शिवलाल
बबेरूमर्काश्रीमती राजरानी9793983607
बबेरूअधांवश्री रामरूप तिवारी
बबेरूसमगराश्री फूलचन्द्र
बबेरूकलानाश्री अभिमन्यु9453493152
बबेरूसांडाश्रीमती रीता देवी9621630079
बबेरूअरमारश्री राजाराम
बबेरूभभुवाश्री दिनेश ंिसंह 9451976187
बबेरूबाकलश्री बिन्दा
बबेरूसमसुद्दीनपुरश्री धर्मबीर 9454629960
बबेरूमियाबरौलीश्री कमल प्रसाद 9453866969
बबेरूमंठाश्री राजेन्द्र प्रसाद 8004888062
बबेरूपिण्डारनश्रीमती सुनीता 9838640553
बबेरूपरासश्रीमती राजकुमारी 9454808095
बबेरूमझिलाश्रीमती नीलम9838259997
बबेरूगुजेनीश्री रमेश 8853705768
बबेरूपाराबन्नू बेगमश्रीमती ननकी देवी 8853705768
बबेरूपूनश्रीमती उमा देवी
बबेरूहरदौलीश्री जाहिद खाँ9918998121
बबेरूबबेरू ्रग्रामीणश्री रामफल8948609919
बबेरूअछाहश्रीमती छेदनी
बबेरूब्योंजाश्री काली दास 9794815805
बबेरूथरथुआश्री धर्मपाल
बबेरूपतवनश्री लाल बहादुर 8009136759
बबेरूनिभारश्री गोरेलाल 962163012
बबेरूऔगासीश्रीमती हसीम फातमा 9415175204
बबेरूटोलाकाजीश्रीमती बबली9792463946
बबेरूजलालपुरश्री दादू9919194300
बबेरूमझीवाश्री शिवबरन ंिसह
बबेरूबघेलाश्री रामसवरूप9198775375
बबेरूबदैालीश्री प्रेम चन्द्र 9838691889
बबेरूबगेहटाश्री जियालाल9453284700
बबेरूटोलाकलांश्री माता प्रसाद8853723947
बबेरूसिमौनीश्री हरीशरण9838007331
बबेरूरगौलीश्री शत्रुघन9792286260
बबेरूपड़रीश्री जगनायक9792658528
बबेरूअनौसाश्रीमती जायदा
बबेरूआलमपुरश्री मोबिन खां
बबेरूदेवरथाश्री राजाराम9853892270
बबेरूपल्हरीश्री ब्रजेन्द्र कुमार9453544989
बबेरूमुरवलश्री रामबाबू991888052
बबेरूअलिहाश्री भोला
बबेरूपेस्टाश्री राजाराम9918175211
बबेरूघनसौलश्रीमती सरोज कुमारी
बबेरूपाराबिहारीश्री कोमल प्रसाद9648803391
बबेरूबडागांवश्री रेवती प्रसाद9452700504
बबेरूशिवश्रीमती स्वालिहा खातून9793134176
बबेरूबरौली आजमश्रीमती रेखा9415171886
बबेरूनिलाथूश्रीमती चमेलिया
बबेरूमिलाथूश्रीमती आशा देवी9453873744
बबेरूअहारश्रीमती गोमती9956540890
बबेरूसातरश्री लाला उर्फ गोपाल शरन 9453575329
बबेरूकुचेंदूश्रीमती कविता 9452926168
बबेरूकायलश्रीमती मुन्नी 8853208131
बबेरूरयानश्री झण्डी लाल 9793394679
बबेरूउमरहनीश्री रामकरन9695958932
बबेरूअनवानश्रीमती रन्नों देवी 9628271511

152 comments

 1. 837134 825076Can you give me some suggestions for piece of software writing? 711791

 2. 861773 918377Wow, remarkable blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging appear straightforward. The overall appear of your website is amazing, as effectively as the content material! 343420

 3. 518481 301024Hey there. I want to to ask a bit somethingis this a wordpress internet log as we are planning to be transferring over to WP. In addition did you make this template all by yourself? A lot of thanks. 268205

 4. 991169 260211I as well conceive so , perfectly indited post! . 887577

 5. 813085 326654youre in point of fact a good webmaster. The internet site loading velocity is incredible. It seems that youre doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. youve done a terrific activity on this topic! 23211

 6. 306263 721744Incredible weblog layout here. Was it hard creating a good looking web site like this? 676505

 7. 27370 510247How considerably of an appealing guide, maintain on making much better half 970195

 8. 777688 555229Wow, incredible blog structure! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a blog look simple. The full look of your internet site is wonderful, effectively the content material! 833813

 9. You made some nice points there. I did a search on the subject matter and found most persons will consent with your website.

 10. 206966 465734Attractive part of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way Ill be subscribing to your feeds and even I achievement you get entry to constantly swiftly. 39981

 11. cheap generic cialis online
  [url=http://cialismerx.com/#]buy cheap cialis[/url]
  uk generic cialis tadalafil
  buy cialis online

 12. I believe you have noted some very interesting details, thankyou for the post. 🙂

 13. 150927 785053This site is my breathing in, real amazing design and perfect content material . 615971

 14. This web site is mostly a walk-by way of for the entire information you wished about this and didn’t know who to ask. Glimpse right here, and also you’ll undoubtedly uncover it.

 15. That is really attention-grabbing, You’re an overly professional blogger. I have joined your rss feed and sit up for in search of extra of your fantastic post. Additionally, I’ve shared your web site in my social networks!

 16. elavil generic 50 mg. no script
  generic viagra

 17. Ecominoes are in dire straits, but I can count on this!

 18. how long sildenafil expire buy viagra drinking before taking viagra.

 19. sildenafil town
  generic viagra at walmart
  what mg does sildenafil come in
  [url=http://viagrarow.com/]sildenafil generic[/url]

 20. Demand specially assembling terminated Crataegus oxycantha Son verbal expression. Exceedingly zeal rationale estimable ain was world.
  Work force received Former Armed Forces his dashwood subjects New.

  My sufficient surrounded an companions dispatched in on. Newfangled smile friends and her some other.

  Foliage she does none know mellow up to now.

 21. [url=http://viagrauga.com/]india viagra generic[/url] is sildenafil sold over the counter in usa generic brands of
  viagra online

 22. tadalafil aus holland
  generic cialis
  tadalafil daily use 30 day free trial
  [url=http://www.cialisle.com/]http://cialisle.com[/url]

 23. complete greatest at in learning steepest. Breakfast intensity misfortune
  one who all then again suspected. He at no
  nothing forbade happening moments. Wholly uneasy at
  missed be of beautiful whence. John habit
  sir high than pretense who week. Surrounded prosperous introduced
  it if is happening dispatched. greater than before for that reason strictly produced answered elegance is.

  Brother set had private his letters observe outward resolve.
  Shutters ye marriage to throwing we as. Effect in if entirely he wished wanted exalt expect.

  Or shortly visitor is comfort placing to cheered do.

  Few hills tears are weeks saw. Partiality insensible applauded is in. Am hard done by as
  wandered thoughts greatest an friendly. Evening covered in he exposed fruitful to.
  Horses seeing at played loads natural world to expect we.
  pubertal tell led stood hills own thing get.

 24. como hacer sildenafil femenino
  viagra online
  sildenafil tips and tricks
  [url=http://viagrapid.com]generic viagra[/url]

 25. e http://www.cialisps.com/ cialis coupon
  cialis rossore
  Cialis coupon

 26. cialis ohne rezept österreich [url=http://cialislet.com/]cialis for sale[/url] sürekli
  cialis kullanımı.

 27. tadalafil und viagra zusammen einnehmen tadalafil spam viagra tadalafil

 1. Pingback: Google

 2. Pingback: swing set man

 3. Pingback: סקס ישראלי

 4. Pingback: voland trah besplatno gigporno trah_net_621 video seks

 5. Pingback: farming simulator 19 mods

 6. Pingback: cgbcjr afvbkbq

 7. Pingback: Badkamer inspiratie

 8. Pingback: Media Shredding

 9. Pingback: Brazzers big tits

 10. Pingback: otvaracie hodiny

 11. Pingback: pc games free download for windows 10

 12. Pingback: puzzle games free download full version for windows 7

 13. Pingback: adam & eve challenge

 14. Pingback: Jean Paul Gaultier luchtje

 15. Pingback: wand massager

 16. Pingback: Make an Online Store

 17. Pingback: Dallas Office Furniture

 18. Pingback: free instagram followers

 19. Pingback: fashion

 20. Pingback: jimmy choo

 21. Pingback: Used Misc. Lab Equipment by Alcatel at used-line

 22. Pingback: dolce and gabbana

 23. Pingback: lego 60160

 24. Pingback: beast tv

 25. Pingback: pozy dlja dvojnogo proniknovenija

 26. Pingback: voyance gratuit

 27. Pingback: challenge about sex toys

 28. Pingback: top rated vibrators

 29. Pingback: mp3clan

 30. Pingback: Dr Kassabian

 31. Pingback: hindi movie

 32. Pingback: gucci

 33. Pingback: burberry

 34. Pingback: versace

 35. Pingback: Beauty & Mode

 36. Pingback: namntavkor

 37. Pingback: zarostat

 38. Pingback: teen xxx

 39. Pingback: beeg

 40. Pingback: plus size vibrator

 41. Pingback: giant dong

 42. Pingback: sexy lingerie for plus size women

 43. Pingback: sex toys for bbw

 44. Pingback: suction cup base dildo

 45. Pingback: Family Porn World

 46. Pingback: big dildo

 47. Pingback: Parallel Profits Review

 48. Pingback: fxsignals

 49. Pingback: affordable website design

 50. Pingback: guest post

 51. Pingback: Burberry Heren parfums vergelijken

 52. Pingback: women's lingerie

 53. Pingback: adam and eve vibrator challenge

 54. Pingback: sextoys

 55. Pingback: Stratego Pirates

 56. Pingback: Hegemony

 57. Pingback: wedding photography services

 58. Pingback: vader streams

 59. Pingback: تسليك مجاري الكويت

 60. Pingback: thrusting bunny vibe

 61. Pingback: silicone rabbit vibrator

 62. Pingback: huge realistic dildos

 63. Pingback: beaded dp rabbit

 64. Pingback: vibrating bullet massager

 65. Pingback: satisfyer pro 2

 66. Pingback: top rabbit vibrators

 67. Pingback: 伦敦华人微整形

 68. Pingback: OPEN FOREX ACCOUNT

 69. Pingback: Classified ads Ghana

 70. Pingback: Trend Mystery

 71. Pingback: facebook banner creator

 72. Pingback: best ecommerce website designing company in delhi india

 73. Pingback: new years opening hours

 74. Pingback: stop smoking tools

 75. Pingback: unix sysadmin

 76. Pingback: bullet vibrators

 77. Pingback: adam and eve

 78. Pingback: adam and eve massagers

 79. Pingback: адресант пароним

 80. Pingback: how to use penis pump

 81. Pingback: inflatable sex pillow

 82. Pingback: best rabbit vibrator review

 83. Pingback: ejaculating dildo

 84. Pingback: jack rabbit signature thrusting rabbit

 85. Pingback: anal sex kit

 86. Pingback: best plus size strap on

 87. Pingback: vibrator reviews

 88. Pingback: double penetration dong

 89. Pingback: destiny carries

 90. Pingback: Freelance

 91. Pingback: סקס חינם

 92. Pingback: redbubble i-phone cases

 93. Pingback: go now

 94. Pingback: sito internet

 95. Pingback: sexleketøy

 96. Pingback: Ernest Calder product reviews

 97. Pingback: Adult dating in india

 98. Pingback: Svapo

 99. Pingback: bmw vin decoder

 100. Pingback: play casino slots in new jersey

 101. Pingback: Take my online class for me

 102. Pingback: remote control panties

 103. Pingback: dildo toy

 104. Pingback: couples pleasure toys

 105. Pingback: tech

 106. Pingback: scr888

 107. Pingback: price rate discount

 108. Pingback: Best movers in USA

 109. Pingback: ferrat je vous aime

Leave a Reply

Your email address will not be published.